รายชื่อผู้บริจาคสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

(ปรับปรุง 3 มี.ค.62)
ปรับปรุงครั้งก่อน * ปรับปรุงล่าสุด **
(กด Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) 500,000 บาท
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) 7,000,000 บาท
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) 1,007,432 บาท
พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู นครปฐม 100,000 บาท
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม 100,000 บาท
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) จภ.15 วัดพระปฐมเจดีย์ 200,000 บาท
พระเทพสมุทรมุนี จจ.สมุทรปราการ 200,000 บาท
พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ) ทป. จจ.พิจิตร วัดท่าหลวง 1,000,000 บาท
พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ) วัดปากน้ำ 100,000 บาท
พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) และครอบครัวพลพัฒนาฤทธิ์ 11,164,598 บาท
พระรัตนเวที (ชำนาญ เขมนนฺโท) รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 100,000 บาท
พระสุธรรมเถร (ธนพน สุธมฺโม) 1,200,000 บาท
พระรัตนสุธี (รวม สุเมธี) วัดไร่ขิง 100,000 บาท
พระปริยัติกิจโสภณ (โพธิ์ จนฺทสาโร) วัดบัวงาม 100,000 บาท
   
คุณประวัติ-สุดใจ ปิวาวัฒนพานิช 16,358,500 บาท
คณะศิษย์พระเทพญาณมงคล, พระครูอาทรปริยัติสุธี 11,319,546 บาท
บจก. แพลทินั่มเพลส 7,455,423 บาท
คุณอ้อยทิพย์-กิตติพงษ์ วิมลโนช และครอบครัว 7,413,205 บาท
คุณปิยะบุตร-สุจินตนา ชลวิจารณ์ และครอบครัว 7,411,900 บาท
คุณปานทิพย์-ปัญญา ไขว้พันธุ์ และครอบครัว *6,158,000 บาท
คุณณรงค์-สุนทรี ชลสายพันธุ์ พร้อมบุตรธิดา 5,690,000 บาท
คุณบุญชู-ขจร บริรักษ์พาณิชย์ และครอบครัว 5,403,500 บาท
คุณพิมพ์พิชชา-พรนภา-ศุภโชค-ภาณิชดา มหาพัฒนากุล 4,755,580 บาท
คุณจรินทร์-ไซ้จู-ลาวัลย์-ทิวา ปราการพิลาศ 4,500,000 บาท
คุณส่วน-สมศรี พนมวัฒนากุล 4,400,000 บาท
คุณสมควร-สุภาวดี-สมภพ-ภคินี ยิ้มศรีเจริญกิจ 4,000,000 บาท
คุณธีรวัฒน์-นาฎอนงค์-ธีรนาท-ธาริณี กัลยารัตนกุล 3,927,630 บาท
คุณศศิประภา ถมยา และครอบครัว 3,429,300 บาท
คุณนิธิ รัตนราช และครอบครัว *3,248,700 บาท
คุณวัฒนา-ปทุมวัลย์-ศิรดา-พรไพลิน อุดมภักดีพงศ์ 3,206,720 บาท
คุณมโน-อุชุกร-ภัทชนก-ปภังกร แก้วพงศธร 3,108,000 บาท
คุณทรัพย์-จำเริญ เรืองเกตุ และครอบครัว 3,100,000 บาท
คุณผิว-จันทร์ฉาย บริรักษ์พาณิชย์ 3,051,800 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2557 3,035,310 บาท
กัปตันมนู-น.อ.หญิงนิทรา-ศุภสวัสดิ์ อาษา 2,834,166 บาท
พระมหาโสต สิตเสฏฺโฐ วัดหอมเกร็ด 2,599,703 บาท
คุณนวลแข เจริญขจรกุล และญาติมิตร 2,520,000 บาท
Lim King, Mah Ming Fei, Elishea Hidajat 2,259,269 บาท
ทพ.อิสริย์-ทพญ.สุนีย์ กุลสมบูรณ์ และครอบครัว 2,179,900 บาท
คุณประเสริฐ-เผดิมชัย – ชัยยศ-ไชยา-อนุชา สะสมทรัพย์ และครอบครัว 2,100,000 บาท
คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ, วิณพา รัตนากิตติ์ 2,100,000 บาท
คณะพระนวกะ ปี 2558 2,061,823 บาท
คุณทองทอน-ส่วน อิ่มแก้ว-คุณแถว พุ่มพฤกษี 2,020,000 บาท
คุณสมร-เนียม สนปั้น, คุณทศพร แย้มเผื่อน 2,000,000 บาท
คุณเจียม เนตรพิณ 2,000,000 บาท
คุณวิชยา-ศ.ดร.หรรษา-ฉัตรชยา วัฒนานุกิจ 1,959,999 บาท
Mr. Jeffrey Chew 1,945,000 บาท
คุณปรีชา-ชลิดา-วรปรัชญ์-ปราญชลี เทียมบุญประเสริฐ 1,900,000 บาท
คุณพจน์ปรีชา ชลวิจารณ์ 1,899,000 บาท
คุณไพจิตร-วีรวรรณ โรจนวานิช 1,893,500 บาท
พระมหาณัฐภัคนันท์ คุณงฺกโร (สกุลวรรัตน์) 1,798,387 บาท
คุณสุเทพ-พันทิพย์ ฉันทะกุล และครอบครัว 1,740,800 บาท
คุณวันชัย-สมาภรณ์ พุกกานนท์ และบุตรธิดา 1,551,100 บาท
อาจารย์ธนัช-อมฤต อินทร์จันทร์ และญาติมิตร 1,500,000 บาท
คุณแม่สุรีย์-พญ. คุณสวรรยา เดชอุดม 1,479,000 บาท
คุณอภิชา อภิภัทรกิตติ และครอบครัว 1,430,400 บาท
คุณสมยศ-บังอร เหลืองวิชชเจริญ 1,406,000 บาท
คุณชลิต พงษ์วัฒนานุสรณ์ และครอบครัว 1,400,000 บาท
คุณภุชงค์-จันทร-วิไลพร สุภโกศล, ด.ญ.Ashley phung 1,398,000 บาท
คุณจุมพล-สุดใจ แสงประชาธนารักษ์ และครอบครัว 1,369,000 บาท
พ.ต.อ.อรรณพ กอวัฒนา และครอบครัว 1,363,000 บาท
พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ) โดย อภิญญา ภู่สอาด 1,355,000 บาท
คุณสมบูรณ์-นาวรรณ-ปนิชดา-กฤษโชต รัตนพรสมปอง 1,320,700 บาท
คุณสุกัญญา อารีรวมเขต 1,310,000 บาท
คุณชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรง และครอบครัว 1,303,000 บาท
คุณปภาอัณ สกุลหลิม และครอบครัว 1,276,700 บาท
คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน์ 1,246,399 บาท
คุณจิรเดช-วรัทยา ณัฐชยธรรม 1,239,600 บาท
พระธนพล และคณะจังหวัดตราด, อ่างทอง 1,231,873 บาท
นางสาวศิริพร มงคลชัยดิษฐ และครอบครัว 1,200,000 บาท
คุณกฤตยา ถนัดกลึง และครอบครัว 1,124,000 บาท
คุณสมบัติ ทวีผลจรูญ, คุณพงษ์อนันต์ ขาวเผือก 1,107,820 บาท
คุณรุ่งวิทย์-อำภา-ชาริสสา-จิตรา-นิยดา สวนทวี 1,102,000 บาท
คุณวราภรณ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์ 1,100,000 บาท
คุณปัทมา สุขศรี, คุณรณกร ฤกษ์สัณฑิติวงศ์ และครอบครัว 1,093,140 บาท
คุณเล็ก-คุณเลิศ รุ่งเรืองพร และญาติมิตร 1,090,828 บาท
คุณอ้อยทิพย์ วิมลโนช และคณะดาราสามัคคี 1,079,243 บาท
คุณคมสัน-วารี-ชิตพล-ชรินรัตน์ ทองใย 1,075,000 บาท
คุณแม่กุ้ยหลั่น แซ่ซิ้ม, ครอบครัวธำรงธาวินวสุ 1,024,200 บาท
คุณบุญสม-มณี ฟักทอง และครอบครัว 1,022,000 บาท
ร.ต.อ.ธนพล-ฐิติรัตน์-ปุณยนุช ปิ่นทอง 1,010,000 บาท
คุณสนิท-สดศรี เภาเจริญ และญาติมิตร 1,004,010 บาท
คุณแม่ทองสุข อาษา 1,000,900 บาท
คุณพัฒนศักดิ์-วัชรินทร์ พันอำไพ และครอบครัว 1,000,550 บาท
คุณประสาร-ศรีรัตนา (สิทธิโชค) เชาวน์วุฒิเสถียร 1,000,000 บาท
คุณวีระพล ไชยธีรัตต์ และครอบครัว 1,000,000 บาท
Lim Chee Khang and Family 1,000,000 บาท
Roger NG Chong Hwa-Lim Hweebin Victoria NG Tian Ai 1,000,000 บาท
คุณนพวัล-ราตรี สนกล้ำ และครอบครัว 1,000,000 บาท
บจก. กฤษณะมงคล 1,000,000 บาท
ดร.สมชัย-อนงค์ รักวิจิตร 1,000,000 บาท
คุณสง่า-อุไรวรรณ-สิรภัทร-ปัณณ์ สิระเวโรจน์ 980,000 บาท
นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา และครอบครัว 974,000 บาท
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดย อุเทน ธีรวิวัฒน์วงศ์ 933,199 บาท
คุณเกรียงไกร สันติวิจิตร - คุณวนิกา ชุ่มวงศ์ และครอบครัว 926,000 บาท
หลวงปู่อิเกสาโร 919,151 บาท
คุณไพโรจน์ วิริยะปราโมทย์, ประไพศรี บัณฑิตเลิศสกุล 906,440 บาท
คุณโยธิน-ทวิพร-พิชญาภัค หวังกิตติกาล และญาติสายโลหิต 899,200 บาท
คุณสุวิชญ โรจนวานิช 854,000 บาท
คุณบุญมี-สุรีย์-บุญชัย-อังเจล เมธางกูร 841,500 บาท
ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 836,864 บาท
คุณบำรุง-พรพิมล กมลพรมงคล และครอบครัว 815,700 บาท
คุณยงยุทธ-พรพรรณ เทศนิยม และครอบครัว 806,100 บาท
คุณคำสัง-ดวงเดือน-สุภาวดี-กาญจนา-ทวีชัย พงษ์สวรรค์ 804,000 บาท
คุณภัคกร ภรารัตนวัฒน์ - คุณรัชชิวรรณ ทองเลิศ 804,000 บาท
คุณประเสริฐ-จินดา ใจใหญ่ *804,000 บาท
คุณสัจจา พุกกะมาน - คุณวิไลวรรณ เทียมถนอม 800,000 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2554 786,918 บาท
คุณธนสาร ประทุมรัตน์ 783,500 บาท
คุณชลัช-นุชนาถ-พิชามญชุ์ แสงประชาธนารักษ์ 782,880 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2556 777,556 บาท
คณะผู้ทำบุญจัดงานนิทรรศการที่สนามหลวง 765,685 บาท
บจก. อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ 753,570 บาท
คุณสหาย-จินตนา ทรัพย์สุนทรกุล และครอบครัว 747,000 บาท
คุณสุทธิวัฏ-ศิริพร รักศีลธรรม 735,800 บาท
พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข และญาติมิตร 707,893 บาท
Ms. Masako Tsuruta 678,000 บาท
คุณจันทร์-สัญญา ตันศิริคงคล 650,000 บาท
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย 647,243 บาท
คุณวัชรพัทธ์-จำปี-เจริญรัตน์-จิรวรรณ วสุวัต 639,700 บาท
ครอบครัววิสุทธิวิเศษ 630,080 บาท
คุณชัยณรงค์ คงสุวรรณ และครอบครัว 620,080 บาท
คณะพระนวกะ บจก.วิริยะประกันภัย 619,965 บาท
ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ 617,000 บาท
คุณลักษณา ช่วงเปีย และครอบครัว 606,540 บาท
คุณถาวร-มาลี จริงรักวงษ์ 600,000 บาท
ครอบครัวพงษ์นฤสรณ์ **597,000 บาท
พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน, พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส 594,821 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2555 589,913 บาท
คณะพระพี่เลี้ยง-สามเณร และญาติมิตร ปี 2550 584,446 บาท
คุณวันชัย ฉัตรคุณเสถียร และคณะ 581,650 บาท
คุณอำนาจ พงษ์อริยทรัพย์ และญาติมิตร 579,900 บาท
พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต และญาติมิตร 579,100 บาท
คุณปรเมษฐ-กมลพร-วัศศรศรัณย์ อัตตาหกุล 573,500 บาท
คุณจำนงค์-นงลักษณ์-ณัฏฐชัย พัดเอี่ยม 573,300 บาท
คุณนวรัตน์-กัลยาณี-ทักษิณา อำนาจเจริญยิ่ง 567,900 บาท
Lim Tit Son - Ong Yok Hiang - See Toh Jenni 567,000 บาท
Dr. Tan Pek Hong, Tan Saw Hun 556,500 บาท
คุณสัคคยศ ชลวิจารณ์ 545,500 บาท
คุณอรรถสิทธิ์ สิทธิกรวงศ์ และครอบครัว 536,500 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2553 532,560 บาท
คุณทัศนีย์ เจี่ยดำรง 532,000 บาท
คุณณัทกร-ต่วน-รัตนา เปี่ยมพร้อม 526,300 บาท
คุณเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ 518,000 บาท
คุณเหมือน-คุณเฮี้ยง แย้มเยื้อน พร้อมด้วยบุตรธิดา 509,200 บาท
พระมงคลเทพมุนี โดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ 506,000 บาท
คุณวิทวัส ปิวาวัฒนพานิช 501,000 บาท
คุณวริษฎ์-เรียม มงคลศรี และครอบครัว 500,000 บาท
คุณธนกฤต-วิมลรัตน์ บุญมาศิริ และครอบครัว 500,000 บาท
คุณธีรวัจน์-ธันยมัย การเนตร และครอบครัว 500,000 บาท
พลโทประสิทธิ์ โยธีพิทักษ์ 500,000 บาท
คุณชัชวาล-ชุติกาญจน์ ช่อปทุมมา 500,000 บาท
คุณวิเชียร-สำราญ เกษราพงศ์ และลูกหลาน 500,000 บาท
คุณมนตรี-สุกัญญา-กิตติศักดิ์-อรวรรณ-ภัทรสร ชัยวิชิต 500,000 บาท
คุณปรเมษฐ-กนกพร-ศรสวัส-ศิรภัสสร อัตตาหกุล 499,200 บาท
ทพ.ศรชัย-วิภาดา-กุลธิดา-พฤกษชาติ กองทอง 499,000 บาท
คุณอภิชัย เลิศสิริมั่นคง 493,160 บาท
ด.ช.ภูมิธนาภรณ์ ขอเหล็ก 490,000 บาท
คุณนพ โรจนวานิช 485,000 บาท
คุณแม่ม่วย แซ่เล้า, กฤษฎา-พรทิพย์ ซิมพัฒนานนท์ 482,000 บาท
นายแพทย์ฐานุตร์ ถมังรักษ์สัตว์ และครอบครัว 479,000 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2552 478,792 บาท
คุณพรทิพา-วิสัย เศวตสุทธิพันธ์ และครอบครัว 474,800 บาท
คุณยอด-บังอร-วิลาสินี-นรีรัตน์ ฤทธิ์ทอง 474,000 บาท
คณะพระนวกะ และญาติมิตร ปี 2551 473,016 บาท
คุณสุวิทย์-สุวรรณา เลิศวิชชุหัตถ์ และครอบครัว 471,900 บาท
พระมหาธีรชัย ธีรชโย ป.ธ.๙ (พิสิฐวัฒนกร) 465,000 บาท
คุณพงศ์ภณัฏ-สุภาณิณ เกียรติสี่สกุล 459,500 บาท
คุณสุธาร เดชอุดม 458,500 บาท
Metta Vision All Sentient Beings 458,500 บาท
พระมหาอนุชา จนฺทปภาโส และญาติมิตร 454,000 บาท
แม่ชีเจียม อยู่แก้ว 451,000 บาท
คุณประยูร ศุภเกียรติ, คุณเลี่ยม ตันบุญเรือง 450,000 บาท
คุณพรรณวสา กุลบุตร และครอบครัว 450,000 บาท
คุณดี-เยาว์-สกล จารึกศิลป์ 449,800 บาท
คุณศศิตา ชลวิจารณ์ 444,000 บาท
คุณธาราพงษ์-พรทิพย์ ทรงสุจริตกุล และครอบครัว 441,244 บาท
คุณสนธิ์-คุณตุ้ม ศิริธรรมเชิดชู และลูกหลาน 435,800 บาท
เกียวง้อ แซ่จิว, ทวี-สมชาย-ขวัญใจ เกษมล้นนภา 435,400 บาท
พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม 435,400 บาท
คุณสรวุฒิ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 432,500 บาท
คุณพ่อเจ็ง-คุณแม่กี่-สมเกียรติ เพียรหาทรัพย์-สุขสม ด่านกุมภา 430,000 บาท
พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์, จุฑาทิพย์ พงศ์พุ่มตาล 429,000 บาท
คุณภาณุพงศ์ วงศ์พิทักษ์โรจน์ และญาติมิตร 422,700 บาท
คุณสุพจน์ ปิ่นภู่ 421,700 บาท
คุณธีรบูรณ์-ลิสี วีรวงศ์ตระกูล และครอบครัว 421,209 บาท
คุณทองชัย แซ่แต้, สิริมณี ล้อมเล็ก, กร พรนพรัตน์ 418,000 บาท
คุณธนิตเล็ก ตันติเมธ 418,000 บาท
พระมหาพิเชษฐ-ยงชัย-ไซกี่ ซึ้งหทัย และญาติมิตร 416,010 บาท
คุณพงศ์เลิศ ชูครุวงศ์ และครอบครัว 416,000 บาท
คุณเสรี หัตถะรัชต์ 414,500 บาท
พระมหาสมควร อตฺตทีโป และญาติมิตร 410,344 บาท
คุณกรกช จิตติพล 410,000 บาท
รายการธรรมสู่สันติ 408,659 บาท
คุณธงชัย-ธัญญารัตน์ ศักดิ์ศิลปอุดม และบุตร 407,500 บาท
คุณสุรศักดิ์-ธิดา เปรมนิ่ม และบุตรธิดา 406,820 บาท
คุณจำนงค์-มะลิ แซ่ตั้ง พร้อมบุตรหลาน 400,000 บาท
คุณสอาด เนตยกุล 400,000 บาท
พระมหาชินณัฐพนธ์ วชิรวํโส และญาติมิตร 400,000 บาท
Lim Chee Khang and group 398,851 บาท
หจก. ทวีสด โดย คุณเพิ่มศักดิ์ ศักดิ์ศิริ 394,820 บาท
คุณสุวิชชา ถิรวัฒนกุล และครอบครัว 393,000 บาท
ศรีสุวรรณนิธิวงศา (โดยนายคมเดช) 392,750 บาท
หจก. โอ.พี.นายน์ 391,000 บาท
คณะผู้เจริญธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 387,359 บาท
คณะพระพี่เลี้ยง-สามเณร และญาติมิตร ปี 2555 386,400 บาท
คุณพัสกร แสงประชาธนารักษ์ 385,000 บาท
คุณแม่ป๋อจู และครอบครัว ปวุติภัทรพงศ์ 382,588 บาท
คุณสันติ-มะลิ บำรุงคุณากร และครอบครัว 382,400 บาท
คุณสำราญ-ผ่องศรี พงษ์นัยรัตน์ และครอบครัว 381,000 บาท
คุณชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม และครอบครัว 380,500 บาท
คุณกฤษณุ-ศิริพร บริรักษ์พาณิชย์ และครอบครัว 380,000 บาท
คณะพระพี่เลี้ยง-สามเณร และญาติมิตร ปี 2556 377,375 บาท
คุณวุฒิชัย พานิชย์ 372,800 บาท
คุณอุดม-สุดา ตรีชั้น และญาติมิตร 372,209 บาท
ครอบครัวคุณชูเกียรติ จงเจริญสันติกุล และญาติมิตร 364,510 บาท
คุณณรงค์-เสาวนีย์-ณัฐชนนท์ ธนาวุฒิศักดิ์ 363,100 บาท
คุณเจียกเมี้ย แซ่โค้ว - คุณคำนึง เสนียนารถนันท์ 362,000 บาท
ดร.พีรพล ประเสริฐศรี, ดร.นภาพร จิระพันธุ์ทอง 360,000 บาท
พระครูธรรมธรโชคทวี ทฺวิวณฺณโพธิ 359,800 บาท
คุณโชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ และครอบครัว 357,000 บาท
คุณกุศล-พิชญสินี-ศิวาพิชญ์-กษิณ รักษา 356,000 บาท
คุณธีรชัย-ยุพร-จิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล 355,800 บาท
คุณนิพนธ์ อุดมวิทย์ - อินทิรา ไตรพิพัฒน์กิจ 354,700 บาท
คุณรวิธัญ-พิชามญชุ์- พฤฒิรังสีภูมิ-คุณพีรวิชญ์ พิพัฒน์พัลลภ 352,700 บาท
คุณวิสุทธิ์-วันทนา เตชะรุ่งโรจน์ และครอบครัว 350,000 บาท
คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์ และครอบครัว 344,250 บาท
พระอธิการสุทธิ จกฺกธมฺโม 344,000 บาท
นางสาวอุสุมา บุณยสุรักษ์ 342,990 บาท
คุณศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ 342,500 บาท
พ.ต.ท.คณิต-คุณมันทนา มีชูบท 341,729 บาท
พระครูใบฎีกาหลิ่ม มหาภิญฺโญ และญาติมิตร 336,090 บาท
คุณชัยโรจน์ ชุมพลสกุลวงศ์ และครอบครัว 334,600 บาท
คุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ และครอบครัว 334,500 บาท
พระมหาพิสิฏฐ์เอก เมธีปัญญากุล และญาติมิตร 334,172 บาท
พ.อ.ประสงค์-ร.ท.จาตุรนต์-วิไลรัตน์ ประดิษฐ์ผล 333,550 บาท
คุณสุรินทร์ เต็มอุดม 333,500 บาท
คุณสุเมธ-โนรี วงศ์พิภพมงคล 333,000 บาท
คุณอุไร-เต้าเติน-ทองอุ่น แซ่ลิ้ม 329,700 บาท
คุณสุภาค-ภาริญ-ณถิรา-หัสกช-เขภภัค ตันติดุสิตา 329,400 บาท
คุณปิยมน-ภิสสรา-ณภธร นิธิโสธรางกูร 327,900 บาท
คุณจิตติพัฒน์ เอี่ยมโอด, พรทิพย์ อัมพาโรจน์ 323,500 บาท
คุณธนัตพงศ์-ธนัญจิรา วัฒนเศรษฐสิริ และครอบครัว 323,000 บาท
คุณจรัสศรี เข็มทอง, ทัศนงาม และญาติมิตร 320,590 บาท
คุณวิจิตร เครือโสภณ และครอบครัว 311,400 บาท
พระอุดม-คุณทองเพียน ใจสมบุญ และครอบครัว 308,000 บาท
พระศราวุธ กิตฺติธโร และญาติมิตร 307,110 บาท
คุณแม่สุภา นาวาพงส์ และบุตรหลาน 305,000 บาท
คุณปรีชา-อัมพร-นภาวรรณ รอดสน 305,000 บาท
คุณสุรศักดิ์ ธีราวิทยางกูร และครอบครัว 303,500 บาท
คณะสามเณร และญาติมิตร ปี 2554 301,134 บาท
ครอบครัวใต้ธงชัย และพนักงานในกลุ่มบริษัท 300,600 บาท
คุณสายัณห์ เจริญสมสกุล 300,300 บาท
คุณพิศมร วิริยะบุศย์ และครอบครัว 300,000 บาท
คุณสุขพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 300,000 บาท
คุณอนันต์ เตียเสวนากุล และครอบครัว 300,000 บาท
คุณปนัดดา พงศ์ชัยยุทธ์, สันติ เรืองไพศาลบำรุง 300,000 บาท
คุณอุฬาร อภิรูปากร และญาติมิตร 300,000 บาท
คุณเอกกมล-สุจิตรา-ศาสนีย์-พีรเดช วงศ์สุรไกร 300,000 บาท
คุณสังวาลย์ วิจิรัมย์ 300,000 บาท
รศ.นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ และครอบครัว 300,000 บาท
Grand Master Yap Cheng Hai 300,000 บาท
คุณพรชัย ดำรงอุตสาหกิจ 300,000 บาท
พระครูสังฆรักษ์ธนกร กมโล และญาติมิตร 299,638 บาท
นักบินและลูกเรือ บมจ. การบินไทย 295,347 บาท
คุณสมคิด-สมใจ-พรปวีณ์-อุรุชา ไพมณี 294,460 บาท
พระครูปลัดสัจจา จนฺทวํโส และญาติมิตร 293,650 บาท
คุณเปรมวิชช์ ฉัตรเกียรติชัย 293,600 บาท
คุณกุลนภา วไลมณี 291,799 บาท
พระมหาวรรณพงศ์ วณฺณวํโส และญาติมิตร 290,900 บาท
คณะผ้าป่าทูอินวัน สวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค.2557 290,398 บาท
คุณสง่า-สิระเวโรจน์ และครอบครัว 285,000 บาท
ดร.เจตน์-มยุรี-ฐานันดร์ คงด้วง 283,900 บาท
คุณจักรพงษ์ ทรัพย์หิรัญ และครอบครัว 283,000 บาท
คุณสุรินทร์-พิมลรัตน์-โฆสิต-ดุษฎี รัตนโสภณ และญาติมิตร 281,700 บาท
คุณสุชาติ เจริญรัตน์, คุณกนกกร บุญทัน 280,000 บาท
คุณวิชัย-สุกัญญา-พิริยะ-วริศรา ตันตราธิวุฒิ 280,000 บาท
คุณณัฐภาส พานิชอัตรา 279,460 บาท
คุณขวัญ-จรูญ เจติยวรรณ และครอบครัว 279,419 บาท
คุณชุติมา-วีรธิป กระตุฤกษ์ 278,200 บาท
คุณสุพร พจน์คมพร 277,500 บาท
คุณนิช-อุดม-มณกาญจน์ และครอบครัวทองใย 274,000 บาท
คณะผู้สาธยายพระมหาสมัยสูตร 273,664 บาท
คุณวรรณา-เจริญ โชติพุทธิกุล 272,470 บาท
คุณมนัส-พัชนี-เชิดพงศ์-วัชรพล แดงสุภา 271,500 บาท
คุณมา มิง เฟย และคณะ 271,090 บาท
คุณอณุภาพ-จิราภรณ์ ปันตา และญาติมิตร 269,769 บาท
คุณกล้าณรงค์-ดารณี อรุณทรัพย์ และครอบครัว 269,140 บาท
คุณม่วยเฮี้ยง-บักชิว-พรสม แซ่เตียว 268,500 บาท
คุณโอปอล์ อินทุลักษณ์ 267,131 บาท
คุณพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร และคณะ 262,350 บาท
คุณทวีวัฒน์-ลักษมี เติมฤทธิ 261,700 บาท
คุณประเสริฐ-พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์ 260,000 บาท
คุณวิชัย อภิเมธีธำรง, ศุภรา คูคู่สมุทร 256,600 บาท
คุณวรธนัท สุขเจริญพงษ์-คุณณัฏฐ์ปาลิดา ทวีเกื้อกูลกิจ 256,500 บาท
พระสิน ขนฺติพโล, คุณปิ่น-รังสรรค์ ปลอดทอง 256,129 บาท
คุณนรเชษฐ์-ชิวชุน-บกเล้ง แซ่ตั้ง, เอี่ยมเล้ง แซ่น่า 255,600 บาท
พระธนวัฒน์ ชินวํโส (พรมเลิศ) และญาติมิตร 255,000 บาท
คุณธีระศักดิ์-พญ.ธตรฐ วงศ์สามศร 254,000 บาท
พระสง่า พุทฺธิปญฺโญ และญาติมิตร 252,474 บาท
บจก. ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง 250,760 บาท
Ms. Yoko Kujiraoka 250,000 บาท
คุณนิพนธ์ จันทร์เจริญสุข 250,000 บาท
พระครูศรีปัญญาวัตร วัดห้วยคันแหลน จ.อ่างทอง 250,000 บาท
คุณภัทริยา มาลัยศรี 249,000 บาท
คุณศักดิ์สิทธิ์ ประสิทธิ์ชัยชำนะ 246,699 บาท
คุณวิชาญ-ติ่ม-ทองอุ่น ประทินแสงทอง 246,500 บาท
คุณภคพล นันทมงคลกุล 242,000 บาท
คุณประจักษ์ ศิริบัณฑิตย์กุล และครอบครัว 242,000 บาท
พระมหาสายชล-พยงค์-บุญมี เลิศเกียรติบัญชา และคณะ 241,900 บาท
รศ.สุวิทย์ นิ่มน้อย 240,000 บาท
คุณเผด็จ-กาญจนา-ภัทธีรา-นัทธมน ทุมทัน 240,000 บาท
พระเทพญาณมงคล โดยกลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ 240,000 บาท
คุณวิศัลยา เศรษฐีภัทรนนท์ 236,490 บาท
รศ.ไพเสริฐ-อรอนงค์-ธารา ธรรมมานุธรรม 236,220 บาท
คุณสุรศักดิ์-ขวัญจิต-วิรัตน์-วิบูลย์ โตบารมีกุล 232,200 บาท
คุณสุรินทร์-แฉล้ม-บุญเอื้อ-สมเกียรติ์ กิตติธรรม 230,000 บาท
พระถิรจิตฺโต (วัชรพล แดงสุภา) และญาติมิตร 229,900 บาท
คุณวีระพล-วรัญญา-ธิราชัย-ธิรารักษ์ กมลพรมงคล 229,780 บาท
คุณธนธร-วัฒนีย์ ตันติจริยางกูร 228,040 บาท
คุณสุรินทร์-เกศกนก โชติพุทธิกุล 228,000 บาท
คุณฎีกา-น.ส.สิรินดา เลาหะตานนท์ 227,755 บาท
คุณไพบูลย์-รื่นฤดี วารีรัตน์ และครอบครัว 226,500 บาท
คุณลี พึ่งบุญพระ 226,500 บาท
คุณธนภร-ภาวิดา ตรีนุชจรัสกุล 224,900 บาท
คุณโกศล เมธางกูร 224,700 บาท
คุณซิ่วเฮียง อัตต์สินทอง และครอบครัว 224,000 บาท
พระศุภสวัสดิ์ สุจิณฺโณ (อาษา) 222,222 บาท
คุณศกลวรรณ พรบวรเสถียร และครอบครัว 222,200 บาท
พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย และญาติมิตร 221,100 บาท
รศ.วรภัทร-จงดี-ณภัทร ลัคนทินวงศ์ 220,000 บาท
คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ 220,000 บาท
คุณปราณี-ญาณกาญจน์-เชษฐญาณ์ เดชกรรจ์ 219,500 บาท
ศ.ดร.บุญทัน-ดร.ธฤทธิ์ ดอกไธสง และศิษย์ 219,410 บาท
พระครูสมุห์อารักษ์ อตฺตารกฺโข และญาติมิตร 216,999 บาท
คุณชัยรัตน์ เล็กวิจิตรธาดา, ผ่องพรรณ ลิมะเสถียร 216,000 บาท
คุณไพศาล-พรรณี สุสิริเกษมสุข และบุตร 215,900 บาท
คุณพ่อสมจิตต์-คุณแม่สมปอง กิตติอภิญญา 214,000 บาท
คุณสุพจน์-พิมพ์นภัส บุรพงศ์บัณฑิต และครอบครัว 214,000 บาท
ศ.ดร. คุณหญิง พยอม สิงห์เสน่ห์ 214,000 บาท
Recovery Language School 212,500 บาท
คุณวรรณรักษ์ ดีเฉลา และบุตร 211,000 บาท
คุณพรรณี-ไพวงศ์ หลักชัย และครอบครัว 210,000 บาท
คุณส่งเสริม-จันทรา พืชธงชัย 210,000 บาท
นางสาวสุวรรณา ตั้งไชยคีรี 210,000 บาท
คุณชัญญา สุนทรธนคม และครอบครัว 209,500 บาท
คุณทรงศักดิ์ ศิวนารถ, คุณปาริฉัตร ดอนหลิมไพร 209,000 บาท
พระครูปกาศิตธรรมคุณ-น้อม-เกตุ แดงสุภา 208,020 บาท
คุณพ่อชุบ-คุณแม่ทองหยิบ โตจับ และครอบครัว 206,190 บาท
คุณสวัสดิ์-นิตยา-วรัทยา สนั่นน้ำหนัก 205,000 บาท
คุณประสิทธิ์-คุณแม่ลำใย ฮวบดีมาก และญาติมิตร 204,396 บาท
คุณวิทยา-อารีย์ หวังกิตติกาล และญาติสายโลหิต 203,760 บาท
บจก. เฮโลฮิวจ์ (ประเทศไทย) 203,110 บาท
บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทยจำกัด 203,000 บาท
คุณสมเจตน์-พรพิมล-ศศิวิมล สกุณา 202,540 บาท
คุณต่อวงศ์-อมรรัตน์-ปณชัย หลักชัย 202,000 บาท
ผศ.อิศว-ตุลยา ปัทมธรรมกุล และญาติมิตร 201,600 บาท
ร้านคลายเมื่อย ณ สปา 201,250 บาท
คุณสุนิตา-ชานนท์-สิรินทรา อัตชู 200,000 บาท
คุณทิวา ปราการพิลาศ, คุณจารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ 200,000 บาท
นพ.อดิศร-พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ 200,000 บาท
คุณอุ่ณห์-ผินพิศ เศวตะมาลย์ 200,000 บาท
คุณหลีเทียม-บุญลือ ธรรมรัตนสิริ (ตั้ง) และครอบครัว 200,000 บาท
คุณพงศ์ภีระ กิมเห และญาติมิตร 200,000 บาท
คุณพุฒิพัฒน์-นลินภัสร์-ฐิติภัสร์-ฐิตารีย์ ตั้งสิริพัฒน์ 200,000 บาท
Information Field Co. 200,000 บาท
คุณประสาร-อุทัยวรรณ บุบผาสุวรรณ และครอบครัว 200,000 บาท
คุณณรงค์ โชคชัยณรงค์ 200,000 บาท
น.ต.ณรงค์-สุมาลี ทัศพี่น้อง และครอบครัว 200,000 บาท
คุณไจ้เส็ง แซ่ลิ้ม - คุณเซี้ยะริ้ว แซ่อุน 200,000 บาท
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 200,000 บาท
พ.อ.ประมุข-ศรีเรือง ลือนาม และครอบครัว 200,000 บาท
โรงงานบะหมี่ลิ้มง่วนกี่ โดย คุณกัญจนะ ลิ้มกิตติภพ 200,000 บาท
พระมหาชัยวัฒน์ อชิโต และคณะ 200,000 บาท
คุณเก่งเทียม-คุณซอกเค็ง แซ่แต้ 200,000 บาท
พระมงคลเทพมุนี โดย คุณทศพล จงประเสริฐ 200,000 บาท
พ.ต.ท.สันติ-สอาด เนตยกุล 200,000 บาท
คุณประกิจ กฤษณะ 200,000 บาท
คุณพ่อสุวิทย์ชัย-คุณแม่บุญย์ทิพย์ ชมภูพงษ์เกษม และครอบครัว 200,000 บาท
คุณโอภาส-สรสิช-ณฐมน พรสุนทรทวี - คุณณัฐชนก มงคลสิทธิการ *200,000 บาท
ดร.สุรชัย-สุภัทร อังคนาสายัณห์ 195,645 บาท
คุณศุภกิจ-สุนีย์ บุตร์หงษ์ 195,060 บาท
คุณนฤมล บัวสมบุญ - คุณบังอร แสงพิทักษ์ 191,400 บาท
คุณนิ่ม สังข์ประสิทธิ์ (ศรคุ้ม) และครอบครัว 190,000 บาท
คุณชวนพิศ พัฒนโสภณ 190,000 บาท
คุณลี่ศรี-ทศพร บรรณจงขจร และครอบครัว 187,500 บาท
คุณธนากฤต ธวีรัชตพาณิช และญาติมิตร 186,500 บาท
พ.อ.อ.ธนภัทร ระลอกแก้ว 184,500 บาท
คุณสุชาติ-อทิตา-สุธี-ปนิดา-สุนิสา ศุภผล 184,100 บาท
คุณยกดู แซ่หว่อง - ยุพา เหลืองวิภาต และญาติมิตร 184,025 บาท
Mr.Chor Ting Liu - นางเกตุสลิน - นายภคิน เตชะวิเศษ และญาติมิตร 182,000 บาท
ครอบครัวคุณพินิช-เกยูร อาษา 181,520 บาท
คุณเกษร อาษา 181,520 บาท
ประเพณีเรียกขวัญทำบุญสามัคคีชาวกระเหรี่ยง 181,007 บาท
พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง - ณภัทร ทยุมณี 181,000 บาท
พระนวกะ รุ่นที่ 6 บจก.วิริยะประกันภัย 180,659 บาท
Yee Lai Yen, Yee Yen Chez 180,600 บาท
พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี และคณะ 180,000 บาท
คุณธงชัย-บรรจง สุวรรณ และครอบครัว 179,830 บาท
ร.อ.ประจินต์-ทองห่อ ประดิษฐ์ผล และญาติมิตร 179,799 บาท
คุณวันชัย-พรสวรรค์ สาธิตะกร และครอบครัว 179,600 บาท
รศ.ฟิลลิป-ฐิญาภา-ณัฐธิดา ราวด์ 178,265 บาท
พระมหาสมชาติ สุชาโต และญาติมิตร 178,200 บาท
พระชุภัส, สายทอง พรมณี, คณะทรงเมตตา 177,000 บาท
พระมหาสายันต์ ญาณวีโร - ยุกต์ ชำรัมย์ และญาติมิตร 176,999 บาท
คุณวันชัย-หัตธณี-ศีขรินทร์ โกมลหิรัญ 176,180 บาท
บจก. เค ซี ยู เซอร์วิส และพนักงาน 173,550 บาท
คุณปรีชา เอกอรัญพงศ์ และครอบครัว 173,200 บาท
คุณธรรมทัช มหัทธโนโชติ 170,711 บาท
คุณอริย์ธัช เอกโชติโภคินันท์ 170,000 บาท
คุณภาสกร ฌาณทองพรรณ 169,999 บาท
คุณณชภาภร จงจิรภาคย์ และญาติมิตร 168,350 บาท
คุณธนภณ-ธัญภา ภัทรธรรมบาล และครอบครัว 168,200 บาท
คุณกิจจา ปัญญาอมรวัฒน์ 168,000 บาท
คุณสมหมาย-ศิริมาศ กสิพงศ์ไพศาล และครอบครัว 167,000 บาท
นพ.จิตตินทร์-จิดาภา จินดาดวงรัตน์ และครอบครัว 165,000 บาท
วัดป่าวิสุทธิคุณ 165,000 บาท
ตระกูลมีกังวาล 161,287 บาท
ดร.พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 161,200 บาท
คุณกิมโบ่ว-จินดา อร่ามสิริพรไพศาล และบุตรธิดา 160,719 บาท
Mr. Siebolt Folkertsma - คุณสุนีย์ วงษ์น้อย 160,581 บาท
คุณยศพล-สุณี ทองบุญ และครอบครัว 160,200 บาท
คุณจุฑารัฐ โวลเลเบ (สิงห์น้อย) 160,000 บาท
คุณสุชาติ-วิภารัตน์-รักษิต วานิชผล 159,850 บาท
คุณสุนิตย์ ศิริธรรมคู่เชวง และครอบครัว 159,556 บาท
คุณพีรยุทธ นลราชสุวัจน์ 159,450 บาท
คุณนวินดา ธีราวิทยางกูร 159,000 บาท
คุณจันทร์-ประเสริฐ แก่นสิงห์ 158,611 บาท
Phra Yee Analayo 158,500 บาท
พระมหาสิทธิวันท์ จนฺทสาโร และญาติมิตร 157,200 บาท
คุณชรินทร์ แพนไธสง และครอบครัว 157,000 บาท
พระธนพล คุณกโร และญาติมิตร 156,190 บาท
ผศ.ดร.ประพนธ์-จุฑากานต์ เขมดำรง, นายกัมปนาท ปัณฑิโฑสัญญู 156,101 บาท
คุณกันตินันท์ มนัสเกษมศักดิ์ - คุณธิดารัตน์ ศรีสม 155,628 บาท
คุณสรัลพร อมรเดชาวัฒน์ 155,500 บาท
คุณวศิน เกียรติโกมล 155,000 บาท
คุณพรรณี ผิวสุข และครอบครัว 155,000 บาท
คุณขจรลาภ-ศิริพร ชิราพฤกษ์ 154,000 บาท
พระมหานันทวัฒน์ เขมธมฺโม วัดปากน้ำ 154,000 บาท
คุณนิติพัฒน์-รัตนา-พัสกร ธิติเดชรัตน์ 152,800 บาท
คุณสาโรจน์ เปรื่องวิริยะ พร้อมคณะทำบุญพระหยก 152,000 บาท
พระมหาคำพันธ์ รณญฺชโย และญาติมิตร 151,891 บาท
คุณทองเจือ-ม่วย พูลนิน และครอบครัว 151,000 บาท
แม่ชีภาวนา ปราณี 150,540 บาท
คุณฮุ่ยง้อ-สมชาย เลิศวัฒนชัย และญาติมิตร 150,510 บาท
คุณวันชัย-กัญญา มโนสุทธิ 150,500 บาท
คุณภาคภูมิ-ชลารัตน์ พินิจเบญจพล และครอบครัว 150,000 บาท
คุณประพจน์-ลวัณ อารีรัตน์ และครอบครัว 150,000 บาท
คุณพ่อซิ่ว-คุณแม่เล็ก คงสุวรรณ 150,000 บาท
คุณสุวรีย์ บุญมาศิริ และครอบครัว 150,000 บาท
คุณกฤษฎา บุญมาศิริ, เสริมพรรณ จารุพัฒน์ 150,000 บาท
คุณศุภสินธุ์ คลองน้อย 150,000 บาท
คุณศุภโชค ทิพยโสตญาณ และครอบครัว 150,000 บาท
พระสมัย ขนฺติโก-คุณพริ้ม คงสินธิ์ 149,999 บาท
คุณพรรณี พิภพอนันต์ชัย 149,500 บาท
คุณเกษม-ศิริพรรณ ใจยอดศิลป์ และครอบครัว 149,500 บาท
คุณศิวสิษฐ์ เลิศธนัตเจริญ และญาติมิตร 149,140 บาท
คุณธัญพร แซ่ลิ้ม และครอบครัวลิมะเสถียร 149,100 บาท
คุณนาคร-บุญมี อัตต์สินทอง และครอบครัว 149,000 บาท
คุณสุภาพ-กนกพร-สุทธิพร สัจพันโรจน์ 148,600 บาท
คุณชนินทร์ อรรจนานันท์ และครอบครัว 148,200 บาท
คุณนวรัตน์ แสงประชาธนารักษ์ 146,800 บาท
คุณปราโมทย์-วรรณา เศรษฐศุภกูล และครอบครัว 146,000 บาท
คุณพวงพร วัฒนพงศ์ และครอบครัว 145,000 บาท
Mrs. Quek Seow Tiang (Singapore) 144,999 บาท
คุณทัตตา ลีวัธนะ 143,500 บาท
คุณกิมเฮง-หนู แซ่ลี้, ศักดา-เกียง ฐิติพงษ์พานิช 143,100 บาท
คุณภวัต-ธนิฏฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร 142,940 บาท
คุณนันต์ณวัท วรุณวรรณกิจ 142,500 บาท
Yee Weng Wah - Wong Chew Yan 142,000 บาท
คุณบัวลี-จิรานุวัฒน์ ผกากาฬ และครอบครัว 141,040 บาท
คุณลัดดา-สุนีย์-ฐิติศักดิ์-อภิรมย์-อุกฤษ-จักรกฤษ สกุลครู 141,000 บาท
คุณมานิตย์-พัชรินทร์ จิตต์จันทร์กลับ 141,000 บาท
คุณวรพจน์-วิชุดา สถิตสุขสมบูรณ์ และครอบครัว 141,000 บาท
นพ. นิยม-สาคร เกษจำรัส 140,000 บาท
คุณกิมชุ้น สุขศรี 140,000 บาท
คุณปรีชา-ฐานิตา ดอกไม้จีน และครอบครัว 140,000 บาท
คุณฉัตรชัย อภิกิจไพบูลย์ 139,500 บาท
คุณสุคนธ์-วาสนา แก้วศรีวิมล และครอบครัว 138,640 บาท
คุณวิชา-เงิน กมลพรมงคล 138,160 บาท
คุณพ่อสืบ-คุณแม่ปุ๊ แสงดานุช และครอบครัว 138,000 บาท
คุณอรภัคภา และครอบครัวทองกระจ่างเนตร 137,560 บาท
คุณธนะสิทธิ์ ธนวัฒนชัยบูรณ์ **137,200 บาท
ตระกูลอังศิริกุลธำรง 136,072 บาท
คุณสุภา ตันเจริญ และครอบครัว 136,000 บาท
บจก. เจ้าพระยา ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น 135,717 บาท
คุณโอฬาร-จันทรา บุษเกษ และครอบครัว 135,400 บาท
คุณคณิต ฉายรัตนอภิรมย์ และครอบครัว 135,000 บาท
คณะพนักงานบริษัทโฟร์โมสต์ และญาติมิตร 134,439 บาท
พระครูวินัยธรวิสันต์ กิตฺติวณฺโณ 133,700 บาท
พล.ร.ต.พระยาหาญกลางสมุทร-คุณหญิงเตียง พันธุมนาวิน 133,200 บาท
Yee Chin Sin, Ho Yoke Ying 133,000 บาท
คุณประสาน-กมลรัตน์ ลัคนทินวงศ์ และครอบครัว 132,000 บาท
พระมหาจรูญโรจน์ ทีปงฺกโร 132,000 บาท
คุณไชยวัฒน์ ส่างสาร, พัชรินทร์ เอี่ยมอำพร 131,000 บาท
คุณดำรงค์-รมฤดี สินสมบัติ และบุตรธิดาหลาน 131,000 บาท
คุณปการภณ-จันทร์พร เจติยวรรณ 130,600 บาท
Nipaporn Khamklum, Michael Akhavan 130,000 บาท
คุณบุปผา สุทธิศรีกุล 127,500 บาท
พระมหาวิศรุต หํสปุตฺโต และญาติมิตร 127,000 บาท
คุณณัฐพัชร ประชาสิริกุล และครอบครัว 126,700 บาท
กลุ่มอิติปิโส ๑๐๘ วันเสาร์ 126,159 บาท
คุณณัฏฐ์ปาลิดา ทวีเกื้อกูลกิจ 126,037 บาท
คุณมานพ ชัยศุภกิจ 126,000 บาท
พระครูอาทรปริยัติสุธี, คุณเลี้ยง ทุมสิงห์ และญาติ 126,000 บาท
คุณทวีวุฒิ-ขนิษฐา วิทยาขจรศาสตร์ และครอบครัว 126,000 บาท
คุณโสภณ สุขสงวน และครอบครัว 125,600 บาท
ครอบครัวพันธุมนาวิน และญาติมิตร 125,100 บาท
คุณวิมล นิพิฐวัธนะผล และครอบครัว 124,600 บาท
คุณกิตติมา-ไพฑูร เงาวัลลโภ และครอบครัว 124,080 บาท
หจก.รุ่งจรัสแสงการไฟฟ้า และญาติมิตร 124,031 บาท
คุณพัทยา-เบญจพร ชมพูนุท ณ อยุธยา 124,000 บาท
คุณจีรัสถา มณีเกษร 124,000 บาท
พระมหาสมัย หิริมโก และญาติมิตร 123,700 บาท
คุณมนตรี อริยผลธรรม และครอบครัว 123,456 บาท
พระชุมพล-คุณแม่กัญญมน ชวาลสันตติ และญาติมิตร 123,000 บาท
คุณโสภณ เมธางกูร 122,000 บาท
คุณประเสริฐ-วราภรณ์-นนทชา-อชิตะ นิธิวรภัทร 122,000 บาท
ย่าพ่อคำดี-ย่าแม่ทอน สิริวงศักดิ์ 121,800 บาท
คุณสันต์ชัย-ไพรินทร์-คงฤทธิ์ เหล่าสันติสุข 121,500 บาท
คุณสัณหณัช-ปวรภัค เรืองรุ่ง และครอบครัว 121,311 บาท
คุณพิสมัย มูลพินิจ 121,000 บาท
คุณรณชัย หล่อสุวรรณกุล 120,800 บาท
ตระกูลทวีโชติพีรธรรม 120,500 บาท
คุณมันฟ้า วงษ์ทอง และครอบครัว 120,200 บาท
คุณวรรณา แซ่ชี 120,000 บาท
คุณสรวัฒน์ โรจน์นิรันดร์ 120,000 บาท
คุณสุชาดา มาลาพิเชฐ 120,000 บาท
คุณสุวิโรจน์-สุมิตรา อาภาสุโกศล 120,000 บาท
คุณบุญส่ง-พรรณี มั่นหมั่น และญาติมิตร 120,000 บาท
คุณรังสรรค์-ลัดดา ลีลากนก บุตรธิดาสะใภ้เขยหลาน 120,000 บาท
พระครูภาวนาวรธรรมวิเทศ (ปานขาว) 120,000 บาท
คุณฮั้งเฮง-วิมลรัตน์ แย้มสงวนศักดิ์ และครอบครัว 120,000 บาท
คุณแม่นกแก้ว-วรรณา ศิริกุล-คุณสุรชัย พวงมาเทศ และครอบครัว 120,000 บาท
คุณไพศาล แจ่มเหมือน 119,999 บาท
คุณนพพล-นุจรินทร์ อธิจักราวุธ 119,600 บาท
คุณพ่อฮั้งชวง แซ่ลี้-คุณแม่หงษ์ทอง อินทุสถิตยกุล 119,500 บาท
คุณประยุทธ์-สายทอง ปฤษฎางค์บุตร และครอบครัว 119,000 บาท
คุณกิติ มาดีสุขสถิตย์ และครอบครัว 118,800 บาท
คุณกรรณทิมา-กิตติยา จารุอำพรพรรณ และครอบครัว 118,299 บาท
คุณเจนแดน-อนงค์ นาคะชาต และครอบครัว 118,000 บาท
คุณศิริโชค ใจยอดศิลป์ 118,000 บาท
คุณกูลพัชร์ ลาภิศพงศ์ภรณ์ และครอบครัว 118,000 บาท
แม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย - แม่ชีทวีพร เลี๊ยบประเสริฐ 118,000 บาท
ร้านBIGBOON คุณธนาทรัพย์-ธนาภรณ์-พลับพลึง ภู่ทรัพย์สุวรรณ 118,000 บาท
คุณประจวบ ศิริจรรยาพงษ์ และญาติมิตร 117,520 บาท
คุณสมบูรณ์-สมคิด แซ่โง้ว และครอบครัว 117,500 บาท
คุณบุญยง ปานหลิม - น.ส.นลพรรณ วิเศษสิงห์ 117,200 บาท
คุณสมถวิล สินสาธิตชัย และครอบครัว 117,000 บาท
คุณทองอยู่ รอดบุญพา ญาติและครอบครัว 116,700 บาท
คุณพรทิพย์ สินประสงค์ 116,000 บาท
คุณสรวุฒิ ขวัญดี และญาติมิตร 116,000 บาท
Madam Ho Yoke Ying 115,500 บาท
พระสุรินทร์ พุทฺธปจฺเจโก-พ่อสุ่ม-แม่วงษ์ เริ่มน้อย 115,500 บาท
คุณบุ้น-ประภาวรรณ-ขจรศักดิ์-นิรมล เล้าสินวัฒนา 115,100 บาท
คุณเพ็ญศรี วรรณพาหุล, พ.อ.หลวงยุทธการบัญชา 115,020 บาท
Lin Change Hai, Jitima Sae Wang & Family 115,000 บาท
คุณพิชิต-ศิริกุล-เอกลักษณ์-เอกภาพ ไพบูลย์ยิ่ง 114,660 บาท
คุณรจนา รวีฤทธิ์ และญาติมิตร 114,600 บาท
พระวิชัย วิชโย พร้อมคณะผู้สร้างแผ่นหิน 18 กาย 114,500 บาท
คุณเพ็ญพร เลิศรัตนชัย-คุณอดิเทพ แซ่กัง 114,120 บาท
คุณไมตรี-สมนึก-อัครวุฒิ แก้วอุดม 114,000 บาท
คุณพิมพ์ใจ-กฤษณ-ไกรวิชญ์ ขำสุข 113,690 บาท
คุณละเอียด จั่นแก้ว 113,501 บาท
คุณบุญธรรม แย้มประยูร 113,000 บาท
คุณรำจวน สถาปนจารุ และ ครอบครัว 113,000 บาท
คุณประสิทธิ์ พณิชยานนท์, วรรณา-ชาตรี-วรวรรณ หวังพนิตกุล 113,000 บาท
คุณลักษมี เตชะพิพัฒน์ชัย และครอบครัว *113,000 บาท
คุณสงวน สกุลวรรัตน์ และครอบครัวสกุลวรรัตน์ 112,640 บาท
คุณผัน-อนงค์ ภู่เด่นดวง 112,200 บาท
ปู่เนื่อง วัดจุฬาฯ ปู่หยอด วัดแก้วเจริญฯ -พ่อตัด-พ่อปิ่น 112,100 บาท
คุณไพรินทร์ สมภพสกุล และญาติมิตร 112,000 บาท
คุณเกษม-อินทิรา ชัยศรีสุขอำพร และครอบครัว 112,000 บาท
คุณขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์ และครอบครัว 112,000 บาท
คุณเสนีย์-วรารัตน์-ธีระ คล้ายทอง 112,000 บาท
คุณสุพจน์ เขมาบุณย์ และญาติมิตร 112,000 บาท
คุณสังเวียน-เฉลา แหล่งกรด 112,000 บาท
พระพินิศพงศ์ ตรงวัฒนรังสี และญาติมิตร 111,999 บาท
คุณอนันต์ชัย-ปวีณา-เปี่ยมปีติ-ปีติพล ปอแก้ว 111,888 บาท
พระประสิทธิ์ อธิมุตฺโต และญาติมิตร 111,600 บาท
คุณณันท์ชยธรณ์ ทิพย์ภัทรียา ฉัตรสุวรรณ 111,599 บาท
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดย คุณสุธีรา 111,200 บาท
คุณเดชา พงษ์ไผ่-คุณอุ่นใจ หล่อเสถียรพงศ์ 111,111 บาท
คุณสำนัก-น้อมกมล ณ นคร และญาติมิตร 111,111 บาท
คณะพระนิสิต ป.ตรี ปี 1 คณะสังคมศาสตร์ และญาติมิตร 111,111 บาท
คุณกุน แก่นสิงห์ 111,100 บาท
คุณพัก ขาวผ่องศรี, เบญจวรรณ พันธ์งาม และญาติมิตร 111,000 บาท
คุณขจรศักดิ์ กิจก้องขจร 111,000 บาท
คุณหย่วน แซ่ด่าน, เอ่งตี้ แซ่เอง, อุ่ย แซ่ด่าน 111,000 บาท
คุณประวิทย์ ลิขิตกิจการกุล และญาติมิตร 110,999 บาท
คุณพูนพิศมัย-สรายุทธ-แคทรียา เสงี่ยมวงศ์ 110,999 บาท
พ.ท.สรศักดิ์-คุณผ่องศรี พุฒทรา 110,500 บาท
ร.อ.ประเมิน บัวสรวง, นันทพร โชติชวนันท์ 110,500 บาท
คุณพรพูล ศรีบัวทอง และครอบครัว 110,300 บาท
พระเรียง อายุวณฺโณ-พระไพโรจน์ กิตฺติปาโล และญาติมิตร 110,190 บาท
พระเรียง อายุวณฺโณ-พระไพโรจน์ กิตฺติปาโล-ไพรินทร์ หลงเปลี่ยว 110,190 บาท
คุณจิรพัฒน์ ศุภผลศิริ, กชพรรณ คำค้อม และญาติมิตร 110,150 บาท
คุณเกรียงศักดิ์-สุมาลี เจียเจริญพงษ์ 110,100 บาท
คุณโอภาส ไตรรัตนะ และครอบครัว 110,100 บาท
คุณเทพ-รัตน์นรี-เกรียงไกร กมลนิธิ 110,099 บาท
นางสาวสรียา ศิริจันทราวงษ์ และครอบครัว 110,000 บาท
คุณทองสืบ-สริ่ม นลราชสุวัจน์ และครอบครัว 110,000 บาท
คุณอิสระ ศิริวงศ์วัฒนา 110,000 บาท
คุณแม่บุ่งเกียง แซ่เจี่ย, เทียนเต็ก แซ่อึ้ง 110,000 บาท
คุณลัดดา-วรรณี-ชูจิต-สุระ-สุมิตรา โรจนอุดมวุฒิกุล 110,000 บาท
คุณพ่อเอี้ยวกวง แซ่เฮ้ง, คุณแม่ไซ้งิ้ม แซ่เซียว 110,000 บาท
คุณจันทนา-ประจวบ สุวรรณแสง และครอบครัว 110,000 บาท
คุณสุรภาพ-ตวงพร-กรกช จิตติพล 110,000 บาท
คุณนัทธมน เลิศมหโชค 110,000 บาท
คุณวัชรพล เจนสง่า, อุษณีย์ ไชยวิศิษฎ์กุล 110,000 บาท
คุณอารยา พืชธงชัย 110,000 บาท
คุณเง็กซิม เจียมวัฒนพงศ์ และครอบครัว 110,000 บาท
พระไมตรี และแม่ชีบุญหลาย แก่นจันทร์ 110,000 บาท
คุณพ่อฮั้วกวง แซ่เจียม, แม่ฮม เจียมวัฒนพงศ์ 110,000 บาท
พระมหาสายันต์ ญาณวีโร - ยุกต์ ชำรัมย์ - สมคิด สะแกคราม 110,000 บาท
บจก. บ้านสราญสุข 110,000 บาท
คุณแม่บัวเรียง พรสุดาชัย และครอบครัว 110,000 บาท
คุณพิชาญ ใจช่วงโชติ และครอบครัว 110,000 บาท
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี 110,000 บาท
คุณภัทร์วิภาภรณ์ แฮสกิ้นส์, ครอบครัวสวนทวี 109,999 บาท
พระสมัย ขนฺติโก-คุณพริ้ม คงสินธุ์ 109,999 บาท
ด.ช. คัชรัณณ์ แสงอ่อน 109,990 บาท
คุณประยุทธ-สมใจ เศรษฐบุตร และครอบครัว 109,000 บาท
คุณอัทธวัจน์ ธรรมชุณหการณ์, มยุรี กวินธรรมกิจ 109,000 บาท
พระปลัดนิติศักดิ์ อคฺคปญฺโญ 109,000 บาท
พันเอกเกษม วิเชียรประศาสน์ และครอบครัว 109,000 บาท
คุณปิยมน ภุมมาธา-คุณปกิตตา สังข์เงิน 109,000 บาท
คุณพรชัย แสงธรรมชัย และครอบครัว 108,800 บาท
คุณสราวุธ-สุภัสรา-ดญ.ภัสราภรณ์ คงสบาย 108,500 บาท
คุณชม-ทรงศรี ปานจันทร์ และครอบครัว 108,100 บาท
คุณซ่งลิ้ม แซ่ลี้, คุณเตียง รุ่งเรืองภัทรกิจ 108,000 บาท
Yee Yen Theng, Yee Yen Lin 108,000 บาท
คุณพ่อมณีรัตน์-คุณแม่หนูจันทร์ จันทร์ฟ้าเลื่อม และญาติมิตร 107,617 บาท
คุณกาญจนี วิทยกฤตศิริกุล 107,500 บาท
คุณธีรวัฒน์ วัชรินทร์ สมสิริกาญจนคุณ 107,360 บาท
ครอบครัวเหล่านิพนธ์ และญาติมิตร 107,220 บาท
คุณพีระศาณนุพงษ์ ราชสิงห์ และครอบครัว 107,200 บาท
คุณหมุ่ยกิม เสียมทอง และครอบครัว 107,160 บาท
คุณบุญสันต์-นิธินันท์ ลือวณิชย์พันธ์ และครอบครัว 107,100 บาท
คุณอารี-สารัตต์ เมฆกมล 106,900 บาท
คุณจุ้งเกียง แซ่โค้ว-ตั้งเคียม แซ่เต็ง, มธุรสสุคนธ์ 106,860 บาท
ม.จ.มาลินีมงคล (ยุคล)-นพ.อรุณ อมาตยกุล 106,805 บาท
คุณสุเมธ-สมหมาย-จุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์ 106,590 บาท
คุณณรงค์ศักดิ์ รุ่งอุทัยศิริ 106,500 บาท
คุณพรรณี สร้อยคำ 106,500 บาท
คุณวิศิษฐ เข็มทอง จำปาหมื่น และครอบครัว 106,500 บาท
นางสาวอรวรรณ แก้วประกิจ 106,300 บาท
คุณอุทัย-เฉวียง เจริญกิจสุขสันต์ และครอบครัว 106,000 บาท
คุณปรีชา-นุศรินทร์ ใจสมบุญ และครอบครัว 106,000 บาท
พ.ต.อ.กำพล ยุทธสารประสิทธิ์ 106,000 บาท
คุณสุธาวัลย์-ธัญณิชา เจริญประเสริฐ 106,000 บาท
คุณรวีวัทธ์ บุญพ่วง-คุณจุฬาภา ชูอำไพ 106,000 บาท
คุณพีระ-พงษ์จรัส ขุนสุวรรณ์ 106,000 บาท
คุณสมใจ ลี้สมประสงค์ และครอบครัว 105,720 บาท
คุณศรราม เทพพิทักษ์ และครอบครัว 105,700 บาท
คุณธวัฒน์-รุ่งนภา-ธิภารัตน์-ธิดารัตน์ แก่นสาร 105,500 บาท
คุณก๊กเจ็ง แซ่ลิ้ม-หงษ์เซียง(ตั้วเจีย) แซ่ตั้ง 105,336 บาท
คุณจรูญลักษณ์-นิรมล-ชุลีรัตน์ ธีรวิวัฒน์วงศ์ 105,300 บาท
คุณฤทัย-สุยโป้ว-นภาพร-ดวงพร ศักดิ์โกมลพิทักษ์ 105,200 บาท
คุณนิทัศน์-สุภาพร สุทธิไชยศรกุล และบุตรธิดา 105,000 บาท
Yee Weng Wah, Yee Weng Fook, Yee Weng Keat 105,000 บาท
คุณมรกต จรจวบโชค และครอบครัว 105,000 บาท
คุณคามิน-บุณณดา จันทร์ฆฤต และครอบครัว 105,000 บาท
ลูกหลานคุณพ่อทำเนียบ-คุณแม่วนิดา เกษจำรัส 105,000 บาท
คุณประภา เหลืองเกษร, คุณประพิณ ลิ้มบูรณพันธ์ 104,999 บาท
คุณอภิวัฒน์-วฤทธ์ โสภาพันธุ์เจริญ และญาติมิตร 104,880 บาท
ชาว จ.นครปฐม โดย พระมหาพิเชษฐ และคณะ 104,800 บาท
คุณชาญวิทย์-วิไล หิรัญอัศว์ 104,500 บาท
คุณสัมฤทธิ์-กัลยา-สิราณี-สำอางค์-อรเกษม พานทอง 104,300 บาท
คุณแม่อุบล-น.ส.ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์ และครอบครัว 104,117 บาท
คุณสงวน บุญยรัตน์ 104,000 บาท
คุณศิริวรรณ เพ่งเรืองโรจนชัย และญาติมิตร 104,000 บาท
คุณเปรมยุดา ศิริบัณฑิตย์กุล 104,000 บาท
พล.ต.พินิจ-อาจารย์จินดา ศุขสายชล 104,000 บาท
คุณสิรภพ ภู่อนุสรณ์ชัย 104,000 บาท
คุณเอื้อน ณ นคร และครอบครัว 103,900 บาท
ตระกูลสมคิด-สังวล-ฉันทิชย์ มั่นคง และครอบครัว 103,400 บาท
คุณธนดิตถ์ บุตร์หงษ์ และญาติมิตร 103,300 บาท
คณะอุบาสก-อุบาสิกาผู้ถือศีลอุโบสถ 103,162 บาท
คุณชนานาถ เกตวัลห์ 103,150 บาท
คุณมานิต-กัญญาวดี โสภาพันธุ์เจริญ และญาติมิตร 103,000 บาท
คุณแม่อุบล แซ่ชื้อ และครอบครัวเงินยิ่งสุข 103,000 บาท
คุณจรรยาพร ลับไพรี 103,000 บาท
คุณพ่อลิ่มเอ็ง แซ่ลิ้ม, คุณแม่ล้วน อเนกพงษ์ 103,000 บาท
เลิศธาราธิคุณ อุทิศเตี่ยเหลียงเม้ง-แม่ซิ้วไน้ 103,000 บาท
Yee Chin Sin-Ho Yoke Ying 103,000 บาท
คุณจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ 103,000 บาท
อัยการดุสิต ทองเสนา และครอบครัว 102,990 บาท
คุณแหวนเพชร แสงทอง อุทิศให้ บิดา-มารดา 102,850 บาท
คุณแม่สุนีย์-คุณพ่อรื่น ขาวเผือก 102,800 บาท
คุณศรัณย์วิภภัช เศวตนันท์ 102,660 บาท
คุณจรัญ-วิจิตรพร ศิรธรานนท์ และครอบครัว 102,600 บาท
Matthew-Jannessa Mcginty 102,300 บาท
คุณชัยวัฒน์-หมวยนี้ ศิริญาณ 102,230 บาท
คุณพันธ์ทิพ วิมลรัตน์ 102,222 บาท
คุณแม่สุวรีย์ ผลเจิม พร้อมบุตรธิดาหลาน *102,200 บาท
คุณเตี๊ยม-คุณอง ธุระกิจถาวร 102,100 บาท
คุณนภดล-รังสินี-ธิติ-มาติกา สุจริตสัญชัย 102,100 บาท
คุณน้อย-รัตนา อำพันการ และครอบครัว 102,099 บาท
คุณชาตรี-ชาญชัย-เอกศรุต-นิดา ลี้สมประสงค์ 102,060 บาท
คุณแม่พลั้ง แซ่ตั้ง, หลีสิ่ง แซ่ซี และบุตรธิดา 102,000 บาท
คุณเสรีย์-ดารณี-สวณัฐ ตรีสาทร 102,000 บาท
ลูกหลานญาติพี่น้องคุณสายทิพย์ เปาอินทร์ 102,000 บาท
คุณอรอรินทร์ ดาราไตร 102,000 บาท
คุณอัจฉรา เขียวจินดา และครอบครัว 102,000 บาท
คุณศิริ-ฉวีวรรณ ประเสริฐศรี และครอบครัว 102,000 บาท
คุณณัฐธภา อ่อนชวด 102,000 บาท
คุณพรพิมล-สมาน อันชูฤทธิ์ และญาติมิตร 102,000 บาท
คุณสุรชัย-ภณมนต์พัณณ์ ประดิษฐ์พรกูล 102,000 บาท
คุณตั้งหลีบ้วย-บักกุ่ย แซ่ตั้ง, ธนพล ทวีทรัพย์ถาวร 102,000 บาท
คุณเตชิต-รุ้งเพชร-ธนเสฏฐ์ ทวีทรัพย์ถาวร 102,000 บาท
คุณประภัสสร อาชวานนท์ และครอบครัว 102,000 บาท
นางสาวอันลิษาณ์ วรุณวรรณกิจ 102,000 บาท
คุณอชิตะ-ธนธร-น.ส. กชพรรณ คำค้อม 102,000 บาท
คุณพ่อสมพงษ์-แม่ชิ้น เทียนพิมาย พร้อมบุตรหลาน 101,999 บาท
คุณบุญมา-สาลี่ สุขสวย และบุตรสะใภ้หลาน 101,990 บาท
คุณปฏิพัทธ์-รณกร-อภิสัณห์ อยู่กิจติชัย 101,900 บาท
คุณธนชานันท์ พัฒนาดี 101,815 บาท
คุณนิธิวัชร์ ธนพงศ์ฐกรณ์ 101,750 บาท
คุณธนวิทย์-นวนิต-วิภวา-วริทธิ์-นรวิชญ์ สิงหเสนี 101,650 บาท
พ.อ.อ.อรชุน-รุ้งละมัย มีภาคสม และครอบครัว 101,503 บาท
กลุ่มบริษัท เอ็ม.พี.กรุ๊ป และครอบครัว 101,500 บาท
คุณนิพัทธ์ นะระโต และครอบครัว 101,500 บาท
คุณประสิทธิ กระต่ายทอง 101,500 บาท
คุณถาวร-จรรยา-รุ่งรัตน์-รุ่ง-ชมลดา-สุชญา ลอประยูร 101,500 บาท
คุณพ่อห้อย-คุณแม่เลียบ-แม่ชีอำนวย สวยสำโรง 101,500 บาท
คุณสมศักดิ์-สมศรี คงสบาย พร้อมบุตรธิดา 101,500 บาท
คุณสมชาติ ศิริธรรมคู่เชวง และลูกหลาน 101,220 บาท
พ.ต.นพ.อรรถสิทธิ์-ธีราพร ประดิษฐ์พรกูล 101,199 บาท
คุณธนิต-อุมาพร กมลวาริน 101,100 บาท
คุณอนุกูล-มณฑา แก้วอริย และญาติมิตร 101,100 บาท
คุณเม้า-ผาด เฉียบแหลม, น.ส.ดนิตา แหล่งกรด 101,100 บาท
พล.อ.ปรีชา รักตะสุวรรณ 101,000 บาท
คุณสมชาย-สุนันทา วงษ์สนิท และครอบครัว 101,000 บาท
คุณครรธี ครบธีรวงศ์ และครอบครัว 101,000 บาท
คุณมณีรัตน์ ไพศาลสุทธิเดช และลูกหลาน 101,000 บาท
ทพญ.ผ่องพรรณ วิรุฬหกุล และครอบครัว 101,000 บาท
คุณพรรณี-เบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์ 101,000 บาท
คุณจันทรกานต์ ธรรมมงคล 101,000 บาท
คุณอัญชลี-ฉัตรชาญ-ธีภพ สุทธิพิศาล 101,000 บาท
คุณชื้น นุ่มพยัคฆ์ และครอบครัวบุตรหลาน 101,000 บาท
คุณสาโรจน์-กุลยา-กฤษฎิ์ บุญลือ 101,000 บาท
แม่ชีดวงพร ปราณี 101,000 บาท
ส.จ.อาดิษฐ์ กัลยาณมิตร 101,000 บาท
คุณวิภา (ฐิติยา) จิวเสริมสุข 101,000 บาท
คุณชุบ นาคจู และญาติมิตร 101,000 บาท
คุณภูวนาถ ทองโพชา และครอบครัว 101,000 บาท
ครอบครัวประเสริฐจิตต์ถนอม 101,000 บาท
คุณวรลักษณ์ แหล่งกรด - คุณบุญเรือน โตงบุญเติม 101,000 บาท
คุณประเสริฐ-วราภรณ์-นนทชา-อชิตะ นิธิวรภัทร 101,000 บาท
นาวาอากาศตรี ริศน์ภูมิ - ศิวรรจน์ ดิลกธรรมรัตน์ 101,000 บาท
คุณลับ-คุณอรุณ เทพา และลูกหลาน 100,999 บาท
คุณกัวะเจีย-เสาวลักษณ์ หลิน และครอบครัว 100,999 บาท
พระนวกะรัฐสภาบวชให้พ่อหลวง ๘๔ พรรษา 100,999 บาท
คุณประยูร ขำบุญเกิด และครอบครัว 100,900 บาท
คุณแม่หงษ์ ชนัญพานิช พร้อมบุตรธิดาหลาน 100,800 บาท
คุณรุน เทพา, คุณนที-พิกุล เทียนวรรณ 100,600 บาท
พ่อศิริ-แม่เล็ก ชื่นมาลัย และครอบครัว 100,550 บาท
คุณพ่อวรสิทธิ์-คุณแม่สุรีย์ สวนทวี 100,500 บาท
คุณณัฐชนน ไวยนิกรณ์ และคณะ 100,500 บาท
คุณภัทรกาญจน์ ตันเฮง, Charlie Vongchanh 100,450 บาท
คุณแม่สุจินต์ สิริอาภรณ์ และลูกหลาน 100,420 บาท
ลูกหลานคุณพ่ออนันต์ จิตมากุศล และญาติมิตร 100,400 บาท
ศาสตราจารย์อรุณ-คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี 100,400 บาท
น.ส.สุนทรี วิจิตรชนะชัย และญาติมิตร 100,359 บาท
คุณธนพรรค์ ลิ้มศรีวาณิชยกร และครอบครัว 100,270 บาท
คุณบุณย์ธัญญ์-มัทนา นิมมานันทน์ และครอบครัว 100,200 บาท
คุณซื่อตั๊ก แซ่ฉั่ว-คุณเหมี่ยวอี้ แซ่โค้ว 100,200 บาท
คุณรวีรักษ์ กมลพรมงคล - คุณพิพัฒน์-วลัยภรณ์ เผ่านาค **100,150 บาท
คุณบุญฤทธิ์-ทิพวัลย์ เกียรติมงคล และครอบครัว 100,101 บาท
คุณระเด่น-บุญมี-เดชประชา สังข์สูตร 100,100 บาท
คุณกนกวรรณ แซ่เฮ้ง 100,100 บาท
คุณพิชัย-ภัทรา-มาลดี อังศุวัฒนานนท์ และครอบครัว 100,099 บาท
คุณโกศล อรุณบกสกุล 100,050 บาท
คุณรัชกมล กบิลจิตต์, พิลัยพร วิโรฒเรืองระวี 100,050 บาท
คุณศศิธร-วันชัย-สุวรรณา-อนุวัฒน์ รัชตสมบูรณ์ 100,014 บาท
ครอบครัวแสงเดือนฉาย 100,009 บาท
คุณหทัยธรณ์-นวภัคร์ ว่องมงคลวัฒน์ 100,006 บาท
คุณประยุทธ-ศรีสง่า ลัทธิกุล และบุตรธิดา 100,000 บาท
คุณเมี่ยวฮก แซ่โต้ว 100,000 บาท
คุณสุวรรณ-ยูถิกา ศุภภาณุกุล 100,000 บาท
คุณสมยศ-สุธีรา จรุงพรสวัสดิ์ และลูกๆ 100,000 บาท
คุณสุพล ฝอยหิรัญ 100,000 บาท
คุณพิมลจิตต์ ธรรมสารสุนทร และครอบครัว 100,000 บาท
คุณไชยเสน-อรพินท์ พิศาลวาเลิศ 100,000 บาท
คุณประวัติ-ประสิทธิ์-พิชัย-วิกรม-วิสุทธิ์ 5 สหายหนุ่ม 100,000 บาท
ตระกูลมงคลรัตนะ 100,000 บาท
ดร.บุญมี-รศ.อรุณี-ดร.พญ.บุรณี อย่างธารา 100,000 บาท
คุณวีระพงศ์-จันทร์เพ็ญ อภิศักดิ์ศิริกุล และครอบครัว 100,000 บาท
ตระกูลลิมปชยาพร 100,000 บาท
คุณสุรพีร์ พ่วงชูศักดิ์ 100,000 บาท
คุณเชี่ยงเฮง แซ่ลิ้ม, อี้ท้อ แซ่ฉั่ว และครอบครัว 100,000 บาท
คุณสมทรง รัตนเสถียร, สุพัฒน์-สุปรีดา ลอยเดือนฉาย 100,000 บาท
คุณผิน-สมปอง วงษ์พิทักษ์โรจน์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณพสธร-มาลี-เมฆ-ภคกุล-เสรี-กุลวดี เมฆเสรีกุล 100,000 บาท
คุณแม่จิวคิ่งจู-คุณสุษมา ชำนาญรัตนกุล 100,000 บาท
คุณเยาวณี สถิตสุขสมบูรณ์ 100,000 บาท
คุณแม่เอี้ยงไน้ แซ่ลี้ 100,000 บาท
คุณปรีชา-สนั่น เหรียญประยูร 100,000 บาท
คุณธรณิศ-อังคณา จิรอาภากุล และบุตรธิดา 100,000 บาท
คุณทรงศักดิ์-อรุณี พวงพรศรี 100,000 บาท
คุณพรพรรณ พรพิไลสวัสดิ์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณสรวิศ สีมากุล 100,000 บาท
Yee Chuen Ming, Yee Jun Seng 100,000 บาท
คุณสุจิตรา เชาว์แสงรัตน์ 100,000 บาท
ม.ล.ถวิล-สอิ้ง ศิริวงศ์ 100,000 บาท
คุณธมกร-ดวงแก้ว ชายทวีป 100,000 บาท
คุณชัยยศ แซ่เตี๋ย, คุณง่วงจึง แซ่อึ้ง และลูกๆ 100,000 บาท
มูลนิธินิติศาสตร์ 2503 100,000 บาท
คุณพิชัย-นงคราญ อัชรางกูร และครอบครัว 100,000 บาท
คุณขนิษฐา ประทักษิธร, บุตรธิดาสะใภ้หลาน 100,000 บาท
คุณจำรัส แซ่ชื้อ และญาติมิตร 100,000 บาท
คุณประสิทธิ์ โกสุมสุรังค์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณแม่สมลักษณ์-รัตนาภรณ์ ดีวงกิจ 100,000 บาท
คุณจำปา แซ่ตั๊น, คุณป๊อ-บุญชู สุวรรณพงษ์ 100,000 บาท
นพ.สุฑัศน์-สุพัทรา คุปตารักษ์ 100,000 บาท
บจก.โกลเด้น คิตส์ 100,000 บาท
คุณบู่ ถนอมศักดิ์ศรี และครอบครัว 100,000 บาท
คุณไพโรจน์-อัญชลี-เอกชัย-ธนชัย สุจิณตะมณี 100,000 บาท
คุณประกอบ อนันตกูล อุทิศให้คุณณรงค์ อนันตกูล 100,000 บาท
คุณบักน้อย แซ่เฮ้ง และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวิจิตร กิตติจารุจิตต์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณนิยดา โรจนฉวาง และครอบครัว 100,000 บาท
คุณธีรนุช รัตติวัธน์, สาโรจน์ อมรสิริพาณิชย์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวิรัช-พัฒน์ ภักดี, อุทัยวรรณ-มณีรัตน์ จารุพัฒน์ 100,000 บาท
คุณอุดม-สมศรี-อุรัส-นภิสา ไวฑูรเกียรติ 100,000 บาท
คุณสุพัทรา คุปตารักษ์ 100,000 บาท
คุณสิริชัย-สุชาดา-สุตนันท์-สุธนี ปิ่นมณีนพรัตน์ 100,000 บาท
ด.ช.ธรรมรัฐ-ด.ญ.รสิตา อมรสิริพาณิชย์ 100,000 บาท
พ.ต.ท.บุญรอด อังกาบ 100,000 บาท
คุณวัชรินทร์ ศรีสมบูรณ์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวสุพล-วรรณกร อิงครัตน์ 100,000 บาท
คุณธำรงค์ อิงครัตน์-คุณศิริมา แซ่โง้ว 100,000 บาท
คุณชวัฒน์-อรพินท์ อิงครัตน์ 100,000 บาท
คุณพิชิต-สุพรรณี-พิสิษฐ์-พีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ 100,000 บาท
ชุณหทัตนัดดา หิรัญรัศมี, ผู้มีพระคุณและญาติมิตร 100,000 บาท
คุณสวัสดิ์-ทุเรียน ไขว้พันธุ์ และลูกหลาน 100,000 บาท
ครอบครัว อริยา เจนสวัสดิชัย และญาติมิตร 100,000 บาท
คุณสมบูรณ์ พนัสโสภากุล 100,000 บาท
พ.ต.อ.ดร.สรายุทธ สงวนโภคัย 100,000 บาท
คุณแม่เพชรรัตน์-จันทิมา-ศิริวัฒน์ ปิ่นมณีนพรัตน์ 100,000 บาท
เตี่ยเซ้ง-แม่แดง-นงเยาว์ ลิ้มไพโรจน์ 100,000 บาท
บจก. โอลิมปิคกระเบื้องไทย 100,000 บาท
กลุ่มมหพันธ์ 100,000 บาท
คุณพ่อประกิต-คุณแม่ชุมศรี อุลวิชิต 100,000 บาท
คุณเลอสรรค์-กนก ภู่อนุสรณ์ชัย 100,000 บาท
คุณสังเวียน ย่งฮ่ะ และญาติมิตร 100,000 บาท
คุณทรงศักดิ์ ฉัตรแก้วมณีกุล 100,000 บาท
คุณบักเซ้ง แซ่ซิ้ม 100,000 บาท
คุณสาคร-อังคณา ทอปันกา 100,000 บาท
คุณครูพฤกษ์สิริ กนิษฐรัตน์ 100,000 บาท
คุณอุษาชล อยู่ยอด,คุณอรรณพ ถิรบวรสกุล 100,000 บาท
คุณสุรชัย-สุธารา-กันตวัตน์-จิรัชญา ลี้รัตนเพชร 100,000 บาท
คุณธนวิศิษฏ์-ณัฐดนัย อยู่ยอด-คุณวทันยา แซ่ลี้ 100,000 บาท
ว่าที่ ร.ท.สารัช-อำไพ-ณัฐพัชร์ ทัศนะเมธี 100,000 บาท
คุณวิชัย-ติ่ม-ทองอุ่น ประทินแสงทอง 100,000 บาท
คุณละมุน กำเนิดโทน และครอบครัว 100,000 บาท
คุณเดชา-ดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ และบุตร 100,000 บาท
คุณซกปึ้ง แซ่อึ้ง และครอบครัว 100,000 บาท
คุณณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวสันต์-จันทร์สว่าง เลิศธรรมเทวี และครอบครัว 100,000 บาท
คุณเลี้ยกเทีย แซ่อึ้ง, เพ็กฮุ้น แซ่ตั้ง 100,000 บาท
คุณบุ่งสิ่ว แซ่จึง, เค็ง แซ่ตั้ง 100,000 บาท
คุณฮุ่ยเตี้ย แซ่อึ้ง, เซ็งไน้ แซ่จึง 100,000 บาท
Goh Quee Lian Jane, Goh Cheo Tee Kelly 100,000 บาท
หจก.เขาขวางบริการ, น.ส.วรรณา พูนผล 100,000 บาท
ดร.ปุญญพัฒน์ จำรัสผลเลิศ, นันท์นิชา ปริกุลพรสิทธิ์ 100,000 บาท
คุณรัศมี เหลืองรังรอง 100,000 บาท
คุณเกรียง-นิตยา กิติลิมตระกูล 100,000 บาท
อรชร-ดลยา-ธวิพร หิรัณยศิริ 100,000 บาท
คุณจิระศักดิ์ พูนผล และครอบครัว 100,000 บาท
ครอบครัวก๊กเอ็ง แซ่เตีย, รัตนา อภิเดชากุล 100,000 บาท
คุณจิวเซี้ยมอัง และคุณลิ้มขาเง้ง 100,000 บาท
คุณแม่ยุพา-คุณคีตา แก้วมงคล 100,000 บาท
คุณวิมล ฉวีวงศ์พงษ์เดช 100,000 บาท
คุณหญิงสุมน สุชีวะ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณชวนพิศ พัฒนโสภณ 100,000 บาท
คุณวิชัย-ณัฐยาภรณ์-แขไข กนกวลัย 100,000 บาท
คุณจรูญ-นพมน-สมบูรณ์-ลัดดาวัลย์-ฐิติรัตน์ บุญมาดี 100,000 บาท
คุณอำนวย-ไลวา ไวฑูรเกียรติ และลูกหลาน 100,000 บาท
หจก.รีโมทเทค 100,000 บาท
Sun Yeo 100,000 บาท
คุณวงษ์-ทองแคล้ว เสียงลือชา บุตรธิดา 100,000 บาท
คุณหนู ทัศน์ทอง 100,000 บาท
คุณบุญเติม-ดวงพร-ตุล-วิชญ์ ไวฑูรเกียรติ 100,000 บาท
คุณชื้น พรหมบำรุง 100,000 บาท
พ.ต.อ.ธนู-อ.นาฏยา ฮวบประเสริฐ 100,000 บาท
คุณกรุณา ชุณหะสุต และครอบครัว 100,000 บาท
คุณพุฒวรรณ พรประเสริฐสุข 100,000 บาท
ปู่ใหญ่-ย่าชื่น-พ่อแสวง-แม่จิรภา-เกียงศักดิ์ แก้วจินดา 100,000 บาท
คุณประทิน มีมั่งคั่ง และญาติมิตร 100,000 บาท
คุณสรรเสริญ-วรพร-ณัฐวุฒิ อัครปรีดี 100,000 บาท
คุณสมชาย ฉัทชนัน มนัญชยา เปรื่องวิริยะ 100,000 บาท
คุณแม่สุนีย์-สาโรจน์ แอนจี้ อัญญ่า เปรื่องวิริยะ 100,000 บาท
คุณสุภาวดี อุดมชัยรัศมี 100,000 บาท
Central Pacific Co. 100,000 บาท
Liu Lih Hwa, Lin Sen Chi 100,000 บาท
Chang Hao Wei, Chang Che Hao 100,000 บาท
คุณร่ม-พเยาว์ โพธิ์ทอง และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวรลักษณ์ อิริยาภิชาติ (ป๋วย) และบุตรหลาน 100,000 บาท
คุณธนาพร-กรวัฒน์-กฤตพัฒน์ อัครปรีดี 100,000 บาท
คุณจริญทิพย์ อุดมชัยรัศมี 100,000 บาท
พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์-พิชญสินี-สรพงศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ 100,000 บาท
คุณพลายเวชย์-จินตนา วรรณวงษ์ 100,000 บาท
คุณภาสพิชญ์ ศุภเศรษฐวิทย์ 100,000 บาท
คุณนิติธร สดงาม (สิทธิเดช) 100,000 บาท
คุณอุทัยรัตน์ ภู่ขวัญ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวิชัย หทัยทัศน์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณถาวร เท่งเจียว 100,000 บาท
คุณโสภา-จิตติมา-วันชัย เจริญพันทวีสิน 100,000 บาท
คุณอิทธิฤทธิ์-สุภนิช อมรวงศ์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณนภา-มังกร-สุวดี อัครปรีดี 100,000 บาท
คุณพิมล-วีณา จตุรพิธโพธิ์ทอง 100,000 บาท
Eastern Science & Technology Co. 100,000 บาท
Lin Wen Chieh, Lin Ching Ying 100,000 บาท
คุณชัยวัฒน์ สุทธิวณิชย์ 100,000 บาท
คุณวัธนา-วรรณศิริ สุทธิพิศาล และบุตรธิดา 100,000 บาท
คุณชนะ-ศรีจันทร์ ศิริวัฒนะ 100,000 บาท
คุณพลอยฉัตรภรณ์ อุดมอมรรัตน์ 100,000 บาท
พระพงศกร ฐิตคุโณ 100,000 บาท
คุณสมบัติ อุ่นยินดี และครอบครัว 100,000 บาท
แม่เซี้ยม แซ่โค้ว, เชงบ้วย แซ่อั้ง และครอบครัว 100,000 บาท
คุณรัชนี ลิมะเสถียร 100,000 บาท
คุณกัญมลพรรณ พนธ์พิชญกรณ์ 100,000 บาท
Choo Choon Kee, Goh Chiap Soon 100,000 บาท
แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ และวุฒินันท์ 100,000 บาท
แม่ชีเกียว อยู่แก้ว 100,000 บาท
พระวารินทร์ อนนฺตโย, สาคร อนันตยศ บุญยรัตน์ 100,000 บาท
คุณวรัทยา สนั่นน้ำหนัก, กันตา วิมลวิทยา 100,000 บาท
คุณปิยะพร คลองน้อย 100,000 บาท
คุณนพดล-ประจักษ์-อุไร มโนสุทธิ 100,000 บาท
พระนพดล กนฺตธมฺโม (มโนสุทธิ) 100,000 บาท
คุณประจักษ์ มโนสุทธิ 100,000 บาท
คุณชนาภัทร กัลยาณมิตร 100,000 บาท
คุณพรรณี-สมบัติ-วรรณา เรืองเกตุ 100,000 บาท
คุณเสาวนิตย์ อุดมภักดีพงศ์ 100,000 บาท
คุณลภัสรดา แก้วอุดม และครอบครัว 100,000 บาท
คุณอมรเทพ-นภัสวรรณ วิโรจน์ยะกูล และครอบครัว 100,000 บาท
คุณนิภา-บุญส่ง-ปุ๊ก-แดง-ใหม่ รัตนภาหล 100,000 บาท
คุณสาธุ อนุโมทามิ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณพ่อจือซุ้ย แซ่เตียว, คุณแม่เซี้ยม แซ่โค้ว, น้องเทียน 100,000 บาท
Chen Sheng Hsun, Yi Jung, Chng Ya Chi 100,000 บาท
Hsiao Hui Wen, Lin Hsiu Chen 100,000 บาท
Lin Li Yu, Lin Chin Hui 100,000 บาท
Lin Chien Tai, Hsu Chen Chen 100,000 บาท
Hsu Te Lung, Wilson Cheng 100,000 บาท
Andrew Cheng, Anita Chang 100,000 บาท
Ennice Cheng, Kuang Fu Cheng 100,000 บาท
Lin Chao Ming, Lin Chen 100,000 บาท
คุณเลิศ-ธภัทร-ณัฏฐ์ชุดา-กิตติพันธุ์ รัตนชุติภัทร 100,000 บาท
คุณธนชาต-ผศ.เบญจา อิทธิมงคล 100,000 บาท
คุณนภาพร เลิศธรรมเทวี 100,000 บาท
คุณพฤฒริย์พงศ์-วรินทร์ธร-ภิญญ์กานต์ ประดิษฐ์พรกูร 100,000 บาท
คุณมงคล-อรวรรณ เจริญยิ่งเตชะ และญาติมิตร 100,000 บาท
คุณวิระ-ศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ 100,000 บาท
คุณสมชัย สิทธิกรวงศ์ 100,000 บาท
ชมรมพุทธศาสน์ การบินไทย 100,000 บาท
คุณวัธนา-วรรณศิริ สุทธิพิศาล และบุตรธิดา 100,000 บาท
คุณสมพร พิเชฐพฤทธ์ 100,000 บาท
คุณธีรัตม์ โรจน์วราวงค์ - คุณวรธนัท สุขเจริญพงษ์ 100,000 บาท
คุณบุญเสริม คุ้มพวงเพชร 100,000 บาท
คุณสุนีย์ สกุลครู 100,000 บาท
ร.ต.สมชาย ชินรัตน์ 100,000 บาท
คุณนงเยาว์ จันทนาคม 100,000 บาท
คุณบังอร มานุ่ม 100,000 บาท
คุณฐิติ ชลแสนเจริญ และครอบครัว 100,000 บาท
Laura Hauw 100,000 บาท
คุณวศิน เกียรติโกมล 100,000 บาท
คุณสมศรี สุขศรี 100,000 บาท
คุณพรสุดา หาญดำรงกุล 100,000 บาท
คุณอิสรีย์ ทวีทรัพย์ถาวร และครอบครัวรอดรัศมี 100,000 บาท
คุณทรงศักดิ์ ศิวนารถ 100,000 บาท
คุณแม่สาย เมธีปัญญากุล 100,000 บาท
คุณประกิตติ-บุญเรือง-รศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร 100,000 บาท
คุณปรียศักดิ์ เกียรติสุนทร - คุณสิน-กอบกุล อุดมวรภัณฑ์ 100,000 บาท
พ่อบุญชู-แม่เจริญ ทัศพี่น้อง 100,000 บาท
คุณภาดล ถาวรกฤชรัตน์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณปราโมช-วรินทร์ภรณ์ ชวนบุตรวิไล และครอบครัว 100,000 บาท
คุณสมมล สุขศรี 100,000 บาท
คุณแม่นุ้ย จุสาสุนทร 100,000 บาท
คุณวันตนา สุวรรณพางกูร และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวิมล กลิ่นทอง 100,000 บาท
คุณสุชาสินี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 100,000 บาท
คุณนิพนธ์ รอดทอง และครอบครัว 100,000 บาท
คุณชาลิสา ช่อปทุมมา 100,000 บาท
คุณณัฏฐพล ช่อปทุมมา 100,000 บาท
คุณสมชาย-บุญปลูก เขียวงามดี 100,000 บาท
คุณเบญจพัฒน์ ช่อปทุมมา 100,000 บาท
คุณวิชัย-รสริน ศรีประเสริฐ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณพินิจ-นิภา-ธิดารัตน์-น.พ.รุ่งโรจน์ สัจจะไพบูลย์กิจ 100,000 บาท
จ.ส.อ.สายชล-มนต์ทิพย์ ศิริพลชัย และครอบครัว 100,000 บาท
คุณชุติชัย-นิศารัตน์ ชนากร 100,000 บาท
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 100,000 บาท
คุณวิเชียร ฉัตรตรัสตรัย 100,000 บาท
คุณสมร-มาลี-สุเทพ ปั้นทรัพย์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวีรนัย-กัลยา รักหลวง 100,000 บาท
พระพงศกร-คุณวิจิตร-พจนา-ธนเดช บริสุทธิ์ 100,000 บาท
คุณรัชภรณ์-สรัลฑร รัชตวัฒน์ธนกุล 100,000 บาท
คุณวรพ์ภพ คณาชัยวิรัตน์ 100,000 บาท
คุณวารุณี ยิ่งสกุล 100,000 บาท
คุณกฤษณะ บริรักษ์พาณิชย์ 100,000 บาท
คุณวิภาดา แช่มศิริวัฒน์ 100,000 บาท
คุณวันชัย-มาลี คล้ายแดง 100,000 บาท
คุณปาณิสรา แซ่ลิ้ม - คมสัน เกตุเกษร 100,000 บาท
คุณนธันต์วิชญ์ สุขสำอางค์ 100,000 บาท
คุณเนื่อง-ทองดี มหาดไทย และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวราภรณ์ จุลละภมร 100,000 บาท
คุณพรชัย จันทร์ทอง 100,000 บาท
คุณชลิตพล-อารียา-อชิตพล-อชิรญา-บุนนาค มั่นคง 100,000 บาท
คุณกรณ์ภัสสร จิญจานุวัตร์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณสมบูรณ์-สุชีรา-ทรงพล-กฤตภาส สรแพทย์ 100,000 บาท
คุณดาว-ยุพิน สองเมือง 100,000 บาท
คุณภัทรานิษฐ์ โชคอภิวงศ์ 100,000 บาท
คุณสุดารัตน์ จันทรัตน์ 100,000 บาท
คุณประสิทธิ์-จันทร์ฉาย อุบลนุช 100,000 บาท
คุณสิทธิเกียรติ-เอื้อมพร-อนัญญา ลักษณาอารยะการ 100,000 บาท
คุณยุพิน เพชรมงคลชัย 100,000 บาท
คุญบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณวรรณา ศิริกุล - คุณสุรชัย พวงมาเทศ และครอบครัว 100,000 บาท
นพ.พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์ และครอบครัว 100,000 บาท
ครอบครัวอัศวโภคี 100,000 บาท
คุณพ่อจือกุ่ย แซ่เซียว-คุณแม่พิมล มงคลสุขไพบูลย์ 100,000 บาท
คุณละมัย โห้ประเสริฐ และครอบครัว 100,000 บาท
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดย คุณภาวิดา ตรีนุชจรัสกล 100,000 บาท
คุณกรกมล-เกรียงศักดิ์ โกมลธร 100,000 บาท
คุณสุรชัย สถิตชัยเจริญ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณปรีเกษม เอี่ยมสุขมงคล 100,000 บาท
คุณชาญชัย แซ่แต้ 100,000 บาท
คุณนันทวัฒน์ ธัญพรประสิทธิ์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณอาภรณ์-ทองดี-พิกุลแก้ว เจียมสายใจ 100,000 บาท
คุณมงคล ศักดานุกูล 100,000 บาท
คุณชาตรี-ชาญชัย-เอกศรุต-นิดา ลี้สมประสงค์ 100,000 บาท
คุณบุญญิสา ดลฤทธิ์อาชา 100,000 บาท
คุณกานติมา ดลฤทธิ์อาชา 100,000 บาท
คุณบุณยาพร ดลฤทธิ์อาชา 100,000 บาท
คุณวัลย์ลดา ดลฤทธิ์อาชา 100,000 บาท
คุณภูวเดช ดลฤทธิ์อาชา 100,000 บาท
คุณบุญญภัสร์ อัศวเสตกุล 100,000 บาท
คุณอิศเรศ อัศวเสตกุล 100,000 บาท
คุณสุวรรณา ตรีเมธสุนทร 100,000 บาท
นางสาวธนัญธร สุรเชิดเกียรติ 100,000 บาท
คุณไพฑูรย์-อภิษฐา-น.ส.ภัทรภร-อภิวุติ อรรคอุดม 100,000 บาท
คุณสยุมพร เปี๊ยะสวัสดิ์ 100,000 บาท
หลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดย พระประคอง ช่างกลึงเหมาะ 100,000 บาท
ดร.ปวิตรา จินดาหรา 100,000 บาท
คุณพ่อสนั่น-แม่ชุ่ม อิ่มสมบัติ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณนิตินันท์ คงสิริ *100,000 บาท
คุณวีรพัฒน์ ไสยาวัน และครอบครัว *100,000 บาท
หม่อมราชวงศ์จันท์เพ็ญ กาญจนะวิชัย - คุณวิชัย อภิเมธีธำรง *100,000 บาท
คุณกมลรัตน์-วรรณรัตน์ เลิศสิริมั่นคง *100,000 บาท
รวม 408,545,602 บาท