ติดต่อวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

ไปรษณีย์: วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์: ติดต่อประชาสัมพันธ์
090-595-5162
090-595-5164
โทรสาร: 03-274-5170-1
อีเมล: info@dhammakaya.org
แบบติดต่อสอบถามทางเว็บ: dhammakaya.org/contact
การส่งเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ: สั่งจ่าย  ปทฝ.ดำเนินสะดวก ในนาม เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เช็คธนาคาร: สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมให้แก่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ฟอร์มแจ้งการบริจาคทำบุญ: dhammakaya.org/donateform
   
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  

บัญชีที่ใช้รับโอนเงินในโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 422–0–25469–4
  ชื่อบัญชี "วัดหลวงพ่อสดฯ เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาดำเนินสะดวก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 540–2–18485–8
  ชื่อบัญชี "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาดำเนินสะดวก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 707–0–12333–7
  ชื่อบัญชี "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาดำเนินสะดวก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 534-2-02908-8
  ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

บัญชีที่ใช้รับโอนเงินทั่วไป

 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 422–0–31266–6
  ชื่อบัญชี "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม"

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน (Pay-in Slip) โดยทางแฟกซ์ (03-274-5170-1) หรือ อีเมล พร้อมทั้งระบุ

 1. จำนวนเงิน และรายการที่ประสงค์บริจาค
 2. ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์, E-mail Address
 3. หากต้องการให้ส่งอนุโมทนาบัตร และ/หรือ พระของขวัญที่ระลึก โปรดเขียนที่อยู่ให้ชัดเจน

 

ติดต่อมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

 

สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
ใน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ติดต่อ คุณสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์  กรรมการเลขานุการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย