ติดต่อหน่วยงานในวัดหลวงพ่อสดฯ

 
 

 

เจ้าอาวาส (ผ่านเลขานุการ) 081-941-6369 lpa@dhammakaya.org พระเทพญาณมงคล
รองเจ้าอาวาส 083-017-5561 pm@dhammakaya.org พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
       
กองเลขานุการ      
เลขานุการเจ้าอาวาส 081-941-6369 sec@dhammakaya.org พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต
เลขานุการเจ้าอาวาส ฝ่ายต่างประเทศ 087-686-4635 sec.fr@dhammakaya.org พระมหาณัฐภัคนันท์ คุณงฺกโร
       
ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ      
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) สนญ. 089-162-0573 ofc@sptcenter.org พระมหากังวาล ธีรธมฺโม
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาคกลาง วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ศสค.) 086-355-1398 pichet@cdve.net พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ
       
ฝ่ายวิปัสสนา 089-980-9755   พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
       
ฝ่ายการศึกษา      
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 087-402-5919 pali@dhammakaya.org พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม
   เลขานุการ แผนกบาลี 085-296-6540 pali.sec@dhammakaya.org พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 089-516-3644 nktm@dhammakaya.org พระมหาสายชล กิตฺติชญฺโญ
สำนักงานหน่วยวิทยบริการ มจร. วัดหลวงพ่อสดฯ 08-xxx-xx46 info@mcuratchaburi.com นายชิษณุพงศ์ วรรณเกษม
ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมฯ มจร.
วัดหลวงพ่อสดฯ
086-394-6849 kp@mcuratchaburi.com พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 081-941-1601 lib@mcuratchaburi.com พระมหามณเฑียร รกฺขิตสทฺโธ
อุทยานการศึกษา 089-516-3644 ep@dhammakaya.org พระมหาสายชล กิตฺติชญฺโญ
       
ฝ่ายปกครอง      
พระพี่เลี้ยงพระนวกะ 089-980-9755   พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
พระพี่เลี้ยงสามเณร 080-010-8136   พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย
       
ฝ่ายเผยแผ่และประชาสัมพันธ์      
แผนกอาคารประชาสัมพันธ์ 086-306-0920-2 prb@dhammakaya.org พระมหาสมัย หิริมโก
แผนกต้อนรับ 081-941-1601   พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต
แผนกต้อนรับชาวต่างประเทศ 087-686-4635   พระมหาณัฐภัคนันท์ คุณงฺกโร
แผนกสื่อสิ่งพิมพ์ 083-012-0799 pub@dhammakaya.org พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ
แผนกสารสนเทศและเว็บไซต์ 083-012-0799 info@dhammakaya.org พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 081-586-8685   พระมหาสมชาติ สุชาโต
แผนกเผยแผ่ทางวิทยุ 080-421-5553   พระครูอาทรปริยัติสุธี
แผนกเสียงและวิดีทัศน์ 081-586-8685   พระมหาสมชาติ สุชาโต
แผนกผลิตซีดี 089-913-5594   พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม
แผนกป้าย 089-162-3945   พระมหาเทพนรินทร์ ชาตเทโว
       
ฝ่ายศาสนูปถัมภ์      
แผนกโรงครัว 081-942-2532   พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน
แผนกจัดสถานที่พิธี 083-082-6790   พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส
แผนกพิธีบรรพชาอุปสมบท 089-980-9755   พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
แผนกดูแลอุโบสถและวิหารพุทธภาวนาฯ 089-980-9755   พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน
ภัตตุทเทสก์ (รับนิมนต์) 081-586-8685   พระมหาสมชาติ สุชาโต
แผนกกิจการยานพาหนะ 081-942-2532   พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน
แผนกคลังสังฆภัณฑ์ 086-906-3536   พระครูสมุห์เขต ปฐมรํสี
แผนกพยาบาล 081-531-9334   พระมหาสมพร วรธมฺโม
       
ฝ่ายการเงิน      
แผนกการเงินและการบัญชี 086-306-0920   พระมหาสมัย หิริมโก
  085-195-2164   พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส
แผนกเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการสงฆ์ 081-942-2532   พระครูสมุห์ปพน กนฺตวฑฺฒโน
       
ฝ่ายสาธารณูปการ      
แผนกก่อสร้าง/ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์ 081-016-5129   พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต