โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์

 
 

ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รุ่นกลางปี 15-28 พฤษภาคม และ  รุ่นปลายปี 15-28 ธันวาคม

 

1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์

หน่วยงานรับผิดชอบ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม และ 15-28 ธันวาคม ของทุกปี

2. หลักการและเหตุผล

หน้าที่อันสำคัญของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาท มี 2 ประการ หนึ่งคือ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เรียกว่า คันถธุระ และสอง คือ การอบรมกาย วาจา ใจ ตามแนวแห่งไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา วิปัสสนาธุระ ในส่วนของการเล่าเรียนพระธรรมวินัย คณะสงฆ์ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี แต่ในทางปฏิบัติวิปัสสนาธุระ ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง

ดังนั้น วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิปัสสนาธุระ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ ระหว่างวันที่ 15-28 พฤษภาคม และ 15-28 ธันวาคม ของทุกปี  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ภิกษุบริษัท ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ทางการปฏิบัติส่วนตัวและเป็นที่ศรัทธานำพาพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก" อันจะส่งผลถึงความสถิตมั่นสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติ
 2. เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 สามารถปฏิบัติเองและอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เพิ่มพูนความเคารพศรัทธา เป็นผู้นำของชุมชนในด้านการปฏิบัติธรรม อันเป็นการอนุเคราะห์ประชาชนตามพุทธประสงค์
 4. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะพระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม และพระสังฆาธิการผู้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ถวายการอุปถัมภ์บำรุง
 5. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำเป็นหลักสูตรมาตรฐาน สำหรับใช้อบรมรุ่นต่อๆ ไป

4. เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในหลักการและวิธีปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ปฏิบัติเองได้และสามารถนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้
เชิงปริมาณ พระภิกษุ จำนวน 250 รูป

5. ลักษณะและระยะเวลาดำเนินการ

ภาคปริยัติ คือการฟังบรรยาย สลับกับภาคปฏิบัติ
โดยเริ่มวันที่ 15-28 พฤษภาคม และ 15-28 ธันวาคม รุ่นละ 14 วัน

6. สถานที่จัดอบรม

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย และ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

7. วิธีดำเนินการ

 1. กำหนดหลักสูตร เนื้อหาการอบรม และพระวิทยากรผู้ถวายความรู้
 2. อาราธนาพระมหาเถระ พระสังฆาธิการ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ
 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดอบรม
 4. อาราธนาพระมหาเถระ / วิทยากรมาถวายความรู้
 5. จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และอุปกรณ์
 6. ดำเนินการจัดอบรม
 7. ทดสอบ / วัดผลความรู้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งก่อนและหลังการอบรม
 8. ประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมินใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการอบรมในครั้งต่อไป

8. การประเมินผลโครงการ

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
 2. ประเมินโดยรวม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พระภิกษุผู้เข้าอบรม ได้รับการนิเทศและฝึกปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
 2. พระภิกษุผู้เข้าอบรม เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนว สติปัฏฐาน 4 สามารถปฏิบัติเองและอบรมสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
 3. พระภิกษุผู้เข้าอบรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เพิ่มพูนความเคารพศรัทธา เป็นผู้นำของชุมชนในด้านการปฏิบัติธรรม อันเป็นการอนุเคราะห์ประชาชนตามพุทธประสงค์
 4. เกิดความสามัคคีในคณะพระภิกษุผู้เข้ารับการอบรม และพระสังฆาธิการผู้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ถวายการอุปถัมภ์บำรุง
 5. ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำเป็นหลักสูตรมาตรฐาน สำหรับใช้อบรมรุ่นต่อๆ ไป