ธรรมปฏิบัติชั้นสูงสะสางธาตุธรรม จนใสเหมือนเพชรแล้ว ทำไมยังเห็นอยู่อีก ?

ทำไมเมื่อสะสางธาตุธรรม เก็บธาตุธรรมภาคดำและภาคกลางๆ จนใสเหมือนเพชรแล้ว ต่อไปยังเห็นมีธาตุธรรมภาคดำ ภาคกลางๆ อยู่อีก ?


ตอบ:

 
 

เพราะว่าใช้กายมนุษย์พิเศษทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่ ?

ใช้กายมนุษย์พิเศษทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่ ?


ตอบ:

ถูกแล้ว เพราะกายมนุษย์พิเศษเป็นธาตุล้วนธรรมล้วน ที่ผ่านการเจริญภาวนาสะสางธาตุธรรมถึงพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้า และจักรพรรดิ (ภาคผู้เลี้ยง) ภาคผู้สอด ภาคผู้ส่ง ภาคผู้สั่ง ภาคผู้บังคับ ภาคผู้ปกครอง และถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมดีแล้ว จึงปรากฏเป็นกายมนุษย์พิเศษที่พร้อมด้วยจักรพรรดิรัตนะเจ็ดที่บริสุทธิ์ ที่ภาคมารระเบิดไม่แตก คือ ที่ภาคมารจะทำอวิชชาสอดละเอียดเข้ามาเอิบอาบ ซึมซาบ ปนเป็น ฯลฯ เข้ามาระเบิด เข้ามาทำลายอีกมิได้หัวแก๊สคืออะไร มีอานุภาพอย่างไร ?

หัวแก๊สคืออะไร มีอานุภาพอย่างไร ?


ตอบ:

นี้เป็นวิชชาธรรมกายชั้นสูง เป็นวิชชาสะสางธาตุธรรม ให้สะอาดบริสุทธิ์จากธาตุธรรมของภาคดำ และภาคกลางๆ  ให้เป็นแต่ธาตุล้วนธรรมล้วน  มีคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ปรากฏอยู่ในหนังสืออาสวักขยญาณชั้นสูง  ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์ปัจจุบัน จะพิจารณาแจกให้เฉพาะผู้ปฏิบัติภาวนาที่ถึงธรรมกายแล้วผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?

ผังสำเร็จกับผังอุดมสมบูรณ์ ควรแยกหรือรวมกัน ?


ตอบ:

“ผังสำเร็จ” กับ “ผังสุขสมบูรณ์บริบูรณ์” ความจริงเป็น คนละผัง ให้ผลต่างกัน

“ผังสำเร็จ” ถ้าบังเกิดมีแก่ผู้ประกอบกิจการงานทางโลกและ ทางธรรมใดโดยชอบ ย่อมยังผลให้ผู้ประกอบกิจการงานโดยชอบนั้น สำเร็จลงด้วยดีทำไมพระธรรมกายต้องอยู่ในอิริยาบถนั่ง ?

เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายแล้ว ทำไมพระ ธรรมกายต้องอยู่ในอิริยาบถนั่ง จะอยู่ในอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน บ้างไม่ได้หรือ ?


ตอบ:

พระธรรมกายที่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้น เป็นธาตุเป็น ธรรมเป็น คือเป็นวิสุทธิสัตว์ที่มีชีวิต จะปาฏิหาริย์ในอิริยาบถใดก็ได้  แต่ธรรมชาติของธรรมกายนั้น ปกติอยู่ในอิริยาบถประทับนั่ง  ปรากฏอยู่ในนิพพานสูตรที่ 3 ว่า “อายตนะ (นิพพาน) นั้น ไม่มีการไป การมา” (ซึ่งหมายความรวมทั้งไม่มีการเดินยืนหรือนอน)  จึงเป็นธรรมชาติที่ประทับนั่งอยู่ในอายตนะนิพพาน  ซึ่งมีศูนย์กลางตรงกันกับศูนย์กลางกายของผู้เข้าถึงธรรมกายนั้นจักรพรรดิ ภาคผู้เลี้ยง มีความสำคัญอย่างไร ?

จักรพรรดิ ภาคผู้เลี้ยง มีความสำคัญอย่างไร ?


ตอบ:

 
 จักรพรรดิ ภาคผู้เลี้ยง คืออะไร ?

จักรพรรดิ ภาคผู้เลี้ยง คืออะไร ?


ตอบ:

ที่เห็นนิมิตคล้ายพระทรงเครื่อง นั้นเรียกว่า “จักรพรรดิ” นั่นเป็นพระภาคผู้เลี้ยง พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในเรื่อง “ธรรมะ” แต่จักรพรรดิเป็นใหญ่ในเรื่อง “สมบัติ”

จักรพรรดิมีด้วยกันทั้ง 3 ฝ่าย 3 ฝ่ายคืออะไร ธรรมชาติทั้งหมด มีอยู่ 3 ฝ่าย ฝ่ายอกุศลหรือฝ่ายธรรมดำหรือฝ่ายมาร หรือฝ่ายบาปอกุศล แล้วแต่จะเรียกกันอย่างไรพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ครองจีวรแบบธรรมดาหรือห่มดอง ?

พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ท่านครองจีวรแบบธรรมดา หรือว่า ห่มดอง (มีผ้ารัดอกด้วย) ?


ตอบ:

 
 พระเกตุมาลาของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงมีหลายลักษณะ ?

พระเกตุมาลาของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงมีหลายลักษณะ เช่น เกตุเปลว เกตุดอกบัวตูม เกตุตุ้ม ?


ตอบ:

พระเกตุมาลาของพระธรรมกายนั้น  ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าไปรู้ไปเห็นตรงกันว่า เป็นธรรมชาติมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม

ส่วนการที่ช่างปั้น ปั้นพระพุทธรูปมี เกตุเปลว นั้น   ก็ด้วยสมมุติว่าเป็นพระรัศมี ซึ่งมีลักษณะเหมือนเปลวเพลิง

บางครั้งก็จะพบพระเกตุมาลาเป็นรูปดอกบัวตูม  ตามพระพุทธลักษณะที่เป็นจริงของพระธรรมกายปรากฏกายเหมือนเทวดาขึ้นที่ศูนย์กลางดวงแก้วมณี เรียกว่ากายอะไร ?

ดวงแก้วมณีในรัตนะ 7 นั้น อาราธนาเข้าจรดศูนย์กลางกาย แล้วกลั่นให้ใสจนสุดละเอียด แล้ว ปรากฏกายเหมือนเทวดาขึ้นมาในศูนย์กลางของดวงแก้วมณีนั้น จะเรียกว่ากายอะไร ? และให้คุณประโยชน์อย่างไรบ้างแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ?


ตอบ: