Author Topic: ดุสิตเทวโลก  (Read 5870 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ดุสิตเทวโลก
« on: March 29, 2012, 07:34:28 PM »

ดุสิตเทวโลก


“ดุสิตเทวโลก” เป็นที่สถิตอยู่ของ “อากาสัฏฐเทวดา”
(เทวดาที่มีทิพยวิมาน ลอยอยู่ในอากาศ)
ผู้ถึงพร้อมด้วยความยินดีและแช่มชื่น อยู่ในทิพยสมบัติอันเป็นสิริมงคลยิ่งของตน
เทวดาชั้นนี้ สถิตอยู่ในวิมานตั้งลอยอยู่ในอากาศ
ทิพยวิมาน และ ทิพยสมบัติ...ก็ละเอียดประณีต
และสว่างไสวรุ่งโรจน์...ยิ่งกว่าของเทพยดาที่เป็นปุถุชนอื่นทั้งหลาย
เทวดาชั้นนี้มีอายุ ๔๐๐๐ ปีทิพย์ (๕๗๖ ล้านปี)
จอมเทพในดุสิตเทวโลก ชื่อว่า “ท้าวสันดุสิต” ... มีหลายองค์
มีข้อที่น่าสังเกตว่า ...
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ (ศีล ๘ ขึ้นไป และ เจริญสมาธิ – ปัญญา)
จะมีแต่บริวารที่เป็น “เทพบุตร” ทั้งนั้น
ไม่มี ... เทพธิดา
สำหรับผู้ประพฤติ “สุจริตธรรม” (กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต)
ปฎิบัติ “ไตรสิกขา” (ศีล สมาธิ ปัญญา)
หรือ ผู้ประพฤติธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีก ให้เจริญขึ้นเป็น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา
ด้วยการเจริญ “กัมมัฏฐาน ๔๐”  “วิปัสสนาภูมิ ๖”  เป็นต้น
เมื่อก่อนทำกาละ (ตาย) ยังไม่เสื่อมจากคุณธรรมดังกล่าว
ย่อมไปบังเกิดใน “ดุสิตเทวโลก” นี้โดยมาก
และเป็น เทพบุตร ทั้งสิ้น
แม้เทวดาที่เป็นบริวาร ... อันเกิดขึ้นในวิมาน
... ด้วยอำนาจบุญบารมีของแต่ละท่าน
ก็ล้วนเป็น เทพบุตร ทั้งนั้น
อนึ่ง นอกจาก  “พระโพธิสัตว์เจ้า”
... ผู้ดำรงอยู่ใน * สัจจานุโลมิกญาณ แล้ว

( * ญาณเป็นไปโดยควรแก่การหยั่งรู้ “อริยสัจ” )

“เทพบุตร” ในดุสิตเทวโลกนี้ ... เมื่อได้ฟังธรรม
มี “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” เป็นต้น
ย่อมได้บรรลุคุณธรรมเป็น “พระอริยบุคคล”
... ตามระดับภูมิธรรมต่าง ๆ ที่ปฎิบัติได้ เป็นจำนวนมาก

สำหรับท่านที่บรรลุ “พระอรหัตตผล” พิจารณา “ปัจจเวกขณ์” แล้ว
ก็จะ “ปรินิพพาน” ... ในวันนั้นเลยทีเดียวผู้ที่บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ ... มักจะมาบังเกิดในภูมินี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระโพธิสัตว์” ทุกพระองค์
ก่อนจะเสด็จมาอุบัติในมนุษย์โลก ... ในพระชาติสุดท้าย
แล้วได้สำเร็จ “พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” นั้น
ก็จะได้มาบังเกิดใน “ดุสิตเทวโลก” นี้ก่อน“พระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์”
พร้อมด้วยผู้ที่จะมาบังเกิดเป็น “อัครสาวก” นั้น
เวลานี้ก็เสวยทิพยสมบัติ อยู่ใน “ดุสิตเทวโลก” นี้เหมือนกัน
ต่อเมื่ออายุขัยของมนุษย์ได้ ๘๐,๐๐๐ ปี ในเวลาข้างหน้านี้แล้ว
พระองค์ท่าน พร้อมด้วยผู้ที่จะเป็น อัครสาวก
ก็จะได้จุติจากดุสิตเทวโลก ... ลงมาบังเกิดในมนุษย์โลก
และได้ตรัสรู้ “พระสัมมาสัมโพธิญาณ” และ “อัครสาวกโพธิญาณ” ... สืบต่อไป


ข้อนี้ก็เป็นเหตุที่กล่าวได้ว่า

ดุสิตเทวโลก ... เป็นภูมิที่ประเสริฐกว่าเทวภูมิชั้นอื่น ๆ


ผู้เจริญภาวนาถึง “ธรรมกาย” ... ที่สุดละเอียดอยู่เสมอ
เจริญภาวนา “ตรวจภพ ตรวจจักรวาล” มาถึง ดุสิตเทวโลก นี้
หากประสงค์จะดูว่า ...
การบำเพ็ญบารมีของท่าน ... มีผลอะไรปรากฏ ใน “ดุสิตเทวโลก”
จงตั้งจิตอธิษฐาน “จักรแก้ว” (จากศูนย์กลางธรรมกาย) ว่า
หากมีผลบุญในการที่ได้บำเพ็ญบารมี ... มาจนถึงบรรลุ “ธรรมกาย” นี้
ปรากฏอยู่ใน ดุสิตเทวโลก นี้อย่างไร
ก็ขอให้ “จักรแก้ว” ... นำไปสู่ทิพยวิมานนั้น
แล้ว ธรรมกาย ตาม จักรแก้ว นั้นไปดู


ก็จะทราบและเห็นได้ว่า ...
มีวิมานของตนปรากฏขึ้น ใน ดุสิตเทวโลก นี้อย่างไร
เมื่ออธิษฐานจิตเข้าไปดู ณ ภายในวิมานของตน
ก็จะเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์ รวมทั้งเทพบุตรผู้เป็นบริวารของตน
ที่ได้เคยบำเพ็ญบารมีไว้ ... มากน้อยเพียงไรอีกด้วยผู้เจริญภาวนาได้ถึง “ธรรมกายสุดละเอียด”
ตราบใดที่ยังไม่เจริญ สมถวิปัสสนาภาวนา
ให้ได้บรรลุคุณธรรมเป็น “พระอริยบุคคล”
ยังจัดเป็น ** โคตรภูบุคคล อยู่
(** อุปมาเสมือนหนึ่งว่า ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น
ได้ก้าวขาข้างหนึ่ง ขึ้นไปอยู่บนพระนิพพาน
ส่วนขาอีกข้างหนึ่ง ยังยืนอยู่ในภพสาม)
ต่อเมื่อ เจริญสมถวิปัสสนา ... ให้เห็นแจ้งใน  “พระอริยสัจ ๔”
เจริญ “มรรคญาณ”  “ผลญาณ”  
กำจัด “สัญโญชน์” (กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลก) อย่างน้อย ๓ ประการ
คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ขึ้นไปได้
จึงก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชน ... เป็น
“พระอริยบุคคล”
...ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้


*** ที่มา
หนังสือ ทางมรรคผลนิพพาน
สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี

หนังสือ สมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4
(ถึงธรรมกาย และ พระนิพพานของพระพุทธเจ้า)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
« Last Edit: March 31, 2012, 09:09:41 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
Re: ดุสิตเทวโลก
« Reply #1 on: April 01, 2012, 07:41:18 PM »จอมเทพในดุสิตเทวโลก ชื่อว่า “ท้าวสันดุสิต” ... มีหลายองค์

กราบอนุโมทนาบุญกับพี่ Mr.surin ด้วยครับ ที่นำธรรมะและความรู้ดีๆมาสู่เว็บบอร์ดแห่งนี้เสมอครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1084
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
Re: ดุสิตเทวโลก
« Reply #2 on: April 01, 2012, 07:52:47 PM »จอมเทพในดุสิตเทวโลก ชื่อว่า “ท้าวสันดุสิต” ... มีหลายองค์

กราบอนุโมทนาบุญกับพี่ Mr.surin ด้วยครับ ที่นำธรรมะและความรู้ดีๆมาสู่เว็บบอร์ดแห่งนี้เสมอครับ สาธุ สาธุ สาธุ

มีปัญหาที่สับสนไม่รู้จริงของชาววัดคลองสาม ที่กล่าวว่า สวรรค์แบบราบ และท้าวสันดุสิตมีองค์เดียว นี้คือความไม่รู้จริงหน่ะครับ

แต่ใครขยันหาข้อมูลเพิ่มเติมจากคัมภีร์ระดับชั้นพระไตรปิฎก ก็นำมาบอกกันบ้างนะครับ

Offline chanasorn

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
 • จิตพิสัย 0
Re: ดุสิตเทวโลก
« Reply #3 on: June 15, 2012, 12:27:41 AM »
ผมอยากไ้ด้ข้อมูลเพิ่งครับ ขอพี่ ๆ ช่วยเอาลงหน่อยครับ

Offline chanasorn

 • Newbie
 • *
 • Posts: 5
 • จิตพิสัย 0
Re: ดุสิตเทวโลก
« Reply #4 on: June 17, 2012, 04:57:47 PM »
ตกลงชั้นดุสิต มีเทพธิดา ไหมครับ มีเพศหญิงไหมครับ