ห้องธรรมะ > วิชชาธรรมกาย

อัพยากฤตธรรม

<< < (2/3) > >>

manman:
"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

หยุดในหยุด:

" นิพพานํ  ปรมํ  สุขํ "  พระนิพพานเป็นสุขยิ่ง คือ บรมสุขอันถาวร

phon:

--- Quote from: manman on September 27, 2011, 10:31:48 AM ---"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"


--- End quote ---

ไม่ได้ละบุญ และบาป ตามตัวหนังสือ

ท่านยังคงมาสอนวิชชา ให้พระภิกษุ อยู่

ดังคำเทศนาของหลวงปู่มั่น ที่ว่า

พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณี  โดยปรากฏทางสมาธินิมิต เป็นใจความว่า  วิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจ...

http://www.umarin.com/board/index.php?topic=9.0
--- Quote from: manman on September 27, 2011, 10:31:48 AM ---
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

--- End quote ---

ในการเดินวิชชาธรรมกายขั้นสูง มีการทำแบบนี้ อยู่แล้ว โดยเอามาช่วยทั้งหมด

ตรง ที่ เข้าจองถนน พิสดาร ปาฏิหาริย์ ทับทวี

คำว่า พิสดาร ตรงนี้ ให้พิสดาร ขึ้นมา ทุกสี ทุกสาย ทุกองค์ ทุกวงค์

ทุกสาย ก็คือ สายดำ สายขาว และสายกลาง

ปาฏิหาริย์ = ดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย์ธาตุธรรมภาคดำภาคกลาง  พลิกธาตุพลิกธรรม สายดำ และสายกลางๆ ให้มาเป็น สายขาว

ตรงนี้ ทำให้ ทำวิชชาได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีการกล่าวถึง อัพยากฤต ในหนังสือมรรค ผล พิสดาร เล่ม ที่ 2 บทที่ 12 พระไตรปิฎกในกาย

ดังนั้น ไปหารายละเอียดได้ ครับ

สำหรับ ผู้ฝึกขั้นต้น ไม่ต้องสนใจตรงนี้ ครับต้นไม้เมตตา:

--- Quote from: manman on September 27, 2011, 10:31:48 AM ---"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

--- End quote ---

เรื่องอัพยากตาธรรมา

เป็นเนื้อหาปรมัตถ์ สำหรับภูมิโลกุตตระหรือสำหรับนักอภิธรรม ซึ่งภูมิโลกิยะทั่วๆไป ได้ยินประโยคนี้แล้วอาจจะมีทิฏฐิวิปปลาสได้ ถ้าไม่มนสิการให้ดีๆ

คือจะไม่สนใจสร้างบุญบารมี ไม่ยังกุศลให้เกิดเลย บุญไม่ทำ บารมีไม่สร้าง ปากก็พูดไปว่าให้ปล่อยวาง ทั้งๆที่ตนเองไม่มีภูมิพอที่จะทำได้ ก็ได้แค่คิดเองเออเอง

ความเป็นจริงคือ การไม่ยึดมั่น การละ ก็คือ ไม่ติดในกุศล ไม่ติดในอกุศล อันเป็นโลกิยะ แต่พระอรหันต์ท่านเป็นความดีเป็นกุศลในตัวเสร็จ เป็นโลกุตตระ พระนิพพานก็คือกุศลและบรมสุข สำหรับเป็น

นิพพานเป็นอัพยากตา

เป็นความหมายทางอภิธรรม และต้องไปศึกษาให้ดีๆ นิพพานเป็นปรมสุญญัง เพราะว่างจากสังขาร นิพพานเป็นอนิมิตตะ เพราะไม่ถือเอาสังขาร ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ธรรมในที่นี้หมายเอาสังขาร อนัตตา เพราะไม่เป็นไปในอำนาจ ไม่เสถียร ไม่มั่นคง ฯลฯ เป็นความหมายของอนัตตา ซึ่งไม่มีอะไรดีซักอย่าง ถ้าศึกษาไม่ดี ก็จะเข้าใจผิดว่า พระนิพพานเป็นอนัตตา ก็เช่นเดียวกับเรื่องพระนิพพานเป็นอัพยากตา
.........................

ส่วนเรื่องธาตุธรรมอัพยากตาธรรมา

สำหรับทางวิชชาธรรมกาย คุณ Phon อธิบายเพิ่มเติมได้ดีครับ แต่โดยอัพยากตธรรมแล้ว ฝ่ายไหนชนะ ก็จะเข้ากับฝ่ายนั้น

ยังมีรายละเอียดอีก ซึ่งจะนำมากล่าวในโอกาศต่อไป ท่านผู้รู้คนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ครับ

samatha:

--- Quote from: manman on September 27, 2011, 10:31:48 AM ---"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

--- End quote ---

ขอร่วมช่วยวินิจฉัยตามกำลังปัญญา ดังนี้นะครับ  พุทธวัจนะที่ทรงตรัสว่า เป็นพระอรหันต์ ละบุญและบาปได้นั้น  หมายเอา บุญ-บาป ที่ตกแต่งชาติภพ ตกแต่งให้เวียนว่ายตายเกิด  ตกแต่งให้ท่องเที่ยวไปในภพภูมิโลกียวิสัยทั้งปวง  ที่ทรงตรัสว่า ละ บุญ-บาปได้ก็คือ พระอรหันต์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้ว บุญ-บาป ประเภทโลกียวิสัยพระอรหันต์ละได้แล้วนั่นเอง

นิพพาน ไม่ใช่ อัพยากตาธัมมา ในที่นี้หมายเอา  ธรรมภาคสีตะกั่วตัด หรือธรรมภาคกลาง ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน  ถ้าหมายเอาเพียง พระอรหันต์ไม่เกี่ยวข้องกับ บุญ-บาป ที่ตกแต่งชาติภพ อันเป็นโลกียวิสัยก็ควรว่าไปตามนั้น 

อัพยากตาธัมมา  แปลงว่า ธาตุธรรมที่ไม่ใช่บุญ  ไม่ใช่บาป  คนละความหมายกับ ละบุญและบาปได้แล้วนะครับ  โปรดทบทวนให้จงดี... 

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version