ผู้ปวารณาเป็นประธานทอดกฐิน-ทอดผ้าป่า ประจำปี

 
 

ผู้ปวารณาเป็นประธานใหญ่ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 2548 คุณวิชยา-รศ.ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ
 • 2549 คุณสมควร-สุภาวดี ยิ้มศรีเจริญกิจ
 • 2550 คุณวรพจน์-วิชุดา สถิตสุขสมบูรณ์
 • 2551 คุณจุมพล-สุดใจ แสงประชาธนารักษ์
 • 2552 คุณปิยะบุตร-สุจินตนา ชลวิจารณ์
 • 2553 คุณนัทธมน-เลิศมหโชค
 • 2554 คุณผิว-จันทร์ฉาย บริรักษ์พาณิชย์
 • 2555 คุณบุญูชู-ขจร บริรักษ์พาณิชย์
 • 2556 ครอบครัวตรีนุชจรัสกุล, สุ่นฮั้ว แซ่ตั้ง, นิ แซ่เอี้ยะ
 • 2557 คุณประวัติ-สุดใจ ปิวาวัฒนพานิช
 • 2558 คูณนพ โรจนวานิช
 • 2559 หจก.บางกอกสลักภัณฑ์
 • 2560 คุณไพศาล-พรรณี สุสิริเกษมสุข (ร้านสุทธิชัยเภสัช)
 • 2561 คุณสุพจน์ เขมาบุณย์, คุณชนันท์ภรณ์ สุสิริเกษมสุข
 • 2562 คุณพัสกร-ปิยรัตน์ แสงประชาธนารักษ์
 • 2563 คุณนิพนธ์-นงลักษณ์-ธนพล อุดมวิทย์
 • 2564 คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์ นิ่มกุลรัตน์
 • 2565 คุณสุภาพ-กนกพร-สุทธิพร สัจพันโรจน์
 • 2566 คุณภวัต-ธนิฏฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร
 • 2567 คุณแม่สวาท-ชยุต-ทองอยู่-ภัคจิรา แสงทอง
 • 2568 คุณชัยนาท-นิรมล กิตติธรกุล
 • 2569 คุณธนัญญา บัณฑิตยานนท์
 • 2570 คุณสุพร พจน์คมพร
 • 2571 คุณสุชาติ-อทิตา-เสฏฐวุฒิ-ปนิดา-สุนิสา ศุภผล
 • 2572 คุณมณกาญจน์ และครอบครัวทองใย
 • 2573 คุณทวีวุฒิ-ณีรนุช วิทยาขจรศาสตร์ และครอบครัว
 • 2574 คุณนิทัศน์-สุภาพร สุทธิไชยศรกุล และบุตร-ธิดา
 • 2575 คุณอ้อยทิพย์-กิตติพงษ์ วิมลโนช
 • 2576 คุณแม่ชำเลือง ประทีป-ว่าที่ร.ต.ดร.เจตน์-มยุรี-ฐานันดร์ คงด้วง
 • 2577 คุณส่วน-คุณสมศรี พนมวัฒนากุล
 • 2578 ว่าที่ ร.ท.สารัช-อำไพ ทัศนะเมธี
 • 2579 คุณศิริพร-แก้วรัตนะ มงคลเดี่ยวเจริญ
 • 2580 คุณสุภาค-ภาริญ ตันติดุสิตา
 • 2581 คุณณถิรา-หัสกช-เขภภัค ตันติดุสิตา
 • 2582 คุณสุเทพ-พันทิพย์ ฉันทะกุล
 • 2583 กัปตันมนู-น.ท.หญิงนิทรา-ศุภสวัสดิ์ อาษา
 • 2584 คุณธีรวัฒน์-นาฏอนงค์-ธีรนาท-ธาริณี กัลยารัตนกุล
 • 2585 บริษัท แอล. ที. โททัล เมททัลส์ จำกัด
 • 2586 คุณโฆสิต-ดุษฎี รัตนโสภณ และครอบครัว
 • 2587 คุณสมคิด-สมใจ ไพมณี
 • 2588 คุณกิ๊ดเอ็ง-ศกลวรรณ พรบวรเสถียร
 • 2589 คุณวันชัย-มาลี คล้ายแดง และครอบครัว
 • 2590 คุณณัฏฐิรา-สุรวุฒิ ขวัญดี,โสรวาร จันทร์เพียร
 • 2591 บจก.อินเตอร์เทค เอสดีวีไอ
 • 2592 ทพ.ญ.ภาณิชดา มหาพัฒนากุล
 • 2593 คุณธนัตพงศ์-ธนัญจิรา วัฒนเศรษฐสิริ และครอบครัว
 • 2594 คุณสนธิ์-ตุ้ม ศิริธรรมเชิดชู

ผู้ปวารณาเป็นประธานอุปถัมภ์ ทอดกฐินสามัคคี

 • 2554 คุณแม่สุรีย์ เดชอุดม
 • 2555 คุณแม่วีรวรรณ โรจนวานิช
 • 2556 คุณกฤษณุ-สิริพร บริรักษ์พานิช

 

ผู้ปวารณาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 2549 คุณสุวิชญ โรจนวานิช
 • 2550 รศ.นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ
 • 2551 คุณสุธาร เอชอุดม-คุณสุชาติ ศุภผล
 • 2552 คุณสุพจน์ เขมาบุณย์, คุณชนันท์ภรณ์ สุสิริเกษมสุข
 • 2553 คุณวีระ-นิศาชล เนตยกุล
 • 2554 คุณนิพนธ์-นงลักษณ์-ธนพล อุดมวิทย์
 • 2555 คุณภวัต-ธนิฏฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร
 • 2556 คุณญาดา ลอประยูร, สุธีรา อนันตวรสกุล
 • 2557 คุณแม่ชำเลือง ประทีป-ว่าที่ร.ต.ดร.เจตน์-มยุรี-ฐานันดร์ คงด้วง
 • 2558 คุณสมชัย เลิศโสภาภรณ์ และครอบครัว
 • 2559 คุณคมสัน-วารี-ชิตพล-ชรินรัตน์ ทองใย
 • 2560 คุณอุดม-มณกาญจน์ ทองใย
 • 2561 ศ.ดร.แฮรี่-อ.ออมสิน การ์ดิเนอร์ และลูกหลาน
 • 2562 บริษัท แอล.ที.โททัล เมททัลส์ จำกัด
 • 2563 คุณสมคิด-สมใจ ไพมณี, ทัตดา ลีวัธนะ
 • 2564 คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน์
 • 2565 ครอบครัวเล็ก-เครือ เล่งฮ้อ, อัจฉรา เล่งฮ้อ
 • 2566 คุณวัฒนา-ปทุมวัลย์-ศิรดา-พรไพลิน อุดมภักดีพงศ์
 • 2567 คุณปรีชา-อัมพร-นภาวรรณ รอดสน
 • 2568
 • 2569
 • 2570
 • 2571 คุณณัฐสันต์-ชวนันท์ ลิ่วสันตินนท์ และครอบครัว
 • 2572
 • 2573
 • 2574
 • 2575
 • 2576
 • 2577
 • 2578
 • 2579
 • 2580
 • 2581
 • 2582
 • 2583
 • 2584
 • 2585
 • 2586
 • 2587 คุณสมคิด-สมใจ ไพมณี
   

ผู้ปวารณาเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี วันมาฆบูชา ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 • 2549 คุณส่วน-สมศรี พนมวัฒนากุล
 • 2550 พ.ญ.คุณสวรรยา เดชอุดม
 • 2551 คุณพูนศักดิ์ ทองใย
 • 2552 คุณไพศาล-พรรณี สุสิริเกษมสุข
 • 2553 คุณพรศิริ มหาพัฒนากุล
 • 2554 คุณภวัต-ธนิฏฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร
 • 2555 คุณประวัติ-สุดใจ  ปิวาวัฒนพานิช
 • 2556 คุณนนท์ปวิธ เอี่ยมธีระกุล
 • 2557 คุณทักษิณ-สุธิดา พิบูลย์
 • 2558 คุณแม่ชำเลือง ประทีป-ว่าที่ร.ต.ดร.เจตน์-มยุรี-ฐานันดร์ คงด้วง
 • 2559 คุณคิ้วกวา-กิมกุ่ย แซ่ห่าน
 • 2560 คุณสมพงษ์-คุณชิ้น เทียนพิมาย คุณชำนาญ ธรรมเจริญ-คุณวันเพ็ญ สายบัว
 • 2561 คุณสุชาติ-อทิตา-เสฏฐวุฒิ-ปนิดา-สุนิสา ศุภผล
 • 2562 คุณภัทรวดี-ดวงกมล เสวกสูตร์
 • 2563 คุณวัฒนา-ปทุมวัลย์-ศิรดา-พรไพลิน อุดมภักดีพงศ์
 • 2564 คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน์