พระธรรมเทศนา

ภารสุตฺตกถา

[62]

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (3 หน)

รัตนสูตร: พุทธรัตนะ

[27]
  26 เมษายน 2497

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (3 หน)