ใช้กายมนุษย์พิเศษทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่ ?ใช้กายมนุษย์พิเศษทำวิชชาสะสางธาตุธรรม ถูกหรือไม่ ?


ตอบ:

ถูกแล้ว เพราะกายมนุษย์พิเศษเป็นธาตุล้วนธรรมล้วน ที่ผ่านการเจริญภาวนาสะสางธาตุธรรมถึงพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้า และจักรพรรดิ (ภาคผู้เลี้ยง) ภาคผู้สอด ภาคผู้ส่ง ภาคผู้สั่ง ภาคผู้บังคับ ภาคผู้ปกครอง และถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมดีแล้ว จึงปรากฏเป็นกายมนุษย์พิเศษที่พร้อมด้วยจักรพรรดิรัตนะเจ็ดที่บริสุทธิ์ ที่ภาคมารระเบิดไม่แตก คือ ที่ภาคมารจะทำอวิชชาสอดละเอียดเข้ามาเอิบอาบ ซึมซาบ ปนเป็น ฯลฯ เข้ามาระเบิด เข้ามาทำลายอีกมิได้

เพราะฉะนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง ได้ถึง ได้รู้ ได้เห็น และได้เป็นกายมนุษย์พิเศษนั้นแล้ว จงดับหยาบไปหาละเอียด หยุดในหยุดกลางของหยุดอีกต่อๆ ไป จนสุดละเอียด จนตัวเราเองเป็นกายมนุษย์พิเศษ เป็นองค์พระที่ใสบริสุทธิ์ และมีรัศมีสว่างนั้น

แล้วอาราธนาพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ทับทวีบุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ สิทธิเฉียบขาด

แล้วใช้กายมนุษย์พิเศษนั้นแหละ ทำวิชชาสะสางธาตุธรรมต่อๆ ไป จนสุดละเอียด แล้วอธิษฐานตั้งวิชชาเป็น ธาตุเป็น-ธรรมเป็น (แผนผังเป็น กายเป็น วิชชาเป็น) ตั้งผังสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ (ด้วยมนุษย์ สมบัติ สวรรค์สมบัติ ถึงนิพพานสมบัติ) ตลอดธาตุ ตลอดธรรม

แล้วอาราธนาพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทับทวีเข้ามาให้เต็มปราสาททำวิชชาของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกายเข้าไว้ แล้วพิสดารกายรอบตัว ทับทวีให้เต็มวัด เต็มประเทศ และเต็มโลก เต็มภพ เต็มจักรวาล เท่าที่สามารถจะทำได้ และที่จะเป็นไปได้เข้าไว้ อย่างน้อยให้เต็มวัด และเต็มประเทศเข้าไว้ แล้วตั้งผังสำเร็จในกิจโดยชอบเข้าไว้ด้วยทุกครั้ง