การเตรียมตัวก่อนเจริญภาวนา


การเตรียมตัว    สิ่งที่ควรรู้และเข้าใจ    ประโยชน์    ปัญหาน่ารู้

 

เมื่อจะนั่งสมาธิ ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมก่อน  เช่น

  1. บางครั้งจะอาบน้ำชำระร่างกายก่อนก็ได้  ทำสถานที่นั่งให้สะอาดเรียบร้อยพอสมควร  แต่อย่าให้เกิดความวุ่นวายจนเกินไป
  2. ปล่อยวางภารกิจ ทั้งทางกายและทางใจ เสียทั้งหมด    ปรับจิตใจให้สบาย ผ่อนคลาย  นึกถึงบุญกุศล คุณความดี ที่เราได้กระทำมาแล้ว ให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบาน สันติสุข
  3. รับศีล 5 หรือ ศีล 8 เพื่อให้กาย วาจา ของเรา สงบ  และเป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นที่รองรับคุณความดีต่างๆ   โดยจะรับศีลจากพระภิกษุก็ได้ หรือจะตั้งใจสมาทาน (ถือ) ศีลด้วยตนเองก็ได้  เมื่อเป็นผู้มีศีลแล้ว พยายามตั้งใจรักษาต่อไปให้ตลอดได้ก็จะเป็นการดีมาก

4 ข้อต่อไปนี้  จะทำอย่างเป็นพิธีการก็ได้ (อย่างเช่นเวลานั่งสมาธิรวมกันหลายคน)  หรือจะนึกเอาในใจก็ได้  และไม่จำเป็นต้องทำทุกครั้งที่จะฝึกสมาธิ

  1. กล่าวคำบูชาคุณพระรัตนตรัย  (ยะมะหัง...)
  2. กล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย หากเราได้พลั้งพลาดล่วงเกิน  ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เพื่อมิให้เป็นมลทินแก่เรา  (อุกาสะ   อัจจะโย โน ภันเต)
  3. กล่าวคำอาราธนาคุณพระรัตนตรัย มาสู่กายใจของเรา
  4. กล่าวคำอธิษฐานอาราธนาคุณพระรัตนตรัย เป็นต้น มาช่วยให้บรรลุคุณธรรมที่ปรารถนา
    (ดู  คำบูชาคุณพระรัตนตรัย... คำอธิษฐาน)