ประโยชน์ของการเจริญภาวนา

การเตรียมตัว    สิ่งที่ควรรู้และเข้าใจ    ประโยชน์    ปัญหาน่ารู้

 

... ใจของเราถ้าหยุดได้สักกระพริบตาเดียวเท่านั้น  ได้ชื่อว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กุศลใหญ่ สำคัญนัก  บุญที่เกิดจากการนั่งภาวนานั้นเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่   เราจะไปสร้างโบสถ์วิหารการเปรียญสักร้อยหลัง  ก็สู้บุญที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมถวิปัสสนาไม่ได้ ... 
... หยุดนี้เป็นทางมรรคผลนิพพาน  พวกที่ให้ทานรักษาศีลนั้นยังไกลกว่า   "หยุด" นี้ใกล้นิพพานนัก ...

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

ประโยชน์ของการเจริญภาวนานั้นประมาณมิได้  ถึงจะเจริญภาวนายังไม่ได้ถึงธรรมกายหรือดวงปฐมมรรค  ก็อย่าได้ท้อใจว่าปฏิบัติไม่ได้ผล  หากได้ตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยอิทธิบาทธรรม  และหมั่นดูที่เหตุ สังเกตดูที่ผลแล้ว  จะพบว่ามีผลได้ทุกครั้งที่จิตของท่านได้รับการฝึกฝนให้หยุดนิ่ง  อย่างน้อยท่านจะพบว่า

  • ความฟุ้งซ่านแห่งจิตของท่านลดลง   ทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นดีขึ้น
  • กิเลสตัณหา อันเป็นอกุศลธรรมเครื่องยังจิตให้เศร้าหมองและเร่าร้อน  ทะยานอยากในสิ่งที่ไร้สาระหรือที่เกินความจำเป็นต่างๆ เบาบางลง
  • มีสติสัมปชัญญะและปัญญา  รู้ทางเจริญ ควรดำเนิน   รู้ทางเสื่อม ไม่ควรดำเนิน ดีขึ้นด้วยตัวเอง
  • จิตใจสงบเป็นสมาธิดีขึ้น  ทำให้การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาใดๆ  สามารถกระทำได้ถูกต้องตรงประเด็นดีขึ้น
  • เมื่อสุขภาพจิตดี ก็พลอยให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด ก็ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนเพราะเรา (ซึ่งมีสุขภาพจิตไม่ดี)  เป็นเหตุให้ครอบครัว สังคมและประเทศชาติพลอยสันติสุข เพราะมีสมาชิกผู้มีกาย วาจา และใจ อันสงบเพิ่มมากขึ้น
  • การเจริญภาวนาโดยมีศีลเป็นบาท  จัดเป็นอานิสงส์รวบยอด  เป็นทางมรรคผลนิพพาน จึงเป็นมหานิสงส์แก่ผู้บำเพ็ญ  เมื่อบุญกุศลเพิ่มขึ้น บาปอกุศลลดน้อยลง จนบุญนำหน้าบาป  บุญกุศลย่อมให้ผลก่อนบาปอกุศล  เพราะฉะนั้น  ผู้เจริญภาวนารักษาศีลเป็นประจำ จึงมีชีวิตที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขขึ้น ทั้งในทางโลกและทางธรรมเป็นธรรมดา