วิชชาธรรมกาย


1. หลักปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
2. วิธีเจริญสมถภาวนา ถึงธรรมกาย
3. วิธีเจริญภาวนา ถึงอายตนะนิพพาน

วิธีเจริญวิชชา 3
วิธีพิจารณาอริยสัจ 4 เข้ามรรคผลนิพพาน  
วิธีพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม 12
วิธีตรวจจักรวาล ภพ 3 และโลกันต์
วิธีเจริญพรหมวิหาร
วิธีพิจารณาสติปัฏฐาน 4

เมื่อ 85 ปีมาแล้ว  ในปี พ.ศ.2459  พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้ค้นพบ วิธีเจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ให้ถึงธรรมกายมรรคผลนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์  ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติอย่างชัดเจนภายหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ 500 ปี การปฏิบัติแนวนี้เป็นที่รู้จักในหมู่ศิษยานุศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ว่า "วิชชาธรรมกาย"   

วิชชาธรรมกายเป็นวิธีปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4  มีวิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ให้ถึงธรรมกาย ให้เกิดอภิญญา และวิชชา คือความรู้ความสามารถพิเศษ ได้แก่ วิชชา 3 วิชชา 8 (รวมอภิญญา 6) ชื่อว่า "วิชชาธรรมกาย"   ให้เข้าถึงและรู้เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม  สามารถให้ทั้งเห็นและทั้งรู้สภาวธรรมทั้งสังขารและวิสังขารคือพระนิพพาน  และเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานคู่กัน  เป็นพื้นฐานสำคัญแก่การเจริญวิปัสสนาปัญญาถึงโลกุตตรปัญญา ได้อย่างดี  จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง

วิชชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งสอนศิษยานุศิษย์จนตลอดชีวิตของท่าน และได้ถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน   ปรากฏผลเป็นอัศจรรย์แก่คนทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนา  แม้ผู้ที่ไม่ทราบอะไรเลยหรือยังไม่มีศรัทธาเลย  หากแต่สามารถทำใจหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายได้ (เพียงเท่านั้น) ย่อมได้รับผลประจักษ์ด้วยตัวเอง  โดยไม่ต้องเชื่อใคร...