วิธีตรวจจักรวาล ภพ 3 และโลกันต์

 

ลักษณะภพ 3 และโลกันต์ วัตถุประสงค์และวิธีตรวจ

 

ภูมิ 31

อรูปภูมิ 4
เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
อากิญจัญญายตนภูมิ
วิญญาณัญจายตนภูมิ
อากาสานัญจายตนภูมิ
 
รูปภูมิ 4 หรือ 16  (9 ชั้น)
สุทธาวาสภูมิ 5 : อกนิฏฐภูมิ สุทัสสีภูมิสุทัสสาภูมิ อตัปปาภูมิ อวิหาภูมิ
จตุตถฌาน/ปัญจมฌานภูมิ 2เวหัปผลภูมิ / อสัญญสัตตภูมิ
ตติยฌานภูมิ 3 : ปริตตสุภาภูมิ  อัปปมาณสุภาภูมิ  สุภกิณหาภูมิ
ทุติยฌานภูมิ 3 : ปริตตาภาภูมิ  อัปปมาณาภาภูมิ  อาภัสสราภูมิ
ปฐมฌานภูมิ 3 : มหาพรหมาภูมิ  พรหมปุโรหิตาภูมิ  พรหมปาริสัชชาภูมิ
 
เทวภูมิ 6
นิมมานรตีภูมิ
ดุสิตภูมิ
ยามาภูมิ
ตาวติงสาภูมิ (ดาวดึงส์เทวโลก)
เขาพระสุเมรุ
จาตุมมหาราชิกาภูมิ
อากาสัฏฐเทวดา  ภุมมัฏฐเทวดา  รุกขเทวดา
 
มนุสสภูมิ
ปุพพวิเทหทวีป  ชมพูทวีป  อปรโคยานทวีป  อุตตรกุรุทวีป
 
ทุคคติภูมิ 4
เปตติวิสยภูมิ  อสุรภูมิ  ติรัจฉานภูมิ  นิรยภูมิ