พระธรรมเทศนา โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 
 

 


พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

 

๒๔๙๒

รตนัตตยคมนปณามคาถา

[พระของขวัญ]

๒๔๙๖

อาทิตตปริยายสูตร
สิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตน
สังคหวัตถุ
มงคลกถา
พระปรมัตถ์ : อกุศลจิต
เบญจขันธ์
ขันธ์ 5 เป็นภาระอันหนัก

 

๒๔๙๗

  คารวาทิกถา ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  ธรรมนิยามสูตร เขมาเขมสรณาคมน์
  ติลักขณาทิคาถา ปัจฉิมวาจา
  ศีลเบื้องต่ำและศีลเบื้องสูง สมาธิเบื้องต่ำและสมาธิเบื้องสูง
  ปัญญาเบื้องต่ำและปัญญาเบื้องสูง ศีลทั้ง 3 ประการ
  อริยธนคาถา อุทานคาถา
  ปัพพโตปมคาถา ติลักขณาทิคาถา
  เกณิยานุโมทนาคาถา มงคลสูตร (1)
  มงคลสูตร (2) รัตนสูตร
  ภัตตานุโมทนากถา (1) ภัตตานุโมทนากถา (2)
  รัตนสูตร : สังฆรัตนะ รัตนสูตร : ธรรมรัตนะ
  รัตนะ กรณียเมตตสูตร
  กรณียเมตตสูตร (ต่อ) ขันธปริตร
  ธชัคคสูตร โพชฌงคปริตร
  ปกิณกเทศนา สัจจกิริยคาถา
  สังวรคาถา ติลักขณาทิคาถา
  ติลักขณาทิคาถา (ต่อ) สุขที่สัตว์ปรารถนาจะพึงได้
  สติปัฏฐานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตร
  โอวาทปาฏิโมกข์ พุทธโอวาท
  ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ การแสดงศีล (สีลุทเทส)
  ปกิณณกธรรม ของที่ได้โดยยาก
  ภัตตานุโมทนากถา (3) ความไม่ประมาท
  อริยทรัพย์ พุทธอุทานคาถา
  การย่อย่นสกลพุทธศาสนาฯ สังคหวัตถุ

 

๒๔๙๘

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อนุโมทนาคาถา
ภัตตานุโมทนากถา (4)
อริยธนคาถา
ภารสุตตกถา
โพธิปักขิยธรรมกถา

โอวาทของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ประพฤติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

 

๒๔๙๙

ทานวัตถุ-ฉากหลัง