พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

 
 

[1]
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. (3 หน)

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต 
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ.

 

... พระองค์ตรัสถึง “อนิจจัง” ก็เพื่อให้ค้นคิดหา “นิจจัง”   ตรัสถึง “ทุกขัง” ก็เพื่อให้ค้นคิดหา “สุขัง”    ตรัสถึง “อนัตตา” ก็เพื่อให้คิดหา “อัตตา”   คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด   ประกอบด้วยความเพียรพินิจพิจารณา   ย่อมจะมองเห็นแนวพระโอวาทของพระองค์   จะเทียบให้เห็น เช่น  มีคน 2 คนยืนอยู่   คนหนึ่งสูง คนหนึ่งต่ำ    เรารู้จักคนสูง   ใครมาถามเราว่า  คนสองคนนั้นรู้จักไหม   เราตอบว่าคนสูงเรารู้จัก เมื่อคนอื่นได้ยินคำตอบเช่นนั้น  แม้ตาของเขาไม่แลเห็นคนสองคนนั้นเลย   เขาย่อมจะรู้ว่าคนที่เราไม่รู้จักนั้นต่ำกว่าคนที่เรารู้จัก  โดยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าคนต่ำเราไม่รู้จัก   นี่ฉันใด อนิจจังบอกนิจจัง   ทุกขังบอกสุขัง    อนัตตา บอกอัตตา  ฉันนั้น  อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา   ก็คือธรรมกายนี้เอง เป็นตัวนิจจัง สุขัง อัตตา ...

 

ณ บัดนี้ จะได้แสดงธรรมีกถาว่าด้วย  พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพื่อประดับสติปัญญาและปสาทะแห่งท่านสัปปุรุษพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จักแสดงตามลำดับพระบาลีที่ยกไว้ข้างต้น  เริ่มแต่คำว่า อิติปิ โส ภควา ไปจนจบ    แต่การแสดงจะหนักไปในทางปฏิบัติ  เพื่อมุ่งประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

คำว่า คุณ ในที่นี้  หมายความว่ากระไร    เมื่อวิเคราะห์ดูตามถ้อยคำในบาลีนี้แล้ว   หมายความว่า ความดีความงามที่ควรเทิดทูนเคารพบูชา    ความดีความงามของพระพุทธเจ้า 9 ประการ,   ของพระธรรม 6 ประการ,  ของอริยสงฆ์ 9 ประการ ตามที่ปรากฏในพระบาลีนี้   จักได้แสดงแต่ละประการเป็นลำดับไป    เริ่มต้นพระพุทธคุณก่อน   ซึ่งตั้งต้นด้วยคำว่า อรหํ ตลอดจนจบ สังฆคุณ

[พระพุทธคุณ]

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  ที่มีพระเกียรติคุณเฟื่องฟูจนเป็นที่เคารพสักการะของมวลเทวดา  อินทร์  พรหม  และมนุษย์ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้    มิใช่เพราะเหตุที่พระองค์เป็นกษัตริย์    แต่เป็นเพราะเหตุอื่น    เหตุอื่นคืออะไร   ก็คือเหตุที่พระองค์สละราชสมบัติออกบรรพชา   ประกอบพระมหาวิริยะความเพียรอันแรงกล้า  จนได้บรรลุพระโพธิญาณ ณ ควงไม้ พระศรีมหาโพธิ์   เมื่อวันวิสาขปุรณมีเพ็ญเดือน 6 นั้นเอง    พระองค์ได้ตรัสรู้เญยยธรรมทั้งปวงในเวลารุ่งอรุณวันนั้น   คุณงามความดีของพระองค์ได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ตั้งแต่วันนั้นเป็นลำดับมา  จนตราบเข้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน  รวมเป็น 9 ประการด้วยกัน

อรหํ

อรหํ เป็นพระคุณข้อต้น    มีนัยดังจะแสดงต่อไปนี้

อรหํ เป็นเนมิตตกนาม  เกิดขึ้นเองพร้อมกับที่พระองค์บรรลุพระโพธิญาณ  ยกตัวอย่างเทียบเคียงคล้ายกับชื่อพระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชื่อว่า “มัลลิกา”    กล่าวคือว่า    วันที่พระนางเธอประสูตินั้น มีดอกมะลิร่วงลงมาจากอากาศในเวลาเกิด    พระราชธิดาและพระประยูรญาติถือเอานิมิตดอกมะลินั้นขนานนามธิดาองค์นั้นว่า “มัลลิกา”  ซึ่งแปลว่า พระนางมะลิ

อรหํ  เป็นคำที่พวกเรานักปฏิบัติธรรมเชิดชูกันนักหนา   ถึงแก่ได้นำมาใช้เป็นบทบริกรรมภาวนาในเมื่อนั่งสมาธิ  ฉะนั้นจึงขอนำมาแปลไว้ในที่นี้เพื่อได้ซาบซึ้งถึงพระคุณนามข้อนี้ไว้บ้าง     แต่การจะพรรณนาให้สิ้นสุดได้ เมื่อคิดเทียบแล้วก็เท่ากับอากาศในปีกนก    กล่าวคือ  บรรดาอากาศทั้งหลายในสากลโลกมีมากสุดที่จะคณนา   แต่คิดเฉพาะอากาศเท่าที่ปีกนกกระพือขณะที่บินหนหนึ่ง    จะมีอากาศอยู่ในระหว่างปีกนกนิดเดียว ในจำนวนอากาศทั้งหลาย  นี่ฉันใดก็ฉันนั้น

อรหํ  แปลสั้นๆ ว่า “ไกล”   ว่า “ควร”   เป็นสองนัยอยู่     “ไกล” หมายความว่า ไกลจากกิเลส    หรือว่า พ้นจากกิเลส เสียแล้ว  “ไกล” ตรงกันข้ามกับปุถุชนคนเรา   ซึ่งยังอยู่ใกล้ชิดกิเลส   พระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่องดังแท่งทองชมพูนุท หรืออีกอย่างหนึ่งว่า  ใสเหมือนดวงแก้วอันหาค่ามิได้    สมคำที่ว่า พุทธรัตนะ   ประกอบด้วย ตาทิโน เป็นผู้คงที่ไม่หวั่นไหว    หากจะมี ของหอมมาชะโลมไล้พระวรกายซีกหนึ่ง   และเอาของเหม็นมาชะโลมซีกหนึ่ง    พระหฤทัยของพระองค์ก็ไม่แปรผันยินดียินร้ายประการใด     และเปรียบได้อีกสถานหนึ่งว่า  อินฺทขีลูปโม  พระทัยมั่นคงดังเสาเขื่อน ถึงจะมีพายุมาแต่จาตุรทิศ ก็ไม่คลอน    เมื่อเช่นนี้ จึงมีนัยที่แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า เป็น ผู้ควร    คือเป็นผู้ที่เราสมควรจะเทิดจะบูชาไว้เหนือสิ่งทั้งหมด     อรหํ เป็นนามเหตุ    พระคุณนามนอกนั้นเป็นนามผล

ว่าในด้านภาวนา   กายนี้มีซ้อนกันเป็นชั้นๆ   มีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์   กายรูปพรหมซ้อนอยู่ในกายทิพย์   กายอรูปพรหมซ้อนอยู่ในกายรูปพรหม   กายธรรมซ้อนอยู่ในกายอรูปพรหม   คนเราที่ว่าตายนั้นคือ  กายทิพย์กับกายมนุษย์หลุดพรากออกจากกัน   เหมือนมะขามกะเทาะล่อนจากเปลือก ฉะนั้น  กายทิพย์ก็หลุดจากกายมนุษย์ไป

การละกิเลสของพระองค์หลุดไปเป็นชั้นๆ   ตั้งแต่กิเลสในกายมนุษย์  กายทิพย์  กายรูปพรหม กายอรูปพรหม  เป็นลำดับไป  

 • กิเลสในกายมนุษย์ คือ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ    
 • กิเลสในกายทิพย์ คือ โลภะ โทสะ โมหะ
 • กิเลสในกายรูปพรหม คือ ราคะ โทสะ โมหะ
 • กิเลสในกายอรูปพรหม คือ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย

ต่อแต่นี้ไปจึงชักเข้าถึงกายหนึ่ง คือกายธรรม  หรือเรียกว่า ธรรมกาย   เข้าชั้นโคตรภูจิต  เรียกว่า โคตรภูบุคคล

 • โคตรภูบุคคลนี้เดินสมาบัติ  เพ่งอริยสัจ 4  เป็นอนุโลมปฏิโลม   จนหลุดพ้นจากกิเลสพวกสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส   แล้วตกศูนย์วับกลับเป็นพระโสดาบัน เป็นอันว่าพระโสดาบัน ละกิเลสได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส
 • แล้วกายโสดาบันนี้เดินสมาบัติ เพ่งอริยสัจ 4 เป็นอนุโลมปฏิโลมต่อไปถึงขีดสุด   ละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยาบาทชั้นหยาบ   จึงเลื่อนชั้นขึ้นเป็นสกทาคามี
 • กายพระสกทาคามีเดินสมาบัติ เพ่งอริยสัจสี่ทำนองเดียวกันนั้นต่อไป   ถึงขีดสุดละกิเลสได้อีก 2 คือ กามราคะ พยาบาทขั้นละเอียด จึงเลื่อนชั้นเป็นพระอนาคามี
 • แล้วกายพระอนาคามีเดินสมาบัติเพ่งอริยสัจ 4 ทำนองเดียวกันนั้นต่อไปถึงขีดสุด   ละกิเลสได้อีก 5 คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา   จึงเลื่อนขึ้นจาก พระอนาคามี เป็น พระอรหันต์
 • จิตของพระองค์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากกิเลสทั้งมวล    จึงได้พระเนมิตตกนามว่า อรหํ (จะกล่าวละเอียดต่อไปในตอนสังฆคุณ)

เหตุที่ทำให้พระองค์เป็น อรหํ นั้น   สรุปโดยย่อก็ได้แก่  การที่พระองค์บำเพ็ญสมาธิ เจริญวิปัสสนาด้วยพระมหาปธานวิริยะอันแรงกล้า  ณ โคนไม้พระศรีมหาโพธิ์ ในวันวิสาขปุรณมีนั้น  โดยความเด็ดเดี่ยว   ตั้งพระหฤทัยอธิษฐานว่า แม้เนื้อและเลือดในพระสรีระของพระองค์จะเหือดแห้ง  เหลือแต่เส้นเอ็น หนัง และกระดูกก็ตามทีเถิด  หากไม่ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณ ตราบใด   พระองค์จะไม่ยอมลุกจากที่นั้นเป็นอันขาด    แล้วพระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิรุดไปด้วยน้ำ พระทัยอันเด็ดเดี่ยว    ในที่สุดก็ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณ สมดังพระประสงค์  ในราตรีกาลแห่งวันวิสาขปุรณมีนั้นเอง   

 • ยามต้นทรงบรรลุ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหยั่งรู้ระลึกชาติหนหลังได้
 • ยามที่ 2 ทรงบรรลุ จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรู้ถึงความจุติและความเกิด
 • ยามที่ 3 ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ ความหยั่งรู้ที่กำจัดอาสวกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตให้หมดสิ้นไป

ทรงรู้เห็นแจ่มแจ้งหมด  เห็นจริงๆ   เห็นด้วยตาของธรรมกาย   ไม่ใช่เห็นด้วยตามนุษย์  หรือคิดคาดคะเนเอา   เห็นตลอดทั่วโลกมนุษย์  โลกสวรรค์  โลกนรก   เพราะพระองค์ได้ผ่านพ้นโลก   เสด็จออกสู่แดนพระนิพพานแล้ว  จึงเห็นได้ทั่วถ้วน โดยมิสงสัย

สมฺมาสมฺพุทฺโธ

สัมมาสัมพุทโธ  แปลตามศัพท์ว่า  ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ   หรือนัยหนึ่งว่า  ตรัสรู้เองโดยถูกต้อง หรือพูดให้สั้นก็ว่า  รู้ถูกเอง   เพื่อให้ใกล้กับภาษาสามัญที่ใช้กันว่า รู้ผิด    รู้ถูก ได้แก่ คำที่พูดติเตียนคนที่ทำอะไรผิดพลาดไปว่าเป็นคนไม่รู้ถูกรู้ผิด ทำไปอย่างโง่ๆ   ดังนี้เป็นต้น    แต่แท้จริง “พุทฺโธ” คำนี้  เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งลงไปตามรูปศัพท์แล้ว มีความหมายลึกซึ้งมาก   ต่างกันไกลกับคำว่า ชานะ หรือ วิชานะ ซึ่งแปลว่ารู้แจ้งนั้น    ดังนั้น พุทฺโธ จึงได้แปลกันว่า “ตรัสรู้” ไม่ใช่รู้เฉยๆ    เติมคำว่า “ตรัส” นำหน้า “รู้”  ซึ่งสะกิดให้สนใจว่า “รู้” กับ “ตรัสรู้”  2 คำนี้มีความหมายลึกตื้นกว่ากันแน่โดยมิสงสัย  

เมื่อระลึกถึงพระบาลีในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ว่า  “จกฺขุ ํ อุทปาทิ ญาณํ อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ”  จึงทำให้แลเห็นความว่า   คุณวิเศษทั้ง 5 อย่าง ดังบาลีที่ยกขึ้นกล่าวนี้ จะเป็นความหมายแห่งคำว่า พุทฺโธ   กล่าวคือ จกฺขุ ํ ญาณํ ปญฺญา วิชฺชา อาโลโก ทั้ง 5 อย่างนี้ ประมวลเข้าด้วยกัน   รวมเป็นคำแปลของคำว่า พุทฺโธ หรือจะแปลให้สั้นเข้าอีก   คำว่า พุทฺโธ ก็ยังต้องแปลว่า  ทั้งรู้ทั้งเห็น   ไม่ใช่รู้เฉยๆ     อาศัยคำว่า จกฺขุ ํ ญาณํ  ในบาลีที่ยกขึ้นกล่าวมานั้นเป็นเครื่องประกอบ   ยิ่งกว่านั้นยังมีคำว่า ชานตา ปสฺสตา   ในมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่อีก   ซึ่งเป็นเหตุสนับสนุนว่า   ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น  ไม่ใช่รู้เฉยๆ    เป็นทั้งรู้ทั้งเห็น

ที่ว่า “เห็น” นั้น   มิได้หมายความว่าเห็นอย่างตาเราเห็นอะไรจริงๆ    แต่พระองค์เห็นด้วยตาธรรมกาย   และ การที่พระองค์เห็นนี้  โดยมิได้มีผู้ใดสอนให้รู้ สอนให้เห็น   รู้เห็นโดยลำพังพระองค์เอง และ สิ่งทั้งหลายที่พระองค์รู้เห็นนั้นตรงตามความเป็นจริงทั้งนั้น   มิใช่คาดคะเนหรืออนุมานเอา  จึงเป็นองค์สัมมาสัมพุทโธ พระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  หรือนัยหนึ่งว่าโดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ   จึงได้ชื่อว่า “ตรัสรู้”   ยังมีคำว่า “สัม” นำหน้า “พุทธะ” เติมเข้ามาอีกคำหนึ่ง   ซึ่งแปลว่า ด้วยพระองค์เอง   คือไม่ต้องมีผู้สั่งสอน

พระองค์ทำอย่างไรจึงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นนั้น   ข้อนี้ตอบไม่ยาก   พระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้ก็เพราะความเป็น “อรหํ” ของพระองค์ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั่นเอง   คือเมื่ออำนาจสมาธิทำให้จิตของพระองค์หลุดพ้นจากอาสวะแล้ว   จิตของพระองค์ก็ใสยิ่ง หยุด และบริสุทธิ์ผุดผ่อง   เพราะหยุดนิ่งนั่นเอง  จึงมีสิ่งหนึ่งผุดขึ้นในนิ่ง  ทำให้รู้พระองค์ก็รู้ตามนั้นไป   น้ำขุ่นแม้อิฐสักก้อนหนึ่งอยู่ก้นโอ่ง   เราก็มองไม่เห็น    แต่ถ้าน้ำนั้นนอนนิ่งใสบริสุทธิ์แล้ว   แม้แต่เข็มอยู่ก้นโอ่ง  เราก็เห็น  ฉันใดก็ฉันนั้น

ยังมีคำว่า “สมฺมา” นำหน้า “สมฺพุทฺโธ”  อีกคำหนึ่ง    คำว่า สมฺมา แปลว่า โดยชอบ หรือ โดยถูกต้อง    พระองค์ตรัสรู้อะไร มีเหตุผลยันกันได้เสมอ   จึงได้ชื่อว่าถูกต้อง     เพราะการพูดอะไรไม่มีเหตุผลรับสมหรือยันกันได้แล้ว  ตามหลักธรรมดาเรียกว่าไม่ถูก      ต้องมีเหตุผลรับสมกันจึงจะนับว่าถูก   พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์มีเหตุผลรับสมกันอยู่เสมอ  ไม่คลาดเคลื่อน   จึงสมควรแล้วที่ได้พระเนมิตตกนามว่า สมฺมาสมฺพุทฺโธ

พระพุทธวจนะที่ควรนำมาสาธกในที่นี้   ว่าแต่โดยสั้นๆ ก็ว่า   พระองค์ตรัสรู้เหตุตรัสรู้ผล   ไม่ใช่รู้แต่เหตุหรือรู้แต่ผล พระองค์ตรัสรู้ทั้งเหตุ  ตรัสรู้ทั้งผล  ที่ว่านี้คืออะไร  เหตุสุข  เหตุทุกข์  เหตุไม่สุขไม่ทุกข์ หรือที่เรียกว่า อัพยากฤต คือสภาพเป็นกลางๆ    ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นรากฐานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์   กล่าวคือ  สุข พระองค์ก็ไม่ทรงรู้แต่สุขเฉยๆ   ตรัสรู้ลึกซึ้งเข้าไปถึงว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขด้วย   และอีก 2 ประการนั้นก็เช่นเดียวกัน   รู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลคู่กันไป   เป็นต้นว่า  สุขเป็นผลคือความสบายกายสบายใจ    อะไรเล่าเป็นเหตุที่ให้เกิดผล   คือสุขดังกล่าวนั้นพระองค์ตรัสไว้ว่า อโลภะ อโทสะ อโมหะ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง (แปลอย่างย่อที่สุด) 3 ประการนี้แหละเป็นเหตุ   ดังมีบาลีเป็นที่ยืนยันว่า กุสลา ธมฺมา  อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา เป็นอาทิ    โลภ โกรธ หลง เป็นฝ่ายอกุศล  ตรัสว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์    เราปุถุชนมักรู้กันแต่ผล  สาวหาเหตุไม่ใคร่ถึง   เช่น คนทำโจรกรรมแล้วไปต้องโทษอย่างมาก   ที่รู้กันทั่วไป มักอยู่ในขั้นหยาบๆ ว่า  ผลที่ต้องได้รับทุกข์คือการต้องโทษนั้นเนื่องมาจากโจรกรรม    แต่แท้จริงเหตุเท่านั้นยังไม่พอ   ต้องสาวเข้าไปอีก   ทำไมเขาจึงทำโจรกรรม   ก็จะได้ความว่า  เพราะโลภะเป็นมูลเหตุ    แต่ก็ยังไม่พอ  ต้องสาวเข้าไปอีกว่า  ทำไมโลภะจึงครอบงำเขาได้  ก็จะได้ความว่า  จิตใจของเขาสกปรก   ทำไมจิตใจของเขาจึงสกปรก   จึงได้เหตุว่า เพราะเขาไม่ประพฤติตามโอวาทพระบรมศาสดา  อย่างน้อยก็เป็นคนทุศีล   อทินนาทาน   ขาดไปเสียองค์หนึ่งแล้ว   เหตุใดเขาจึงเป็นคนทุศีล   ก็จะได้ความว่าเขาไม่รู้เรื่องศีล  หรือรู้แล้วไม่นำพา   ทำไมจึงไม่รู้เรื่องศีล   ก็อาจเป็นเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอ่านหนังสือทางพระพุทธศาสนา   หรือสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ   ดังนี้เป็นต้น   พระองค์ทรงสอนไว้ละเอียดถี่ถ้วนว่า   ให้รู้เท่าถึงเหตุผล  รู้ว่าผลนี้เกิดจากเหตุใด   พระองค์มีแนวสอนให้ปฏิบัติเพื่อละเหตุที่ให้เกิดทุกข์   บำเพ็ญเหตุที่ให้เกิดสุข  ตลอดจนวิถีทางดับเหตุทั้งปวง  ซึ่งเรียกว่า “นิโรธ”

เพื่อรับสนองข้อความดังกล่าวมา    ก็มีถ้อยคำของพระอัสสชิเถระเป็นหลักฐานสนองรับรองพระพุทธวจนะดังกล่าวมา   คือภายหลังแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ    พระอัสสชิเถระซึ่งเป็นพระสาวก  ไปประกาศพระศาสนา ไปพบกับอุปติสสปริพพาชก   อุปติสสปริพพาชกตั้งกระทู้ถามกันสั้นๆ ถึงเรื่องพระศาสดาว่า ทรงสั่งสอนอย่างไร    พระอัสสชิได้ตอบว่า ทรงสอนถึงเหตุและวิถีทางที่จะดับเหตุเหล่านั้น    ดังพระบาลีว่า เย ธมฺมา เหตุปฺปพฺภวา เตสํ เหตุ ํ ตถาคโต ฯเปฯ  หรือพูดอย่างสั้นอีกนัยหนึ่งว่า   พระองค์สอนให้รู้ว่าอะไรชั่ว   อะไรดี   อะไรเป็นเหตุของความชั่ว   อะไรเป็นเหตุของความดี    โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุแห่งความชั่วหรือความเสื่อม      อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นเหตุแห่งความดีหรือความเจริญ    ทรงสอนว่า   ก่อนจะพูด คิด หรือทำสิ่งใด   จงมีสติ   หรือที่เรียกว่าใช้ความคิดให้รอบคอบเสียก่อน  จึงพูด จึงคิดจึงทำการนั้นๆ   แลว่าโดยเฉพาะจง   ระวังเรื่องโลภะ โทสะ โมหะ นั้นไว้  อย่าให้เข้าครอบงำได้   ในเมื่อจะทำ พูด คิดการสิ่งใด  พระองค์ทรงสอนไว้ในทางปรมัตถ์ว่า   ธรรมดาจิตนั้นใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ   ซึ่งหมายความว่า  จิตที่ไม่มีกิเลสผสม   ส่วนพวกกิเลส เช่น โลภะ  เรียกว่าเป็นของจรมา   เมื่อมาพ้องพานจิต ก็ย้อมจิตให้เป็นไปตามสภาพอันชั่วช้าของกิเลสนั้นๆ    จิตระคนด้วยราคะหรือโลภะ มีสีแดง,  ระคนด้วยโทสะ สีดำ,  ระคนด้วยโมหะ  ขุ่นเหมือนตมหรือน้ำล้างเนื้อ, สิ่งเหล่านี้พระองค์ใช้ตาธรรมกายมองเห็นจริงๆ    พวกเราเหล่าศาสนิกชน เมื่อเรียนภาวนาเพ่งถึงขนาด   จะเห็นจริงด้วยตนเอง    การปฏิบัติกิจทางภาวนานั้นก็คือ  พยายามกลั่นเอากิเลสออกเสียจากจิต  ให้จิตใจบริสุทธิ์  อันได้ชื่อว่ากิริยาจิต   กิริยาจิตเช่นนี้เป็นอัพยากฤตแล้ว   ต่อนั้นไปจะเป็นจิตที่ควรแก่การทุกอย่าง

พระธรรมเทศนาของพระองค์เมื่อตอนตรัสรู้ใหม่ๆ  หนักไปในทางแสดงเหตุและการดับเหตุ   หรือที่เรียกว่า สมุทัย กับ นิโรธ ดังเช่นในการให้พิจารณาเรื่องสังขาร ในด้าน สมุทัย ว่า  อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา  และในด้าน นิโรธ ว่า  อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา

ในด้าน สมุทัย นั้น แปลความเป็นสยามภาษาว่า   อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร   สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ, วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป,   นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะ 6,   อายตนะ 6 เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ, ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา,  เวทนาเป็น ปัจจัยให้เกิดตัณหา,   ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน, อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ,   ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ,   ชาติเป็นปัจจัยให้มีความแก่ ความตาย และความเศร้าโศกต่างๆ   สิ่งเหล่านี้จะดับได้ก็เพราะชาติดับ,   ชาติดับได้ก็เพราะภพดับ,   ภพจะดับได้ก็เพราะอุปาทานดับ,   อุปาทานจะดับได้เพราะตัณหาดับ,  ตัณหาจะดับได้ก็เพราะเวทนาดับ,   เวทนาจะดับได้เพราะผัสสะดับ,   ผัสสะจะดับได้ก็ต่อเมื่ออายตนะดับ,   อายตนะจะดับได้ต่อเมื่อนามรูปดับ,   นามรูปจะดับได้ต่อเมื่อวิญญาณดับ,   วิญญาณจะดับได้ต่อเมื่อสังขารดับ,   สังขารจะดับลงก็เพราะอวิชชาดับ,    เหตุผลเกิดดับเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่เช่นนี้ เรียกว่า ปัจจยาการ   ที่พระองค์ได้รู้แจ้งแทงตลอดในวันตรัสรู้นั้นทั้งสิ้น    พิจารณาตามลำดับดังที่ยกขึ้นกล่าวมาข้างต้น   เมื่อย่นให้ได้ความเข้าใจ อันจะเป็นผลในทางปฏิบัติแล้ว   ก็มีตัวสำคัญอันเดียว คือ อวิชชา เป็นมูลรากฝ่ายเกิด   หรือที่เรียกว่าสมุทัย   และในทางดับ หรือที่เรียกว่า นิโรธ   ก็ทำนองเดียวกัน   อวิชชาเท่านั้นเป็นตัวการสำคัญ   ถ้าดับอวิชชาได้อย่างเดียว   อื่นๆ ดับเรียบหมด  เพราะอวิชชาเหมือนต้นไฟ   แต่ถ้ายังดับอวิชชาไม่ได้แล้ว   ก็ไม่มีหวังว่าอย่างอื่นจะดับได้   ที่หมายสำคัญในคำสอนของพระองค์จึงอยู่ที่ว่า  ให้ผู้ปฏิบัติเพียรหาทางกำจัดอวิชชาเสีย   จึงจะพ้นจากห้วงลึก คือวัฏฏสงสารได้

อเนกชาติสํสารํ ฯเปฯ   ในขณะเมื่อแสงทองเรื่อเรืองแข่งแสงเงินขึ้นมายังขอบฟ้าเบื้องบูรพา   อันเป็นสัญญาณว่าดวงอาทิตย์เตรียมทำหน้าที่จะส่องโลกอยู่แล้ว   เป็นเวลาที่อากาศยะเยือกเย็นสดชื่น  ส่งให้เราหวนไประลึกถึงเวลารุ่งอรุณแห่งวันเพ็ญวิสาขมาส  อันเป็นวันที่พระบรมโลกนาถอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น เราจะแลเห็นโอภาสรัศมีอันรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าแสงทองนั้นร้อยเท่าพันทวี  ช่วงโชติอยู่ภายใต้โพธิพฤกษ์อันมหาศาล ใบเขียวชอุ่มรับกับรัศมีอันเหลืองอร่ามอยู่ภายใต้นั้น   ในใจกลางแห่งรัศมีอันช่วงโชติชัชวาลอยู่นั้น   มิใช่อื่นไกล   คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา  ประทับพริ้มอยู่ด้วยพระอาการชื่นบานพระหฤทัยที่ได้เสวยวิมุตติสุข  อันเป็นผลแห่งการที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระมหาปธานวิริยะมาเป็นเวลาช้านาน   จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  สมดังพระหฤทัยประสงค์   พระองค์จึงทรงเปล่งพระอุทานเย้ยตัณหาว่า   อเนกชาติ สํสารํ  ดังที่ได้ยกขึ้นกล่าวไว้ข้างต้นนั้น ซึ่งแปลใจความเป็นสยามภาษาว่า “เราสืบเสาะหาตัวช่างไม้ผู้สร้างปราสาทมานานแล้ว   เมื่อเรายังหาไม่พบ   เราต้องท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่แทบจะนับชาติไม่ถ้วน    การเกิดนำความทุกข์มาให้เราแล้วๆ เล่าๆ  ไม่รู้จักจบสิ้น   นี่แน่ะท่านนายช่างไม้กล่าวคือตัณหา   บัดนี้เราเจอะตัวท่านแล้วละ   ท่านหมดโอกาสที่จะมาสร้างปราสาทคืออัตภาพร่างกายเราต่อไปได้อีกแล้ว   กระดูกซี่โครงท่านกล่าวคือกิเลส เราหักเสียกรอบหมดแล้ว   มิหนำซ้ำยอดปราสาทกล่าวคืออวิชชา  เราก็รื้อทำลายหมดสิ้นแล้ว  จิตของเราปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว   เราถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้ว” พระอุทานนั้นมีข้อความเป็นบุคคลาธิษฐานสั้นๆ   แต่มีอรรถรสลึกซึ้งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง   ที่แปล คหกูฏํ ว่ายอดปราสาท ก็เพื่อความเหมาะสมที่พระองค์เป็นกษัตริย์   เพราะบ้านเรือนของพระมหากษัตริย์   เรียกกันว่า ปราสาทราชฐาน  พระอุทานนั้นมีข้อความชัดเจนแล้ว  มิจำต้องอธิบาย

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

คำว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” แปลว่า  พระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ   คุณวิเศษของพระองค์ในที่นี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ (1) วิชชา, (2) จรณะ   อะไรเรียกว่า วิชชา   วิชชาในที่นี้หมายเอา ความรู้ที่กำจัดมืดเสียได้   มืดคืออะไร ในที่นี้หมายเอาขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตรงกันข้ามกับ อวิชชา ที่แปลว่า ไม่รู้ คือไม่รู้ถูก หรือผิด  เพราะว่าเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ 5  ว่าเป็นตัวเป็นตน  จึงมืดมน   ไม่รู้ไม่เห็นของจริงคือนิพพาน   ข้อสำคัญอยู่ที่อุปาทาน ซึ่งแปลว่ายึดมั่น  คือยึดมั่นในขันธ์ 5 ถ้ายังตัดอุปาทานไม่ได้ตราบใด   ก็คงมืดตื้ออยู่อย่างนั้น   ตัดอุปาทานได้ มีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้า   หรือพูดให้ฟังง่ายกว่านี้ก็ว่า เมื่อตัดอุปาทานเสียได้   จะมองเห็นนิพพานอยู่ข้างหน้า   อวิชชา ที่แปลว่า ไม่รู้นั้น   ได้แก่ ไม่รู้อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของสังขาร ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท และ อริยสัจจะ

ขันธ์ 5 เป็นชื่อของอุปาทาน   ถ้าปล่อยขันธ์ 5 หรือวางขันธ์ 5 ไม่ได้  ก็พ้นจากภพไม่ได้   คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ นี้เอง    มืดมนวนอยู่ในที่มืดคือโลกนี้เอง   ได้ในคำว่า อนฺธภูโต อยํ โลโก ซึ่งแปลว่า โลกนี้น่ะมืด   ผู้แสวงหาโมกขธรรมถ้ายังติดขันธ์ 5 อยู่แล้ว   ยังจะพบโมกขธรรมไม่ได้เป็นอันขาด   กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม เหล่านี้อยู่ในพวกมีขันธ์ 5     กล่าวคือ มนุษย์ เทวดา รูปพรหม อรูปพรหม เหล่านี้อยู่ในพวกมีขันธ์ 5    สัตว์ดิรัจฉาน สัตว์นรก ก็พวกมีขันธ์ 5    พวกมืดทั้งนั้น ยิ่งในโลกันตนรก เรียกว่า มืดใหญ่ทีเดียว

วิชชา ที่ว่านี้หมายเอา วิชชา 3 คือ (1) วิปัสสนาวิชชา, (2) มโนมยิทธิวิชชา, (3) อิทธิวิธีวิชชา,    แต่ถ้านับรวมตลอดถึง อภิญญา ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของวิชชา เข้าด้วยกันแล้ว  รวมกันเป็น 8  คือ (4) ทิพพจักษุวิชชา, (5) ทิพพโสตวิชชา, (6) ปรจิตตวิชชา, (7) ปุพเพนิวาสวิชชา, (8) อาสวักขยวิชชา

ส่วน จรณะ นั้น มี 15 คือ (1) ศีลสังวร, (2) อินทรียสังวร, (3) โภชเน มัตตัญญุตา, (4) ชาคริยานุโยค, (5) ศรัทธา, (6) สติ, (7) หิริ, (8) โอตตัปปะ, (9) พาหุสัจจะ, (10) อุปักกโม (วิริยะ), (11) ปัญญา กับ รูปฌาน 4   จึงรวมเป็น 15

วิปัสสนา ต่อไปนี้จักแสดงถึงวิชชา   และจะยกเอา วิปัสสนาวิชชา ขึ้นแสดงก่อน “ วิปัสสนา” คำนี้ แปลตามศัพท์ว่า เห็นแจ้ง เห็นวิเศษ   หรือนัยหนึ่งว่า เห็นต่างๆ    เห็นอะไร ?  เห็นนามรูป,   แจ้งอย่างไร ?   แจ้งโดยสามัญญลักษณะว่าเป็นของไม่เที่ยง เต็มไปด้วยทุกข์ และเป็นอนัตตา ใช่ตัวตน สัตว์ บุคคล เรา เขา   มีข้อสำคัญที่ว่า  เห็นอย่างไร ?   เป็นเรื่องแสดงยากอยู่  เห็นด้วยตาเรานี่หรือเห็นด้วยอะไร ?  ตามนุษย์ไม่เห็น  ต้องหลับตาของมนุษย์เสีย   ส่งใจไปจรดจ่ออยู่ศูนย์ดวงปฐมมรรค  (คำว่าปฐมมรรคนี้ได้มาจากบาลีในสนธิกับประโยคว่า “ตฺตรายมาทิ” ซึ่งแปลกันมาว่า อยํ ปฐมมคฺโค  อันว่าปฐมมรรคนี้  อาทิ ภวติ มีอยู่เป็นเบื้องต้น ตตฺร นิพฺพาเน ในพระนิพพานนั้น)   เห็น จำ คิด รู้ มีอยู่ในดวงปฐมมรรคนั้น   ตากายทิพย์ รูปพรหม อรูปพรหมไม่เห็น  ก็เพราะว่าพวกเหล่านี้ยังไม่พ้นโลก    เสมือนลูกไก่อยู่ในกระเปาะไข่   จะให้แลลอดออกไปเห็นข้างนอกย่อมไม่ได้ เพราะอยู่ในกระเปาะของตัว   เพราะโลกมันบัง   ด้วยเหตุว่าโลกมันมืดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  พวกเหล่านี้จึงไม่สามารถจะเห็น  กล่าวคือ พวกที่บำเพ็ญได้จนถึงชั้นรูปฌานและอรูปฌาน  ก็ยังอยู่กระเปาะภพของตัว  ยังอยู่จำพวกโลก หรือที่ เรียกกันว่าฌานโลกีย์    ยังเรียกวิปัสสนาไม่ได้  เรียกสมถะได้   แต่อย่างไรก็ดี   วิปัสสนาก็ต้องอาศัยสมถะเป็นรากฐานก่อน จึงจะก้าวขึ้นสู่ชั้นวิปัสสนาได้

การบำเพ็ญสมถะนั้น  ส่งจิตเพ่งดวงปฐมมรรคตรงศูนย์  คือ กึ่งกลางกายภายใน   ตรงกลางพอดี   ไม่เหลื่อมซ้ายขวาหน้าหลัง แล้วเลื่อนสูงขึ้น 2 นิ้ว   เมื่อถูกส่วน ก็จะเห็นกายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม เป็นชั้นๆ ซ้อนกันอยู่ภายในตามลำดับ  จากกายมนุษย์เข้าไปพิจารณาประกอบธาตุธรรมถูกส่วน  รูปจะกะเทาะล่อนออกจากกัน เห็นตามลำดับเข้าไป   กายมนุษย์กะเทาะออกเห็นกายทิพย์   กายทิพย์กะเทาะออกเห็นกายรูปพรหม   กายรูปพรหมกะเทาะออกเห็นกายอรูปพรหม   ในเมื่อประกอบธาตุธรรมถูกส่วน   วอกแวกไม่เห็น   นิ่งหยุดจึงเห็น   หยาบไม่เห็น   ละเอียดจึงเห็น   อาตาปี สมฺปชาโน สติมา  ประกอบความเพียรมั่น  รู้อยู่เสมอ  ไม่เผลอ เพียงแต่ชั้นกายทิพย์เท่านั้น ก็ถอดส่งไปยังที่ต่างๆ ได้   ไปรู้ไปเห็นเหตุการณ์ได้เหมือนตาเห็น    คล้ายกับนอนหลับฝัน แต่นี่ไม่ใช่หลับ  เห็นทั้งตื่น   ตื่นจากการนอน    คนธรรมดาสามัญจะหลับเมื่อไรไม่รู้   จะตื่นเมื่อไรก็ไม่รู้    แต่ถ้าถึงชั้นกายทิพย์แล้ว  จะต้องการให้หลับเมื่อไร   จะให้ตื่นเมื่อไร  ทำได้ตามใจชอบ    พวกฤาษีที่ได้บำเพ็ญฌาน  เขาก็ทำได้   แต่ทั้งนี้ก็อยู่ในขั้นสมถะนั้นเอง    สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้เรียนฌานมาแล้วจากในสำนักฤาษี   กล่าวคือ อาฬารดาบสและอุทกดาบส ก็ได้ผลเพียงแค่นั้น    พระองค์เห็นว่ายังมีอะไรดียิ่งกว่านั้น จึงได้ประกอบพระมหาวิริยะบำเพ็ญเพียรต่อไป    จนในที่สุด  พระองค์ได้บรรลุวิปัสสนาวิชชา   เมื่อถึงขั้นนี้แล้วจึงมองเห็นสามัญญลักษณะ เห็นนามรูป  ด้วยตาธรรมกาย   เพราะพระองค์ทะลุกระเปาะไข่คือโลกออกมาได้แล้ว

พระองค์เห็นโลกหมดทั่วทุกโลก  ด้วยตาธรรมกาย   พระองค์รู้ด้วยญาณธรรมกาย ผิดกว่าพวกกายทิพย์ รูปพรหม และอรูปพรหมเหล่านั้น   เพราะพวกเหล่านั้นรู้ด้วยวิญญาณ    แต่พระองค์รู้ด้วยญาณ จึงผิดกัน   สภาพเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ พระองค์รู้หมด   แต่มิใช่รู้ก่อนเห็น   พระองค์เห็นก่อนรู้ทั้งสิ้น

การเห็นรูปด้วยตามนุษย์   อย่างเช่น พระยสะกับพวกไปพบซากศพและช่วยกันเผา    ขณะเผาได้เห็นศพนั้นมีการแปรผันไปต่างๆ   เดิมเป็นตัวคนอยู่เต็มทั้งตัว รูปร่าง สี สัณฐาน ก็เป็นรูปคน     ครั้นถูกความร้อนของไฟเผาลน   สีก็ดำด่างแปรไป   ดำจนคล้ายตะโก  หดสั้นเล็กลงทุกทีๆ   แล้วแขนขาหลุดจากกัน   จนดูไม่ออกว่าเป็นร่างคนหรือสัตว์   ไม่เพียงเท่านั้น    ครั้นเนื้อถูกไฟกินหมด ก็เหลือแต่กระดูกเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย   ในที่สุดกระดูกเหล่านั้นแห้งเปราะแตกจากกัน  ล้วนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย  จนดูไม่ออกว่าเป็นกระดูกสัตว์หรือกระดูกมนุษย์     พระยสะปลงสังเวชถึงความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แห่งสังขารร่างกายที่เป็น ซากศพนั้น    แม้กระนั้นก็ยังไม่ทำให้บรรลุมรรคผล   จนกว่าจะได้พบพระพุทธเจ้า จึงบรรลุมรรคผล    นี่ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า เห็นด้วยตามนุษย์ไม่ทำให้บรรลุมรรคผลได้   อย่างมากก็เป็นเพียงปัจจัยเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลเท่านั้น   การเห็นด้วยตาทิพย์ ตารูปพรหม และอรูปพรหม ก็เช่นเดียวกัน    เป็นเพียงปัจจัยเพื่อให้บรรลุมรรคผลเท่านั้น ต้องเห็นด้วยตาธรรมกาย   จึงจะบรรลุมรรคผลได้

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  เรียกว่า เบญจขันธ์   คือขันธ์ 5     รูป จะกล่าวในที่นี้เฉพาะรูปหยาบๆ  คือ สิ่งซึ่งธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ   ประกอบกันเข้า รวมกันเป็นก้อน เป็นชิ้น เป็นอัน   แลเห็นด้วยตา  เช่น ร่างกายมนุษย์และสัตว์    ที่เรียกว่ารูป เพราะเหตุว่า  เป็นของซึ่งจะต้องแตกสลายไปด้วยเหตุต่างๆ มีหนาวและร้อน เป็นต้น   กล่าวคือหนาวจัด เย็นจัด จนเกินขีด หรือถูกร้อนจนเกินขีดย่อมแตกสลายไป   แต่ถ้าแยกโดยละเอียดแล้ว รูปนี้มีหลายประเภทด้วยกัน  เช่น อุปาทายรูป เป็นต้น  แต่ว่าจักยังไม่นำมาแสดงในที่นี้    การพิจารณาโดยสามัญญลักษณะ   พิจารณาไปๆ ละเอียดเข้าซึ้งเข้าทุกที จนเห็นชัดว่านี่มิใช่ตัวตน เรา เขา อะไร   สักแต่ว่าธาตุประชุมตั้งขึ้นแล้วก็ดับไป    ตาธรรมกายนั้นเห็นชัดเจน   เห็นเกิดเห็นดับ ติดกันไปทีเดียว   คือเห็นเกิดดับๆๆๆ คู่กันไปทีเดียว    ที่เห็นว่าเกิดดับๆ นั้นเหมือนอะไร   เหมือนฟองน้ำ   เหมือนอย่างไร   เราเอาของฝาด เช่น เปลือกสนุ่นมาต้มแล้วรินใส่อ่างไว้   ชั้นต้นจะแลเห็นเป็นน้ำเปล่าๆ   ต่อมาเมื่อเอามือแกว่งเร็วๆ   อย่างที่เขาเรียกว่า ตีน้ำให้เป็นฟอง เราจะเห็นมีสิ่งหนึ่งปรากฏขาวขึ้นมา  เป็นรูปเป็นร่าง   ดูให้ดี จะเห็นในฟองนั้นมีเม็ดเล็กๆ  เป็นจำนวนมากติดต่อกันเป็นพืดรวมกัน  สิ่งนี้เรียกว่าฟองน้ำ    เราจ้องดูให้ดีจะเห็นว่าเม็ดเล็กๆ นั้น  พอตั้งขึ้นแล้วก็แตกย่อยไปเรื่อยๆ  ไม่อยู่นานเลย   นี่แหละ  เห็นเกิดดับๆ    ตาธรรมกายเห็นอย่างนี้    เห็นเช่นนี้จึงปล่อยอุปาทานได้

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อีก 4 กองนั้นก็ทำนองเดียวกัน   เห็นเกิดดับๆ ยิบไป   เช่นเดียวกับเห็นในรูป   ทุกข์เป็นของมีและขึ้นประจำกับขันธ์ 5 เป็นของธรรมดา    แต่ที่เราเดือดร้อนก็เป็นเพราะไปขืนธรรมดาของมันเข้า    ขันธ์ 5 เป็นอนิจจัง  ไม่เที่ยง   ย่อมแปรผันไปตามธรรมดาของมัน   เกิดแล้วธรรมดามันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย    เมื่อมันถึงคราวแก่  เราไม่อยากจะแก่ หรือไม่ยอมแก่   อาการของมันที่แสดงออกมามีผมหงอกเป็นต้น   ถ้าเราขืนมัน   ตะเกียกตะกายหายาย้อมมันไว้  นี่ว่าอย่างหยาบๆ  ก็เห็นแล้วว่าเกิดทุกข์แล้ว เกิดลำบากแล้ว   ถ้าเราปล่อยตามเรื่องของมัน  ก็ไม่มีอะไรมาเป็นทุกข์

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ทำนองเดียวกัน    ความทุกข์เกิดขึ้น   เพราะขืนมัน   ขืนธรรมดาของมัน   สิ่งไม่เที่ยงจะให้เที่ยง  สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ยังขืนยึดว่าเป็นตัวตน   เหตุที่ให้ขืนธรรมดาของมันเช่นนี้   อะไร?  อุปาทาน นั่นเอง   ถ้าปล่อยอุปาทานได้  การขืนธรรมดาก็ไม่มี   ตามแนวที่พระปัญจวัคคีย์ตอบกระทู้ถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถามว่า เมื่อมันมีอาการแปรผันไปเป็นธรรมดา  แก่ เจ็บ ตาย เช่นนี้แล้ว    เบญจขันธ์นี้จะเรียกว่าเป็นของเที่ยงไหม    ตอบว่าไม่เที่ยง  เมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุข   ตอบว่าเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า    ถ้าเช่นนั้นควรละหรือจะยึดเป็นตัวตน   ไม่ควร พระพุทธเจ้าข้า

อะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดอุปาทาน    ตัณหานั่นเอง   ได้แก่ กามตัณหา ความทะยานอยาก เกี่ยวด้วยอารมณ์ 6 มีรูปเป็นต้น   ภวตัณหา ความทะยานอยากเป็นไปในอารมณ์ 6 ประกอบ ด้วย สัสสตทิฏฐิ ถือว่าเที่ยงถาวร    วิภวตัณหา ความทะยานอยากเป็นไปในอารมณ์ 6 ประกอบด้วย อุจเฉททิฏฐิ ถือว่าขาดสูญ    เมื่อละตัณหาได้ อุปาทานก็ไม่มี   ดังจะยกอุทาหรณ์ เทียบเคียงให้เห็น   ดังเช่น สามีภรรยาที่หย่าขาดจากกัน   เมื่อเขายังไม่หย่ากัน   สามีไปทำอะไรเข้า  ภรรยาก็เก็บเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วย   หรือเมื่อฝ่ายภรรยาไปทำอะไรเข้า  ฝ่ายสามีก็เก็บเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วย   ถ้าเขาหย่าขาดกันแล้ว  มิไยที่ฝ่ายใดจะไปก่อกรรมทำเข็ญขึ้น   อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนด้วยเลย   ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะเขาต่างหมดความยึดถือ (อุปาทาน) ว่าเขาเป็นสามีภรรยากันแล้ว  นี่ฉันใดก็ฉันนั้น   นี่จะเห็นชัดในข้อว่า ทุกข์เกิดจากอุปาทาน อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดูดดึงเข้ามา    แต่ลำพังขันธ์ 5 ไม่ใช่ตัวทุกข์   ได้ในคำว่า ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา   รวมความก็ว่า ปล่อยอุปาทานไม่ได้ เป็นทุกข์ ปล่อยได้ หมดทุกข์

ถอดกายทิพย์ออกเสียจากมนุษย์   กายมนุษย์ก็ไม่มีเรื่อง  จะมีใครเป็นทุกข์   และในที่สุดจะต้องปล่อยอุปาทานให้หมดทั้งในกายทิพย์ กายรูปพรหม และอรูปพรหม   คงแต่ธรรมกายเด่นอยู่ 

เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอนหนักไปในทางอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา   เมื่อใคร่ครวญโดยสุขุมแล้ว จะมองเห็นว่า   พระองค์สอนดังนั้นเพื่อตะล่อมให้คนที่มีความคิดใช้วิจารณปัญญา สอดส่องเห็นได้เอง   เช่น  พระองค์ตรัสถึง “อนิจจัง” ก็เพื่อให้ค้นคิดหา “นิจจัง”   ตรัสถึง “ทุกขัง” ก็เพื่อให้ค้นคิดหา “สุขัง”    ตรัสถึง “อนัตตา” ก็เพื่อให้คิดหา “อัตตา” คนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด   ประกอบด้วยความเพียรพินิจพิจารณา   ย่อมจะมองเห็นแนวพระโอวาทของพระองค์   จะเทียบให้เห็น เช่น  มีคน 2 คนยืนอยู่   คนหนึ่งสูง คนหนึ่งต่ำ    เรารู้จักคนสูง   ใครมาถามเราว่า  คนสองคนนั้นรู้จักไหม   เราตอบว่าคนสูงเรารู้จัก เมื่อคนอื่นได้ยินคำตอบเช่นนั้น  แม้ตาของเขาไม่แลเห็นคนสองคนนั้นเลย   เขาย่อมจะรู้ว่าคนที่เราไม่รู้จักนั้นต่ำกว่าคนที่เรารู้จัก  โดยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าคนต่ำเราไม่รู้จัก   นี่ฉันใด อนิจจังบอกนิจจัง   ทุกขังบอกสุขัง    อนัตตา บอกอัตตา  ฉันนั้น  อะไรเล่าเป็นนิจจัง สุขัง อัตตา   ก็คือธรรมกายนี้เอง เป็นตัวนิจจัง สุขัง อัตตา

ติด หลุด เป็นหัวข้อสำหรับผู้ปฏิบัติ    ปล่อยอุปาทานไม่ได้ เรียกว่า “ติด”   ปล่อยได้ เรียกว่า “หลุด”    ติด คือติดอยู่ในโลก  หลุด คือพ้นจากโลก เรียกว่า โลกุตตระ เข้าแดนพระนิพพาน ต้องปล่อยอุปาทานทั้งในกายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม    ต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแห่งเบญจขันธ์ดังกล่าวมานั้นด้วยตาธรรมกาย   จึงเป็นวิปัสสนาวิชชา  อันจะเป็นทางให้หลุดได้

วิปัสสนาวิชชาแยกได้เป็น 10 ประการ คือ

 1. สัมมสนญาณ  พิจารณาย่นย่อนามรูป คือ ความเห็นตามเป็นจริงของนามรูปนั้นๆ
 2. อุทยัพพยญาณ  คำนึงถึงความเกิดความดับของสังขารร่างกาย   ดังอุทาหรณ์เรื่องฟองน้ำ  ดังที่กล่าวมาข้างต้น   คือ เห็นเกิดดับๆๆๆ ติดต่อกันไป
 3. ภังคญาณ   คำนึงถึงแต่ความดับอย่างเดียว   ให้เห็นว่าสังขารร่างกายที่เกิดมาแล้วนี้  มันรังแต่จะแตกดับอย่างเดียว  และก็จะแตกดับอยู่รอมร่อแล้ว    ประหนึ่งเรือนที่ปลูกอยู่ริมตลิ่ง   ทั้งตัวเรือนก็เซซวนจวนจะพังอยู่แล้วด้วย  ซึ่งเป็นความจริงแท้   เราพูดกันอยู่หยกๆ พอขาดคำ   เราอาจจะตายเพราะโรคภัยอันตรายล้อมอยู่รอบข้าง   ไม่รู้ว่ามันจะปรากฏขึ้นขณะใด
 4. ภยญาณ   คำนึงให้เห็นว่าสังขารร่างกายเป็นภัย   เสมือนสัตว์ดุร้ายไม่น่าจะเข้าใกล้  ซึ่งหมายความว่าไม่ควรจะหลงนิยมชมชื่น   อันจะดูดดึงให้ใจเราหมกมุ่น   เป็นเหตุให้ติดอยู่ในภพ
 5. อาทีนวญาณ   นี่เป็นอีกแง่หนึ่งให้คำนึงถึงโทษแห่งสังขารว่า  ถ้าเรามีอุปาทานยึดมั่นอยู่ว่า เป็นตัวเป็นตนของเราแล้ว  มันจะให้ทุกข์โทษดังกล่าวในประการที่ 4 นั้นดุจเดียวกัน
 6. นิพพิทาญาณ   เมื่อพิจารณาเห็นความเป็นไปแห่งสังขารดังกล่าวมาใน 1-2-3-4-5 นั้นแล้ว  ก็ให้เกิดปรีชาคิดเบื่อหน่ายสังขารเป็นกำลัง   ไม่อยากได้ใคร่ดีแล้ว
 7. มุญจิตุกัมยตาญาณ   ถึงขั้นนี้ก็ใฝ่ใจที่จะให้พ้นเสียจากสังขาร คือ ไม่อยากมีสังขาร   แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทำลายสังขารเสียโดยความโง่ๆ เช่น ฆ่าตัวตาย    ให้ดำเนินการที่คิดพ้นจากสังขารโดยอุบายที่ถูกทาง
 8. ปฏิสังขาญาณ   คิดคำนึงหาทางพ้นต่อไป   แต่หาทางออกทางพ้นไม่ได้   เพราะมันได้เกิดมาเป็นสังขารเสียแล้ว  ผะอืดผะอมอย่างนี้  เรียกว่า กลืนไม่เข้า คายไม่ออก สำรอกไม่ไหว    ต่อไปก็ถึง
 9. สังขารุเปกขาญาณ   วางใจเป็นกลางไว้   เท่ากับว่าเมื่อกลืนไม่เข้า คายไม่ออกแล้ว   ก็อมเฉยไว้ก่อน    ต่อจากนี้จะมีญาณอีกอันหนึ่งเกิดขึ้น คือ
 10. อนุโลมญาณ   คำนึงผ่อนให้เป็นไปตามความที่เป็นจริงของมัน    นี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา เดินสายกลางหันเข้าหาอริยสัจ 4  โดยวิธีดังที่บรรยายมาข้างต้น   ว่าโดยรวบรัดตัดความ   ก็หันเข้าหลักธรรมกายนั่นเอง   พิจารณาเห็นแจ้งชัดอริยสัจ 4  ด้วยตาธรรมกาย   รู้ชัดด้วยญาณธรรมกาย  จึงเป็นวิปัสสนาวิชชา   แต่ละอย่างๆ ที่กล่าวมาใน 10 ข้อนี้เป็นอาการหรือ อารมณ์ของวิปัสสนาที่จะพยุงจิตให้ข้ามขึ้นจากโลกีย์ไปสู่ภูมิโลกุตตระ    คำว่าสังขารร่างกาย ในที่นี้หมายถึงนามรูปนั่นเอง   ที่เรียกว่านามรูปนั้นได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 5 อย่างนี้รวมกัน ย่นย่อลงเรียกว่า นามรูป

มโนมยิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ทางใจ   ใครบำเพ็ญได้ถึงที่ ย่อมทำได้   คือทำให้ใจมีฤทธานุภาพผิดไปจากธรรมดา   จะนึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนึก   ดังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์   นึกจะให้เทวดามนุษย์เห็นกัน   เทวดาก็มองเห็นมนุษย์   มนุษย์ก็มองเห็นเทวดา   ซึ่งมีปรากฏใน เทโวโรหนสูตร นั้น   เพราะมีธรรมกาย   ธรรมกายนึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

อิทธิวิธี แปลว่า แสดงฤทธิ์ให้ปรากฏได้ต่างๆ   ดังเช่น เนรมิตจักร  เนรมิตพระกาย  และเนรมิตปราสาทราชฐานในครั้งทรงทรมานพระเจ้าชมพูบดี   จนพระเจ้าชมพูบดีหมดทิฏฐิมานะ   แล้วจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอน เป็นต้น

ทิพพจักขุ แปลว่า ตาทิพย์   ซึ่งหมายความว่า มองเห็นอะไรๆ ได้หมด   ไม่ว่าอยู่ใกล้ไกล อย่างไร ดังเช่นเรื่องพระมเหศวรทดลองพระศาสดา  ให้ทรงปิดพระเนตรเสีย   แล้วพระมเหศวรซ่อนตัว  โดยจำแลงตัวให้เล็ก  แทรกแผ่นดินไปซุกอยู่ในเมล็ดทรายใต้เชิงเขาพระสุเมรุ    พระองค์ก็มองเห็น   ทรงเรียกให้ขึ้นมา   ยังหาว่าเป็นอุบายของพระองค์จะเดาลักเค้าเอา    ในที่สุดพระองค์ก็เอาฝ่าพระหัตถ์ช้อนเอาตัวติดขึ้นมาพร้อมกับเมล็ดทรายนั้นให้เห็นประจักษ์    ตาทิพย์นี้แม้สาวกของพระองค์ก็มีได้   เอาตามนุษย์ ตากายทิพย์ รูปพรหม อรูปพรหม ซ้อนกัน    แล้วเอาตาธรรมกายมองซ้อนตากายอรูปพรหม จะเห็นชัด   คล้ายกับว่า แว่นหลายๆ ชั้นซ้อนกัน

ทิพพโสต แปลว่า หูทิพย์    ใครจะพูดอะไรกันที่ไหนได้ยินหมด   โดยเอาแก้วหูกายมนุษย์ ทิพย์ รูปพรหม อรูปพรหม ซ้อนกันตลอดแก้วหูของธรรมกาย   ย่อมสัมฤทธิ์ผลเป็นหูทิพย์ ได้ยินอะไรหมด

ปรจิตตวิชชา แปลว่า ความรู้ที่สามารถทำให้ล่วงรู้ถึงวาระจิตของผู้อื่นได้    ดังมีเรื่อง พวกยักษ์เป็นอุทาหรณ์  คิดว่าจะตั้งปัญหาถามพระศาสดา   ถ้าแก้ไม่ได้จะจับโยนข้ามมหาสมุทร   ครั้นมาถึงก็เรียกพระองค์ว่ามานี่   ยังมิทันจะได้พูดอะไรต่อไป   พระองค์ก็ล่วงรู้เสียก่อนแล้วว่า อาฬวกยักษ์คิดมาอย่างไร   พระองค์ทรงตอบเย้ยไปว่าจะเรียกตถาคตไยเล่า   เข้าไปหา ท่านจะจับเราโยนข้ามมหาสมุทร   แล้วในที่สุดได้ตรัสตอบไปว่า   ปัญหาที่ท่านคิดจะถามเรานั้น พ่อของท่านบอกไว้ใช่ไหม   แล้วเราจะบอกท่านได้ต่อไปด้วยว่า พ่อท่านได้รับบอกมาจากพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า   นี่ล่วงรู้ใจคนได้อย่างนี้

ปุพเพนิวาสวิชชา แปลว่า ความรู้ที่ระลึกชาติหนหลังได้ ว่าชาติไหนเป็นอะไร   เกิดที่ไหนมาแล้ว   ดังมีเรื่องเวสสันดรชาดกเป็นหลักฐาน   ไม่มีสิ่งที่จะพึงระแวงสงสัยอย่างไร   เป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณแน่แท้

อาสวักขยวิชชา แปลว่า ความรู้ที่ทำลายอาสวะให้หมดสิ้นไป   กล่าวคือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ  ทั้ง 4 ประการนี้ พระองค์มีทัศนะปรีชาญาณหยั่งรู้วิถีทางที่ทำให้หมดสิ้นไป   ไม่มีในพระกมลของพระองค์แม้แต่สักเท่ายองใย

จรณะ 15 

ต่อไปนี้ถึงเรื่องจรณะ 15  จักได้ขยายความพอสมควร   จรณะ แปลว่า ประพฤติ หรือธรรมควรประพฤติ

1. ศีลสังวร  ได้แก่ ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์

2. อินทรีย์สังวร  การสำรวมอินทรีย์ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มิให้อารมณ์ส่วนที่จะชักนำไปทางชั่วเข้าติดอยู่ได้   แต่การสังวรเหล่านี้มีประจำพระองค์เป็นปกติอยู่   มิจำต้องพยายามฝืน อย่างเช่นปุถุชนทั้งหลาย

3. โภชเน มัตตัญญุตา  การรู้ประมาณในการบริโภคพอสมควร   ไม่มากไม่น้อยเกินไป   เป็นจริยาที่เราควรเจริญรอยตาม  ว่าโดยเฉพาะการบริโภคอาหาร   ถ้ามากเกินไป   แทนที่จะมีคุณค่าแก่ร่างกาย   กลับเป็นโทษ

4. ชาคริยานุโยค  ทางประกอบความเพียรทำให้พระองค์ตื่นอยู่เสมอ  คือ รู้สึกพระองค์อยู่เสมอ   นิวรณ์เข้าครอบงำไม่ได้เป็นปกติ

5. สัทธา  พระองค์ประกอบด้วยสัทธาอย่างอุกฤษฎ์   ที่ปรากฏในเวสสันดรชาดก เป็นต้น   พระองค์ได้บำเพ็ญทานบารมี  บริจาคของนอกกาย   ทานอุปบารมี สละเนื้อเลือดเมื่อทำความเพียร    ทานปรมัตถบารมี สละได้ถึงชีวิตมาแล้วอย่างสมบูรณ์

6. สติ  ได้แก่ที่เรียกว่าสติวินัย   พระองค์ไม่เผลอในกาลทุกเมื่อ   เราผู้ปฏิบัติควรเจริญรอยตามดังแนวที่ทรงสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร   ไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง นอน  ให้มีสติอยู่เสมอ  สติในมหาสติปัฏฐานสูตร  ท่านหมายเอาสติที่ตรึกถึงกาย เวทนา จิต ธรรม

7. หิริ  การละอายต่อความชั่ว

8. โอตตัปปะ   สะดุ้งกลัวบาป

ทั้ง 2 ประการนี้เป็นจรณะที่ติดประจำพระองค์อยู่อย่างสมบูรณ์

9. พาหุสัจจะ  ฟังมาก  นี่ก็มีประจำพระองค์มาแต่ครั้งยังสร้างบารมี   พระองค์ทรงเอาใจใส่ฟังธรรมในสำนักต่างๆ  เป็นลำดับมาจนกระทั่งอาฬารดาบสและอุทกดาบส   ซึ่งได้ทรงเรียนรู้รูปฌาน อรูปฌาน มาจากสำนักนี้

10. อุปักกมะ   ความเพียรไม่ละลด   ดั่งเช่นทรงบำเพ็ญพุทธกิจ 5 เป็นประจำ  (1) เวลาเช้าบิณฑบาต   (2) เวลาเย็นทรงแสดงธรรม   (3) เวลาค่ำทรงประทานพระโอวาทแก่ภิกษุ    (4) เวลาเที่ยงคืนทรงเฉลยปัญหาเทวดา    (5) เวลาใกล้รุ่งพิจารณาเวไนยสัตว์ที่จะพึงโปรด

11. ปัญญา   มีความรู้ความเห็นกว้างขวาง   หยั่งรู้เหตุรู้ผลถูกต้อง  ไม่มีผิดพลาด   จรณะยังประกอบด้วยรูปฌานอีก 4 จึงรวมเป็นจรณะ 15    รูปฌาน 4 นั้นพระองค์ได้อาศัยมาเป็นประโยชน์ที่จะขยับขยายโลกิยปัญญาให้เป็นโลกุตตระ  เป็นพวกสมาธินั่นเอง   และในจำพวกสมาธินั้น   อัปปนาสมาธิจึงเป็นองค์ปฐมฌาน   แม้กระนั้นยังเป็นโลกีย์  ต้องเห็นด้วยตาธรรมกาย   หยั่งรู้ด้วยญาณธรรมกายจึงเป็นโลกุตตระ    ฌาน 8 นั้นเป็นจรณะส่งข้ามโลก    พระองค์เรียนฌานนั้นจากดาบส   ต่อจากนั้นพระองค์มาแสวงหาด้วยพระองค์เอง   จึงได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์อรหันตสัมมาสัมพุทโธ

สุคโต

แปลได้เป็นหลายนัย เช่นว่า ไปดีแล้ว   ไปสู่ที่ดี   หรือทรงพระดำเนินงาม      ที่ว่าไปดีแล้ว หมายถึงว่าพระองค์ประพฤติดี ทั้งกาย วาจา ใจ คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต   ประพฤติสม่ำเสมอมาเป็นอเนกชาติ   ดับขันธ์จากชาติหนึ่ง ก็ไปสู่สุคติทุกชาติ ไม่ไปสู่ทุคติเลย   อย่างนี้เรียกว่า สุคโต ไปดีแล้ว

นัยหนึ่งพระองค์ดำเนินกาย วาจา ใจ ไปในแนวอริยมรรค  ได้แก่ มรรคมีองค์ 8  มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น  สัมมาสมาธิเป็นปริโยสาน   ซึ่งย่อลงเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา    พระองค์เดินทางศีลเป็นเบื้องต้น   ศีลมีประเภทจำแนกละเอียดไว้มากมาย  รวมเข้าเป็นวินัยปิฏกถึง 5 พระคัมภีร์   รวมยอดเข้าเป็นปฐมมรรคๆ  เป็นดวงใสอยู่ในกึ่งกลางกาย  นั้นแหละรวมยอดมาจากศีล   นี่แหละตัวศีล   สุคโต ในทางศีล    พระองค์เดินทางใจไปหยุดอยู่ตรงดวงปฐมมรรคนั้น   หยุดสงบจนราคะ โทสะ โมหะ อภิชฌา พยาบาท เข้าไม่ได้   ไม่มีอะไรเข้าไปทำให้ขุ่นมัว   จึงใสดุจกระจกส่องเงาหน้า   ก็เข้าขั้นสมาธิ หยุดนิ่งจนมี “รู้” ผุดขึ้น เรียกว่า ปัญญา    หยุดนิ่งอยู่เช่นนั้น    เป็นทำนองเดียวกันตั้งแต่กายทิพย์ รูปพรหม อรูปพรหม จนถึงธรรมกาย   เมื่อธรรมกายหยุดนิ่ง   จิตของธรรมกายเป็นมรรคจิต   ญาณธรรมกายเป็นมรรคปัญญา    ธรรมกายเข้าสมาบัติดูอริยสัจต่อไป   ดวงใสถึงขนาดตกศูนย์แล้วกลับเป็นโสดาบันบุคคล   แล้วเป็นสกทาคา อนาคา โดยทำนองเดียวกัน จนธรรมกายอนาคาตกศูนย์จึงเป็นพระพุทธเจ้า    อย่างนี้เรียก สุคโต

อีกนัยหนึ่งว่า  เขมํ ทิสํ คจฺฉมาโน   แปลว่า ไปอยู่สู่แดนอันเกษมกล่าวคือ นิพพาน    คือเมื่อธรรมกายเพ่งเล็งถูกส่วน ตกศูนย์  มีอายตนะอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า อายตนะนิพพาน   ดึงดูดธรรมกายที่ตกศูนย์นั้นเข้านิพพานอยู่เนืองนิตย์    แม้ในขณะมีพระชนม์อยู่   ชื่อว่าไปอยู่สู่แดนเกษมประการหนึ่ง    เมื่อจะดับขันธ์   พระองค์เข้าสมาบัติ   อายตนะนิพพานดึงดูดเข้าสู่ นิพพานไป   นี่ก็เรียกว่าไปสู่แดนอันเกษม   ซึ่งอยู่ในความหมายว่า สุคโต

สุคโต ที่แปลว่า ทรงพระดำเนินงาม   หมายถึงว่าเมื่อครั้งจะทรงดำเนินไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ยังป่าอิสิปตนะนั้น   ทรงเดินไปด้วยย่างพระบาท   มีฉัพพรรณรังสีรุ่งโรจน์   จนแม้แต่ว่าสัตว์จตุบททวิบาทที่มาแลเห็น ก็งงงัน   หยุดนิ่งตะลึงไปไม่ได้   อย่างนี้เรียกว่าทรงพระดำเนินงาม

สุนฺทรํ ฐานํ คตตฺตา   ที่ว่า สุคโต  เพราะอรรถว่าไปสู่ที่ไหน  ดีที่นั่น   ดังเช่นครั้งเมื่อเมืองไพสาลีเกิดไข้ทรพิษระบาดไปทั่วเมือง   ผู้คนล้มตายกันมาก  จนหาคนจะเก็บศพฝังไม่ได้   ถึงกับปล่อยให้เน่าคาเรือน   พวกเจ้าลิจฉวีประชุมกันให้ไปเชิญพระองค์   พระองค์มาถึงฝั่งแม่น้ำข้างหนึ่ง   เป็นเวลาเย็นแล้ว   จึงทรงประทับยับยั้งอยู่   ในคืนนั้นเทวดาทั้งหลายรู้ว่ารุ่งขึ้น  พระศาสดาจะเสด็จข้ามฟากไปสู่นครไพสาลี   เห็นว่าที่นั่นอากูลไปด้วยซากศพ   จึงประชุมกันให้วัสสวลาหกบันดาลให้ฝนตกลงมากมาย   จนถึงเป็นกระแสน้ำพัดซากศพเหล่านั้นไปหมดสิ้น   ก่อนเวลาที่พระองค์จะเสด็จไปถึง    เมื่อพระองค์เสด็จข้ามฟากไปถึงนครไพสาลีก็สะอาดหมดจดแล้ว  พวกเจ้าลิจฉวีถวายอาหารบิณฑบาต   ทรงเจริญพระปริตร   และให้พระอานนท์เอาน้ำพระพุทธมนต์ไปประพรม ด้วยใช้กำหญ้าคาจุ่มน้ำพระพุทธมนต์   อมนุษย์ก็ปลาสนาการไปหมด   โรคภัยก็สงบ   ดังนี้ก็ได้ชื่อว่า สุคโต

 โลกวิทู

โลกวิทู แปลว่า รู้แจ้งซึ่งโลก   โลกแบ่งออกเป็น 3 คือ สังขารโลก สัตว์โลก โอกาสโลก    โลกทั้ง 3 นี้ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงรู้แจ้งหมด  รู้ถึงความเป็นไปของโลกเหล่านี้โดยละเอียดด้วย  จึงได้พระนามว่า โลกวิทู

คำว่า โลก หมายความว่า เป็นที่ก่อแห่งสัตว์   หรือนัยหนึ่งว่าเป็นที่ก่อผลแห่งสัตว์   ซึ่งว่าเป็นที่ก่อแห่งสัตว์ก็คือ เป็นที่เกิดที่อยู่แห่งสัตว์    ที่ว่าเป็นที่ก่อผลแห่งสัตว์ก็คือ เป็นที่ซึ่งสัตว์ได้อาศัยก่อกุศลและอกุศล   ว่าโดยเฉพาะโลกมนุษย์เป็นที่มนุษย์อาศัยสร้างบุญ   แล้วก็ได้ผลไปบังเกิดในสวรรค์   หรือบำเพ็ญบารมีแล้วส่งผลไปสู่นิพพาน  ดังเช่นองค์สมเด็จพระศาสดา   ถ้าสร้างบาปแล้วก็เป็นผลให้ไปเกิดในนรก

สังขารโลก  คือโลกที่มีอาหารเป็นปัจจัยแต่ง   ได้แก่คำว่า สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺฐิติกา   สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เพราะอาหารปรนปรือ  อาหารแปลว่าประมวลมา  หรือเครื่องปรนปรือ    

อาหารแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) กวฬิงการาหาร   (2) ผัสสาหาร  (3) มโนสัญเจตนาหาร  (4) วิญญาณาหาร

 1. กวฬิงการาหาร  หมายความว่าอาหารที่เป็นคำๆ  เช่น คำข้าว   ส่วนละเอียดของอาหาร คือโอชะ   หรือที่เรียกกันอย่างใหม่ๆ ว่า วิตามิน   วิตามินนั้นเข้าไปปรนปรือร่างกาย  จึงเป็นปัจจัยให้สัตว์ดำรงชีวิตอยู่ได้   สัตว์ทั้งหลายมีอาหารหยาบมากและละเอียดต่างกันเป็นพวกๆ  เช่น   จระเข้กินอาหารหยาบมาก   กินแม้ก้อนหินหรือสัตว์ตัวใหญ่ๆ  แต่แล้วก็มีโอชะไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันได้   นกยูงกินแมลงต่างๆ ทั้งตัว   หมาไนแทะกินกระดูกสัตว์ที่แข็งๆ   ช้างม้าโคกระบือกินหญ้าและใบไม้   กินของหยาบๆ ก็มีโอชะไปหล่อเลี้ยงร่างกายมันได้   มนุษย์กินอาหารละเอียดกว่าสัตว์ที่กล่าวมาเป็นชั้นๆ  เช่น  ราษฎรสามัญกินหยาบกว่าพระมหากษัตริย์   พวกเทวดากินอาหารละเอียดกว่ามนุษย์    อย่างที่เรียกว่าทิพย์ ก็คือโอชะส่วนละเอียดของอาหาร   พวกพรหมละเอียดยิ่งกว่าเทวดาอีก มีจักรพรรดิคอยปรนปรือ    แม้เลยชั้นรูปพรหม อรูปพรหมขึ้นไป คือถึงชั้นนิพพาน   ก็มีอาหารส่วนละเอียดหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกัน อาหารละเอียดเป็นที่สุด    แต่อยู่นอกโลก    นี่เป็นการสาวหาเหตุผลประกอบเป็นลำดับชั้นไป   มิใช่ตำรับตำราโดยตรง   แม้ในพวกเทวดากันเองก็มีอาหารละเอียดต่างกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไป    ภุมมเทวดามีอาหารหยาบกว่าพวกเทวดาอื่น   ถัดขึ้นไปชั้นยามา และอื่นๆ   ละเอียดยิ่งกว่ากันขึ้นไปทุกชั้น   การกินอาหารของพวกเทวดามีอาการเหมือนเราฝัน   แล้วก็มีความอิ่มเอิบไปตามระยะเวลา   แต่ระยะเวลานานกว่ามนุษย์   ต่างกันเป็นลำดับขึ้นไป  อาหารเป็นปัจจัยให้เกิดรูป   มีโอชะเป็นคำรบ 8  คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย วัณโณ คันโธ รโส โอชา   ซึ่งเรียกว่ากลาปรูป   คือ รูปเกิดจากอาหารเป็นคำๆ    นี้จำพวกกวฬิงการาหาร
 2. ผัสสาหาร ได้แก่ ผัสสะทั้ง 6   คือ ผัสสะทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ   ผัสสะ แปลว่า ความกระทบ  เช่น  เมื่อรูปมากระทบตาก็เกิดขึ้น เรียกว่า จักขุสัมผัส    อีก 5 อย่างเช่นกัน    ผัสสะนี้เป็นอาหารเพราะประมวลให้เกิดเวทนา หรือปรนปรือให้เกิดเวทนา 3    ผัสสะที่เกิดจากกระทบอารมณ์ที่ดีก็ให้เกิดสุขเวทนา    กระทบอารมณ์ชั่วก็ให้เกิดทุกขเวทนา   อารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วก็ให้เกิดอุเบกขาเวทนา   ดังเช่น พระสารีบุตรยืนกั้นร่มให้พระศาสดาได้เป็นเวลา 7 วัน โดยไม่หิวโหย  ก็เพราะผัสสาหารอย่างนี้    สัตว์นรกดำรงชีพรับเคราะห์กรรมอยู่ได้ก็เพราะผัสสาหารทางชั่ว   คนนอนหลับอยู่ได้ก็ด้วยผัสสะชนิดให้เกิดอุเบกขาเวทนา
 3. มโนสัญเจตนาหาร  ได้แก่ การคิดอ่านทางใจ    มโนสัญเจตนาหารนี้เป็นอาหารประมวลมาซึ่งภพ 3 คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ  แล้วแต่เจตนา  คือมุ่งไปเกาะภพไหน   เมื่อประกอบถูกส่วนก็ไปสู่ภพนั้น   เจตนาเป็นตัวกรรม ได้ในบาลีว่า เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ  ซึ่งแปลความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เรากล่าวว่าเจตนาว่าเป็นตัวกรรม   คนที่ทำกรรมเป็นกุศล สุคติภพย่อมคอยท่ารับรองอยู่   และคนที่ทำกรรมเป็นอกุศล  ทุคคติภพก็ย่อมคอยท่ารับรองเขาอยู่เหมือนกัน  
 4. วิญญาณาหาร   วิญญาณแปลว่าความรู้แจ้ง   ความรู้แจ้งเป็นอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกัน   ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหล่านี้เป็นที่รับรองของวิญญาณ   วิญญาณย่อมมีรสในอารมณ์ 6 อย่าง  ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง  วิญญาณจึงเป็นอาหารประมวลให้เกิดนามรูปได้ในคำว่า วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ   ซึ่งแปลว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป

สัตว์โลก   ที่ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งซึ่งสัตว์โลกนั้น  คือพระองค์ทรงรู้แจ้งซึ่งธรรมเป็นที่มาแห่งจิตของสัตว์ทั้งหลาย

สัตว์โลกทั้งหลายมีอัชฌาสัยหรือความเห็นต่างๆ กัน  เช่น  จำพวกหนึ่งเห็นว่าโลกเที่ยง  ไม่มียักเยื้องแปรผัน  และเห็นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เมื่อตายไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิม    อีกพวกหนึ่งเห็นว่าตายแล้วขาดสูญหมดสิ้นกันเท่านั้น  ไม่มีอะไรในผู้นั้น จะมาเกิดอีก     ทำดี ทำชั่ว ก็สิ้นสุดเพียงวันตาย   ไม่มีบุญ ไม่มีบาป จะตามไปสนองในภพหน้าที่ไหนอีก  อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ซึ่งความเป็นจริงของโลก      

ส่วนพระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นแจ้งซึ่งสัตว์โลกว่าไม่เป็นเช่นนั้น   ที่จริงสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามยถากรรม   ทำดี ความดีย่อม ติดตามไปสนองในภพหน้า    ทำชั่ว ความชั่วย่อมติดตามไปสนองในภพหน้า   เป็นเสมือนเงาตามตัว  อันเรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ จึงได้ชื่อว่า โลกวิทู นัยหนึ่ง

 • อนุสเย ชานาติ   ทรงรู้แจ้งซึ่งอนุสัย 7 ประการ คือ  กามราคานุสัย ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย อวิชชานุสัย
 • จริตํ ชานาติ   ทรงรู้แจ้งจริตแห่งสัตว์ทั้งหลาย 6 ประการ คือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต สัทธาจริต พุทธิจริต
 • อธิมุตฺตึ ชานาติ   ทรงรู้แจ้งนิสสัยต่ำสูง  และความเป็นผู้มีใจบุญ  ความเป็นผู้มีใจบาปแห่งสัตว์ทั้งหลาย ทรงรู้แจ้งซึ่งความมีกิเลสหนาบางแห่งสัตว์ทั้งหลาย
 • ทรงรู้แจ้งในอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าแก่อ่อนอย่างไร   กล่าวคือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เรียกว่า อินทรีย์ 5   คือ ความเชื่อ ความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา    แล้วก็ทรงหาอุบายโปรดในเมื่อทรงเห็นว่าอินทรีย์แก่กล้าสมควรแล้ว   ดังเช่น วักกลิพราหมณ์ เห็นพระองค์มีพระสิริโฉมอันงาม   ชอบเนื้อชอบใจ   จนถึงขอบวชเป็นภิกษุ    บวชแล้วก็เฝ้ามองดูพระสิริโฉมของพระองค์เป็นเนืองนิตย์    พระองค์ก็ทรงรอไว้   ครั้นเมื่อเห็นว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้ว  จึงทรงเริ่มหาอุบายโปรด   โดยตรัสว่า วักกลิ   ท่านจะมัวมามองดูร่างกายอันเน่าเปื่อยนี้ไย   ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นจึงจะเห็นเรา   พระวักกลิน้อยใจที่พระองค์ตรัสห้ามเช่นนั้น จึงอำลาจากพระองค์จะไปโดดภูเขาตาย    ในเมื่อใกล้โดด พระองค์ได้เปล่งรัศมีให้เห็นประหนึ่งไปประทับอยู่เฉพาะหน้า    พระวักกลิวิ่งโลดโผเข้าไปในรัศมีของพระองค์ด้วยความปีติเลื่อมใสอันแรงกล้า   ก็ได้บรรลุมรรคผลในกาลบัดนั้น  สมความปรารถนาแล้วก็มาเฝ้าพระบรมศาสดาโดยทางอากาศ
 • สฺวากาเร ทฺวากาเร ชานาติ   อีกประการหนึ่ง  พระองค์ทรงรู้แจ้งว่าสัตว์จำพวกใด  มีอาการดี  มีอาการชั่ว  แก้ไหวหรือไม่ไหว   มีสัทธา  มีปัญญา  หรือว่าหาสัทธา หาปัญญา มิได้เลย
 • ภพฺเพ อภพฺเพ ชานาติ   ประการหนึ่ง  ทรงรู้ว่าสัตว์จำพวกใดทรงโปรดได้   จำพวกใดทรงโปรดไม่ได้  เช่น  สัตว์พวกสัมมาทิฏฐิโปรดได้   จำพวกมิจฉาทิฏฐิโปรดไม่ได้

โอกาสโลก

สภาพที่รับรองซึ่งกันและกัน คือ   อากาศรับรองธาตุไฟๆ  รับรองธาตุน้ำๆ  รับรองธาตุดินๆ  รับรองภูเขาตรีกูฏๆ  รับรองภูเขาสุเมรุราชๆ  รับรองชั้นจาตุมหาราชๆ  รับรองชั้นดาวดึงส์ๆ  รับรองชั้นยามาๆ  รับรองดุสิตๆ  รับรองนิมมานรตีๆ  รับรองปรนิมมิตวสวัตตีๆ  รับรองพรหมปริสัชชาๆ  รับรองพรหมปุโรหิตาๆ  รับรองมหาพรหมาๆ  รับรองปริตตภาๆ  รับรองอัปปมาณาภาๆ  รับรองอาภัสสราๆ  รับรองปริตตสุภาๆ  รับรองอัปปมาณสุภาๆ  รับรองสุภกิณหาๆ  รับรองอัสญญสัตตาและเวหัปผลาๆ  รับรองอวิหาๆ  รับรองอตัปปาๆ  รับรองสุทัสสาๆ  รับรองสุทัสสีๆ  รับรองอกนิฏฐาๆ รับรองอากาสานัญจายตนะๆ  รับรองวิญญาณัญจายตนะๆ  รับรองอากิญจัญญายตนะๆ  รับรองเนวสัญญานาสัญญายตนะ    ส่วนสูงแต่มนุษย์โลกขึ้นไปถึงชั้นจาตุมมหาราชิกา ได้ 42,000 โยชน์ (กายเทวดาสูง 100 เส้น ใหญ่พอสมควร  อายุ 500 ปีทิพย์ นับปีมนุษย์ได้ 9 ล้านปี)    แต่จาตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงดาวดึงส์ ได้ 42,000 โยชน์   แต่ดาวดึงส์ขึ้นไปถึงยามา ได้ 42,000 โยชน์  แต่ยามาขึ้นไปถึงดุสิต ได้ 42,000 โยชน์   แต่ดุสิตขึ้นไปถึงนิมมานรตี ได้ 42,000 โยชน์    แต่นิมมานรตีขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสวัตตี  ได้ 42,000 โยชน์    แต่ปรนิมมิตวสวัตตีขึ้นไป 5,508,000 โยชน์ ถึงพรหมปริสัชชาขึ้นไปอีกเท่านั้น   พรหมปุโรหิตาขึ้นไปเท่าๆ กัน ดังนี้  จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ   มีระยะสูงเท่าๆ กันดังนี้

ธาตุ 6-ขันธ์ 5

ธาตุส่วนหยาบที่มีอยู่ตามปกติ คือ

 • ดินหนา 240,000 โยชน์
 • น้ำหนา 480,000 โยชน์
 • ไฟหนา 960,000 โยชน์
 • ลมหนา 1,920,000 โยชน์
 • วิญญาณหนา 3,840,000 โยชน์
 • อากาศหนาลงไปไม่มีที่สุด เช่น ภพ 3 นี้อากาศที่อยู่รอบๆ ภพก็ไปจรดกับภพที่อยู่รอบๆ ออกไป   ข้างล่างจรดขอบบนของโลกันต์   ข้างบนจรดขอบล่างของนิพพาน   ทุกๆ ระหว่างของภพเหล่านี้มีพระพุทธเจ้ารักษาอยู่ทั้งนั้น

ธาตุเหล่านี้  ความจริงเป็นเพียงธาตุส่วนที่เรียกว่า โอกาสโลก   สำหรับธาตุที่เป็นส่วนขันธโลกนั้นละเอียดลงไปยิ่งกว่านี้หลายเท่าพันทวี   เพราะขันธ์นั้นเป็นธาตุที่กลั่นมาจากธาตุอีกทีหนึ่ง

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

พระคุณข้อนี้หมายความว่า  พระองค์ก็เปรียบเหมือนสารถีผู้ฝึกสอนคนเป็นอย่างดี   หาผู้อื่นเสมอเหมือนมิได้ ว่าโดยย่อที่สุดก็คือ   พระองค์มีพระปรีชาญาณเฉลียวฉลาดในอันที่ฝึกสอนคนให้เป็นคนดีได้    ว่าโดยที่สุดก็คือให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้  ย่นคำสอนของพระองค์ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   แต่พระองค์มีอุบายสอนต่างๆ นานา   สุดแล้วแต่จะทรงพิจารณาเห็นว่าบุคคลจำพวกใดมีนิสัยอย่างไร   ก็ทรงใช้อุบายสอนให้ต้องกับนิสัย  เช่น  พระนันทกุมารมีนิสัยหนักไปในทางราคจริต   พระองค์ทรงเนรมิตเป็นรูปนางฟ้าเข้าล่อ   จนพระนันทกุมารเห็นว่าสวยกว่านางคู่รักของเธอ   แล้วก็ทรงยักเยื้องวิธี  จนพระนันทกุมารเบื่อหน่ายในรูป

ในบางกรณีเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา   พระองค์ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์มากมาย   ดังเช่นเรื่องอุรุเวลกัสสปะเป็นต้น ซึ่งมีเรื่องว่าครั้งเมื่อพระองค์คิดจะทรงปลูกฝังพระศาสนาให้เป็นปึกแผ่นในกรุงราชคฤห์ แต่มีคณาจารย์คนสำคัญอยู่ที่นั่นชื่ออุรุเวลกัสสปะ   ซึ่งมีคนนับถือมาก   ถ้าปราบอุรุเวลกัสสปะเสียได้   พระพุทธศาสนาจึงจะรุ่งเรือง   พระองค์จึงเสด็จไปยังอาศรมแห่งอุรุเวลกัสสปะ   ตรัสขออาศัยพักสักราตรีหนึ่งที่โรงเพลิง   อุรุเวลกัสสปะว่าที่นั่นมีพระยานาคพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่ง   พระองค์ว่าไม่เป็นไร ก็เสด็จประทับอยู่ที่นั่น   ครั้นตกเวลากลางดึก   พระยานาคสำแดงพิษ  หรือเรียกว่าพ่นพิษทำร้ายพระองค์   แต่พระองค์ทรงดำรงพระสติเฉพาะหน้าต่อพระกัมมัฏฐานภาวนานุโยค  ประมวลมาซึ่งอิทธาภิสังขาร  สำแดงเตโชกสิณสมาบัติ   บันดาลให้เป็นเปลวเพลิง  ยังพระยานาคให้พ่ายแพ้ด้วยฤทธิ์ของพระองค์  แล้วให้ขดตัวอยู่ในบาตร   เอาไปให้อุรุเวลกัสสปะกับบริวารดู    แต่อุรุเวลกัสสปะก็ยังไม่เลื่อมใส   ยังถือทิฏฐิว่าตนเป็นอรหันต์อยู่  พระองค์ก็ทรงแสดงอีกหลายประการ   ตลอดจนแสดงจงกรม คือ เดินอยู่บนน้ำ   แล้วเหาะขึ้นบนอากาศ   แล้วเลื่อนลอยลงมาสู่เรือของอุรุเวลกัสสปะและบริวารที่ไปดูอยู่นั้น    แล้วในที่สุดจึงชี้แจงให้พวกอุรุเวลกัสสปะรู้ตัวว่า ทางที่พวกเธอปฏิบัติอยู่นั้นมิใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผล   พวกเธอยังไม่ใช่พระอรหันต์    อุรุเวลกัสสปะได้สดับพระพุทธฎีกาก็ละทิฏฐิ  ซบเศียรลงแทบฝ่าพระบาทพระองค์   ขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระองค์   ลำดับนั้น แล้วนทีกัสสปะและคยากัสสปะผู้เป็นน้องของอุรุเวลกัสสปะ  ซึ่งต่างก็มีบริวารและเป็นคณาจารย์ตั้งอาศรมอยู่ถัดๆ กันไปตามลำดับของลำน้ำเนรัญชราทางใต้    ทราบเรื่องราวขึ้นก็พากันเลื่อมใส   มาขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระองค์หมดสิ้น  ดังนี้   พระองค์จึงเป็นผู้ฝึกสอนอย่างดีเลิศ   ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน  จึงได้พระนามว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

แปลว่า  พระองค์เป็นบรมครูแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย   ข้อนี้สาธกได้ด้วยพุทธกิจ 5 ประการ ซึ่งว่า  (1) เวลาเช้าบิณฑบาต   (2) เย็นทรงแสดงธรรม   (3) พลบค่ำ ทรงให้โอวาทภิกษุ   (4) เที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดา    (5) ย่ำรุ่งพิจารณาดูเวไนยสัตว์ที่พึงจะโปรด    จะเห็นได้ว่าในข้อ 2-3 นั้น   ทรงเป็นครูมนุษย์   ข้อ 4 นั้นทรงเป็นครูเทวดา   และยังมีมงคลสูตรเป็นข้อยืนยันอีก  เพราะเหตุที่พระองค์จะทรงแสดงมงคลสูตรนั้นก็เนื่องจาก   เหตุว่าเทวดาลงมาเฝ้าและยกปัญหาขึ้นทูลถามว่า   อะไรเป็นมงคล พระองค์จึงทรงประทานเทศนามงคลสูตร  ซึ่งเริ่มต้นด้วยบทพระคาถาว่า “อเสวนา จ พาลานํ” เป็นอาทิ  ซึ่งแปลว่า  อย่าคบคนพาล เป็นต้น  ตลอดจนถึง นิพฺพานสจฺฉิกิริยา การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน  ซึ่งพระองค์ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้น ดังนี้จึงได้พระนามว่า สตฺถา เทวมนุสฺสานํ   พระองค์เป็นบรมครู  ทั้งเทวดาและมนุษย์

พุทฺโธ

คำว่า พุทฺโธ แปลได้หลายนัย   แต่ในที่นี้จะขอแปลในทางที่ว่าเป็นผู้บานแล้ว  หรือเบิกบานแล้ว ที่ว่าบานนั้นเปรียบด้วยดอกประทุมชาติ  คือบานเหมือนดอกบัวที่บานแล้วเต็มที่  การที่พระองค์ทรงประกอบความเพียรอยู่ด้วยประการต่างๆ   เมื่อยังไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังตูมอยู่  ต่อรุ่งอรุณแห่งวันวิสาขปุรณมี   พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว  จึงเปรียบเสมือนดอกบัวที่บานแล้ว   บานในเวลารุ่งอรุณแห่งวันวิสาขปุรณมีนั้นเอง   

นัยว่าที่เบิกบานนั้น หมายความว่า  เมื่อพระองค์ได้ทรงตรากตรำเป็นเวลาล่วงถึง 6 พรรษา แล้วจึงได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ได้รับผลเป็นองค์ อรหํ และ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ดังบรรยายมาข้างต้นแล้ว พระกมลหฤทัยของพระองค์ก็ย่อมผ่องแผ้วเบิกบานเต็มที่  เหตุว่าได้ผลสมปรารถนาที่พระองค์ทรงตั้งปณิธานเพียรบำเพ็ญมา  ฉะนี้จึงได้พระนามว่า พุทฺโธ

ขอย้ำอีกหน่อยว่า  การที่นำเอาดอกบัวบานมาเทียบความหมายแห่ง คำว่า พุทฺโธ นั้นก็เพราะเหตุว่า เมื่อปฐมกัปเริ่มตั้งศีรษะแผ่นดินขึ้นใหม่ๆ  มีกอบัวเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีดอก 5 ดอก   ท้าวสุธาวาสหยั่งรู้ว่านี้เป็นนิมิตว่า  ในกัลป์นี้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสโปรดเวไนยสัตว์ 5 พระองค์  จึงปกาสิตคำว่า นะ, โม, พุท, ธา, ยะ ไว้    ซึ่งมีความหมายว่า   นะ คือ พระกกุสันโธ,  โม คือ พระโกนาคมนะ,   พุท คือ พระพุทธกัสสปะ,   ธา คือ พระสมณโคดม,   ยะ คือ พระศรีอารยเมตไตรย ซึ่งได้ปรากฏเป็นที่นับถือกันมาจนบัดนี้ 

ภควา

คำว่า ภควา แปลได้หลายนัย  แปลว่า หัก ก็ได้   แจก ก็ได้    ที่ว่าหักนั้นหมายความว่า พระองค์หักเสียได้ซึ่งสังสารจักร   กล่าวคือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม  อันเป็นเสมือนตัวจักรอันพัดผันส่งต่อไปยังกันและกัน  เป็นกำลังดันให้หมุนเวียนวนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสาร   มิให้ออกจากภพ 3   พระองค์หักเสียได้แล้ว   พระองค์จึงพ้นไปจากภพทั้ง 3 คือ  กามภพ รูปภพ อรูปภพ เสด็จออกสู่นิพพานไป

ที่ว่า แจก นั้นมีความหมายว่า   เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว  พระองค์เป็นสัพพัญญูทรงรู้แจ้งธาตุธรรมทั้งปวงหมด   จึงทรงสามารถจำแนกแยกแยะธรรมส่วนที่ละเอียดๆ ให้เห็น  เช่น ทรงจำแนกขันธ์ ธาตุ อายตนะ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ดังนี้เป็นต้น   ตลอดจนหลักธรรมอื่นๆ ทั้งมวลให้สาวกได้รู้เห็นรับปฏิบัติสืบๆ กันมา 

 

[พระธรรมคุณ]
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ.

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม

ต่อไปนี้เป็นเรื่องธรรมคุณ   ธรรม ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า    ที่ว่า สฺวากฺขาโต แปลว่า พระองค์กล่าวแล้วดีนั้น ก็คือว่า  ธรรมที่พระองค์ตรัสสอนนั้น ล้วนแต่จะเป็นผลส่งให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งสิ้น   จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมที่พระองค์กล่าวแล้วดี    ดีก็คือไม่มีเสีย   คือคำสอนของพระองค์ไม่ให้ทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติเลย    มีแต่จะนำไปสู่สุขอย่างเดียว     มีอริยมรรคเป็นข้อสาธกที่ทรงสอนไว้ว่า   ความเห็นชอบ 1  ความดำริชอบ 1  กล่าววาจาชอบ 1  ประกอบการงานชอบ 1  หาเลี้ยงชีพโดยชอบ 1  ทำความเพียรชอบ 1  ตั้งสติไว้ชอบ 1  สมาธิชอบ 1   พิจารณาดูให้ดีจะเห็น   ธรรมเหล่านี้ผู้ใดประพฤติได้ จะให้ผลไม่เฉพาะแต่ทางธรรม   แม้ในทางโลกก็อำนวยผลดีให้แก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกัน   ดังนี้ธรรมที่พระองค์ตรัสสั่งสอนไว้ได้ชื่อว่า “สวากขาตธรรม”

พระสัทธรรมของพระองค์แบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆ ได้ 3 หมวด  คือ  ปริยัติธรรม 1  ปฏิบัติธรรม 1  ปฏิเวธธรรม 1

ปริยัติธรรมนั้น ได้แก่ คำสั่งสอนอันเป็นแนวนำไปสู่ปฏิบัติธรรม    ส่วนปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคำสอนที่บ่งวิธีการปฏิบัติโดยตรง  ซึ่งจะมีผลส่งให้ถึงปฏิเวธธรรม  คือ การรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะความเป็นจริงทั้งมวล

สนฺทิฏฺฐิโก

แปลว่า  ธรรมดาคำสอนของพระองค์นั้นไม่เหมือนสิ่งของอื่นๆ  ซึ่งคนหนึ่งแลเห็น  แล้วชี้ไป  อีกคนหนึ่งจะแลเห็นได้ด้วยกัน  อย่างนั้นหามิได้    ผู้ใดปฏิบัติตาม ผู้นั้นจะเห็นผลได้ด้วยตนเองว่าเป็นอย่างไร 

อกาลิโก

ผู้ใดปฏิบัติ   ผู้นั้นย่อมได้รับผลเสมอ   โดยไม่มีจำกัดเวลาว่ามีเขตเพียงนั้น เพียงนี้

 เอหิปสฺสิโก

เพระเหตุว่าเป็นของดีของจริง   เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้แล้วจึงเป็นเสมือนสิ่งของที่น่าจะเรียก บอกคนอื่นมาดูว่า  นี่ ดีจริง อย่างนี้

โอปนยิโก

เพราะเหตุว่า  การปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พบของดีของจริง ดังกล่าวมาแล้วนั้น ควรจะน้อมนำเอาของดีจริงที่พบแล้วนั้นเข้ามาไว้ในตน  คือยิ่งถือปฏิบัติเรื่อยไป  ไม่ละวางเสีย

ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ

แปลว่า  ธรรมของพระองค์นั้น   วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะด้วยตนเอง   ข้อนี้ก็คล้ายกับ สนฺทิฏฺฐิโก ที่กล่าวข้างต้น  ต่างแต่ว่าข้อนั้นกล่าวถึงอาการเห็น    ส่วนข้อนี้กล่าวถึงอาการรู้    กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์ จะรู้ว่าธรรมของพระองค์ดีจริงอย่างไร    และเมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผลเป็นอย่างไร    ดังนี้ย่อมเกิดจากการปฏิบัติของตนเอง ด้วยใจของตนเอง   ผู้อื่นจึงพลอยรู้ด้วยไม่ได้    มันเป็นรสทางใจ    หากใจผู้ปฏิบัติเขาเยือกเย็นเป็นสุขสักปานใด  แม้เขาจะเอามาเล่าให้เราฟัง   ใจเราก็จะไม่เย็นอย่างเขา   ตามคำที่เขาเล่าบอกนั้นได้   จะไม่ผิดอะไรกับคนหนึ่งได้กินแกงชนิดหนึ่ง มาเล่าให้เราฟังว่ามันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้    ก็จะไม่ทำให้เราเปิบข้าวเปล่าๆ โดยนึกเอารสแกงที่เขาว่านั้นมาประสมให้ได้รสอร่อยอย่างเขาว่านั้นได้

 

[พระสังฆคุณ]
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ   อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ   ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ   ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา   เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ  
อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ.

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ   

สาวกของพระองค์ผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมมี 2 จำพวก คือ  ปุถุชนสาวก 1   อริยสาวก 1   ปุถุชนสาวกนั้นได้แก่ ผู้ที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  แต่ยังมิได้บรรลุธรรมวิเศษอันใด   ยังเป็นปุถุชนอยู่  จึงได้ชื่อว่าปุถุชนสาวก  แต่สาวกตามความหมายในบทสังฆคุณที่ยกขึ้นกล่าวข้างต้นนี้   เฉพาะแต่อริยสาวกเท่านั้น   อริยสาวก แปลว่าสาวกผู้ประเสริฐ คือสาวกที่ได้บรรลุธรรมวิเศษแล้ว   พ้นจากฐานะปุถุชนแล้ว   เรียกตามโวหารในทางศาสนาว่าเป็นชั้นอริยะ   สาวกชั้นอริยะหรือที่เรียกว่า อริยสาวกนั้น ท่านจัดเป็น 4 คู่ คือ 

 1. โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล คู่ 1,
 2. สกทาคามิมรรค-สกทาคามิผล คู่ 1,
 3. อนาคามิมรรค-อนาคามิผล คู่ 1,
 4. อรหัตตมรรค-อรหัตตผล คู่ 1

แต่ถ้าจัดเป็นรายบุคคล  ท่านจัดเป็น 8 คือ

 1. โสดาปัตติมรรค 1
 2. โสดาปัตติผล 1
 3. สกทาคามิมรรค 1
 4. สกทาคามิผล 1
 5. อนาคามิมรรค 1
 6. อนาคามิผล 1
 7. อรหัตตมรรค 1
 8. อรหัตตผล 1

จึงรวมเป็นอริยบุคคล 8 จำพวกด้วยกัน   แบ่งเป็นชั้นๆ ตามลำดับธรรมวิเศษที่ได้บรรลุ

พระอริยบุคคลบำเพ็ญกิจถูกส่วน  เพ่งที่ศูนย์กลางกายเป็นดวงใส  จนแลเห็นกายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม จนถึงกายธรรมเป็นชั้นที่ 5 เป็นชั้นๆ ไป  โดยนัยดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ ชั้นต้น  ดูดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ที่ศูนย์กลางกายมนุษย์ให้เป็นดวงใส   แล้วขยายให้กว้างออกไป  วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 2 วา หนา 1 คืบ  ใสเหมือนกระจกเงาส่องหน้า   นี่เป็นปฐมฌาน   แล้วกายธรรมนั่งบนนั้น  ดังนี้เรียกว่า กายธรรมเข้าปฐมฌาน  แล้วเอาตาธรรมกายที่นั่งบนฌานนั้น   เพ่งดูดวงธรรมที่ศูนย์กลางกายทิพย์   เห็นเป็นดวงใส   แล้วขยายส่วนเท่ากันนั้น   ธรรมกายน้อมเข้าฌานที่ 2 นั้น แล้วฌานที่ 1 ก็หายไป ฌานที่ 2 มาแทนที่   ธรรมกายนั่งบนนั้น นี้ชื่อว่าธรรมกายเข้าฌานที่ 2 ทำนองเดียวกันนั้นต่อๆ ไป  ในกายรูปพรหม  กายอรูปพรหม  (นี่เป็นส่วนรูปฌาน)   ต่อจากนี้ไปให้ใจธรรมกายน้อมไปว่าละเอียดกว่านี้มี   ฌานที่ 4 ก็หายไป  ฌานที่ 5 เกิดขึ้นแทนที่  เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ (ใสสว่าง) เมื่อธรรมกายนั่งอยู่บนฌานที่ 5 ดังนี้แล้ว ใจธรรมกายน้อม ไปว่าละเอียดกว่านี้มีอีก  ฌานที่ 5 ก็หายไป ฌานที่ 6 เข้ามาแทนที่  เรียกว่า วิญญาณัญจายตนะ (ใสยิ่งกว่านั้น)    ธรรมกายนั่งอยู่บนฌานที่ 6 แล้วนั้น ใจกายธรรมน้อมไปอีกว่า ละเอียดกว่านี้มี   ฌานที่ 6 ก็หายไป ฌานที่ 7 มาแทนที่ เรียกว่า อากิญจัญญายตนะ (ใสยิ่งขึ้นไปอีก)    ธรรมกายนั่งอยู่บนฌานที่ 7 นั้นแล้ว   ใจธรรมกายก็น้อมไปอีกว่าละเอียดกว่านี้มีอีก   ฌานที่ 8 ก็บังเกิดขึ้นทันที เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ รู้สึกละเอียด จริง ประณีตจริง นี้เรียกว่าเข้าฌานที่ 1-8 โดยอนุโลม   แล้วย้อนกลับจับแต่ฌานที่ 8 นั้น ถอยลงมาหาฌานที่ 7-6-5-4-3-2-1 เรียกว่า ปฏิโลม   ทำดังนี้ 7 หน   ธรรมกายจึงคงไปอยู่บนฌานที่ 8  ในระหว่างเข้าฌานนั้น ตั้งแต่ 1-8 นั้น   ตาธรรมกายดูทุกขสัจ เห็น ชัดแล้วดูสมุทัยสัจ  เห็นชัดแล้วดูนิโรธสัจ  เห็นชัดแล้วดูมรรคสัจ  เมื่อถูกส่วนเข้าธรรมกายตกศูนย์เป็นดวงใส  วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 5 วา   ในไม่ช้าศูนย์นั้นกลายกลับเป็นธรรมกาย หน้าตักกว้าง 5 วา สูง 5 วา  นี่เป็นพระโสดาแล้ว แล้วธรรมกายโสดานั้นเข้าฌานแล้ว พิจารณาอริยสัจ 4 ในกายทิพย์  ทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนั้น    เมื่อถูกส่วน ธรรมกายโสดาตกศูนย์  วัดผ่าเส้นศูนย์กลางได้ 10 วา  ไม่ช้าศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 10 วา สูง 10 วา มีชื่อว่าพระสกทาคามี   แล้วธรรมกายเข้าฌานและพิจารณาอริยสัจในกายรูปพรหม  ทำนองเดียวกันนั้น เมื่อถูกส่วน ธรรมกายสกทาคาตกศูนย์   วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 15 วา  แล้วกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 15 วา สูง 15 วา มีชื่อว่าพระอนาคามี แล้วเอาธรรมกายของพระอนาคามีเข้าฌานพิจารณาอริยสัจ 4 ในกายอรูปพรหม เห็นชัดเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมา   เมื่อถูกส่วน ธรรมกายพระอนาคามีตกศูนย์   วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 20 วา  แวบเดียวกลับเป็นธรรมกายหน้าตักกว้าง 20 วา สูง 20 วา นี้เป็นพระอรหัตแล้ว

ที่ว่าธรรมกายนั้น  สัณฐานเป็นรูปพระพุทธปฏิมา เกตุดอกบัวตูม  สีขาวเป็นเงา  ใสเหมือนกระจกส่องหน้า  ชั้นพระโสดาละกิเลสได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส   ที่ท่านละสักกายทิฏฐิได้  ก็โดยท่านพิจารณาเห็นชัดว่า สังขารร่างกายนี้เหมือนเรือนที่อาศัยอยู่ชั่วคราว  ไม่ช้าก็จะแตกจะทำลายไป  จะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนมิได้  เป็นสักแต่ธาตุทั้งหลายประสมส่วนกันเข้า จึงเป็นรูปเป็นนาม   ย่อมแปรผันไปตามลักษณะของมัน  ไม่ยืนยงคงที่  ถ้าไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนก็รังแต่จะนำความทุกข์มาให้ ดังที่กล่าวมา นี้เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  แต่ส่วนธรรมกายนั้นท่านเห็นว่าเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา   ท่านจึงไม่แยแสต่อกายมนุษย์  โดยเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระดังกล่าวข้างต้น   ท่านจึงข้ามพ้นสักกายทิฏฐิไปได้

ที่ท่านละวิจิกิจฉาได้  ก็ด้วยท่านเข้าถึงธรรมกายแล้ว   ถอดกายทั้ง 4 ซึ่งเป็นโลกีย์   ถอดเป็นขั้นออกไปเสียได้แล้ว ท่านจึงหมดความกินแหนงสอดแคล้วในพระรัตนตรัย   เพราะท่านเป็นตัวพระรัตนตรัยเสียแล้ว

ที่ท่านละสีลัพพตปรามาสได้นั้น  ก็เพราะเมื่อท่านเป็นตัวพระรัตนตรัยเสียเช่นนี้แล้ว ศีลและวัตรใดอันเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐินอกพระพุทธศาสนา  ไม่มีในท่านแล้ว  จึงได้ชื่อว่าท่านพ้นจากสีลัพพตปรามาส คือ การยึดมั่นซึ่งศีลและวัตรนอกพระพุทธศาสนา

ชั้นพระสกทาคามี นอกจากกิเลส 3 อย่าง ดังที่พระโสดาละได้แล้วนั้น  ยังละกามราคะ พยาบาท อย่างหยาบได้อีก 2 อย่าง   กามราคะ ได้แก่ ความกำหนัดยินดีในวัตถุกามและกิเลสกาม    พยาบาท คือ การผูกใจโกรธ 

พระอนาคามี ละกามราคะ พยาบาท ขั้นละเอียดได้

พระอรหันต์ ละกิเลสทั้ง 5 ดังกล่าวมาแล้วนั้นได้โดยสิ้นเชิง    แล้วยังละสังโยชน์เบื้องบนได้อีก 5 คือ รูปราคะ ความกำหนัดยินดีในรูปฌาน   อรูปราคะ ความกำหนัดยินดีในอรูปฌาน    มานะ ความถือตน   อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน   อวิชชา ความมืด ความโง่ ไม่รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสังขาร   ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทธรรม และอริยสัจ   จึงรวมเป็น 10 ที่พระอรหันต์ละได้

พระอริยบุคคลทั้ง 8 ดังกล่าวมาข้างต้นนี้ได้ชื่อว่า อริยสาวก

 • สุปฏิปนฺโน  ท่านปฏิบัติแล้วดี คือ ปฏิบัติไปตามแนวมัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางสายกลาง   ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาดำเนินมาแล้ว ไม่หย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป จึงได้ชื่อว่า ปฏิบัติดี
 • อุชุปฏิปนฺโน  ปฏิบัติแล้วตรง  คือความปฏิบัติท่านมุ่งตรงต่อพระนิพพาน   ไม่วอกแวกไปทางอื่น
 • ญายปฏิปนฺโน  ปฏิบัติมุ่งเพื่อรู้ธรรมที่จะออกจากภพ 3 โดยแท้
 • สามีจิปฏิปนฺโน   ปฏิบัติอย่างดีเลิศ  เพราะท่านปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานจริงๆ  ไม่ใช่เพื่อเหตุอื่น จึงสมควรนับว่าเป็นการปฏิบัติอย่างดีเลิศ
 • อาหุเนยฺโย  จึงเป็นผู้ควรรับรองสักการะ
 • ปาหุเนยฺโย  จึงเป็นผู้ควรต้อนรับ
 • ทกฺขิเณยฺโย  จึงเป็นผู้ควรรับของที่เขาทำบุญ
 • อญฺชลีกรณีโย  จึงสมควรกราบไหว้
 • อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส   เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ  ไม่มีอื่นจะดีกว่าอีกแล้ว    นี่เป็นเรื่องสังฆคุณ

เมื่อเรารู้แนวปฏิบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก ดังกล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว   เรามีหน้าที่จะต้องพิจารณาไตร่ตรองดูว่า  เราจะทำอย่างไร    เราเพียงท่องจำ อิติปิ โส ภควา ไว้กระนั้นหรือ    หรือจะพยายามนึกคำแปลไว้ให้เข้าใจด้วย   และระลึกถึงพระคุณเหล่านี้เนืองๆ   ดังนี้หรือ   เราไม่พึงกระทำอะไรยิ่งไปกว่านี้หรือ   ในปัญหาเหล่านี้ขอให้เราส่งใจไประลึกถึงพระโอวาทในเรื่องบูชา   บูชามี 2 อย่าง อามิสบูชา คือ บูชาด้วยเครื่องสักการะ อย่างหนึ่ง   ปฏิบัติบูชา คือบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างหนึ่ง    ในการบูชาทั้ง 2 อย่างนี้ พระองค์ทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาดีกว่าอามิสบูชา   เมื่อคิดทบทวนดูเหตุผลในพระโอวาทข้อนี้แล้ว  เราจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่า   พระองค์มีพระประสงค์จะให้พวกเรามีความเพียรพยายามปฏิบัติ  เจริญรอยตามพระองค์มากกว่าที่จะมามัวบูชาพระองค์อยู่   หาไม่พระองค์จะตรัสเช่นนั้นทำไม   และโดยนัยอันนี้เอง  จึงเป็นที่เห็นได้ว่า  แม้เวลานี้จะเป็นกาลล่วงมาช้านานจากที่พระองค์ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว   ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อห้ามว่าผู้ที่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับผลอย่างที่ท่านได้รับ  นอกจากคำกล่าวอ้างของคนเกียจคร้าน    ข้อนี้มีคำว่า อกาลิโก ในบทธรรมคุณ นี้เองเป็นหลักฐานยันอยู่ว่า  ธรรมของพระองค์ ผู้ใดปฏิบัติตาม ย่อมจะเกิดผลทุกเมื่อ   ไม่มีขีดขั้น   พระอริยสาวกทั้งหลายนั้นฐานะเดิมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนี้เอง  แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็เช่นกัน   มิใช่เทวดา อินทร์ พรหม ที่ไหน   แต่ที่เลื่อนขึ้นสู่ฐานะเป็นพระอริยะได้ ก็เพราะการปฏิบัติเท่านั้น   แนวปฏิบัติอย่างไหนถูก พระองค์สอนไว้ละเอียดหมดแล้ว   ปัญหาจึงเหลือแต่ว่าพวกเราจะปฏิบัติกันจริงหรือไม่เท่านั้น

ดังที่พรรณนามานี้ก็จะเห็นคำตอบในปัญหาข้างต้นได้แล้วว่า   เพียงแต่จะท่องจำ อิติปิ โส ภควา ไว้  หรือเพียงแต่ระลึกถึงพระคุณเหล่านั้นไว้   จะยังไม่พอแก่พระประสงค์ของพระองค์   กิจที่เราควรทำอย่างยิ่งจึงอยู่ที่การปฏิบัติของท่านตามแนวปฏิบัติของท่าน

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นี้เรียกว่า อิทธิบาท 4   เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทั้งมวล   แปลอย่างจำได้ง่ายว่า  ปักใจ  บากบั่น วิจารณ์ ทดลอง    ไม่ว่าจะทำกิจการใด ถ้าประกอบด้วย 4 อย่างนี้ เป็นสำเร็จทั้งสิ้น    ว่าโดยเฉพาะในการบำเพ็ญภาวนา (1) ต้องปักใจรักการนี้จริงๆ   ประหนึ่งชายหนุ่มรักหญิงสาว  ใจจรดจ่อต่อหญิงคู่รักฉะนั้น   (2) ต้องบากบั่นพากเพียรเอา จริงเอาจัง   (3) วิจารณ์ตรวจดูการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวสอนของอาจารย์ให้ดีที่สุด   (4) ทดลอง  ในที่นี้ได้แก่ หมั่นใคร่ครวญสอดส่องดูว่า วิธีการที่ทำไปนั้นมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง   รีบแก้ไข   อย่างนั้นไม่ดี  เปลี่ยนอย่างนี้  ลองดูใหม่  เช่น  นั่งภาวนาในที่นอนมักจะง่วง  ก็เปลี่ยนมานั่งเสียที่อื่น  เป็นต้น   ข้อสำคัญให้ยึดแนวสอนเป็นหลักไว้   อย่าออกนอกทาง     4 อย่างนี้ เรียกว่า อิทธิบาท เป็นเครื่องที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จในกิจทั้งปวง

[ว่าด้วยรัตนะ]

รตฺตนตฺตยํ นั้น แปลว่า หมวดสามแห่งรัตนะ  คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ    3 รัตนะนี้ประเสริฐกว่า สวิญญญาณกรัตนะ และอวิญญาณกรัตนะที่มีในไตรภพ    ด้วยเป็นของทำความดีให้แก่โลกทั้ง 3 คือ กามโลก รูปโลก อรูปโลก   

กามโลกมีรัตนะที่ใช้กันอยู่ เช่นเพชร หรือแก้วทั้งเป็นและตาย   ที่เป็นดังรัตนะเจ็ดของจักรพรรดิ  ที่ตายดังรัตนะที่นำมาจากต่างประเทศโดยมาก   รูปโลกก็มีรัตนะสำหรับให้เกิดแสงสว่างในโลกของเขา   อรูปโลก ก็มีรัตนะสำหรับให้เกิดแสงสว่างในโลกของเขาดุจกัน   ตั้งแต่เทวดาขึ้นไป มีรัตนะทั้งเป็น และตาย เป็นเครื่องให้เทวดา พรหม และอรูปพรหม อาศัยรัตนะเหล่านี้ และเป็นของทำความยินดีและปลื้มใจให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ เทวดา พรหม และอรูปพรหม  ได้เท่ากำลังของรัตนะนั้นๆ ดังนี้เป็น รัตนะ 3 ส่วนโลก ที่เกิดของ รัตนะ 3 ส่วนธรรม   ต้องบรรยายแต่เหตุไป รัตนะทั้ง 3 นี้ เป็นรัตนะที่เป็น ไม่ใช่รัตนะที่ตาย   แต่ที่เกิดรัตนะ 3 นั้นทำให้มีขึ้นได้ด้วยความเพียรระวังกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์   เพียรละกาย วาจา ใจ ที่ไม่บริสุทธิ์เสีย   เพียรทำกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ให้เกิดมีขึ้น   เพียรรักษากาย วาจา ใจ ที่บริสุทธิ์แล้วให้ คงที่และทวีขึ้น    ความที่มีขึ้นแล้วแห่งความบริสุทธิ์นั้นให้รักษาไว้อย่าให้หายไปเสีย   นึกถึงความบริสุทธิ์นั้นแหละร่ำไป   จนใจของตนบริสุทธิ์เหมือนกับความบริสุทธิ์แล้ว  ก็จะเห็นความบริสุทธิ์ใสปรากฏอยู่ตรงกลางของกายมนุษย์ เหนือสะดือขึ้นมาราว 2 นิ้ว  ตรงนั้นเรียกว่า ศูนย์ เป็นดวงประมาณเท่าฟองไข่แดง ใสบริสุทธิ์ ดุจกระจกที่ส่องดูหน้าในเวลาแต่งหน้าและแต่งตัว   ประมาณของดวงไม่คงที่   บางทีโตกว่าเล็กกว่าก็ได้   อย่างโตไม่เกินดวงจันทร์และ ดวงอาทิตย์   อย่างเล็กไม่เกินดวงตาดำข้างใน   นี้เป็นเครื่องกำหนดของดวง   ดวงนั้นแหละคือ ปฐมมรรค  

จำเดิมแต่เห็นดวงปฐมมรรคแล้ว   ให้เอาใจของตนจรดอยู่ที่ศูนย์กลางดวงนั้นเสมอในอิริยาบถทั้ง 4 จนกระทั่งใจของตนนั้นไม่ไปจรดในที่อื่น  หยุดอยู่ที่กลางดวงของปฐมมรรคเสมอ   เมื่อใจหยุดได้แน่นอนแล้ว  ก็ขยับใจนั้นเข้าไปในศูนย์กลางของดวง   ก็จะเห็นว่างประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์หรือเมล็ดไทรที่ศูนย์กลางของดวงนั้น   ในเมื่อส่งรู้เข้าไปในกลางว่าง เต็มทั้งคิด ทั้งจำ ทั้งเห็นแล้ว  ก็จะเห็นกายทิพย์ของตนเองในกลางของว่างนั้น เห็นดังนี้ชื่อว่า เห็นกายในกาย  คือกายทิพย์ในกายมนุษย์   แล้วเข้าดูดวงปฐมมรรคในกายทิพย์ที่ตรงศูนย์ของกายทิพย์อีก   ก็จะเห็นเป็นดวงใสในกายทิพย์ เท่าฟองไข่แดงของไก่  ใสเหมือนกระจกส่องเงาหน้าอีก   แล้วเอาเห็น จำ คิด รู้ จรดลงที่ศูนย์กลางของดวง ทำแบบเดียวกับทำมาแล้ว   ก็จะเห็นกายรูปพรหมในกลางของดวงนั้น   กายนั้นเหมือนกายของตัวเองจึงใช้ได้ ถ้าไม่เหมือนกายของตนเอง   ทำใหม่จนเห็นเหมือนกายของตนเองจริงๆ แล้ว ชื่อว่า เห็นกายในกาย คือกายรูปพรหมในกายทิพย์   แล้วเข้าไปดูดวงปฐมมรรคในกายรูปพรหมต่อไป ก็จะเห็นเป็นดวงใสในกลางกายรูปพรหมดุจที่เห็นมาแล้ว  เอาเห็น จำ คิด รู้ จรดลงที่ ศูนย์กลางดวง  ก็จะเห็นกายอรูปพรหมในกลางดวงนั้น   รูปเหมือนตัวเองจึงใช้ได้   ถ้าไม่เหมือน  ทำใหม่จนเหมือน  แต่พอเหมือนแล้วใช้ได้   เรียกว่าเห็นกายในกาย  คือเห็นกายอรูปพรหม แล้วเข้าไปดูดวงปฐมมรรคในกายอรูปพรหมต่อไป  ก็จะเห็นดวงใสในกลางกายอรูปพรหมดุจเห็นมาแล้ว   เอาเห็น จำ คิด รู้ จรดลงที่ศูนย์กลางดวง  ก็จะเห็นกายธรรมในกลางดวงนั้น   รูปร่างเหมือนตัวเอง  แต่ใสเหมือนดังแก้ว เกตุดอกบัวตูม   แล้วเอาเห็น จำ คิด รู้ เข้าหยุดที่ศูนย์กลางของกายธรรม  ที่ตรงนั้นเป็นดวงใสเท่าฟองไข่แดงไก่ โตได้  เล็กได้   ใสดุจเพชร  ชื่อว่าธรรมสำหรับทำให้เป็นธรรมกาย   ธรรมสิ่งนี้แหละสำหรับรักษาเห็น จำ คิด รู้ ให้บริสุทธิ์และให้หยุดด้วย   ต้องให้หยุดให้มากที่สุดเท่าที่บังคับให้หยุดได้   หยุดให้มากที่สุดก็เจริญที่สุด   หยุดต้องมีกลเม็ด  หยุดดับหยาบไปหาละเอียดร่ำไป    ไม่ใช่หยุดแล้วไม่ทำอะไร   ทำหยุดในหยุดนั้นแหละ หนักขึ้นทุกที ไม่มีเวลาหย่อน จึงจะเจริญถึงที่สุดเร็ว   ธรรมกายเป็นกายที่ 5 นั้นเป็นกายสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา   ผู้ใดทำกายนี้ให้เป็นขึ้นได้  ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า ชื่อว่าอนุพุทธเจ้า  เป็นพระพุทธเจ้า  ตามเสด็จพระพุทธเจ้า   คำว่า พระพุทธเจ้ามีหลายจำพวก เป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าบ้าง  ปัจเจกพุทธเจ้าบ้าง  สาวกพุทธเจ้าบ้าง  สุตพุทธเจ้าบ้าง  พหุสุตพุทธเจ้าบ้าง อนุพุทธเจ้าบ้าง   ดังนี้ตรงกับกระแสพุทธฎีกาว่า  เราตถาคตกล่าวว่าท่านผู้สดับมากนั้น เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ชื่อว่า พหสุตพุทธเจ้า   เมื่อเป็นธรรมกาย คือเป็นพระพุทธเจ้า  ต้องเรียนวิชชาของพระพุทธเจ้าต่อไป ถ้าจะเรียนต่อไป ต้องรู้จักธรรมที่ทำให้เป็นกายนั้นๆ คือ  ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์  และธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรม  ดังแสดงมาแล้วข้างต้น    ธรรมที่ทำให้เป็นกายนั้นๆ มีรูปพรรณสัณฐาน สีสัน วรรณะละม้ายคล้ายคลึงกัน   ต่างกันแต่ธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายโตมากกว่า  แต่ส่วนเนื้อที่ละเอียดและความใสนั้น ก็ละม้ายกันทั้ง 4 กาย   แต่กายธรรมละเอียดและใสกว่าทั้ง 4    ส่วนที่ตั้งของธรรมที่ทำให้เป็นกายนั้นๆ คือตรงกลางตัว  ตัดขาดแค่สะดือ บังเวียนเข้าไปที่ศูนย์กลางพอดี  ไม่เหลื่อมซ้าย ขวา หน้า หลัง   สำหรับสัตว์ที่จะไปเกิดมาเกิด  ต้องอาศัยศูนย์กลางนั้นด้วยกันทั้งหมด  จึงได้ชื่อว่าที่สิบ    เทวดา, พรหม, อรูปพรหม ตลอดพระนิพพาน ใช้เป็นแบบเดียวกันทั้งสิ้น  ตรงที่สิบนั้นว่างประมาณเท่าเมล็ดโพธิ์หรือเมล็ดไทร  เป็นอากาศว่าง เรียกว่า กำเนิดเดิม ก็ถูก ที่กำเนิดเดิมนั้นมีธรรมดวงหนึ่งเท่าฟองไข่แดงของไก่  สัณฐานกลม  เนื้อละเอียดสีขาวใส  หุ้มกำเนิดเดิมนั้นโดยรอบ   กำเนิดเดิมนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางข้างในพอดี   ธรรมดวงนั้นแหละชื่อว่า มนุษยธรรม   มนุษยธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อยู่ศูนย์กลางของกายมนุษย์   มีเหมือนกันทุกกายทั้งสุดหยาบสุดละเอียด  มีชื่อตามกายนั้นๆ เช่น  ธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์   ถ้าธรรมนี้ดับไป  กายก็ต้องแตกจากกัน   ตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะหมดธรรมที่รักษา   เหมือนเครื่องยนต์ที่ปลดเอาหม้อไฟออกเสีย   เครื่องก็ต้องดับทันทีฉันนั้น   ถ้าธรรมกายจะทำวิชชาต่อไป  ต้องเอาเห็น จำ คิด รู้ ของธรรมกายจรดลงที่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำให้ เป็นกายมนุษย์นั้น   แต่พอถูกส่วนเข้าเท่านั้น   ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นก็ขยายส่วนออกไป ประมาณวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ศอก  กลมโดยรอบ 6 วา หนาคืบหนึ่ง  ใสเหมือนกระจกเงาส่องหน้า   ธรรมกายก็ขึ้นนั่งอยู่บนฌานนั้น   เหมือนนั่งอยู่บนแผ่นกระจกเป็นบัลลังก์  จะไปไหนก็คล่องแคล่วเหมือนใจนึก  นี้เป็นฌานที่ 1   

ถ้าจะทำต่อไปธรรมกายต้องส่องเห็น จำ คิด รู้ ไปจรดเข้าที่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์นั้น   แต่พอถูกส่วนเข้า  ธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์นั้นก็ขยายส่วนออกไปเท่าฌานที่ 1   วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ศอก   ปริมณฑลโดยรอบ 6 วา   หนาคืบหนึ่ง   ใสเหมือนกระจก  เป็นบัลลังก์   ธรรมกายก็ขึ้นนั่งอยู่บนฌานนั้น   เหมือนนั่งอยู่บนแผ่นกระจก   จะไปไหนคล่องแคล่วเหมือนใจนึก   นี่เป็นฌานที่ 2    

ถ้าจะทำต่อไป ธรรมกายต้องส่องเห็น จำ คิด รู้ ไปจรดเข้าที่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมนั้น   แต่พอถูกส่วนเข้า   ธรรมที่ทำให้เป็นกายรูปพรหมก็ขยายส่วนออกไปเท่าฌานที่ 1 หรือที่ 2  แล้วธรรมกายขึ้นนั่งอยู่บนฌานนั้น จะไปไหนคล่องแคล่วเหมือนใจนึก นี้เป็นฌานที่ 3

ถ้าจะทำต่อไป  ธรรมกายต้องส่องเห็น จำ คิด รู้ ไปจรดเข้าที่ศูนย์กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมนั้น  แต่พอถูกส่วนเข้า  ธรรมที่ทำให้เป็นกายอรูปพรหมก็ขยายส่วนออกไปเท่าฌานที่ 1 หรือที่ 2 ที่ 3 ธรรมกายก็ขึ้นนั่งอยู่บนฌานนั้น จะไปทางไหนได้ตามใจนึก

จบรูปฌาน ทำอรูปฌานต่อไป  ธรรมกายที่นั่งอยู่บนจตุตถฌานนั้นต้องส่องเห็น จำ คิด รู้ ไปจรดลงที่ตรงศูนย์ว่างกลางปฐมฌาน   แต่พอถูกส่วนเข้า  ศูนย์ว่างกลางปฐมฌานนั้น   ก็จะขยายส่วนออกไป วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ศอก  โดยรอบ 6 วา  หนาหนึ่งคืบ  ใส  กายธรรมก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนศูนย์กลางของอรูปฌานแบบเดียวกันกับรูปฌาน  นี่เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ  ทำต่อไป

ธรรมกายต้องส่องเห็น จำ คิด รู้ ไปจรดเข้าที่รู้ในว่างของศูนย์กลางทุติยฌาน   ต่อพอถูกส่วนเข้า รู้ในศูนย์ว่างของทุติยฌานนั้น  ก็ขยายส่วนออกไปเท่ากับอากาสานัญจายตนฌานนั้น ธรรมกายก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนกลางของวิญญาณัญจายตนฌานนั้น  ทำต่อไป

ธรรมกายที่นั่งอยู่บนฌานนั้นต้องเอาเห็น จำ คิด รู้ เข้าไปจรดที่รู้อันละเอียด  ในที่ว่างศูนย์กลางของตติยฌาน  แต่พอถูกส่วนเข้า   รู้อันละเอียดในตติยฌานนั้นก็ขยายส่วนออกไปเท่ากันกับวิญญาณัญจายตนฌานนั้น  ธรรมกายก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนอากิญจัญญายตนฌานนั้น   ทำต่อไป

ธรรมกายต้องเอาเห็น จำ คิด รู้ ไปจรดเข้าที่เหตุว่างกลางของจตุตถฌาน   จรดเข้าที่ตรงรู้ก็ใช่ ไม่รู้ก็ใช่ แต่พอถูกส่วนเข้า   รู้ละเอียดและประณีตนั้นก็ขยายส่วนออกไปเท่ากันกับอากิญจัญญายตนฌานนั้น  ธรรมกายขึ้นนั่งบนเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น  (เข้าดังนี้เป็น อนุโลม)   เมื่อเข้าอนุโลมเป็นอย่างไร เมื่อจะปฏิโลมถอยกลับก็ต้องให้ตรงกับอนุโลม   อย่าให้คลาดเคลื่อน  ต้องให้ตรงเป็นแบบเดียวกันให้จงได้  จึงจะเป็นอันถูกต้องตามแบบ

ธรรมกายนั้นแหละชื่อว่าโคตรภูบุคคล   ถ้าจะให้เป็นอริยบุคคลต่อไป  ธรรมกายต้องเข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้าสมาบัตินั้น   ตาธรรมกายต้องดูตาย ดูเจ็บ ดูแก่ ดูเกิด  ของมนุษย์ให้เห็นตามความเป็นจริงของทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค    ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริง  ต้องดูไปอีก   แต่พอเห็นถูกส่วนเข้าเท่านั้น   ธรรมกายตกศูนย์  วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของศูนย์นั้น 5 วา   แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 5 วา เป็นพระโสดา  ทำต่อไป

ธรรมกายของพระโสดานั้นเข้าสมาบัติ 8   ในระหว่างเข้าสมาบัตินั้น  ต้องเอาตาธรรมกายของพระโสดาดูตาย ดูเจ็บ ดูแก่ ของเทวกาย   เหตุให้เกิดและความดับ เหตุให้ดับ  ให้เห็นตามความเป็นจริงของทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริง  ต้องดูต่อไปอีก   แต่พอเห็นถูกส่วนเข้าเท่านั้น  ธรรมกายของพระโสดาตกศูนย์  วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของศูนย์นั้น 10 วา   แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 10 วา  เป็นพระสกทาคา  ทำต่อไป

ธรรมกายของพระสกทาคานั้นเข้าสมาบัติ 8   ในระหว่างเข้าสมาบัตินั้น  ต้องเอาตาธรรมกายของพระสกทาคาดูตาย ดูเจ็บ ดูแก่ ดูเกิด ของพรหมกาย    เหตุให้เกิดและความดับและเหตุให้ดับ  ให้เห็นตามความเป็นจริง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค   ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริง   ต้องดูต่อไปอีก   แต่พอเห็นถูกส่วนเข้าเท่านั้น  ธรรมกายของพระสกทาคาก็ตกศูนย์   วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของศูนย์นั้น 15 วา  แล้วศูนย์นั้นกลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 15 วา  เป็นพระอนาคา  ทำต่อไป

ธรรมกายของพระอนาคานั้นเข้าสมาบัติ 8 ในระหว่างเข้าสมาบัตินั้น   ต้องเอาตาธรรมกายของพระอนาคา ดูตาย ดูเจ็บ ดูแก่ ดูเกิด ของอรูปพรหมกาย   ทั้งเหตุให้เกิด และความดับ  ทั้งเหตุให้ดับ   ให้เห็นตามความเป็นจริงของทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค   ถ้ายังไม่เห็นตามความเป็นจริง  ต้องดูไปอีก แต่พอเห็นถูกส่วนเข้า   ธรรมกายของพระอนาคาก็ตกศูนย์   วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของศูนย์นั้น 20 วา  แล้วศูนย์นั้นหายวับ   กลับเป็นธรรมกายหน้าตัก 20 วา เป็นพระอรหันต์   พระอรหันต์นี้แล   ถ้าค้นคว้าหาให้เป็นขึ้นได้ด้วยตนเอง   ไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอน อย่างพระสิทธัตถราชกุมารนั้น  นั่นเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาของท่าน   เป็นพระอรหันต์มากน้อยเท่าไร  เป็นสาวกทั้งสิ้น

ตั้งแต่ธรรมกายซึ่งเป็นกายที่ 5 ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุด   นี่แหละเป็นตัวพระรัตนตรัย   กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม ไม่ใช่รัตนตรัย   จำเพาะแต่ธรรมกายอย่างเดียวเป็นตัวพระรัตนตรัย ในองค์ธรรมกายนั้นที่ตรงศูนย์กลางกายของธรรมกายนั้นมีธรรมดวงหนึ่ง  คือธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกาย ธรรมดวงนี้เป็นที่ตั้งที่หยุด ของเห็น จำ คิด รู้ ของธรรมกาย   เห็น จำ คิด รู้ ของธรรมกายไม่เผลอ   หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางของดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายเสมอ  ไม่เผลอเลยนั้นเป็นอรหันต์   ตรงศูนย์กลางของธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้น  มีเป็นศูนย์ว่างเท่าเมล็ดโพธิ์หรือเมล็ดไทร   ตรงนั้นเป็นที่ตั้งที่อยู่ของเห็น จำ คิด รู้   หยุดที่อื่นไม่ถูก  ผิดศูนย์และไม่ถูกความจริง ซึ่งเป็นทางไปของพระอริยะทั้งหลาย    ธรรมกายนั้นมีเห็น จำ คิด รู้ เหมือนกันทุกกาย เห็น จำ คิด รู้ ก็ต้องมีดวงเป็นที่ตั้งเห็น จำ คิด รู้    ดวงเป็นที่ตั้งของเห็นอยู่นอก   ดวงเป็นที่ตั้งของจำอยู่ใน   ดวงเป็น ที่ตั้งของจำอยู่นอก   ดวงเป็นที่ตั้งของคิดอยู่ใน   ดวงเป็นที่ตั้งของคิดอยู่นอก   ดวงเป็นที่ตั้งของรู้อยู่ใน

[พระรัตนตรัยและการเข้าถึงพระรัตนตรัย]

ที่ได้พรรณนามาข้างต้นนั้น ว่าด้วยเรื่องคุณพระรัตนตรัยตามบาลี  ที่ขึ้นต้นด้วย อิติปิ โส ภควา และจบด้วยคำว่า โลกสฺสาติ   ต่อไปนี้จักแสดงสรุปให้สั้นถึง ตัวพระรัตนตรัยโดยตรงว่า มีอะไรแน่ ที่เรียกว่า พระรัตนตรัย และการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นจะเข้าถึงได้อย่างไร

รัตนะ แปลว่า แก้ว  ในที่นี้หมายเอาแก้วอย่างประเสริฐ  เช่น แก้วมณีโชติ ซึ่งนับถือกันว่าเป็นแก้วมีคุณวิเศษสูงสุด   ใครมีไว้ย่อมชื่นชมโสมนัส  อิ่มอกอิ่มใจ  ยิ่งกว่าทรัพย์สิน อย่างอื่นทั้งหมดในโลก    แก้วคือพระรัตนตรัยนี้เหมือนกัน ผู้ใดเข้าถึงก็ย่อมอิ่มใจชื่นใจ เช่นเดียวกัน

ร่างกายพระสิทธัตถะไม่ใช่พุทธรัตนะ  พระสิทธัตถะทรงกระทำความเพียรอยู่ถึง 6 พรรษา จึงพบรัตนะอันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในพระองค์  คือกายธรรม   มีสัณฐานเหมือนพระปฏิมา เกตุดอกบัวตูม มีสีใสเหมือนกระจก ปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกาย ที่ว่านี้มีหลักฐานใน อัคคัญญสูตร ที่พระองค์ตรัสแก่วาเสฏฐสามเณร ว่า ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺฐาธิวจนํ ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ. ในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ยืนยันความว่า ดูก่อนวาเสฏฐสามเณร คำว่าธรรมกาย ธรรมกายนี้เป็นชื่อตถาคตโดยแท้

เรื่องพระวักกลิ ดังที่ยกขึ้นมากล่าวข้างต้นนั้น เมื่อระลึกถึงความในอัคคัญญสูตรนี้ ประกอบแล้ว ย่อมส่องความให้เห็นว่า ที่พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั้น หมายความว่า ผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกาย ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเรา คือตถาคตนั่นเอง มิใช่อื่นไกล หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็ว่า ผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ว่านี้ ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า หรืออีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ใดเห็นธรรมกาย ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า

ทำไมจึงหมายความเช่นนั้น ก็เพราะว่า ขณะนั้นพระวักกลิก็อยู่ใกล้ๆ กับพระองค์ หากจะแลดูด้วยลูกตาธรรมดาทำไมจะไม่เห็นพระองค์ เพราะไม่ปรากฏว่าพระวักกลินั้น ตาพิการ เมื่อเช่นนี้ไฉนพระองค์จะตรัสเช่นนั้นเล่า ที่ตรัสเช่นนั้นจึงตีความหมายได้ว่า ที่แล เห็นด้วยตาธรรมดานั้น เห็นแต่เปลือกของพระองค์คือกายสิทธัตถะที่ออกบวช ซึ่งมิได้อยู่ ในความหมายแห่งคำว่า “เรา” และยังตรัสว่าเป็นกายที่เปื่อยเน่าด้วยนั่นคือกายสิทธัตถะ ที่ออกบวช ซึ่งเป็นกายภายนอกนั่นเอง คำว่า “เรา” ในที่นี้จึงสันนิษฐานได้ว่า หมายถึง กายภายใน ซึ่งไม่ใช่กายเปื่อยเน่า กายภายในคืออะไรเล่า ก็คือธรรมกายนั่นเอง จะเห็นได้ อย่างไร ข้อนี้ตอบไม่ยาก เมื่อได้บำเพ็ญกิจถูกส่วนแล้วท่านจะเห็นด้วยตาของท่านเอง คือ เห็นด้วยตาธรรมกาย ไม่ใช่ตาธรรมดา พระดำรัสของพระองค์ดังยกขึ้นกล่าวมานั้น เป็น ปัญหาธรรมมีนัยลึกซึ้งอยู่ อันผู้ที่มิได้ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจได้ยาก แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติได้แล้ว จะตอบปัญหานี้ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ไม่ต้องไปถามใคร

ธรรมกาย มีสีใสเหมือนแก้วจริงๆ จึงได้ชื่อว่า พุทธรัตนะ

ธรรมทั้งหลายที่กลั่นออกจากหัวใจ ธรรมกายจึงได้ชื่อว่าธรรมรัตนะ ธรรมรัตนะ คือ หัวใจธรรมกายนั้นเอง

ดวงจิตของธรรมกายนั้นได้ชื่อว่า สังฆรัตนะ นี่แหละที่ว่า พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการนี้เกี่ยวเนื่องเป็นอันเดียวนั้น เกี่ยวกันอย่างนี้จะพรากจากกันไม่ได้ ผู้ใดเข้าถึงพุทธรัตนะ ก็ได้ชื่อว่า เข้าถึงธรรมรัตนะ สังฆรัตนะด้วย

การเข้าถึงรัตนะ 3 ดังกล่าวมานี้ จะเข้าถึงได้อย่างไร เพียงแต่เลื่อมใสนับถือ ยังไม่ เรียกว่าเข้าถึง แม้จะท่องบ่นน้อมใจระลึกถึง ก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึง แม้จะปฏิญาณตนว่า ยอม เป็นข้า ก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึง อย่างมากจะเรียกได้ก็เพียง ขอถึง

การที่จะเข้าถึงนั้น จำเป็นจะต้องบำเพ็ญเพียรปฏิบัติเจริญรอยตามปฏิปทาของ พระบรมศาสดาจนบรรลุธรรม คือรู้จริงเห็นแจ้งด้วยตัวของตัวเอง จึงได้ชื่อว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้ และการปฏิบัติเช่นนี้ไม่เป็นการพ้นวิสัยของมนุษย์ เพราะในปัจจุบันนี้มีผู้ที่ได้ บำเพ็ญบรรลุธรรมกายก็มีอยู่มากหลาย ผู้ที่ได้ธรรมกายแล้วเขามีความอิ่มเอิบและสุขกาย สุขใจเพียงไหน ถามเขาดูได้ เพื่อได้ทราบว่าการเข้าถึงพระรัตนตรัยมีผลอย่างไร ผิดกว่าที่ ยังมิได้เข้าถึงอย่างไร ทั้งจะได้รู้ด้วยว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระบรมศาสดามีความจริงแค่ไหน ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานั้นอย่างไร ก็จะรู้ความจริงได้ในเมื่อตนบำเพ็ญสำเร็จ หรือถ้าอยากรู้เพียงเงาๆ ก็ลองถามเขาดูได้

 

เพียรเถิดจะเกิดผล

ในการบำเพ็ญภาวนา ความเพียรเป็นข้อสำคัญยิ่ง ต้องทำเสมอ ทำเนืองๆ ในทุก อริยาบถ ไม่ว่านั่ง นอน เดิน ยืน และทำเรื่อยไป อย่าหยุด อย่าละ อย่าทอดทิ้ง อย่า ท้อแท้ มุ่งรุดหน้าเรื่อยไป ผลจะเกิดวันหนึ่ง ไม่ต้องสงสัย ผลเกิดอย่างไร ท่านรู้ได้ด้วยตัว ของท่านเอง

ตนเป็นที่พึ่งของตน

นี่หมายความว่ากระไร อะไรเป็นตน ตนคืออะไร นามรูปํ อนตฺตา ก็แปลกันว่า นามและรูปไม่ใช่ตน ถ้ากระนั้นอะไรเล่าจะเป็นตน ซึ่งจะได้ทำให้เป็นที่พึ่งแก่ตน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เรียกว่าขันธ์ 5 เมื่อย่อเข้าเรียกอย่างสั้นก็เรียกว่า นามรูป โดย เอากองรูปคงไว้ ส่วนกองเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกัน 4 กองนี้เรียกว่านาม ฉะนั้น ที่ว่านามรูปก็คือขันธ์ 5 นั่นเอง เมื่อขันธ์ 5 ไม่ใช่ตน จึงต้องถามว่าอะไรเล่าเป็นตน ถ้าค้นหาตนไม่พบก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เป็นที่พึ่งแก่อะไร พระพุทธวจนะที่มีอยู่ว่า อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ซึ่งแปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน จะมิได้มีทางออกหรือ ย่อมเป็นไปไม่ได้

ได้เคยกล่าวมาข้างต้นบ้างแล้วว่า พระองค์ทรงสอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ด้วย พระปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ เพื่อให้คิดค้น พระองค์เน้นสอนทางอนัตตา ก็เพื่อให้ เห็นอัตตาเอาเอง สมในคำ สนฺทิฏฺฐิโก ซึ่งแปลว่า ธรรมของพระองค์นั้นผู้ที่ปฏิบัติย่อมเห็น เอง อกฺขาตาโร พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้ทรงบอกแนวทางให้เท่านั้น

ฉะนั้น เมื่อมีเรื่อง “อนัตตา” กับ “อัตตา” ยันกันอยู่ จึงต้องคิดค้นต่อไป ธรรมของ พระองค์จะขัดกันเองไม่ได้ เพื่อที่จะไม่ให้ขัดแย้งกัน จึงต้องแบ่งอัตตาออกเป็น 2 อย่าง คือ อัตตาสมมติ กับ อัตตาแท้ อัตตาสมมติ ได้แก่ กายมนุษย์ กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม เพราะกายเหล่านี้ยังมีเกิด มีตาย เป็นกายส่วนโลกีย์ ยังมีกายอีกกายหนึ่ง ซึ่งเป็นกายโลกุตตระ คือธรรมกาย ธรรมกายนี้แหละเป็นอัตตาแท้ หรือตนแท้

ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนั้น ก็คือเพ่งยึดอาศัยกัน ดำเนินเข้าไปเป็นชั้นๆ คือ เพ่ง กายมนุษย์ส่งให้ถึงกายทิพย์ เพ่งกายทิพย์ส่งให้ถึงกายรูปพรหม เพ่งกายรูปพรหมส่งให้ถึง กายอรูปพรหม เพ่งกายอรูปพรหมส่งให้ถึงธรรมกาย กายคือตน อาศัยพึ่งกันเป็นชั้นๆ เข้าไป เช่นนี้จึงได้ชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนในด้านภาวนาตามนัยที่กล่าวไว้แล้วโดยละเอียดข้างต้น นั้น ยังมีคำว่า “กาเย กายานุปสฺสี” ในมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหลักฐานสนับสนุนอีก กายานุปสฺสี แปลว่า เห็นตาม หรือตามเห็นซึ่งกาย กาเย แปลว่า ในกาย รูปศัพท์มีวิภัตติ ตรึงอยู่ชัดเช่นนั้น แปลตรงตามศัพท์ และย่นคำให้สั้นก็ว่าตามเห็นกายในกาย คือตามเห็น เรื่อยเข้าไปเป็นชั้นๆ เห็นกายมนุษย์แล้วตามเข้าไปเห็นกายทิพย์ ตามเข้าไปเห็นกายรูปพรหม ตามเข้าไปเห็นกายอรูปพรหม ตามเข้าไปเห็นกายธรรม ดังนี้เป็นหลักฐานรับสมกันอยู่ กายมนุษย์รูปร่างหน้าตาอย่างไร กายมนุษย์รูปร่างหน้าตาก็เป็นมนุษย์ใช่อื่นไกล คือกายเรา นี้เอง กายทิพย์ก็เป็นรูปเป็นร่างเช่นกันแต่สวยกว่า กายรูปพรหมสวยกว่างามกว่านั้นอีก กายอรูปพรหมสวยงามยิ่งกว่ารูปพรหมขึ้นไปอีก ธรรมกายนั้นมีสีใสเหมือนแก้ว สัณฐาน ดังรูปพระพุทธปฏิมานั่งสมาธิ เกตุเป็นดอกบัวตูม ดังได้กล่าวมาแล้ว.

 

การรักษาไตรทวาร

ไตรทวาร แปลว่า ประตูทั้ง 3 คือ กาย วาจา ใจ ที่เรียกว่าทวาร ก็เพราะความชั่ว และความดีจะลอดเข้าไปถึงจิตนั้นเข้าทางนี้ ความชั่วเรียกว่าทุจริต ความดีเรียกว่าสุจริต วิธีที่จะเข้าไปมีอาการไหวก่อน ซึ่งเขาเรียกว่า วิญญัติ ไหวทางกายเรียกว่า กายวิญญัติ ทางวาจาเรียกว่า วจีวิญญัติ ทางใจเรียกว่า มโนวิญญัติ อะไรทำให้เกิดอาการไหว หรือ บังคับให้ไหว ไม่ใช่อื่นไกล สังขารนั่นเองบังคับให้ไหว บังคับทางกาย ได้แก่ กายสังขาร ทางวาจา ได้แก่ วจีสังขาร ทางใจ ได้แก่ จิตตสังขาร สังขารคือความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง และมีทางเกิดเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายทุจริตเกิดจากอวิชชาและอาสวะ ฝ่ายสุจริตเกิดจากวิชชา และอนาสวะ ฝ่ายเหตุทุจริตเป็นดวงดำมืดมน ฝ่ายเหตุสุจริตเป็นดวงขาวใสซ้อนอยู่ในดวง ธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ เป็นคู่ปราบกันอยู่ ฝ่ายชั่ว(ดำ) เป็นภาคมาร, ฝ่ายดี(ขาว) เป็น ภาคพระ ต่างมีเจ้าของด้วยกัน ฝ่ายชั่วอำนวยการให้มืด ฝ่ายดีอำนวยการให้สว่างคล้าย โรงงานทำหมอกควันพวกหนึ่ง โรงงานทำไฟฟ้าพวกหนึ่ง เมื่อเราไม่คอยระวังฝ่ายชั่วสอด เข้าไปได้ ย่อมเป็นเหตุให้เราตกไปทางชั่ว คือจะทำอะไรก็ทำในทางชั่ว จะพูดอะไรออกมา ก็เป็นทางชั่ว จะคิดทำอะไรก็เป็นไปในทางชั่วหมด (อกุศลกรรมบถ 10)

ถ้าเราคอยระวังรักษาไว้ให้ดี บำเพ็ญสมาธิให้ดวงขาวใสปรากฏอยู่ในศูนย์กลางกาย เสมอ เราจะทำอะไรก็เป็นไปในทางดี พูดอะไรก็พูดไปทางดี คิดอะไรก็คิดไปทางดี เพราะ ฉะนั้น จึงควรบำเพ็ญตนให้เป็นฝ่ายขาวเสมอ เวลาจะตายถ้าปล่อยให้ไปตกอยู่ฝ่ายดำ เรียกว่าหลงตาย จะไปสู่ทุคติ ถ้าอยู่ในฝ่ายขาวเรียกว่าไม่หลงตาย จะไปสู่สุคติแน่แท้ จึง เป็นการจำเป็นยิ่งที่จะระวังให้อยู่ฝ่ายขาว

วรญฺญํ สรณํ นตฺถิ สิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งของเราได้ไม่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 3 รัตนะนี้เท่านั้น เป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของเรา

เอเตน สจฺจวชฺเชน ด้วยสัจจวาจาภาษิตนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาธุชนทั้งหลาย ทั่วกัน.