บุพพาจารย์

 
 


พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
องค์ปฐมบรมครูแห่งวิชชาธรรมกายในยุคปัจจุบัน

ชีวประวัติสังเขป พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ชีวประวัติโดย พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
ชีวประวัติโดย สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)
อัตตชีวประวัติ โดย พระมงคลเทพมุนี (ท่านบันทึกเอง)
พระทิพย์ปริญญาเล่าเรื่องหลวงพ่อวัดปากน้ำ
พระธรรมเทศนา 63 กัณฑ์
พระของขวัญ หลวงพ่อวัดปากน้ำ


 

 


พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
พระวิปัสสนาจารย์ของหลวงพ่อพระเทพญาณมงคล

 


พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.6)
ผู้ก่อกำเนิดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

ผู้ร่วมสร้างบารมีและศิษยานุศิษย์บางท่าน ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น) วัดพระเชตุพนฯ พระครูวินัยธรชั้ว โอภาโส
พระภาวนาโกศลเถร (ธีระ คล้อสุวรรณ) พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)
พระเมธีรัตโนดม (อำนวย ปญฺญาวุฑฺโฒ) พระอาจารย์สังเวียน อธิวตฺโต
อาจารย์แม่ชีปุก มุ้ยประเสริฐ อาจารย์แม่ชีทองสุข สำแดงปั้น
อาจารย์แม่ชีญาณี ศิริโวหาร อาจารย์แม่ชีถนอม อาสไวย์
อาจารย์แม่ชีเธียร ธีระสวัสดิ์ คุณครูฉลวย สมบัติสุข
คุณครูตรีธา เนียมขำ ศาสตราจารย์บัญญัติ สุชีวะ