ปาฐกถาธรรม โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

 
 

ปาฐกถาธรรม
โดย
พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.6)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  เวลา 08.00-08.30 น.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์   ทั่วประเทศ

2539
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 9 มิถุนายน 2539  
ความไม่ประมาทเป็นมงคลอันสูงสุด 21 กรกฎาคม 2539  
ความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุด 18 สิงหาคม 2539  
ความเคารพเป็นมงคลอันสูงสุด 15 กันยายน 2539  
คุณธรรมของนักบริหาร 24 พฤศจิกายน 2539  
เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้มีการงานสะอาด 15 ธันวาคม 2539  
2540
ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรม 19 มกราคม 2540  
ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข 1 16 กุมภาพันธ์ 2540  
ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข 2 16 มีนาคม 2540  
ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข 3 20 เมษายน 2540  
การสำรวมจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมา เป็นมงคลสูงสุด 18 พฤษภาคม 2540  
คุณค่าของพระรัตนตรัย 1 15 มิถุนายน 2540  
คุณค่าของพระรัตนตรัย 2 20 กรกฎาคม 2540  
ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจน 1 17 สิงหาคม 2540  
ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจน 2 21 กันยายน 2540  
ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจน 3 19 ตุลาคม 2540  
ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 1 16 พฤศจิกายน 2540  
ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 2 21 ธันวาคม 2540  
2541
ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 3 18 มกราคม 2541  
ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 4 15 กุมภาพันธ์ 2541  
ความกตัญญูและการบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด 15 มีนาคม 2541  
ความได้ปัญญา นำมาซึ่งความสุข 19 เมษายน 2541  
ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า 17 พฤษภาคม 2541  
พึ่งตนพึ่งธรรม นำให้สุขสันต์ 21 มิถุนายน 2541  
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร 19 กรกฎาคม 2541  
พระคุณของแม่ 16 สิงหาคม 2541  
หาบุญได้ใช้บุญเป็น 1 20 กันยายน 2541  
หาบุญได้ใช้บุญเป็น 2 18 ตุลาคม 2541  
วิธีสร้างพระในใจตน 15 พฤศจิกายน 2541  
ทำตนให้เป็นสุข ในยุคเศรษฐกิจซบเซา 20 ธันวาคม 2541  
2542
ธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้า 1 17 มกราคม 2542  
ธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้า 2 21 กุมภาพันธ์ 2542  
ธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้า 3 21 มีนาคม 2542  
ธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้า 4 18 เมษายน 2542  
การบำรุงมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุด 16 พฤษภาคม 2542  
ความคงแก่เรียนเป็นมงคลสูงสุด 20 มิถุนายน 2542  
ความเป็นผู้มีบุญมาก่อน เป็นมงคลสูงสุด 1 18 กรกฎาคม 2540  
ความเป็นผู้มีบุญมาก่อน เป็นมงคลสูงสุด 2 15 สิงหาคม 2542  
สติสัมปชัญญะ 19 กันยายน 2542  
ความกตัญญูกตเวที 1 17 ตุลาคม 2542  
ความกตัญญูกตเวที 2 21 พฤศจิกายน 2542  
ความกตัญญูกตเวที 3 19 ธันวาคม 2542  
2543
ความกตัญญูกตเวที 4 16 มกราคม 2543  
ความกตัญญูกตเวที 5 20 กุมภาพันธ์ 2543  
ความกตัญญูกตเวที 6 19 มีนาคม 2543  
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี 16 เมษายน 2543  
สวรรค์ในอก - นรกในใจ 21 พฤษภาคม 2543  
ทางไปสวรรค์รก - ทางไปนรกเตียน 18 มิถุนายน 2543  
วันอาสาฬหบูชา 16 กรกฎาคม 2543  
หลักการครองตน 20 สิงหาคม 2543  
หลักการครองคน 17 กันยายน 2543  
หลักการครองงาน 15 ตุลาคม 2543  
หลักการครองเรือน 19 พฤศจิกายน 2543  
หลักการครองบ้านครองเมือง 17 ธันวาคม 2543  
2544
คุณสมบัติของนักบริหาร 28 มกราคม 2544  
การเคารพเป็นมงคลสูงสุด 18 มีนาคม 2544  
ทานกุศลมงคลชีวิต 15 กรกฎาคม 2544  
ความสามัคคีแห่งหมู่นำสุขมาให้ 16 กันยายน 2544  
ความทุกข์อันเกิดแต่กาม 18 พฤศจิกายน 2544  
2545
คุณธรรมนำเด็กให้เจริญ 20 มกราคม 2545  
คุณธรรมนำให้สุขสมปรารถนา 17 มีนาคม 2545  
สติและปัญญา คุณธรรมเครื่องรักษาตน 19 พฤษภาคม 2545  
กรรมบันดาล 14 กรกฎาคม 2545  
ความประพฤติธรรมเป็นมงคลสูงสุด 15 กันยายน 2545  
หลักธรรมนำไปสู่ความสำเร็จและสันติสุข 17 พฤศจิกายน 2545  
2546
พาลพาไปหาผิด บัณฑิตพาไปหาผล 19 มกราคม 2546  
สุขภาพจิตดี มีปัญญา พาให้สุขสันต์ 16 มีนาคม 2546  
ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า 18 พฤษภาคม 2546  
มีของดี แต่ไม่รู้จักใช้ 20 กรกฎาคม 2546  
เบญจศีลเบญจธรรมนำให้สุขสันต์ 21 กันยายน 2546  
สุขหรือทุกข์เกิดแต่กรรมของตน 16 พฤศจิกายน 2546  
2547
ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมไม่ยากจน 18 มกราคม 2547  
ความสามัคคีแห่งหมู่นำสุขมาให้ 2 21 มีนาคม 2547  
หลักธรรมาภิบาล 1 16 พฤษภาคม 2547  
หลักธรรมาภิบาล 2 20 มิถุนายน 2547  
หลักธรรมาภิบาล 3 17 ตุลาคม 2547  
หลักธรรมาภิบาล 4 14 พฤศจิกายน 2547  
หลักธรรมาภิบาล 5 21 พฤศจิกายน 2547  
พระผู้นำดีเป็นศรีแก่แผ่นดิน 19 ธันวาคม 2547  
2548
ธรรมส่องใจ จากมหันตภัยสึนามิ 9 มกราคม 2548  
วันวิสาขบูชา : วันสำคัญสากลและสันติสุขแห่งโลก 15 พฤษภาคม 2548  
บุคคลหาได้ยากในโลก 1 26 มิถุนายน 2548  
เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ไม่ประมาท 21 สิงหาคม 2548  
บุคคลหาได้ยากในโลก 2 28 สิงหาคม 2548  
บุคคลหาได้ยากในโลก 3 16 ตุลาคม 2548  
บุคคลหาได้ยากในโลก 4 18 ธันวาคม 2548  
2549
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งด้วยพระบารมี 15 มกราคม 2549  
ความเจริญสันติสุขสำเร็จได้ด้วยความสามัคคี 19 มีนาคม 2549  
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 27 สิงหาคม 2549  
การบูชาชนที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด 17 กันยายน 2549
2553
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 16 พฤษภาคม 2553