โครงสร้างการบริหารวัด

 
 

เจ้าอาวาส
พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต)  ป.ธ.9, พธ.บ., กศ.ม. (แนะแนว) มสธ., พธ.ด.

รองเจ้าอาวาส
พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ ป.ธ.7 พระมหาสมัย หิริมโก  ป.ธ.7
พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต  ป.ธ.8, วศ.บ. จุฬาฯ พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร) ป.ธ.4, พธ.ม.
พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต ป.ธ.8, วท.บ. มก. พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ป.ธ.9, พธ.ด.
พระมหาอธิโชค สุโชโต ป.ธ.9 พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.9, วศ.บ. สจล.
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.9, พธ.บ., ศษ.ม. พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย ป.ธ.9, พธ.ม.
   

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

กองการศึกษา

กองฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ

กองวิปัสสนา

 • พระวิปัสสนาจารย์
  ผู้ปฏิบัติและให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4

กองปกครอง

 • ประธานฝ่ายบริหาร
 • ประธานฝ่ายปกครอง
 • คณะอนุกรรมการวินัยธร
 • พระผู้ปกครองเขตต่างๆ
 • พระพี่เลี้ยงพระนวกะ
 • พระพี่เลี้ยงสามเณร

กองเผยแผ่และประชาสัมพันธ์

 • ฝ่ายอาคารประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายต้อนรับ
 • ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์
 • ฝ่ายสารสนเทศและเว็บไซต์
 • สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
 • ฝ่ายเผยแผ่ทางวิทยุ
 • ฝ่ายเสียงและวิดีทัศน์
 • ฝ่ายผลิตซีดี
 • ฝ่ายป้าย

กองศาสนูปถัมภ์

 • ฝ่ายโรงครัว
 • ฝ่ายจัดสถานที่พิธี
 • ฝ่ายพิธีบรรพชาอุปสมบท
 • ฝ่ายดูแลอุโบสถ
 • ฝ่ายดูแลวิหารพุทธภาวนาฯ
 • ภัตตุทเทสก์ (รับนิมนต์)
 • ฝ่ายกิจการยานพาหนะ
 • ฝ่ายคลังสังฆภัณฑ์
 • ฝ่ายพยาบาล
 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร

กองสาธารณูปการ

 • ฝ่ายก่อสร้าง
 • ฝ่ายไฟฟ้า
 • ฝ่ายประปา

กองการเงิน

 • ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 • ฝ่ายเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการสงฆ์