ผู้บริหารการศึกษาแผนกบาลี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 2)

พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต  ป.ธ.9  ที่ปรึกษา
พระมหาประเสริฐ ปญฺญาเสฏฺโฐ  ป.ธ.7  ที่ปรึกษา
พระมหาสมัย หิริมโก  ป.ธ.7  ที่ปรึกษา
พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต  ป.ธ.8   ที่ปรึกษา
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม  ป.ธ.9  ที่ปรึกษา
พระมหาอธิโชค สุโชโต ป.ธ.9  ที่ปรึกษา

  1. พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ  ป.ธ.9  อาจารย์ใหญ่
  2. พระมหาธีรชัย ธีรชโย ป.ธ.9  รองอาจารย์ใหญ่
  3. พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม  ป.ธ.9  อาจารย์ใหญ่
  4. พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย  ป.ธ.9   รองอาจารย์ใหญ่
  5. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร  ป.ธ.9   เลขานุการ
  6. พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.6  ผู้ช่วยเลขานุการ