Author Topic: อรูปพรหม บำเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้นได้ไหมและอรูปพรหมมีรูป..หรือไม่  (Read 7935 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 593
  • จิตพิสัย 29
ข้อ 1 เนื่องจากอรูปพรหมไม่มีรูปกายแล้ว มีแต่จิตกับเจตสิก แล้วจะเจริญวิปัสสนาเพื่อหลุดพ้นได้ไหมครับ (เห็นกายในกาย? เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม) เฉพาะกรณีที่อรูปพรหมนั้น อาจเคยได้ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วยังมีสัญญาจำได้หมายรู้อยู่ (ศึกษา ปฏิบัติได้อรูปฌาณ แต่ไม่ได้บวชในพุทธศาสนา)

ข้อ 2 เนื่องจากไม่มีรูปกาย จึงไม่มีอวัยวะรับรู้โลกภายนอก (ประสาทสัมผัส 5) ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นสวรรค์ไปโปรดเทวดาทั้งหลาย อรูปพรหมก็ไม่อาจรับฟังธรรมได้และไม่เห็น (เข้าใจถูกไหมครับ)

ข้อ 3 อรูปพรหม อยู่เหนือรูปพรหม จะเนรมิตกายทิพย์ได้หรือไม่ครับ เพราะเทพชั้นสูงกว่าย่อมมีอำนาจทิพย์เหนือเทพชั้นต่ำกว่า หากทำได้ก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้เช่นกัน

----------------------------------------------
http://aphidham.mcu..../prariset3.html หน้า 55
คัดมาประกอบการศึกษาครับ

๑. ในกามาวจรภูมิ หรือ กามภูมิ ซึ่งมี ๑๑ ภูมิ ได้แก่ อบายภูมิ ๔, มนุษยภูมิ ๑ และ เทวภูมิ ๖ นั้น มีวัตถุ ๖ ครบบริบูรณ์ จึงเป็นที่อาศัยให้เกิด วิญญาณธาตุครบ ทั้ง ๗ เหมือนกัน คือ
(๑) จักขุวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของ จักขุวิญญาณธาตุ ๑ ได้แก่ จักขุวิญญาณจิต ๒
(๒) โสตวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของ โสตวิญญาณธาตุ ๑ ได้แก่ โสตวิญญาณจิต ๒
(๓) ฆานวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของ ฆานวิญญาณธาตุ ๑ ได้แก่ ฆานวิญญาณจิต ๒
(๔) ชิวหาวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณธาตุ ๑ได้แก่ ชิวหาวิญญาณจิต ๒
(๕) กายวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิดของ กายวิญญาณธาตุ ๑ ได้แก่ กายวิญญาณจิต ๒
(๖) หทยวัตถุ
มโนธาตุ ๓ ได้แก่ ปัญจทวาราวัชชนจิต ๑ สัมปฏิจฉันนจิต ๒
มโนวิญญาณธาตุ ๑ ได้แก่ จิตที่เหลือ ๗๖
--------------------------------------------------------------------------------


หน้า ๕๕

๒. ในรูปาวจรภูมิ หรือรูปภูมิ ๑๕ (เว้นอสัญญสัตตตภูมิ) นั้น มีวัตถุเพียง ๓ อันเป็นที่อาศัยให้เกิดวิญญาณธาตุ ๔ เท่านั้น คือ
(๑) จักขุวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิด จักขุวิญญาณธาตุ ๑
(๒) โสตวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิด โสตวิญญาณธาตุ ๑
(๓) หทยวัตถุ เป็นที่อาศัยเกิด
มโนธาตุ ๑
มโนวิญญาณธาตุ ๑

ส่วนฆานวัตถุ อันเป็นที่อาศัยเกิด ฆานวิญญาณธาตุ ๑, ชิวหาวัตถุ อันเป็นที่ อาศัยให้เกิด ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑ และกายวัตถุ อันเป็นที่อาศัยให้เกิดกายวิญญาณ ธาตุ ๑ รวม ๓ วัตถุ ๓ ธาตุนี้ไม่มี
แต่ว่า รูปพรหมทั้ง ๑๕ ภูมินี้ มีจมูก แต่ไม่มีฆานวัตถุ คือไม่มีฆานปสาทรูป, มีลิ้น แต่ไม่มีชิวหาวัตถุ คือไม่มีชิวหาปสาทรูป, มีกาย แต่ไม่มีกายวัตถุ คือไม่มีกาย ปสาทรูป ดังนั้น ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ และ กายวิญญาณ ไม่มีที่อาศัยเกิด จึงเกิดไม่ได้
อนึ่ง กามภูมิ ๑๑ และรูปภูมิ ๑๕ รวม ๒๖ ภูมินี้ มีชื่อรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปัญจโวการภูมิ คือ ภูมิที่มีขันธ์ ๕ ได้แก่มี รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์
เฉพาะอสัญญสัตตภูมิ ซึ่งเป็นรูปภูมิอีกภูมิหนึ่งนั้น ไม่มีวัตถุทั้ง ๖ และไม่มี วิญญาณธาตุทั้ง ๗ เลยแม้แต่สักอย่างเดียว ทั้งนี้ เป็นเพราะภูมินี้มีแต่รูปขันธ์ เท่านั้น ส่วนนามขันธ์อีก ๔ ขันธ์นั้นไม่มี ดังนั้น อสัญญสัตตภูมินี้จึงมีชื่อเรียกอีก ชื่อหนึ่งว่า เอกโวการภูมิ คือ ภูมิที่มีขันธ์ ๑ ได้แก่ มีรูปขันธ์เพียงขันธ์เดียว

๓. อรูปาวจรภูมิ หรือ อรูปภูมิ ซึ่งมี ๔ ภูมินั้น วัตถุ ๖ ไม่มีเลย เพราะ อรูปภูมิเป็นภูมิที่ไม่มีรูปธรรม มีแต่นามธรรมเท่านั้น ดังนั้นวัตถุ ๖ ซึ่งเป็นรูปธรรม ทั้ง ๖ จึงไม่มีในอรูปภูมิ แต่ว่าในอรูปภูมิทั้ง ๔ นี้ วิญญาณธาตุ ๗ นั้นเกิดได้ ๑ คือ มโนวิญญาณธาตุ ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยหทยวัตถุใด ๆ เลยทั้งนั้น เพราะเหตุว่าอรูปภูมิทั้ง ๔ นี้มีแต่นามขันธ์ทั้ง ๔ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ส่วนรูปขันธ์ไม่มี จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จตุโวการภูมิ คือ ภูมิที่มี ๔ ขันธ์ (ขาดรูปขันธ์ไปขันธ์หนึ่ง)
----------------

คัดลอกจากปริจเฉทที่ 4 ตามที่คุณเฉลิมศักดิ์แนะนำไว้ ผมได้ศึกษาดู หน้า 59/60 พบประโยคนี้ครับ
"อนาคามิผลบุคคล ๑ อรหัตตมัคคบุคคล ๑ อรหัตตผลบุคคล ๑ บุคคลทั้ง ๓ นี้ มีได้ใน ๒๖ ภูมิ คือ มนุษย์ ๑ ภูมิ เทวดา ๖ ภูมิ รูปพรหม ๑๕ ภูมิ อรูปพรหม ๔ ภูมิ บุคคลทั้ง ๔ นี้ มีไม่ได้ใน ๕ ภูมิ คืออบาย ๔ ภูมิ อสัญญสัตต ๑ ภูมิ "

หากพิจารณาตามตัวอักษรแล้ว อรูปพรหม 4 ภูมิก็มีพระอรหันต์ได้ครับ ไม่ทราบท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรครับ

เท่าที่พิจารณาแล้วพิจารณาอีกที พอเข้าใจแล้วครับว่า หากเป็นพระอริยบุคคลก่อนแล้วไปเกิดในอรูปภูมิยังสามารถบำเพ็ญต่อเพื่อบรรลุอรหันต์ได้ แต่หากไม่ใช่แล้ว (กรณีพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้า) นั้น คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ ไม่ทราบหลักการวิปัสสนา และ ไม่สามารถนิรมิตรูปกายเพื่อฟังธรรมได้-------------------------------------------------------------


« Last Edit: March 04, 2012, 01:00:33 AM by yesterday »

Offline Misters@@k

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 78
  • จิตพิสัย 61
 ;Dอรูปพรหมมีรูปครับ แต่เป็นรูปที่ละเอียดกว่ารูปพรหม ตาธรรมกายมองเห็นได้ครับ

ส่วนรายละเอียดลองเข้าไปอ่านศึกษาลิงค์นี้ดูครับ ตอบข้อสงสัยได้ ;D ;D ;D

http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=1065.0