Author Topic: มุทิตาสักการะแด่ ... พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปโมทิโต  (Read 28695 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

มุทิตาสักการะแด่
"พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปโมทิโต"
เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก


มุทิตาสักการะแด่ พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.9   รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร   
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประวัติสังเขป พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปโมทิโต
ชื่อ พระมหาปราโมทย์   ฉายา ปโมทิโต   นามสกุล ใจสมบุญ   อายุ 46   พรรษา 27

วิทยฐานะ
น.ธ.เอก, ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.บ.)
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศษ.ม.)


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
เป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เป็นรองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เป็นพระกรรมวาจาจารย์
เป็นประธานคณะอนุกรรมการวินัยธร (คำสั่งเจ้าอาวาสที่ 4/2544)
เป็นผู้ปกครองพระนวกะ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำภาค 15
เป็นหัวหน้าสำนักงานหน่วยวิทยบริการ มจร. ราชบุรี
เป็นผู้ประสานงานคณะสังคมศาสตร์ ประจำหน่วยวิทยบริการ มจร.ราชบุรี
เป็นอาจารย์ประจำหน่วยวิทยบริการ มจร.ราชบุรี
เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวงประจำภาค 15

สถานะเดิม
ชื่อ ปราโมทย์ นามสกุล ใจสมบุญ เกิด วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2508  ณ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
บิดาชื่อ อุดม ใจสมบุญ   มารดาชื่อ ทองเพียน ใจสมบุญ

อุปสมบท
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พระอุปัชฌาย์ พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พระกรรมวาจาจารย์ พระราชปริยัติกวี (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.9) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูอุปถัมภ์ธรรมกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)

วิทยฐานะ
พ.ศ.2524 สำเร็จวิชาสามัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.2530 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2542 สำเร็จชั้นปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.2546 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม คณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2546 สำเร็จชั้นปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) แขนงวิชาการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปัจจุบัน กำลังทำวิทยานิพนธ์ ชั้นปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปกครอง
พ.ศ.2537 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2538 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.2540 เป็นรองเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2544 เป็นประธานคณะอนุกรรมการวินัยธร (คำสั่งเจ้าอาวาส)
พ.ศ.2544 เป็นผู้ปกครองพระนวกะ ในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2555 เป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งานการศึกษา
พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวง ภาค 15
พ.ศ.2538 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดสามพระยา
พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2542-2550 เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวงประจำภาค 15
พ.ศ.2549 เป็นอาจารย์ประจำ หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร. ราชบุรี
พ.ศ.2551 เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำภาค 15 ส่วนหน่วยวิทยบริการ มจร. ราชบุรี
พ.ศ.2551 เป็นหัวหน้าสำนักงาน ประจำหน่วยวิทยบริการ มจร. ราชบุรี

งานเผยแผ่
พ.ศ.2534-2550 เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมกัมมัฏฐาน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
พ.ศ.2534-2550 เป็นหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นประจำทุกปี
พ.ศ.2551 เป็นวิทยากรโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำภาค 15
พ.ศ.2551-2554 เป็นรองเลขานุการคณะกรรมกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
พ.ศ.2551-2554 เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
พ.ศ.2551-2554 เป็นคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา และ หนังสือ คู่มือการปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานของสำนักปฏิบัติธรรม 5 สาย
พ.ศ.2554 เป็นเลขานุการคณะกรรมกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายธรรมประจำ “ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำศูนย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ศสค.)”
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
ร่วมมุทิตาสักการะแด่ "พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปโมทิโต" เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ด้วยครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
กราบมุทิตาสักการะแด่ พระอาจารย์มหาปราโมทย์ ปโมทิโต ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
ขอถวายมุทิตาสักการะแก่ท่านพระอาจารย์มหาปราโมทย์ที่เคารพอย่างสูงครับ

ที่ผมจะโพสต์ต่อจากนี้ อาจไม่เกี่ยวกันกับประเด็นของกระทู้ แต่ก็ขอบอกกล่าวเอาไว้ให้ทราบ
ไม่ได้กล่าวรายละเอียดทั้งหมด เพราะจะยืดยาวไป แต่เอาเฉพาะบางข้อที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์

พระสังฆาธิการ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์ ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๕. ถ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอ หรือเป็นเจ้าคณะจังหวัด หรือเป็นที่ปรึกษาให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการปกครอง
แต่ต้องดำรงตำแหน่งมาเกิน ๑ ปีแล้ว และมีผลงานในหน้าที่ดีพอสมควร

๒๑. พระสังฆาธิการตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าอาวาสพระอารามหลวง รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

(๑) ผู้มีวิทยฐานะเป็นเปรียญเอก (เปรียญธรรม ๗-๘-๙) ให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

(๒) พระครูสัญญาบัตรตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นผู้สอบไล่ได้เป็นเปรียญเอกมีสิทธิเสนอขอปรับวุฒิเปรียญธรรมได้
แม้เวลาที่ได้รับสมณศักดิ์แล้วนั้นยังไม่ครบเวลา ๕ ปีก็ตาม
และปรับให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญทุกตำแหน่ง

ถ้าการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะอำเภอ ของท่านพระอาจารย์มหาปราโมทย์ เป็นไปโดยเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหา
ตามหลักเกณฑ์นี้ ก็หมายความว่า วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา่ราม
ก็มีโอกาสสูง ที่จะได้ฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะรูปที่ 2 ของวัดหลวงพ่อสดฯ
ในอนาคตอันใกล้ อย่างเร็วที่สุด ในระหว่างการอบรมพระกัมมัฏฐานรุ่นที่ 66 ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 นี้ครับ

(ส่วนตัวผมคาดว่าคงจะเป็นปีหน้านี่แหละครับ
เพราะดูแนวโน้มจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดราชบุรี
ที่ไม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ก็เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอกันหมด
ปี 2556 นี้ วัดหลวงพ่อสดฯ ได้ฉลองหลายอย่างนะครับ จะว่าเป็นปีทองเลยก็ได้ครับ

ส่วนเรื่องเจ้าคุณซ้อนกันเกินหนึ่งรูปในวัดราษฎร์ คิดว่าคงไม่น่ามีปัญหา
เพราะอย่างวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นวัดราษฎร์แท้ ๆ ก็มีเจ้าคุณ 2 รูปมาแล้ว คือเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสปัจจุบัน
แล้วก็ต้องยอมรับว่า วัดหลวงพ่อสดฯ ก็มี connection ที่ดีกับผู้ใหญ่ในคณะสงฆ์หลายท่าน
และผลงานที่วัดหลวงพ่อสดฯ ทำมาตลอด 21+10 ปี ก็ทำได้ไม่แพ้วัดพระธรรมกาย ถึงแม้ทุนจะจำกัดไปหน่อย
มั่นใจว่า 2556 คงได้ฉลองเจ้าคุณใหม่แน่นอนครับ)
« Last Edit: February 27, 2012, 07:05:13 PM by หยุดไปด้วยกัน »
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
สาธุ อนุโมทนา มุทิตาจิต กับพระอาจารย์มหาปราโมทย์ครับ

สมณะศักดิ์ ก็เป็นเครื่องถวายไว้เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นประโยชน์ในการบริหารปกครองในวงการพระพุทธศาสนาของไทยได้พอสมควร

แต่ก็ใช่ว่าจะได้เป็นพระราชาคณะขึ้นไปกันง่ายๆ หากไม่ใช่วัดหลวง โดยทั่วไปวัดราษฎ์มักจะไม่มีเจ้าคุณซ้อนกันเกินหนึ่งรูป ยกเว้นบางวัดบางกรณีเป็นพิเศษ หรือแม้แต่วัดหลวงที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียง ก็ยากที่จะได้ หากไม่ได้ใกล้ชิดผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่สั่งถวาย

พระอาจารย์จากวัดหลวงพ่อสดหลายรูปที่มีความรู้ความสามารถเหมาะควรแก่พระราชาคณะ ขอมุทิตาจิตล่วงหน้าที่พระอาจารย์ทั้งหลายท่านจะได้รับในอนาคตกาลสืบต่อไปครับ สาธุ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline ptt09

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 163
 • จิตพิสัย 9
ขอร่วมมุทิตาสักการะแด่พระอาจารย์มหาปราโมทย์ครับ เก่งทั้งปริยัติและปฎิบัติน่ายินดีครับ 

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
ขอบคุณพี่ mr.surin ที่ำนำข้อมูลและภาพแห่งความปลาบปลื้มมาให้ชมกันครับ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
กราบอนุโมทนา..........สาธุๆๆ กับ ท่าน ครับ :) :) :)

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ขอโอกาสกราบถวายมุทิตาสักการะด้วยครับ