Author Topic: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด  (Read 49851 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jabob

 • Newbie
 • *
 • Posts: 15
 • จิตพิสัย 0
สวัสดีครับ มีชาววัดที่ราชบุรีหรือท่านใดๆพอทราบคาถาบูชาหลวงปู่สดมั้ยครับ จำได้ว่ามีตรงวิหารที่มีรูปหลวงปู่ยืนอยู่ พอดีเห็นมีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระดังต่างๆ พร้อมคาถาบูชา ส่วนของหลวงปู่สดนั้นเขาพิมพ์ติดว่า "สัมมาอรหัง" ซึ่งจริงๆก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทราบกันดีแต่ผมเลยนึกถึงคาถาตรงวิหารนั้นที่อาจจะเหมาะกว่าสำหรับกรณีนี้ครับ ทางผู้จัดแสดงบอกว่าถ้าหามาได้ก็ช่วยแนะนำได้เลย ตัวผมอยู่กรุงเทพ ไม่ค่อยได้ไปวัดจึงเขียนกระทู้ฝากไว้ครับ

ขอบคุณครับ

Offline chok

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 1
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #1 on: July 18, 2012, 06:39:42 AM »
                                                                                คาถาบูชาหลวงปู่สด                                           
                                                                                   (นะโม  3  จบ)
โยธะ จันทะสะโร ธัมมะ กายัสสะ กุสะโล วะโร คุณาธิโก มะหาเถโร สิเรนะตัง  นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

Offline jabob

 • Newbie
 • *
 • Posts: 15
 • จิตพิสัย 0
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #2 on: July 18, 2012, 08:18:24 AM »
ขอบคุณครับคุณ chok

Offline Vee

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
 • จิตพิสัย 9
 • Gender: Male
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #3 on: July 18, 2012, 09:45:32 AM »
สาธุ ตามที่คุณ chok บอกไว้เลยครับ

ภาพแผ่นหินสลักคาถาบูชาหลวงปู่สด ที่วิหารหลวงพ่อสด

 

Offline S8

 • Newbie
 • *
 • Posts: 6
 • จิตพิสัย 1
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #4 on: July 18, 2012, 12:59:04 PM »
                                                                                คาถาบูชาหลวงปู่สด                                           
                                                                                   (นะโม  3  จบ)
โยธะ จันทะสะโร ธัมมะ กายัสสะ กุสะโล วะโร คุณาธิโก มะหาเถโร สิเรนะตัง  นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

ข้อสังเกตุ คำว่า ธัมมะ กายัสสะ ต้องติดกันหรือป่าวครับ
ว่ากันตามหลักบาลีแล้วต้องเขียนติดกันเป็น  ธัมมะกายัสสะ

เพราะเป็นคำสนธิสองคำคือระหว่าง  ธมฺม + กายสฺส (ธัมมะ+กายัสสะ)

เลยต้องเขียนติดกันเป็น ธัมมะกายัสสะ ครับ

ไม่รู้ผมเข้าใจถูกต้องหรือป่าวครับ

แต่เวลาเราอ่านไปความหมายก็ตามนั้นแหล่ะครับ เป็นการบูชาหลวงปู่สดครับ

[/i]

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #5 on: July 19, 2012, 12:14:06 AM »
ความจริงแล้ว มีพระคาถาบูชาพระคุณหลวงปู่สด ทีพระมหาเถราจารย์วัดปากน้ำได้รจนาไว้เป็นคาถาภาษาบาลี และได้ใช้สวดสรรเสริญคุณกันตลอดมา

อยู่ในหนังสือสวดมนต์ฉบับวัดปากน้ำ และวัดหลวงพ่อสดครับ

จะเป็นบทเต็มดั่งเดิมเลย ก็มีที่วัดหลวงพ่อสดและวัดป่าวิสุทธิคุณเท่านั้น ที่นิยมสวดกันเป็นประจำ ลองไปเปิดสวดกันนะครับ

แนะนำว่า สวดเป็นทำนองสรภัญญะ จะเพราะมากครับ

Offline chok

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 1
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #6 on: July 19, 2012, 07:19:46 AM »
บทนี้หรือเปล่าครับ
*มังคลเทวมุนิปัตติทานคาถา*
(ว่าด้วยการอุทิศถวายส่วนบุญแด่พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
โย โส จันทะสะโร เถโร             สัปปัญโญ กะรุณายะโก
ราชะทินนาภิธาเนนะ             มังคะละเทวะมุนิว๎หะโย
พระเถระใด นามว่า ‘จันทสร’ เป็นผู้มีปัญญา เจริญด้วยกรุณา มีชื่อโดยพระราชทินนนาม ว่า ‘พระมงคลเทพมุนี’
ชะนานัง อิธะ สัพเพสัง             อิสสะโร ปะริหาระโก
วินะยัสสะ จะ ธัมมัสสะ            ธัมมะกายัสสะ โกวิโท
เป็นใหญ่ บริหารปกครองชนทั้งปวง ในวัดปากน้ำนี้ ทั้งเป็นผู้ฉลาดในพระธรรมวินัย และธรรมกาย.
ธัมเมสุ    คะรุโก    ธีโร          สีเลสุ สุสะมาหิโต
สิสสานัง    ภิกขุอาทีนัง            ปิตุฏฐาเน ปะติฏฐิโต
เป็นปราชญ์ เป็นผู้หนักในธรรม ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งหลาย ดำรงอยู่ในฐานะบิดา ของศิษย์ทั้งหลาย มีภิกษุเป็นต้น
อาหาราทีหิ    วัตถูหิ             เอเตสัง อะนุกัมปะโก
พะหุนนัง    กุละปุตตานัง         อุปัชฌาโย วิจักขะโณ,
อนุเคราะห์ศิษย์เหล่านั้นด้วยวัตถุมีอาหารเป็นต้น เป็นพระอุปัชฌาย์ ผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาของกุลบุตรทั้งหลายเป็นอันมาก,
โสทานิ    กาละมากาสิ         กัล๎ยาณะกิตติ ติฏฐะติ.
บัดนี้ ท่านได้มรณภาพแล้ว แต่ชื่อเสียงอันงดงามของท่านยังดำรงอยู่.
ตัมมะยัง    ยะติกา    เถรา          มัชฌิมา นะวะกา จิธะ
นิจจัง   อะนุสสะรันตาวะ          ตัสสะ คุเณนะ โจทิตา
ปุญญันตัสสะ    กะริต๎วานะ            เทมะ ปัตติง อะเสสะโต
เราทั้งหลาย ผู้เป็นนักบวช ในพระศาสนานี้ ที่เป็นเถระ ปานกลาง ผู้ใหม่ ก็ตาม ระลึกถึงท่านอยู่เป็นนิตย์เทียว อันคุณความดีของท่านตักเตือนแล้ว กระทำบุญแล้ว ย่อมอุทิศส่วนบุญแก่ท่าน โดยไม่เหลือ.
ยัง ยัง  เตนะ กะตัง  ปุญญัง,          ยัง ยัง อัมเหหิ สัญจิตัง,
ตัสสะ ตัสสานุภาเวนะ                            ตัสสะ ตัสเสวะ เตชะสา
สัทธัมมัฏฐิติกาโม    โส         สุขิโต โหตุ สัพพะทา.
บุญใดๆ อันท่านทำแล้ว, บุญใดๆ อันเราทั้งหลายสั่งสมแล้ว, ด้วยอานุภาพ ด้วยเดชแห่งบุญนั้นๆ ท่านปรารถนาการดำรงมั่นอยู่แห่งพระสัทธรรม จงเป็นผู้มีความสุข ในกาลทุกเมื่อ.
สะเจ ยัตถะ    ปะติฏฐายะ            นะ ละเภยยะ อิมัง วะรัง,
ตัตถะ สัพเพ  มะเหสักขา          เทวา คันต๎วา นิเวทะยุง.
อะนุโมทะตุ    โส  ปุญญัง          ปัตติง ละเภตุ สัพพะโสติ.
หากท่านดำรงอยู่ ณ แห่งหนใด ไม่พึงได้ซึ่งพรนี้ไซร้ ขอเทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งปวงจงไปประกาศในที่นั้น. ขอท่านจงอนุโมทนาบุญ [และ] จงได้ซึ่งส่วนบุญ โดยประการทั้งปวง เทอญ.
* พระธรรมวรนายก (ทองหล่อ สุวณฺณรํสี) ผู้แต่ง
** คำว่า ‘ท่าน’ ที่ปรากฏในคำแปลนี้ หมายถึง พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) - ผู้แปล.
จากหนังสือสวดมนต์ทำวัตร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
« Last Edit: July 19, 2012, 08:59:07 AM by chok »

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #7 on: July 20, 2012, 10:53:53 PM »
พึ่งเคยได้อ่าน อนุโมทนาครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #8 on: July 22, 2012, 01:23:58 AM »
มีบทสวดบาลีหลวงพ่อสดด้วย  ผมอนุโมทนาสาธุนะครับ ผมไม่เคยอ่านบทสวดบาลีหลวงพ่อสดเลยครับ

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #9 on: July 22, 2012, 01:10:57 PM »
มีบทสวดบาลีหลวงพ่อสดด้วย  ผมอนุโมทนาสาธุนะครับ ผมไม่เคยอ่านบทสวดบาลีหลวงพ่อสดเลยครับ

พระสงฆ์กลุ่มแรก***** ที่มีพรรษามากหน่อย  เวลาท่านได้รับนิมนต์ไปสวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำที่หอสังเวชนีย์มงคลนิรมิต ท่านจะสวดบทบาลีเป็นทำนองสรภัญญะ(ไพเราะมากครับ)ถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำเกือบทุกครั้งครับ*******ปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดอยู่วัดปากน้ำจัดคร่าวๆ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มแรกมีความศรัทธาในแนวการปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ จึงขอบรรพชาอุปสมบทที่วัดปากน้ำ
2. กลุ่้มที่สอง เป็นพระสงฆ์ที่ได้เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดฝากมาเรียนปริยัติธรรมที่วัดปากน้ำ สงฆ์กลุ่มนี้จะปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเลือก  (สงฆ์กลุ่มที่สองมีหลายรูปที่กล่าวโจมตีแนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผมฟังแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจ ขนาดท่านใช้วัดปากน้ำเป็นที่พักพิง ยังปรามาสหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ขนาดนี้ และปัจจุบันสงฆ์กลุ่มนี้มีจำนวนมาก เกิน 70 % ของสงฆ์ทั้งวัด  ส่วนใหญ่จะไม่ลงไปฉันที่หอฉัน  ถ้าไม่ีกิจนิมนต์จะสั่งข้าวกล่องหรือภัตตาหารมาฉันเองที่กุฏิครับ) ขอเล่าสู่กันฟัง ปนตัดพ้อกับศิษย์วิชชาธรรมกายด้วยกันครับ


« Last Edit: July 22, 2012, 01:14:36 PM by หยุดในหยุด »
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline สติ

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 120
 • จิตพิสัย 6
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #10 on: July 22, 2012, 06:18:42 PM »
ให้สงฆ์ทำกิจของสงฆ์

ให้อุบาสก อุบาสิกา ทำตามหน้าที่ของตน

วันนี้บุญเลี้ยงท่านจึงได้ศึกษาพระธรรมคำสอน

ส่วนท่านจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ ก็แล้วแต่ดวงปัญญาของแต่ละบุคคล

อย่าเอาเรื่องไม่สบายใจมาตัดหนทางพระนิพพานของเราครับ

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #11 on: July 22, 2012, 07:27:58 PM »
มีบทสวดบาลีหลวงพ่อสดด้วย  ผมอนุโมทนาสาธุนะครับ ผมไม่เคยอ่านบทสวดบาลีหลวงพ่อสดเลยครับ

พระสงฆ์กลุ่มแรก***** ที่มีพรรษามากหน่อย  เวลาท่านได้รับนิมนต์ไปสวดอภิธรรมถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำที่หอสังเวชนีย์มงคลนิรมิต ท่านจะสวดบทบาลีเป็นทำนองสรภัญญะ(ไพเราะมากครับ)ถวายหลวงพ่อวัดปากน้ำเกือบทุกครั้งครับ*******ปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดอยู่วัดปากน้ำจัดคร่าวๆ 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มแรกมีความศรัทธาในแนวการปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ จึงขอบรรพชาอุปสมบทที่วัดปากน้ำ
2. กลุ่้มที่สอง เป็นพระสงฆ์ที่ได้เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดฝากมาเรียนปริยัติธรรมที่วัดปากน้ำ สงฆ์กลุ่มนี้จะปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเลือก  (สงฆ์กลุ่มที่สองมีหลายรูปที่กล่าวโจมตีแนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผมฟังแล้วก็รู้สึกหดหู่ใจ ขนาดท่านใช้วัดปากน้ำเป็นที่พักพิง ยังปรามาสหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ขนาดนี้ และปัจจุบันสงฆ์กลุ่มนี้มีจำนวนมาก เกิน 70 % ของสงฆ์ทั้งวัด  ส่วนใหญ่จะไม่ลงไปฉันที่หอฉัน  ถ้าไม่ีกิจนิมนต์จะสั่งข้าวกล่องหรือภัตตาหารมาฉันเองที่กุฏิครับ) ขอเล่าสู่กันฟัง ปนตัดพ้อกับศิษย์วิชชาธรรมกายด้วยกันครับ


เข้าใจว่าคุณหยุดในหยุดนำมาเล่าสู่กันฟัง ตามกาละเทศะ คงไม่ได้หมองใจอะไรนักครับคุณสติ

อีกอย่าง เราก็เป็นห่วงพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะให้วางอุเบกขาไม่ถูกที่ไม่ถูกทางไปซะหมดก็ไม่ได้ กรณีตัวอย่างนี้ทำให้เรารู้จักหาทางแก้ไขเหตุไม่ดีเหล่านี้ในอนาคตได้ ซึ่งก็จะทำให้พรพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายมั่นคงมีประโยชน์แก่ชาวโลกมากขึ้น

ครับ ทราบมานานเช่นกัน บางคนเขาฝากมาแล้วโจมตีหลวงปู่ คนพวกนี้ว่าเลวแล้ว แต่บางคนโตมากับวัดปากน้ำโดยตรง กินข้าวปลาวัดปากน้ำ แต่ก็ยังปรามาศและโจมตีหลวงปู่ คนพวกนี้คงไม่เจริญครับ

อีกส่วนหนึ่งคือ เป็นเรื่องของระบบ ที่ไม่สามารถให้ความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้องแก่ชาววัดปากน้ำกลุ่มนี้ได้ เจ้าคุณหลวงป๋าของเราในนามของฝ่ายวิปัสสนาวัดปากน้ำสายพระมหาเถระ ก็ออกมาสร้างสำนักเองแล้ว ก็รับผิดชอบแต่สำนักของเราเองแล้ว ให้ดีที่สุด

Offline Misters@@k

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 78
 • จิตพิสัย 61
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #12 on: July 22, 2012, 09:14:44 PM »
กรรมใครกรรมท่านแหล่ะครับงานนี้ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ บาปยิ่งกว่าฆราวาสอีก

บวชเป็นพระต้องเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัย ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ นี่คือจุดประสงค์ของการออกบวช

บวชเป็นพระเหมือนมีดาบสองคม
คมหนึ่งเอาไว้ฟาดฟันกิเลส
ส่วนอีกคมหนึ่งถ้าจับไม่ดีก็บาดตัวเองครับ

ถ้าทำดีบารมีไปได้เร็ว ถ้าไม่ดีก็ไปที่ต่ำได้เร็วเช่นกัน

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #13 on: July 22, 2012, 11:55:19 PM »
อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่มีจิตใจเข้มแข็งพยายามช่วยกันรักษาวิชชาธรรมกายอันถูกต้องของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสดค้นกลับคืนมาให้อยู่ในวัดปากน้ำตลอดไปครับและการสวดบทบาลีหลวงพ่อสดสั้นหรือยาวก็ตามก็ช่วยทำให้จิตใจสดใสกล้าหาญต่อสู้กับปัญหาด้วยปัญญาและแรงกายไปได้เรื่อยเรื่อยจนกว่าจะชนะภัยครับ ;) ;) ;)
« Last Edit: July 23, 2012, 03:16:32 AM by yesterday »

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
Re: ขอคาถาบูชาหลวงปู่สด
« Reply #14 on: July 23, 2012, 02:34:25 AM »


เข้าใจว่าคุณหยุดในหยุดนำมาเล่าสู่กันฟัง ตามกาละเทศะ คงไม่ได้หมองใจอะไรนักครับคุณสติ

อีกอย่าง เราก็เป็นห่วงพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะให้วางอุเบกขาไม่ถูกที่ไม่ถูกทางไปซะหมดก็ไม่ได้ กรณีตัวอย่างนี้ทำให้เรารู้จักหาทางแก้ไขเหตุไม่ดีเหล่านี้ในอนาคตได้ ซึ่งก็จะทำให้พรพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายมั่นคงมีประโยชน์แก่ชาวโลกมากขึ้น

ครับ ทราบมานานเช่นกัน บางคนเขาฝากมาแล้วโจมตีหลวงปู่ คนพวกนี้ว่าเลวแล้ว แต่บางคนโตมากับวัดปากน้ำโดยตรง กินข้าวปลาวัดปากน้ำ แต่ก็ยังปรามาศและโจมตีหลวงปู่ คนพวกนี้คงไม่เจริญครับ

อีกส่วนหนึ่งคือ เป็นเรื่องของระบบ ที่ไม่สามารถให้ความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้องแก่ชาววัดปากน้ำกลุ่มนี้ได้ เจ้าคุณหลวงป๋าของเราในนามของฝ่ายวิปัสสนาวัดปากน้ำสายพระมหาเถระ ก็ออกมาสร้างสำนักเองแล้ว ก็รับผิดชอบแต่สำนักของเราเองแล้ว ให้ดีที่สุด


ขอบคุณคุณต้นไม้เมตตาด้วยครับ ที่ชี้แจงแทนครับ ^ ^

ผมเล่าสู่ในหมู่ศิษย์วิชชาธรรมกายด้วยกัน  เผื่อมีโอกาสจะได้หาหนทางแก้ไขกันต่อไปครับ ถึงจะเป็นพลังน้อยๆ แต่ถ้าช่วยกันทำ  ก็เป็นผลดีมากกว่าไม่ทำอะไรเลยครับ   ดังประโยคที่ว่า "เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง" ครับ

ที่คุณสติกล่าวว่า "อย่าเอาเรื่องไม่สบายใจมาตัดหนทางพระนิพพานของเราครับ"  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและความเป็นห่วงจากใจครับ  ผมขออนุญาตชี้แจงว่า ทุกวันนี้ผมได้ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นปกติครับ  ไม่ได้หยุดปฏิบัติแต่อย่างใดครับ  แต่ก็อดเป็นห่วงพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อย ที่เวลาเห็นข่าวพระสงฆ์ทำตัวไม่ดี แล้วก็หดหู่ใจ จนไม่อยากทำบุญกับพระศาสนา กับพระสงฆ์ครับ ^_________________^

ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก