Author Topic: ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ "ถวายพระจักรพรรดิหยก"  (Read 26735 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118


ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวาย
"พระจักรพรรดิหยก"
เเด่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


ในวันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ผมพร้อมด้วยคุณเเม่เเละญาติพี่น้อง ได้ทำพิธีถวาย
"พระจักรพรรดิหยก" หน้าตัก 12 นิ้ว
เเด่ "หลวงป๋า"วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เเห่งการตรัสรู้ธรรม
... ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์พระจักรพรรดิ เเกะสลักจาก หยกพม่า (Jadeite)
ฐานพระ เเกะสลักจาก หินเขียวอินเดีย
มูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)

พร้อมกันนี้ได้ถวาย "ทองคำ" หนัก 1 บาท เเด่ "หลวงป๋า"
เพื่อใช้ "หล่อพระ หรือ สร้างภาชนะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ"
ร่วมทำบุญ "ทอดกฐิน" 12,000 บาท
เเละ เป็นเจ้าภาพถวาย "ภัตตาหารเพล" เเด่ พระภิกษุสามเณร หมดทั้งวัด

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญนี้โดยทั่วกันครับ สาธุ


« Last Edit: October 09, 2012, 12:41:23 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

คำอธิษฐาน

โดย
พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ขอกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ประกอบบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้ว
มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล
และการอุทิศแผ่ส่วนกุศลนั้น แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายเป็นต้นนี้
ตั้งแต่อดีต จนตราบเท่าถึงปัจจุบัน

จงเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ และวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลาย
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาอันเห็นชอบในพระอริยสัจทั้ง ๔ และได้ดวงตาเห็นธรรม
ขอให้สิ้นอาสวกิเลส ตัณหา อุปาทาน
และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว
และขอจงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนข้าพเจ้า


๑.ให้แตกฉานในพระไตรปิฎก
มีพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก


๒.ให้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ๑๕ ธรรมเครื่องยังให้เกิดและเจริญ โพธิปักขิยธรรม
องค์ธรรมเครื่องตรัสรู้ ๓๗ ประการ อันประกอบด้วย
ทิพพจักขุ ทิพพโสต สมันตจักขุ ปัญญาจักขุ ธรรมจักขุ และพุทธจักขุ อันบริสุทธิ์
พร้อมด้วยวิชชา ๓  วิชชา ๘  อภิญญา ๖  และจตุปฏิสัมภิทาญาณ

(สำหรับผู้ปรารถนา พุทธภูมิ พึงอธิษฐานเพิ่มว่า .....
ให้เจริญด้วย อาสยานุสยญาณ และ อินทริยปโรปริยัตตญาณ ธรรมเครื่องช่วยในการโปรดสัตว์)


๓.ให้ได้เข้าถึง ได้รู้ เห็น และเป็นพระธรรมกายมรรค ผล และพระนิพพาน
คือ ธรรมกายที่บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว
ทำให้แจ้งทั้งพระนิพพานถอดกาย และทั้งพระนิพพานเป็น โดยพลัน
ให้ได้ตรัสรู้ในธรรมที่ควรรู้ ทั้งสังขตธาตุสังขตธรรม
และอสังขตธาตุอสังขตธรรมทั้งหลาย ตามที่เป็นจริง
ให้สามารถละธรรมที่ควรละ ให้สามารถเจริญในธรรมที่ควรเจริญ
มุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง


๔.ขอให้ได้บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด เป็นทับทวี
ตามศักดิ์แห่งบารมี และหน้าที่ทนายแห่งพระพุทธศาสนา


๕.ขอให้ข้าพเจ้าได้ชนะศัตรู คือ กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร
และอุปาทานในอภิสังขารมาร ด้วยตัณหาและทิฏฐิ คือ ความหลงผิด
และขอให้พญามารทั้งหลายและบริวาร จงอย่าได้ช่อง
เข้าครอบงำ ขัดขวาง และทำลายการบำเพ็ญบารมีแห่งข้าพเจ้า
ตลอดทั้งเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญบารมีทั้งหลายของข้าพเจ้าได้


๖.ให้ได้รู้ถูก เห็นถูก ในธรรมที่ควรรู้และควรเห็น
ให้เป็นผู้คิดถูก พูดถูก กระทำถูก นำผู้อื่นถูก
และทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาตลอดไป ในกาลทุกเมื่อ


๗.ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบาย แห่งความเจริญและความเสื่อม
เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถ และ ในธรรม


๘.ขอให้สุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยปัจจัย ๔ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลาย
มียวดยานพาหนะ และเครื่องใช้สอยต่างๆ เป็นต้น
ขึ้นชื่อว่าความขาดแคลนในสิ่งเหล่านี้ อย่าได้มี


๙.แม้ว่าข้าพเจ้าจะยังอาภัพอยู่ ยังจะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร
ก็ขอให้ได้เกิดในฤกษ์สร้างบารมี บริบูรณ์ด้วยสมบัติ ๖ ประการ คือ
กาลสมบัติ ชาติสมบัติ ตระกูลสมบัติ ประเทศสมบัติ ทิฏฐิสมบัติ และอุปธิสมบัติ
ให้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
และขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่กระทำอกุศลกรรมอันจะนำไปสู่อบายภูมิอีก
และถ้าหากยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ ก็ขออย่าได้ถึงฐานะแห่งความอาภัพต่างๆ


๑๐.เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ก็ขอให้ได้เพศบริสุทธิ์ เป็นชาย ให้ได้บรรพชาอุปสมบท
เป็นผู้มีอายุยืนกว่าอายุขัยของมนุษย์ในกาลนั้นตามปรารถนา
และแม้ว่าจะผ่านวัยกลางคน ก็ขอให้มีพลานามัยแข็งแรง
อายตนะภายในดีเลิศ และสุขภาพจิตใจดีเลิศ


๑๑.ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงคบมิตรชั่ว ให้พึงคบแต่บัณฑิตในกาลทุกเมื่อ
และขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดี คือ
เป็นผู้มีศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ประกอบด้วยความเพียรและขันติ
พึงเว้นจากเวรทั้ง ๕  ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕
พึงเว้นจากเปือกตม คือ กาม
พึงยินดีในการรักษาศีล เจริญสมาธิ ปัญญา
วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ โดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียว

*** ที่มา
หนังสือ  ทางมรรคผลนิพพาน
ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน« Last Edit: October 18, 2012, 11:41:48 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร

อนุโมทนาสาธุครับ คุณ Mr.surin

เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากยิ่งนัก เป็นอุเทสิกเจดีย์ ตามพระธรรมวินัย และเป็นนิมิตในการภาวนา เป็นพุทธานุสสติ และเป็นกายสิทธิ์

มูลค่าหลักแสน หลายคนชอบสร้างเป็นพระทองเหลือง เน้นความใหญ่เอาไว้ก่อน แต่ผมมักจะชวนว่า หลักแสนเหมือนกัน แต่คุณค่าสูงกว่ากัน คือสร้างพระจากรัตนะชาตินี้แลครับ

สาธุ สาธุ สาธุ


Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

อานุภาพของ พระพุทธรูปที่สำเร็จด้วย "หินรัตนชาติ"

โดย
หลวงป๋า"หินรัตนชาติ" ที่มีการรวมตัว หรือตกผลึกตามธรรมชาติ ที่เก่าแก่หลายสิบล้านปี
อย่างเช่น หยก (Jade) , หินผลึก (Rock Crystal) , หิน Quartz ฯลฯ
ย่อมมี "กายสิทธิ์" ซ้อนอยู่ตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หินรัตนชาติที่มีความบริสุทธิ์มาก หรือ ค่อนข้างบริสุทธิ์
ย่อมเป็นที่อาศัยหรือที่สถิตอยู่ของ"กายสิทธิ์ฝ่ายบุญกุศล" ที่ให้คุณมากกว่าโทษ


และเมื่อใช้หินรัตนชาติที่มีความบริสุทธิ์มาก
มาสร้างเป็นพระพุทธปฏิมากรจำลอง "ธรรมกาย" ซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า
และได้ผ่านการเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง
ของคณะบุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ทรงศีลทรงธรรม
ช่วยชำระสะสางธาตุธรรมทั้งหยาบและทั้งละเอียด...ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น


และได้รับการเจริญภาวนา อาราธนา ...
บุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด ฯลฯ
ของ "พระพุทธเจ้า" และ "พระจักรพรรดิ"
ถึง "พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม" ใน "อายตนะนิพพานเป็น" ... ที่สุดละเอียด
ให้ทับทวีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว.....ย่อมให้ผลเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างสูง๑. ให้ความเป็นสิริมงคล...แก่ผู้ได้มาสักการบูชาถึงพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ด้วยทั้งอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา
ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วย มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
และนิพพานสมบัติ มีมรรค๔ ผล๔ และนิพพาน๑ ได้มาก

๒. เป็นกำลังฤทธิ์ ช่วยให้การเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง
.....เพื่อสะสางธาตุธรรมของตนเอง และ เวไนยชน
หรือแม้ให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
.....ตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติทุกระดับ
ในวัดที่มีพระพุทธปฏิมาที่สำเร็จด้วย "หินรัตนชาติที่บริสุทธิ์" เช่นนี้ประดิษฐานอยู่
เพื่อสร้างพระในใจตน และเพื่อสร้างพระในใจคน (อื่น) ให้ได้ผลสูงกล่าวโดยย่อก็คือ เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนา
กล่าวคือ การบริหารโครงการให้การศึกษาอบรม และเผยแพร่ธรรมปฏิบัติของวัด นั่นเอง

อานุภาพของพระพุทธปฏิมาที่สำเร็จด้วย "หินรัตนชาติที่บริสุทธิ์" อย่างนี้
มีประดิษฐานอยู่ในวัดวาอารามใด ที่มีพระภิกษุ สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม
ที่ตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ...อย่างมั่นคง
เพื่อสร้างพระในใจตน และเพื่อสร้างพระในใจคน (อื่น)
ยังจะช่วยขยายผลเป็น ความสันติสุข และ ร่มเย็น
และยังความสมบูรณ์ บริบูรณ์ ให้เกิดมีในสังคมที่เป็นสัมมาทิฏฐิ และประเทศชาติได้มาก
*** ที่มา
นิตยสารธรรมกาย ฉบับที่ ๔๒  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๓๙
นิตยสารธรรมกาย ฉบับที่ ๔๓  มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๑
« Last Edit: October 09, 2012, 12:48:12 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
กราบอนุโมทนาบุญกับพี่ surin กับการสะสมบุญอันเลิศ เป็นบุญจะนับจะประมาณมิได้ครับ   

สาธุ สาธุ สาธุ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118


พระจักรพรรดิ กายสิทธิ์ ภาคผู้เลี้ยง
โดย
หลวงป๋า

ในท่ามกลาง "พระนิพพานธาตุ" คือ ธรรมกายที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และ พระอรหันตเจ้า
ที่ดับขันธ์เข้าปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ และสถิตยั่งยืนอยู่ใน "อายตนะนิพพาน" นั้น
ยังมี "พระจักรพรรดิ" สถิตอยู่ด้วย
และพระจักรพรรดินี้ยังมี "รัตนะ ๗" เป็นบริวาร คือ
๑. จักรแก้ว
๒. ช้างแก้ว
๓. ม้าแก้ว
๔. นางแก้ว
๕. ขุนคลังแก้ว
๖. ขุนพลแก้ว
๗. ดวงแก้ว

ตรงกลางดวงแก้วยังมี "แว่นแก้ว กล้องแก้ว" เป็นดวงแก้วที่ใสบริสุทธิ์ และละเอียดยิ่งนัก

พระจักรพรรดิ นี้สถิตเป็น "ภาคผู้เลี้ยง"
ประจำอยู่ในท่ามกลาง พระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้า
และ พระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพาน
ไปจนสุดละเอียดถึง "อายตนะนิพพานเป็น" ของ "พระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม"
(พุทธลักษณะเหมือน พระภิกษุกายเนื้อ ใสบริสุทธิ์ มีรัศมีสว่างยิ่งนัก)

แวดล้อมด้วย "พระพุทธเจ้ากลางธาตุ"
ประทับอยู่ซ้าย – ขวา – หน้า - หลัง ของ พระพุทธเจ้าต้นธาตุ
และมี พระพุทธเจ้ากลางในกลางธาตุ และปลายธาตุ 
ประทับอยู่ซ้าย – ขวา –หน้า - หลัง ซึ่งกันและกันต่อๆไปนับไม่ถ้วน

"พระจักรพรรดิ" ชื่อว่า "พระภาคผู้เลี้ยง" ด้วยว่า ...
ทำหน้าที่หล่อเลี้ยง พระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้า
ถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรม ... ที่เป็นอมตธรรม ตลอดทั้งกลางธาตุและปลายธาตุทั้งสิ้น
ด้วย "นิพพานสมบัติ" ให้ได้เสวยวิมุตติสุข เป็นบรมสุขที่ยั่งยืน ที่ไม่มีความเกิด แก่ เจ็บ และตายอีก
แล้วยังถ่ายทอดเป็น  "โลกิยสมบัติ" คือ
เป็นอรูปพรหม- รูปพรหมสมบัติ สวรรค์สมบัติ และมนุษย์สมบัติ

มาตามสายธาตุธรรมของภาคพระ / ธรรมขาว หรือฝ่ายบุญกุศล ... ตามระดับบุญบารมี
และภูมิธรรมของสัตว์โลกสุคติภพที่ ... ได้ประกอบบำเพ็ญมาอีกด้วย


พระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงภาคพระ หรือ ฝ่ายบุญกุศล
ที่ให้ผลเป็นสุขสมบัติ ... แก่สัตว์โลกแต่ละบุคคล
และแต่ละหมู่คณะที่อยู่ร่วมกัน ... ตามระดับบุญกุศลคุณความดี
และบารมีที่ได้เคยกระทำสั่งสมมาแล้วแต่อดีต ... ติดตามให้ผลเป็นวิบากคือ

"จุลจักรพรรดิ"  ให้ผลเป็นสุขสมบัติที่ไม่สมบูรณ์
คือ แร้นแค้น ทำมาหากินฝืดเคือง ไม่พอกินพอใช้
แก่สัตว์โลกที่กระทำกรรมดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ... มาน้อย

"มหาจักรพรรดิ" ให้ผลเป็นสุขสมบัติที่สมบูรณ์แต่พอกินพอใช้
คือ ไม่ถึงอุดมสมบูรณ์นัก
แก่สัตว์โลกที่กระทำกรรมดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ... มาพอสมควร

"บรมจักรพรรดิ" ให้ผลเป็นสุขสมบัติที่อุดมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่
แก่สัตว์โลกที่ประกอบกรรมดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ... มามาก

 
จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงธาตุธรรมภาคพระ (ฝ่ายบุญกุศล หรือธาตุธรรมขาว)
ที่มีประจำสัตว์โลก ให้สุขสมบัติ เป็นความสุขความเจริญ
ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหม-อรูปพรหมสมบัติ ถึงนิพพานสมบัติ
... เช่นไร


จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงธาตุธรรมภาคมาร (ฝ่ายบาปอกุศล หรือธาตุธรรมภาคดำ) 
ของสัตว์โลกผู้ประพฤติปฏิบัติ หรือ กระทำกรรมชั่ว หรือ อกุศลกรรม
ด้วยอำนาจของ กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน
ก็ย่อมให้ผลตรงกันข้ามกับฝ่ายบุญกุศล คือ
กลับให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนเช่นนั้น


และสัตว์โลกที่ได้กระทำทั้ง กรรมดี และ กรรมชั่ว
จึงย่อมได้รับผลที่เป็นทั้ง ... ความสุขความเจริญ
และ ... ทั้งความเสื่อมเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน
จาก จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง ทั้ง ฝ่ายบุญกุศล และ ทั้งฝ่ายบาปอกุศล

ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ผล
ตามความหนักเบาของ กรรมดี หรือ กรรมชั่ว ที่ได้กระทำไว้แล้ว
ให้ผลตามหน้าที่และกาลเวลาที่เหมาะสม ที่กรรมนั้นๆ ... จะให้ผลเป็นวิบาก  
« Last Edit: October 09, 2012, 08:36:21 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118


ในส่วนที่ จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง
ที่ตั้งอยู่ ณ ศุนย์กลางในกายสุดหยาบสุดละเอียดของสัตว์โลก
ทั้ง ฝ่ายบุญกุศล ฝ่ายบาปอกุศล และ ฝ่ายกลางๆ (ไม่ดี ไม่ชั่ว)
ดังที่กล่าวข้างต้นนี้

ยังมี "กายสิทธิ์" ภาคผู้เลี้ยง ... ซึ่งเป็นบริวารของ "จักรพรรดิ"
เป็น "ธาตุธรรมเป็น" มีรูปกายคล้ายเทวดา
สถิตอยู่กับ ... ธาตุธรรมส่วนหยาบ
 
ที่จะให้ผลเป็น "สุขสมบัติ" ได้แก่ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ ฯลฯ
และ / หรือเป็น "ทุกข์สมบัติ" ... แก่สัตว์โลก
ตามผล (วิบาก) แห่ง กรรมดี หรือ กรรมชั่ว ... ในส่วนหยาบ
คือ สถิตอยู่กับทุกอณูของวัตถุธาตุ ที่ประกอบด้วย ดิน – น้ำ – ไฟ – ลม 
เช่นอยู่กับ ดิน หิน กรวด ทราย โลหะ แร่ธาตุต่างๆ อัญมณี ต้นไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น
ที่ให้คุณและโทษต่างๆ ... แก่สัตว์โลกทั้งหลายอีกด้วยเช่นกัน

ธรรมชาติดังกล่าวนี้ ... ผู้ปฏิบัติภาวนา "วิชชาธรรมกาย"
ตามที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จฺนทสโร)
ท่านสอนศิษยานุศิษย์ให้ปฏิบัติถึง "ธรรมกาย" – ถึง "พระนิพพาน" ... ตามรอยบาทพระพุทธองค์
 
เมื่อฝึกเจริญภาวนาได้ถึง ธรรมกาย
ฝึกเจริญสติปัฏฐาน ๔ และ ฝึกเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูงแล้ว
ก็จะรู้ – เห็นได้ ตามสมควรแก่ระดับภูมิธรรม ... ที่ปฏิบัติได้

มีข้อที่น่าสังเกตว่า ...

๑. "กายสิทธิ์ ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายพระหรือฝ่ายบุญกุศล"
ที่เป็นพลัง และให้พลังทรัพยากรที่เป็นคุณเป็น "สุขสมบัติ"
ได้แก่ มนุษย์สมบัติ ฯลฯ แก่สัตว์โลก
แก่มนุษย์ผู้ปฏิบัติตน ... อยู่แต่ในคุณความดี เป็นบุญเป็นกุศล เพิ่มพูนบุญบารมีอยู่เสมอ
ย่อมสถิตอยู่กับ "วัตถุธาตุที่บริสุทธิ์ และที่เป็นมงคล"
ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ และที่มีวรรณะ (สี) ที่เป็นมงคล

ได้แก่ สีขาว สีทอง สีเงิน สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น
รวมทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นเภสัช และที่เป็นมงคลต่างๆ


อนึ่ง วัตถุธาตุใดยิ่งประกอบด้วย ... อณูที่ควบกันอยู่หนาแน่นเพียงใด
ก็ยิ่งมี "กายสิทธิ์" สถิตอยู่มาก (หนาแน่น) เพียงนั้น


เพราะเหตุนั้น จึงไม่แปลกประหลาดอะไร
ที่ผู้รู้จะมีวัตถุธาตุ อันเป็นที่สถิตอยู่ของ ...
"กายสิทธิ์ ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายพระ หรือฝ่ายบุญกุศล" นี้ไว้ในครอบครอง
เพื่อเป็นพลัง และ ให้พลังเพิ่มพูนทรัพยากร
... แก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม
มุ่งบำเพ็ญบุญกุศล คุณความดี และบุญบารมีสูงๆ
และ / หรือ แก่ผู้ได้มา หรือมีอยู่ในครอบครอง ... ด้วยกุศลคุณความดี
หรือบุญบารมีที่ตนได้เคยสั่งสมมา

เช่น หินผลึก (Rock Crystal)  หินQuartz  อัญมณี (Gem stone)
ทองคำ เงิน และแม้ "ธาตุเหล็กไหล" ต่างๆที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น

แต่ พระอริยเจ้า หรือ ผู้มีคุณธรรมสูง และ ผู้บำเพ็ญบุญบารมีมามาก
ท่านไม่จำเป็นต้องแสวงหา และยึดติด (มีอุปาทาน) ด้วยตัณหาและทิฏฐิให้เป็นทุกข์
ท่านได้มา หรือมีอยู่ในครอบครอง ก็เพียงสักว่ามี
หรือเพียงกระทำไปเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม
และเพียงมีไว้เพื่อประกอบการบำเพ็ญกุศลคุณความดี ... เพิ่มพูนบุญบารมีของท่าน

เมื่อสมควรเสียสละให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลที่สมควรให้
... ท่านก็เสียสละให้โดยง่าย

เพราะท่านผู้เป็น พระอริยเจ้า หรือ ผู้กำลังบำเพ็ญบุญบารมี ย่อมทราบดีว่า
ทรัพย์ภายนอก ... ล้วนเป็น อนิจฺจํ ทุกขํ อนตฺตา
ถ้ายิ่งยึดติด ... อยู่ด้วยตัณหาและทิฏฐิ ก็ยิ่งเป็นทุกข์
และยิ่งหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ ... ก็อย่าสงสัยเลย
๒. "กายสิทธิ์ ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายมาร หรือฝ่ายบาปอกุศล" ที่ให้พลังทรัพยากรที่เป็นโทษ
เป็น "ทุกข์สมบัติ" แก่สัตว์โลก ... ที่ประพฤติปฏิบัติที่ชั่ว ที่เป็นบาปอกุศล
ย่อมสถิตอยู่กับ "วัตถุธาตุที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ หรือที่เป็นอัปมงคล"
ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน โลหะ แร่ธาตุ อัญมณี ... ที่สกปรก ขุ่นมัวไม่สะอาด
และที่มีวรรณะ (สี) ที่ไม่เป็นมงคลต่างๆ เช่น สีดำสนิท
หรือ จะเป็นพืชพันธุ์ที่เป็นพิษ และที่เป็นอัปมงคลต่างๆ
ได้แก่ หินดำ นิลดำ เพชร/ พลอยดำสนิท แร่อุกาบาต ธาตุเหล็กไหลที่ดำสนิท เป็นต้น

ถ้าผู้มีอยู่ในครอบครอง ...
มีความประพฤติปฏิบัติที่ชั่วหยาบ หรือทุศีลแล้ว

ธาตุกายสิทธิ์ประเภทนี้ จะให้ผลเป็นโทษ
เป็นความทุกข์เดือดร้อน...ที่ร้ายแรงและรวดเร็วมาก
๓. "กายสิทธิ์ ที่ให้ผลได้ทั้งคุณและโทษ" แก่ผู้มีอยู่ในครอบครอง
ที่ประพฤติปฏิบัติ ดีบ้าง ชั่วบ้าง 
ก็สถิตอยู่กับวัตถุธาตุ ... ที่มีลักษณะทั้ง ๒ อย่างข้างต้นปะปนกัน

ถ้าได้รับการเจริญภาวนาอธิษฐานจิต จากผู้ทรงศีลทรงธรรม ...
"ปรับธาตุธรรม" ให้เป็นกายสิทธิ์ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายพระ หรือฝ่ายบุญกุศล
ที่ให้พลังเป็นพลังทรัพยากรที่ให้คุณ ก็กลับเป็นสุขสมบัติได้
และ/หรือถ้าอยู่กับคนดี มีศีลมีธรรม ประกอบแต่คุณความดียิ่งๆขึ้นไป ไม่ประมาท
ก็ให้ผลเป็นสุขสมบัติได้ ... ตามส่วนเหมือนกัน

แต่ถ้าอยู่กับ คนชั่ว คนทุศีล ... ก็ให้ผลเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อนได้๔. วัตถุธาตุกายสิทธิ์ตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ... เป็นธาตุธรรมฝ่ายพระ หรือฝ่ายบุญกุศล
ที่เคยให้สุขสมบัติระดับ โลกิยะ (มนุษย์สมบัติ / สวรรค์สมบัติ) แต่เดิม
ถ้านำไปสร้างเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ
เช่น เอาหินผลึก(Rock Crystal)  หินQuartz หรือ อัญมณีที่ใสบริสุทธิ์
หรือ โลหะทองคำ เงิน นาก ฯลฯ หรือ ธาตุเหล็กไหลที่บริสุทธิ์

ไปทำเป็น "พระพุทธรูป" หรือพระปฏิมาจำลอง "จักรพรรดิ"
"พระอริยเจ้า" "พระอรหันตเจ้า" "พระโพธิสัตว์" ฯลฯ


ธาตุกายสิทธิ์ ... ที่สถิตอยู่ ณ ภายในวัตถุธาตุเช่นนั้น
จะเข้าสู่ "กระแสธรรม" ... กลายเป็น "พระจักรพรรดิ" ภาคผู้เลี้ยง
ที่มีพลังอำนาจสูง ให้สุขสมบัติทั้ง "โลกิยะ และ โลกุตตระ"
ชักนำให้ผู้สร้างปูชนียวัตถุนั้น ... เข้าสู่กระแสธรรม ให้ไม่ตกต่ำไปในทางชั่วได้มาก


ผู้รู้จึงมักนิยมสร้างพระพุทธรูปด้วย "วัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่ดี"
เพื่อเป็นอริยทรัพย์ ... ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา
อันเป็นมหานิสงส์ที่จะติดตามให้ผล เป็นทั้ง "โลกิยะสมบัติ ถึง โลกุตตระสมบัติ"
แก่ผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายต่อๆไป ทุกภพทุกชาติ ... ตราบเท่าเข้าสู่ปรินิพพาน


และในส่วนของ "กายสิทธิ์" ... ที่สถิตอยู่กับปูชนียวัตถุ
ที่สร้างขึ้นด้วย "วัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่ดี ที่บริสุทธิ์" เช่นนั้น
ก็จะเข้าสู่ "กระแสธรรม" กลายเป็น ... "พระจักรพรรดิ ภาคผู้เลี้ยงฝ่ายพระ"
ทั้งระดับ " โลกิยะ
และ โลกุตตระ" ...  ที่มีพลังอำนาจสูง
แก่ผู้เคารพกราบไหว้บูชา ด้วยทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา
กับเป็นบุญเป็นกุศล แก่ผู้สร้างถวายนั้น ... เป็นทับทวี
 


พระผู้รู้จึงนิยมสร้าง พระพุทธรูปบูชาขนาดเล็ก ... สำหรับให้บูชาติดตัว
หรือ ขนาดพระบูชาประจำบ้าน
มอบให้แก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา บำเพ็ญกุศล บำรุงวัด
หรือ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ... ตามสมควรแก่กำลังศรัทธา

ไว้เป็นที่เคารพบูชาเป็น พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ
และเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิต ไปตามกระแสธรรม
... สู่ความเจริญรุ่งเรืองเเละสันติสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

* คัดลอกบางตอนจาก
นิตยสารธรรมกาย
ฉบับที่ ๔๕  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๐


« Last Edit: October 09, 2012, 08:53:13 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
อนุโมทนาครับ คุณ Mr.surin

Offline newnew

 • Newbie
 • *
 • Posts: 39
 • จิตพิสัย 7
กราบอนุโมทนากับท่าน MR.SURIN ด้วยครับ :)
" ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐนัก"

...เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำไม...

Offline troy

 • Newbie
 • *
 • Posts: 39
 • จิตพิสัย 1
กราบพระ และก็อนุโมทนาด้วยครับ
พระหยกขาวสวยครับ  ถ้าสมมติว่าพระแกะสลัก เป็นรูปทรงต่างกัน ความศักดิ์สิทธิ์จะต่างกันมั้ยครับ

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
 :D อนุโมทนาครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline ptt09

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 163
 • จิตพิสัย 9
ขออนุโมทนาบุญครับ คุณmr surinพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าได้พระมายังงัยครับ

Offline Thep

 • Newbie
 • *
 • Posts: 16
 • จิตพิสัย 0
ขออนุโมทนาสาธุการ
สาธุ
สาธุ
สาธุ

Offline โอเคน่ะ (-_-)

 • Newbie
 • *
 • Posts: 32
 • จิตพิสัย 13
อนุโมทนาสาธุกับคุณ mr.surin ด้วยครับ :) :) :)

Offline nineprem

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 109
 • จิตพิสัย 8
อนุโมทนาบุญด้วยครับ