Author Topic: จิตใส ในพระไตรปิฏก  (Read 5857 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline หลับอยู่

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 207
 • จิตพิสัย 6
 • Gender: Male
จิตใส ในพระไตรปิฏก
« on: June 02, 2015, 09:19:56 PM »
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 
 
กูฏทันตพราหมณ์บรรลุโสดาปัตติผล

[๒๓๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถาแก่พราหมณ์กูฏทันตะ คือ
ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ต่ำช้า เศร้าหมอง และอานิสงส์
ในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์กูฏทันตะ
มีจิตควร
มีจิตอ่อน
มีจิตปราศจากนิวรณ์
มีจิตร่าเริง
มีจิตใส
แล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดง
ด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณ์กูฏทันตะ
เปรียบเหมือน
ผ้าที่สะอาดปราศจากสีดำ ควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี ฉันใด พราหมณ์กูฏทันตะ ก็ฉันนั้น
ได้ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นเอง ลำดับนั้น พราหมณ์กูฏทันตะ
เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้ธรรมแล้ว หยั่งทราบถึงธรรมทั่วถึงแล้ว ข้ามพ้นความสงสัย
ปราศจากความเคลือบแคลง
ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตถุศาสนา ได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคว่า ขอพระโคดมผู้เจริญกับภิกษุสงฆ์ จงทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวัน
พรุ่งนี้. พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ. เมื่อพราหมณ์กูฏทันตะทราบว่าพระผู้มีพระภาค
ทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณหลีกไป.


เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ บรรทัดที่ ๔๓๗๐ - ๔๓๘๖. หน้าที่ ๑๘๒ - ๑๘๓.
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=9&A=4370&Z=4386&pagebreak=0

Offline หลับอยู่

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 207
 • จิตพิสัย 6
 • Gender: Male
Re: จิตใส ในพระไตรปิฏก
« Reply #1 on: June 02, 2015, 09:21:40 PM »
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑
ขุททกนิกาย มหานิทเทส
 
 ว่าด้วยวิเวก ๓ อย่าง
ก็กายวิเวก ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลีกออกแล้ว ยินดียิ่งในเนกขัมมะ จิตตวิเวก
ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงซึ่งความเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วอย่างยิ่ง อุปธิวิเวก ย่อมมีแก่
บุคคลผู้หมดอุปธิถึงซึ่งนิพพานอันเป็นวิสังขาร.
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ บรรทัดที่ ๕๕๖ - ๕๘๙. หน้าที่ ๒๔ - ๒๕.
http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=29&A=556&Z=589&pagebreak=0

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 595
 • จิตพิสัย 29
Re: จิตใส ในพระไตรปิฏก
« Reply #2 on: June 10, 2015, 01:16:57 AM »
สาธุครับ จิตใสควรเป็นจิตในระดับฌาน นั่นเอง เพื่อทำให้จิตตวิเวกให้มากมาก ตัวอย่างบุคคลที่มีจิตตวิเวกในปัจจุบันเช่นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญและพระสงฆ์ที่ทรงอภิญญาจิตได้จริงเป็นต้น การมีสมาธิอ่านตำราวิชาการต่างต่างเพื่อเตรียมสอบเอาคะแนนอะไรก็ตามในโรงเรียนต่างต่างหรือการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขับรถเร็วของเด็กแว้นยังไม่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตใสนะครับ

Offline หลับอยู่

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 207
 • จิตพิสัย 6
 • Gender: Male
Re: จิตใส ในพระไตรปิฏก
« Reply #3 on: June 11, 2015, 02:09:48 PM »
ขั้นบรรลุ ก็มี ไม่ใช่ควรมี

Offline หลับอยู่

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 207
 • จิตพิสัย 6
 • Gender: Male
Re: จิตใส ในพระไตรปิฏก
« Reply #4 on: June 11, 2015, 02:14:32 PM »


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
 
 

คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖เรากล่าวผู้ที่มีความเพลิดเพลินในภพสิ้น
                          แล้ว ผู้บริสุทธิ์ มีผ่องใส ไม่ขุ่นมัว เหมือนพระจันทร์
                          ปราศจากมลทินนั้น ว่าเป็นพราหมณ์ เรากล่าวผู้ล่วงทาง
                          ลื่น ทางที่ไปได้ยาก สงสาร และโมหะนี้เสียได้ เป็น
                          ผู้ข้ามแล้ว ถึงฝั่ง เพ่ง (ฌาน) ไม่หวั่นไหว ไม่มีความ
                          เคลือบแคลงสงสัย ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่น ว่าเป็นพราหมณ์ เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  บรรทัดที่ ๑๓๐๑ - ๑๔๒๔.  หน้าที่  ๕๖ - ๖๑.
 http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=1301&Z=1424&pagebreak=0