Author Topic: กายสิทธิ์  (Read 16890 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
กายสิทธิ์
« on: October 24, 2008, 05:09:58 AM »
อยากเรียนถามท่านผู้ครับ เกี่ยวกับกายสิทธิ์ที่อยู่ในรัตน์ชาติเช่นจุยเจีย,หยก,อัญมณี,พญาเหล็กฯลฯ ท่านมาจากไหนครับ และเรื่องเกี่ยวกับเพชรพญานาคครับ มีจริงไหมซึ่งเพชรพญานาคมี่ประโยชน์ต่อผุ้ที่ทำวิชชาธรรมกายและผู้ปฎิบัติธรรมอื่นๆหรือไม่ครับ
ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน  สาธุ

Offline ขมิ้นเหลือง

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 224
 • จิตพิสัย 6
Re: กายสิทธิ์
« Reply #1 on: October 24, 2008, 07:01:10 AM »
กายสิทธ์ คืออะไร?

มีความสำคัญต่อการเจริญวิชชาธรรมกายอย่างไร?

กล่าวโดยลักวิชชาก่อนนะครับ  กายสิทธิ์มีทั้งในกายและภายนอก    ดังนี้


     ๑. จุลจักร พร้อมทั้งบริวารมีหน้าที่เลี้ยงรักษากายมนุษย์ ที่มีบารมีอย่างต่ำ
     ๒. มหาจักร พร้อมทั้งบริวารมีหน้าที่เลี้ยงรักษากายมนุษย์ ที่มีบารมีชั้นกลาง
     ๓. บรมจักร พร้อมทั้งบริวารมีหน้าที่เลี้ยงรักษากายมนุษย์ ที่มีบารมีชั้น สูง

     มนุษย์คนหนึ่ง ๆ มีจักรพรรดิทั้ง ๓ พร้อมบริวารชุดหนึ่ง ๆ เป็นผู้เลี้ยง และอาจผลัดเปลี่ยนกันรักษาไปตามคราว ๆ เป็นต้นว่า... คราวใดจุลจักรกับบริวารเลี้ยงรักษาก็มีทรัพย์สมบัติ และความสุขน้อย คราวใดมหาจักรกับบริวารเลี้ยงรักษาก็มีทรัพย์สมบัติและความสุขมัชฌิมา คราวใดบรมจักรกับบริวารเลี้ยงรักษา ก็มีสมบัติและความสุขบริบูรณ์ทุกประการ

     ไม่เลี้ยงรักษาแต่เฉพาะกายมนุษย์เท่านั้น สิ่งไม่มีวิญญาณก็สมบูรณ์เหมือนกัน ถึงแม้สมัยยุคของโลกก็เลี้ยงทั่วไปเป็นสาธารณะเหมือนกัน

     ถ้ายุคใดสมัยใด จุลจักรกับบริวารเลี้ยงรักษาโลกก็มีความสุขน้อย สมบัติและอาชีพต่าง ๆ ก็อัตคัดกันดารไม่สมบูรณ์

     ถ้ายุคใดสมัยใด มหาจักร กับบริวารเลี้ยงรักษา โลกก็มีความสุข เป็นมัชฌิมาทรัพย์สมบัติและเครื่องกินเครื่องใช้ก็พอปานกลาง ไม่ฟุ่มเฟือยนัก และ ไม่กันดารนัก พอปานกลาง

     ถ้ายุคสมัยใด บรมจักรกับบริวารเลี้ยงรักษา โลกก็บริบูรณ์ไปด้วยความ สุขทุกประการ ทรัพย์สมบัติ วิญญาณกทรัพย์ และอวิญญาณกทรัพย์ก็หาได้ง่าย มั่งคั่งสมบูรณ์ไปตาม ๆ กัน ไม่เบียดเบียนกัน

     จักรทั้ง ๓ กับบริวารที่กล่าวมานี้ เฉพาะกายมนุษย์ ส่วนกายอื่น ๆ ก็มีจักรทั้ง ๓ กับบริวารเลี้ยงรักษามีประจำสำหรับทุกกายไปตลอดจนกายสุดหยาบ สุดละเอียดเท่ากันเหมือนกัน ถ้าเลี้ยงกายไหน รูปพรรณสัณฐาน ร่างกายก็เหมือนกายนั้น เช่น จักรเลี้ยงกายมนุษย์และกายทิพย์เลี้ยงกายปฐมวิญญาณหยาบ เลี้ยง กายปฐมวิญญาณละเอียด เลี้ยงกายธรรมเป็นต้นก็มีรูปพรรณสัณฐานเหมือนกับกายนั้น ๆ แต่ทว่าดีกว่า ใสกว่ากายนั้น ๆ ส่วนรูปร่างเหมือนกับกายที่เลี้ยงนั้น ตลอดจนกายสุดหยาบสุดละเอียด

     จักรทั้ง ๓ นั้น เหตุใดจึงเรียกนามว่า จักร คือ กายสิทธิ์มีตัวอยู่ในดวงแก้ว ดวงแก้วนั้นเป็นบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยของเขา หมือนมนุษย์อาศัยอยู่บ้านเรือน

     ภายในดวงแก้วนั้นมีรัตนะเจ็ด คือ แก้ว ๗ ประการ ดังต่อไปนี้

จักรแก้ว ๑
ช้างแก้ว ๑
ม้าแก้ว ๑
ดวงแก้วมณี ๑
นางแก้ว ๑
คฤหบดี (ขุนคลัง) แก้ว ๑
ขุนพลแก้ว ๑

     ในแก้ว ๗ ประการนี้ จักรแก้วเป็นใหญ่ เป็นประธานในแก้ว ๗ ประการ ทั้งหลายเหล่านั้น ในแก้ว ๗ ประการ เป็นตัวอำนาจ มีสิทธิให้สำเร็จ อำนาจและเกิดการน้อยใหญ่ ดุจดังมหาอำมาตย์ผู้ใหญ่ เป็นผู้สำเร็จราชการทั้งปวง เพราะเหตุนี้แหละ จักรทั้ง ๓ นั้นจึงได้นามว่า “จักร”

     ความแตกต่างกันของจักรทั้ง ๓ นั้นคือ

     จุลจักร เป็นดวงแก้วกลมใส สะอาด บริสุทธิ์ ประณีต มีฤทธิ์อำนาจและบริวารน้อยกว่าแก้วมหาจักร

     มหาจักร เป็นดวงแก้วกลมใส สะอาดบริสุทธิ์ ประณีตกว่าจุลจักร มีฤทธิ์อำนาจบริวารมากกว่าจุลจักร

     บรมจักร เป็นดวงแก้วกลมใส ขาวสะอาด บริสุทธิ์ประณีตกว่าแก้วมหาจักร มีฤทธิ์อำนาจและบริวาร มากกว่าจุลจักรและมหาจักร

     กายหนึ่ง ๆ ก็มีจุลจักร มหาจักร บรมจักร พร้อมทั้งบริวาร เป็นผู้เลี้ยง มีประจำไปเช่นนี้ทุกกาย กายละพวก ๆ จนสุด หยาบสุดละเอียด ผู้เลี้ยงก็มีไปจนสุดหยาบสุดละเอียดของ กายผู้เลี้ยงเหมือนกัน
ขนาดของจักรทั้ง ๓ กับแก้วบริวาร คือ

     ๑) แก้วจุลจักร และบริวาร ขนาดตั้งแต่เล็กเท่าแววตาดำขึ้นไป จนถึงโตเท่าผลมะตูม หรือผลมะขวิด

     ๒) แก้วมหาจักร และบริวาร ขนาดผลตาลขึ้นไปจนถึงผลมะพร้าวแห้ง

     ๓) แก้วบรมจักร และบริวาร ขนาดตั้งแต่เท่าบาตรขึ้นไปจนถึงโตเท่าตะแกรงหรือเท่ากระด้ง

     พวกผู้เลี้ยงหรือที่เรียกว่า พวกกายสิทธิ์นี้ ก็มีธาตุตายธรรมตาย เป็นต้นว่า ภพเป็นที่อยู่เหมือนกับพวกมนุษย์เช่นเดียวกัน

     ธาตุเป็น ธรรมเป็น ก็มีเหมือนกายมนุษย์ คือ มีกาย ใจ จิต วิญญาณ รวมเป็น ๔ อันเป็นที่ตั้งของเห็นจำคิดรู้ มีธาตุคือ ธาตุเห็น ธาตุจำ ธาตุคิด ธาตุรู้ รวมเป็น ๔ และมีดวงคือ ดวง เห็น ดวงจำ ดวงคิด ดวงรู้ อีก ๔ รวมเป็น ธาตุ ๑๒ ธรรม ๑๒ (ที่กล่าวมานี้ ปรากฏอยู่ใน หนังสือวิชชามรรค ผลพิสดาร เล่ม ๒ ของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งเป็นตำรา วิชชาธรรมกายขั้นสูง)

     และยังมีกล่าวถึงเรื่อง แก้วกายสิทธิ์ ในหนังสือมรรคผล พิสดาร วิชชาธรรมกายชั้นสูง เล่ม ๑ ของหลวงพ่อมงคล เทพมุนี (หลวงพ่อวัดปากน้ำ) หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๓๓ ดังนี้.....

     นิพพานปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุธรรม แก้วกายสิทธิ์ใสสว่างไป ด้วย แก้วกายสิทธิ์ พื้นและอากาศเบื้องบน และข้างขวา ซ้าย ภายในนิพพานนั้นสำเร็จไปด้วยแก้วกายสิทธิ์ทั้งนั้น นิพพานมีลักษณะสัณฐานกลมดังลูกกระสุน (หรือดวงแก้ว) รอบนอกก้อนกลมนั้นเป็นอากาศว่างสะอาดและละเอียด บริสุทธิ์ ก้อนกลมนั้น ลอยอยู่กับอากาศมีอากาศที่ละเอียด สะอาดรองรับอยู่ ภายในก้อนกลมนั้นเป็นเมืองนิพพาน เป็นที่เสด็จอยู่ของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตขีณาสพ ทั้งหลาย มากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง ๔ พื้น ว่าง และอากาศเป็นพื้นเบื้องบนและอากาศที่เป็นพื้นข้าง ขวา ข้างซ้าย ภายในก้อนกลมนั้นสำเร็จไปด้วยแก้วกายสิทธิ์ ทั้งนั้น มีพระพุทธเจ้านั่งเป็นแถวเรียงกันไปสุดหู สุดตาจะนับ จะประมาณมิได้ มีขนาดองศาเท่า ๆ กัน เกตุดอกบัวตูม เป็นแก้วขาวใส หน้าตักกว้าง ๒๐ วา สูง ๒๐ วา เท่ากันที่ เป็นพระพุทธเจ้า เนื้อแก้วก็ใสสะอาด เนื้อแก้วละเอียดก็มี น้ำดี เป็นเพชรชั้นที่หนึ่ง มีแก้วอ่อนกว่ากันเป็นชั้น ๆ ที่เป็น พระสาวกและพระสาวิกา เนื้อแก้วก็ใสละเอียดลงมากกว่า พระพุทธเจ้า เป็นเพชรน้ำที่รอง ๆ กันลงมา และมีแก่อ่อนกว่า กันเป็นชั้น ๆ ตามบารมีแก่อ่อนกว่ากัน หรือตามธาตุอ่อนธาตุ แก่กว่ากัน

     ดูภพ ๓ คือ อรูปพรหมนั้นเป็นรูปอยู่ภายในดวงแก้ว หน้าตักกว่า ๑ คืบ สูง ๑ ศอก นั่งอยู่ภายในดวงแก้วกลม ๆ หุ้ม ห่ออยู่ ตั้งเป็นแถวเป็นแนว เรียงรายไปสุดหูสุดตาเต็มไปหมด ภพทั้ง ๓ คือ อรูปพรหม รูปพรหม กามภพ มีอรูปพรหมเป็นสุด เบื้องบน มีอเวจีนรกเป็นที่สุดเบื้องล่างของภพทั้ง ๓ อรูปพรหมนั้นตั้งลอยอยู่บนอากาศปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุธรรม เป็นแก้วกายสิทธิ์เหมือนกันแต่หยาบกว่าชั้นนิพพานลงมาตาม ชั้น พื้นเบื้องล่าง และอากาศเบื้องบน เบื้องขวา เบื้องซ้าย ของอรูปพรหมนั้น สำเร็จด้วยแก้วกายสิทธิ์ แต่หยาบกว่าชั้น นิพพานมาก อรูปพรหมอีก ๓ ชั้น ต่ำลงมากเช่นเดียวกัน แต่ หยาบลงมาเป็นชั้น ๆ ทุกทีตลอดลงมาถึงชั้นรูปพรหม ๑๖ ชั้น ไปจนถึงสวรรค์ ๖ ชั้น และชั้นมนุษย์ ฯลฯ


      ในหนังสือ คู่มือสมภาร ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัด ปากน้ำ สั่งให้เรียบเรียงขึ้นเป็นคู่มือแก่ผู้ปฏิบัติธรรม วิชชา ธรรมกาย ได้กล่าวไว้ในลำดับที่ ๑๔ ว่า...........

     “ดูกายสิทธิ์ในดวงแก้ว”

     ให้เอาดวงแก้วที่ถืออยู่ในมือนั้น เข้าไปไว้ในสุดละเอียด (ศูนย์กลางกาย) หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงแก้ว ขยายให้ดวงแก้ว นั้นโตขึ้น ก็จะแลเห็นกายที่อยู่ในดวงแก้วนั้นได้ถนัด เมื่อต้อง การจะรู้ด้วยเรื่องอะไร ก็ถามได้จากกายที่อยู่ในนั้นได้ กายนี้ เองที่เรียกว่า “กายสิทธิ์”สำรับคำถามที่ถามว่า  เกี่ยวกับกายสิทธิ์ที่อยู่ในรัตน์ชาติเช่นจุยเจีย,หยก,อัญมณี,พญาเหล็กฯลฯ ท่านมาจากไหนครับและเรื่องเกี่ยวกับเพชรพญานาคครับมีจริงไหมซึ่งเพชรพญานาคมี่ประโยชน์ต่อผุ้ที่ทำวิชชาธรรมกายและผู้ปฎิบัติธรรมอื่นๆหรือไม่ครับ

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า  จักรพรรดิกายสิทธิ์ มีทั้ง  ภาคขาว  ภาคกลาง  ภาคดำ  จะทราบว่ากายสิทธิ์ที่อยู่ภายในอัญมณีของมีค่าต่างๆ เป็นกายสิทธิ์ภาคใดนั้น  ก็ต้องเข้าวิชชาธรรมกายตรวจดู  แล้วเราจะทราบได้เอง  ต้องพิจารณากันเป็นกรณีๆ ไปนะครับ  เรื่องตรวจสอบจักรพรรดิกายสิทธิ์นี้มีรายละเอียดมาก  ต้องศึกษาโดยยึดหลักตามตำราให้มั่นคงเป็นอันดับแรกก่อนนะครับ  ภาคปฏิบัติมีชั้นเชิงมากอยู่  ฟังเฉพาะหลักๆ เท่านี้ก่อน...


ส่วนกายสิทธิ์มาจากไหน  ต้องกล่าวว่า  มีมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้านิพพานเป็น(กายมนุษย์)  การสร้างบารมียุคนั้น  แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือ  ฝ่ายพุทธจักร  สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้า  ฝ่ายอาณาจักรสร้างบารมีเป็นจักรพรรดิ  คอยบำรุงเลี้ยงฝ่ายพุทธจักรอีกที  เมื่อภาคมารเขาเอาดวงทุกข์-สมุทัยมาใส่ให้สัตว์โลก  ยุคพระพุทธเจ้านิพพานเป็น(กายมนุษย์)ก็หมดไป   พอหมดยุคนิพพานเป็นจักรพรรดิกายสิทธิ์ท่านกทำวิชชาหลบไปสร้างเรือนอยู่ตามอัญมณีของมีค่า  ร่วมกับฝ่ายพุทธจักรคูู่้บารมีของท่านสร้างบารมีร่วมกันไป(อย่างลับๆ)  จนกว่าท่านผู้นั้นจะได้มรรคผลนิพพาน  นี่คือจักรพรริดกายสิทธิ์ภายนอก    ผู้ฝึกสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายจะมีกายสิทธิ์มาอยู่ด้วยทุกคน  เป็นคู่บารมีกันมา  รายละเอียดมีมากกว่านี้  แต่ขอเล่าย่อๆ ดังนี้ครับ

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
Re: กายสิทธิ์
« Reply #2 on: October 24, 2008, 05:02:30 PM »
ขอพระคุณมากมากครับได้ทราบรายละเีอียดเพิ่มที่ได้ทราบว่ากายสิทธิ์มาจากไหนครับ  แต่ขอความกระจ่างอีกนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเพชรพญานาคหรือเหล็กไหลพญานาคมีจริงไหมครับจะรวมเข้ากับธาตุกายสิทธิ์แต่จะเป็นฝ่ายธรรมขาวหรือธรรมดำนั้นก็ต้องขอผู้ได้วิชชาชี้แนะอีกทีจึงจะใช้ได้ใช่ไหมครับ  เพราะบางครั้งผมไปพบเห็นธาตุกาธิ์เหล่านี้ในที่ใดจากการทำบุญมาจากที่อื่นๆมาถวายหลวงพ่อและหลวงพี่เป็นบางครั้งตามแต่โอกาสเช่นจะมีวัดทางแถบอีสานมีดวงแก้วพญานาคขนาดใหญ่ขนาด10ซ.มขึ้นไปมีหลายสีมีขาวใสเหมือนแก้วจุยเจียก็มีจะเทียบได้ไหมครับเกี่ยวกับกายสิทธิ์จุยเจียขนาดใหญ่  พระท่านก็เป็นพระจะบอกรายละเอียดมากเกินไปก็เกี่ยวกับพระวินัยขอท่าน จึงลำบากต่อผู้อยากรู้ครับ
จึงขอการชี้แนะต่อไป ผู้ที่ยังไม่ทราบจะรับประโยชน์ต่อไป  ขอขอบคุณคุณขมิ้นหลืองอย่างสูงครับ  ขออนุโมทนาบุญครับ
« Last Edit: October 24, 2008, 05:15:52 PM by rut »

Offline ขมิ้นเหลือง

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 224
 • จิตพิสัย 6
Re: กายสิทธิ์
« Reply #3 on: October 24, 2008, 07:30:31 PM »
เรื่องเพชรพญานาคหรือเหล็กไหลพญานาคมีจริงไหม  ผมก็ยังไม่เคยเห็นของจริงนะครับ  ที่เคยเห็นมามีแต่คนทำขึ้น  เคยไปท่องเที่ยวภาคอีสาน  มีพี่คนนึงพาไปดูพระอยู่แถวอุบลรับเจียรไนลูกแก้วสีจากวัสดุที่คนทำขึ้น  ส่วนเมื่อทำเสร็จแล้วจะไปอ้างเป็นเพชรพญานาคหรือเหล็กไหลพญานาคหรือเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับ 

เรื่องเพชรพญานาคหรือเหล็กไหลพญานาคนี้ไม่ค่อยมีความรู้  พอรู้บ้างก็ตรงที่ว่ากายสิทธิ์จะเก่งขนาดไหน  ขึ้นอยู่กับเจ้าของว่ามีวิชาความรู้ถูกตรงขนาดไหนด้วยเหมือนกันนะครับ

ใครพอมีประสบการณ์ก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
Re: กายสิทธิ์
« Reply #4 on: October 24, 2008, 07:57:53 PM »
www.watcharathath.comกลุ่มเพชรพญานาคครับ
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=152320&page=2ภาพอัญเชิญพญาเหล็กของหลวงพ่อหวลวัดพุทไธสวรรค์ จ.อยุธยาครับ
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=142335&page=2เป็นวัดที่อัญเชิญเพชรพญานาคและพญาเหล็กครับ
สามลิงค์จะเกี่ยวกับเพชรพญานาคและพญาเหล็ก
ถือเป็นปกิณกะปลีกย่อย  แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ
 ส่วนของปลอมจะไม่ขอกล่าวถึงเพราะเต็มตลาดพระเครื่่องครับ
ตอบแบบธรรมบันเทิงครับไม่เครียด  ขออนุโมทนาครับที่ให้ความรู้ครับ
« Last Edit: October 25, 2008, 02:41:10 AM by rut »

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
Re: กายสิทธิ์
« Reply #5 on: October 25, 2008, 12:04:40 AM »
เสริมครับ ตามlink
01 ตอบปัญหา พระ จักรพรรดิ์คือพระพุทธเจ้าหรือไม่ 14 ธ.ค.46
02 ตอบปัญหา สร้างพระจักรพรรดิ์ทองคำจะได้อานิสงส์อย่างไร 14 ธ.ค.46 (ค่ำ)
http://www.4shared.com/folder/_Sl7S5FA/cd_wlps17.html
« Last Edit: March 24, 2013, 11:56:29 PM by nut33 »
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline ขมิ้นเหลือง

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 224
 • จิตพิสัย 6
Re: กายสิทธิ์
« Reply #6 on: December 10, 2008, 09:19:48 PM »
...ประกอบเหตุ  สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐนัก...