Author Topic: ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้าบุคคลสำคัญของโลก  (Read 419 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 370
 • จิตพิสัย 24
ยูเนสโกยกย่องหลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้าบุคคลสำคัญของโลก https://www.komchadluek.net/news/regional/402112มีข่าวสรุปย่อว่า ยูเนสโกประกาศยกย่อง"หลวงปู่มั่น" และ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก กล่าวว่า ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติประกาศร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และครบรอบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นและทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นผู้เสนอ ซึ่งการเสนอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี และเวียดนาม
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2413 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าบวชเณรเมื่ออายุ 15 ปี ต่อมาเมื่ออายุได้ 22 ปี ได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน (ธรรมยุต) ศึกษาพระปริยัติธรรม และออกฝึกปฏิบัติ “ธุดงคกรรมฐาน” โดยธุดงค์ไปตามสถานที่ที่เป็นป่าเขา ถ้ำ เงื้อมผา ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน จนถึง ประเทศพม่า เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นต้น
หลวงปู่มั่น ได้อาศัยอยู่ตามป่าเขาตลอด 57 ปีของการบรรพชา เป็นพระเกจิอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์กรรมฐานของไทย สายวิปัสสนาธุระ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการภาวนาเจริญสมาธิ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกในปัจจุบัน ท่านได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีงาม เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวไทย และต่างประเทศ เมื่อได้นำคำสอนขององค์ท่านไปปฏิบัติตาม ย่อมเกิดความสงบ นำมาซึ่งสันติ แก่คนทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งในมติที่ประชุมครั้งนี้ ยูเนสโกได้ประกาศการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (150th anniversary of the birth of the Venerable Ajaan Mun Bhuridatta Thera, monk, 1870-1949) ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 20 มกราคม 2563
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงวางรากฐานการประถมศึกษาและระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย อันมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน เป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญพระองค์หนึ่งในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาการศึกษาประชาบาลที่มีโรงเรียนเป็นฐาน โดยจัดวัดเป็นโรงเรียน ทรงรับพระธุระอำนวยการจัดการศึกษาในหัวเมืองสอดคล้องกับพระราชปณิธานในล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ในการวางระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาสยาม พ.ศ. 2441 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนไทยทุกเพศทุกวัยให้ครอบคลุมทั่วทั้งพระราชอาณาจักร
และเป็นรากฐานของตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ที่กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองในการส่งบุตรธิดาเข้ารับการศึกษาภาคบังคับตามที่รัฐกำหนด ซึ่งถือเป็นกระบวนการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมประเทศแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งในมติที่ประชุมครั้งนี้ ยูเนสโกได้ประกาศ การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (100th anniversary of the death of His Royal Highness Prince Vajirananavarorasa, 1860-1921)ซึ่งจะครบรอบการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสในปี2564

UNESCOหรือยูเนสโก
[size]
-------------------------------------------------------------------
« Last Edit: December 27, 2019, 02:58:05 AM by laichazeng »

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 370
 • จิตพิสัย 24
Proposals by Member States for the celebration of anniversaries in 2020-2021 with which UNESCO could be associated หรือรายการสิ่งและบุคคลสำคัญที่ยูเนสโกยกย่องปีคศ.2020-2021 อ้างเนื้อหาจาก https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371424_eng.locale=fr
มีเนื้อหาย่อว่า………..ANNEX ….The celebration of anniversaries in 2020-2021 with which UNESCO will be associated(as recommended to the General Conference in 206 EX/Decision 30 and 207 EX/Decision 34; listed in the alphabetical order of the English names of the Member States)………(ยกมาบางข้อดังนี้)
9.  500th  anniversary  of  the  arrival  of  Ferdinand  Magellan  to  the  Strait  of  Magellan  and  its  importance  as  a  milestone  in  the  first  circumnavigation  of  the  Earth  (1520)  (Chile,  with  the  support of Portugal and Spain) หรือการมาถึงช่องแคบมาเจลลันของเฟอร์ดินันด์  มาเจลลันจะครบรอบ500ปีในปีคศ.2020

  ---------------------------------
22. 250th  anniversary  of  the  birth  of  Ludwig  van  Beethoven,  composer  and  pianist  (1770-1827) (Germany, with the support of Austria and Poland) หรือนายลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน หรือบีโธเฟนจะครบรอบอายุ250ปีนับจากชาตกาลของบีโธเฟนในปีคศ.2020 ซึ่งเบทโฮเฟนหรือบีโธเฟนเป็นคีตกวีคนแรกแห่งยุคจินตนิยมและมีผลงานระดับโลกหลายอย่างเช่นบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ที่นำการขับร้องประสานเสียงมาใช้ เป็นต้น

    ---------------------------------
28.1150th anniversary of the birth of Abu Nasr Farabi (Al-Farabi), scholar and philosopher (870-950) (joint proposal of Kazakhstan and the Islamic Republic of Iran, with the support of Iraq, Russian Federation and Turkey)หรือนายอัล-ฟาราบีจะมีอายุครบ1150ปีนับจากชาตกาลของอัล-ฟาราบีในปีคศ.2020และอัล-ฟาราบีเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมศาสนาอิสลามว่าเป็นครูคนที่2หลังจากอริสโตเติลครูคนแรก(Aristotle )และเป็นผู้สร้างแนวคิดอิสลาม-เพลโตแบบใหม่(Islamic Neoplatonism )ช่วงยุคทองของอิสลามด้วย

    ----------------------------
32.800th anniversary of the foundation of the Ancient Karakorum city (1220) (Mongolia, with the support of Germany)หรือการครบรอบ800ปีแห่งการก่อตั้งเมืองคาราโครัมโบราณในปีคศ.2020ซึ่งเมืองคาราโครัมโบราณนี้เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมองโกลในรัชสมัยเจงกิสข่าน(Genghis Khan )ตั้งอยู่ในหุบเขาorkhonบริเวณทางแยกของเส้นทางสายไหม

  -------------------------------
37.100th anniversary of the birth of Karol Wojtyła, Pope John Paul II (1920-2005) (Poland, with the support of Hungary and Lithuania)หรือสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 จะมีพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษาในปีคศ.2020 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 เป็นประมุขวาติกันคนแรกที่เป็นชาวโปแลนด์และเป็นประมุขวาติกันที่แต่งตั้งนักบุญมากที่สุดถึง477องค์และเป็นประมุขวาติกันที่ครองอำนาจนานที่สุดเป็นอันดับที่4แห่งประมุขวาติกันทั้งหมด

   -----------------------------
40.200th anniversary of the birth of Saint Andrew Kim Dae-Geon, priest (1821-1846) (Republic of Korea, with the support of France, the Philippines and Viet Nam) หรือนักบุญชาวคริสต์ชื่อคิมเตก็อนจะมีอายุครบ200ปีในปีคศ.2021ซึ่งนักบุญชาวคริสต์ชื่อคิมเตก็อนนี้เป็นเพื่อนมรณสักขีชาวเกาหลีและเป็นบุญราศีและเป็นนักบุญศาสนาคริสต์ของเกาหลีและเป็นบาทหลวงโรมันคาธอลิกคนแรกของเกาหลีด้วยและยังเคยไปประเทศจีนสมัยราชวงศ์ชิงและเคยไปงานรัฐพิธีการลงนามสนธิสัญญานานกิงอันเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่ง ระหว่างสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์และจีนราชวงศ์ชิง

    -------------------------------------------
51.150th anniversary of the birth of the Venerable Ajaan Mun Bhuridatta Thera, monk (1870-1949) (Thailand, with the support of China, Republic of Korea and Viet Nam)หรือการครบรอบ150ปีชาตกาลของอัครบิดามารดาครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ(สายพระป่าเรียกแบบบ้านบ้านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าอัครบิดามารดาครูอาจารย์นี้น่าจะเพิ่มเกียรติยศแด่หลวงปู่มั่นฯมากขึ้นครับ)ซึ่งหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระที่ชอบทำสมาธิแผ่เมตตาจิตให้แก่สัตว์อย่างไม่มีประมาณ อันนี้มาจากคำพูดของหลวงปู่มั่นในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่าน โดยอ้างจากหลวงปู่พูดกับศิษย์ที่เป็นพระว่า “นับแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลำบากเดือดร้อน โดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลย มีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมา ทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ไม่เลือกหน้า โดยไม่มีประมาณตลอดมา เวลาตายแล้วจะกลายเป็นศัตรูคู่เวรแก่สัตว์ ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักของเขาแต่ละตัว เพราะผมเป็นต้นเหตุเพียงคนเดียวนั้น ผมทำไม่ได้ อย่างไรก็ขอให้นำผมออกไปตายที่สกลนคร เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คน พระเณร ก็พากันหลั่งไหลมาไม่หยุดหย่อน และนับวันมากขึ้นโดยลำดับ ซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์อยู่แล้ว......................”(ดูเพิ่มเติมที่ http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-mun/lp-mun-hist-04-01.htm )

รูปนี้จาก http://luangpumun.org/pic.html
   --------------------------------------
52.100th  anniversary  of  the  death  of  His  Royal  Highness  Prince  Vajirañāṇavarorasa  (Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajirañāṇavarorasa) (1860-1921) (Thailand, with the support of China, Republic of Korea and Viet Nam)หรือการครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรส พระผู้ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย์ของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีที่ยูเนสโกได้ยกย่องรัชกาลที่6และรัชกาลที่7แล้ว

รูปนี้จาก http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/19504-029712
   ----------------------------------
56.700th anniversary of the death of Yunus Emre, poet and Sufi philosopher (1241-1321) (Turkey, with the support of Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Uzbekistan) หรือการครบรอบ700ปีแห่งการมรณกรรมของยูนูส เอ็มเรอในปีคศ.2021ซึ่งยูนูส เอ็มเรอเป็นกวีผู้มีความสำคัญต่อประเทศตุรกีอย่างมากและผู้เป็นมุสลิมซูฟีและผู้ที่ยูเนสโกได้เคยประกาศปียูนูส เอ็มเรอ นานาชาติ("The International Yunus Emre Year" )ในปีคศ.1991อันเป็นปีครบรอบ750ปีของการเกิดของเขาด้วย

      ---------------------------------------------------------------------------
59.650th  anniversary  of  the  death  of  Chu  Văn  An,  educator  (1292-1370)  (Viet  Nam,  with  the  support of India, Republic of Korea and Thailand)หรือการครบรอบ650ปีแห่งการมรณกรรมของจูวันอานในปีคศ.2020ซึ่งจูวันอานเป็นนักการศึกษาผู้บูชาแนวคิดของปรมาจารย์ข่งจื่อ(Confuciusหรือ孔子)และเจิงจื่อ(Zengziหรือ曾子 )และเหยียนหุย(Yan Hui หรือ颜回)และเมิ่งจื่อ(Mengziหรือ孟子)และจื่อซือ(Zisiหรือ子思 )และจูวันอานยังเป็นอธิการบดีที่ดังที่สุดแห่งวันเหมียว(Van Mieuหรือ文廟)มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม

      --------------------------------------------
« Last Edit: December 27, 2019, 02:54:56 AM by laichazeng »

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 370
 • จิตพิสัย 24
    ----------------------
ข่าวต่างประเทศที่ยูเนสโกตอบรับการฉลองครบรอบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้ว
1)ข่าวการฉลองครบรอบการก่อตั้งเมืองเก่าโบราณคาราโครัม800ปีกับยูเนสโกปีคศ.2020 หรือ800th anniversary of Karakorum city to be marked next year อ้างข่าวจาก https://montsame.mn/en/read/209075มีข่าวจากประเทศมองโกเลียว่า

Ulaanbaatar /MONTSAME/. On December 4, Mongolian National Commission for UNESCO reported that Mongolia and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization will jointly celebrate the 800th anniversary of the establishment of the ancient Mongolian city of Karakorum.

UNESCO participates since 1952 in the commemorations of historic events and in the anniversaries of eminent personalities celebrated by Member States and Associate Members, in order to give them worldwide significance.

Through its program of celebration of anniversaries, the UNESCO contributes to celebrate and draw attention to personalities, works or events that have contributed to the mutual enrichment of cultures and helps to promote international understanding, closer relations among peoples and peace.

Year of 2020 will celebrate the 800th anniversary of the establishment of the city of Karakorum (Kharkhorin) capital of the Mongol Empire between 1235 and 1260. A proposal had been submitted to the UNESCO for the celebration of jubilee with which UNESCO could be associated. The proposal was supported and approved by the UNESCO during the 40th session of the UNESCO General Conference organized between 12-27 November.

Mongolian Minister of Education and Culture Yo.Baatarbileg took part in the conference, inviting leaders of the UNESCO to the celebratory events in Mongolia in 2020.
  -----------------------------------
2)ข่าวการฉลองครบรอบ1150ปีชาตกาลของอัล-ฟาราบีกับยูเนสโกปีคศ.2020 หรือ To the anniversary of al-Farabi  อ้างข่าวจาก http://www.kaznpu.kz/en/2212/page/9874/news/ มีข่าวจากมหาวิทยาลัยอาไบ คาซัค เนชั่นแนล เพดาโกกิคอลว่า
In 2020, under the auspices of UNESCO, the 1150th anniversary of the great oriental thinker Abu Nasr Al-Farabi will be celebrated internationally. On December 6, 2019, at the Institute of Philology and Multilingual Education, a round table was held entitled Al-Farabi`s World, dedicated to the philosopher, who is called the Second Teacher after Aristotle.

Doctoral students of the 2nd year of the Department of Russian Language and Literature made deep interesting reports, and the essay competition on Al-Farabi`s work ended with the award ceremony.


« Last Edit: December 27, 2019, 02:46:26 AM by laichazeng »

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
ยินดีด้วยครับ

แต่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก แบบยูเนสโก้ นั้น

จะต่างจากบุคคลระดับโลก

แบบยูเนสโก้ นั้น เราส่งชื่อไปเอง ส่งใครก็ได้ หากคุณสมบัติผ่าน ก็ได้รับการยกย่อง เป็นความสำคัญ ระดับท้องถิ่น ซะมากกว่า ครับ

ส่วนบุคคลระดับโลก ต้องมีผลงานระดับที่ชาวโลกรู้จักและยอมรับจริงๆ ไม่ใช่แค่ท้องถิ่น

ถ้าเป็นพระชาวไทย ผมขอยกให้ หลวงปู่สด ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครับ เพราะวิชชานี้ ทำตามได้จริง มีรูปธรรมจับต้องได้ครับ ชาวโลก เข้าถึงได้จริง


Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 370
 • จิตพิสัย 24
คุณต้นไม้เมตตายินดีกับยูเนสโกที่ยกย่องหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ผมก็ยินดีด้วยเช่นกันครับ หลวงปู่มั่นกับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิเวธที่เข้มแข็งมากในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตั้งหลักเรื่องการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดจนแก้ความเข้าใจผิดให้กับนักปริยัติที่เข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาก  วิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อสด วัดปากน้ำค้นพบกลับคืนมาก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยของเรา  เป็นชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้มหาศาลเลย   ผมก็หวังว่าชาวพุทธทั่วโลกทุกนิกายจะช่วยกันส่งเสริมให้ยูเนสโกยกย่องหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ด้วย เพื่อพุทธศาสนาให้แสงสว่างแก่โลกได้อีกยาวนานและนำสันติภาพที่แท้จริงเกิดในใจของประชากรโลกทุกคน

ผมขอนำคำสอนของหลวงพ่อเสริมชัย ชยมังคโล อาจารย์ใหญ์สายวิชชาธรรมกายและผู้เป็นกัลยาณมิตรกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พูดถึงดวงพุทโธของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตครับว่า........จากที่เคยได้ยินได้ฟังมา พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่น ท่านได้เห็นดวงกสิณของท่านดวงใหญ่ พอท่านเห็นแล้ว ตอนแรกๆท่านก็ตามดูกสิณนั้นไป เห็นเข้าไปเรื่อยๆ ดูตามไปก็เห็นต่างๆนานา เห็นเหมือนกับระลึกชาติ ไปเห็นชาติเก่าบ้าง ชาติใหม่บ้าง อนาคตบ้าง อะไรบ้าง ท่านก็ดูตามไปๆเรื่อยๆ เห็นอะไรต่อมิอะไร หนักเข้าๆ ก็เห็นจะไม่ได้เรื่อง ท่านก็เลยบอกว่า โอ!! นี่ไม่มีประโยชน์ นิมิตไม่มีประโยชน์ ท่านก็ตัดทิ้ง คือท่านปฏิเสธนิมิต ฟังให้ดี แปลว่าท่านปฏิเสธนิมิตลวง ที่เห็นปรากฏอยู่ข้างนอก ซึ่งถูกต้องไม่ผิด ท่านปฏิเสธนิมิตลวง เพราะนั่นยังไม่ใช่ของจริง เพราะยังไม่ได้เข้ากลางของกลาง ณ ภายใน

ต่อเมื่อภายหลัง ท่านปฏิบัติไปๆ เมื่อท่านได้ทำใจให้หยุดนิ่งสนิท จนใจสงบที่ศูนย์กลางกาย ท่านก็ได้ดวงพุทโธนะ ท่านเรียกว่า ดวงพุทโธ ได้เคยอ่านประวัติท่าน ตอนที่ท่านไปอยู่ป่าเขา ชาวเขาถามท่าน(หลวงปู่มั่น)ว่า “ตุ๊เจ้าเดินหาอันหยัง?” เพราะตุ๊เจ้าเดินจงกรมอยู่เรื่อยๆ ท่านตอบว่า “หาดวงพุทโธ” ความจริงท่านก็เดินจงกรม ใจท่านหยุดท่านก็รู้ พิจารณาไปข้างใน ที่นี้ พวกชาวเขาก็ถามท่านว่า แล้วก็อย่างพวกเขานี่เขาจะหาดวงพุทโธได้ไหม? ท่านก็บอกว่า “ได้ มาสิ” แล้วท่านก็แนะนำกัมมัฏฐานให้ แต่จะได้เท่าไหร่ ได้ผลเท่าไร ก็ไม่ได้เล่าให้ฟัง นี้เป็นประวัติของท่านมีอยู่ในหนังสือ ท่านเรียกดวงธรรม ณ ภายในนั้นว่า “ดวงพุทโธ”

เพราะฉะนั้น บรรดาระดับอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูง เมื่อท่านเจริญอานาปานสติ #ใจหยุดลมหยุดที่ศูนย์กลางกาย ก็เห็นเป็นดวงใสเหมือนกันหมดไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปว่า ให้เอามาพิจารณา ณ ภายใน อย่าให้อยู่ข้างนอก เหมือนกันหมด ท่านให้เอานิมิตมาพิจารณาข้างในทั้งนั้นนั่นแหละ แล้วผู้ปฏิบัติก็จะรู้ทางสายกลางไปเอง แต่สำหรับพระอริยเจ้าท่านไม่เอามาพูดมาก..... อ้างจากบางตอนจากหนังสือ“ตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ”และเพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

และอีกเรื่องหนึ่งผมอยากให้ชาวพุทธช่วยกันหาหลักฐานอย่างเป็นทางการเผยแพร่ให้ยูเนสโกและชาวพุทธโลกได้รู้ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตกันชัดเจนมากขึ้นว่าหลวงปู่มั่นได้ยศเป็นพระครูไพโรจน์รัตโนบลในปีไหนและค้นหาหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบได้จากไหนครับเพราะมีการบอกว่า.....หลวงพ่อบุญมี ได้รับสมณศักดิ์ พระครูไพโรจน์ รัตโนบล เป็นครั้งแรก ซึ่งสมณศักดิ์ พระครูไพโรจน์รัตโนบล  นั้นเป็นของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านได้รับเพียง 3 วัน จากนั้นได้มอบคืนให้ พระธรรมเจดีย์ (เจ้าคุณจูม) วัดโพธิ์สมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี หลังจาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์ใดได้รับแต่งตั้งในสมณศักดิ์นี้อีกเลย

จนกระทั่งปี พ.ศ.2524 สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตร ได้รับสั่งกับหลวงพ่อว่า ไม่มีใครเหมาะสมที่จะได้รับสมณศักดิ์ พระครูไพโรจน์รัตโนบล นี้เท่ากับหลวงพ่อบุญมี อีกแล้ว จึงได้มอบตำแหน่ง พระครูไพโรจน์รัตโนบล ให้กับหลวงพ่อซึ่งเป็นที่ หลวงพ่อบุญมี ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่รู้ตัวมาก่อน  จากนั้นได้เลื่อนมาจนถึงชั้นพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2544 หลวงพ่อบุญมี  ได้รับแต่ตั้งในสมณศักดิ์ตำแหน่งที่ พระภาวนาวิศาลเถร............
แต่ในประวัติหลวงปู่มั่นทั่วทั่วไปบอกแค่ว่าหลวงพ่อมั่นมีเพียงยศเดียวคือเป็นพระครูวินัยธรประจำพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เท่านั้น ครับ
ชาวพุทธช่วยกันศึกษาประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตกันเยอะเยอะนะครับ
« Last Edit: January 20, 2020, 02:51:07 AM by laichazeng »