Author Topic: คาถาบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กู้ชาติด้วยพระปรีชาสามารถ  (Read 86924 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sakumoto

  • Newbie
  • *
  • Posts: 20
  • จิตพิสัย 0
คาถาบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กู้ชาติด้วยพระปรีชาสามารถคาถาบูชาพระนเรศวร

ตั้งนะโม 3 จบ(ระลึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ นะเรโส จะ มหาราชา เมตตา จะ กะโรยังมหาลาภัง จะทาโสถี ภะวันตุเม

อีกบท

ตั้งนะโม 3 จบ
มะมามิ สิระสา พิมพัง พุทธะ ญานะ นเรศวร
สัพพะ ทุกขะ สะเมตารัง สันติทัง สุขะทัง สะทาติ

อีกบท

ตั้งนะโม 3 จบ

นเรศจุติ สิทธิการะณัง อะหังสุคโต นะโมพุทธายะ วะบังบังหับ

โปรดให้มีอิสระภาพแก่ทาส รวบรวมคนไทยรักแผ่นดิน พลิกฟื้นระบบการปกครอง เพื่อคนไทยบนแผ่นดิน ทรงมีพระราชกรณีนกิจเป็นตัวอย่างแก่คนไทยนักพัฒนา รักแผ่นดิน

การบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ตามลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 ดังนี้ ควรบูชาทุกวันอังคาร ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ และวันพฤหัสบดีอันเป็นวันครู
เครื่องสักการะให้ถวาย
1. น้ำมะพร้าวอ่อน
2. กล้วยน้ำว้า
3. ทองหยิบ
4. ทองหยอด
5. บรั่นดี
6. ซิการ์
7. ข้าวคลุกกะปิ
8. ดอกกุหลาบสีชมพู

สำหรับผู้บูชาครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด 9 ดอก ว่าคาถาดังนี้ พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ" (กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ
"พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ" หรือแบบเต็ม "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง"


พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน
"นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม


"ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ...นามสกุล... ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง... อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น"


ทรงปรีชาสามารถในทางกฎหมาย เป็นตัวอย่างแก่ผู้เคารพสิทธิ์ทางกฎหมาย และคนรักเหตุผล ความเป็นมนุษยชนจะเจริญขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนไทยรักเหตุผลมากกว่าการใช้ความรุนแรง


พระคาถาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๖)
(จุดธูป ๙ ดอก ให้ใช้สีขาว หรือ สีเหลือง ห้ามใช้ สีเขียว หรือ แดง)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓จบ)
โยหิ เสฎโฐ มหาราชา ฉัฎฐะ โมจักกิ วังสิโก

อิสสะโร สะยามิกา นัญจะ ธัมมิโก ภูมิปา ละโก

ทีโป นาโถ ปะติฎฐาจะ มหาปุญโญ มะหายะโส

ปะระเมน ทามะ หาวะชิ ราวุธ ธะโมติ วิสสุโต

สะทา อะโหสิ ทัยยานัง ภาวะนีโย อะถะ

เอโส วะชิรา วาโธติ สุคุเณนะ สุปากะโฎ

อิทานิโส มะหาเตโช สุจิรัมปิ ทิวังคะโต

คุณะกิตติ ปะเนตัสสะ ทัยยิกานัง มะเนสุปิ

ปัญญายะ ติยาถาภูตัง วันทามินัง สิเรนะหัง

สะมังอะนุส สะรันโตจะ มาลาวิกะติ อาทินา

สักกาเรนะ อะเนนีเธ ยะถาสะติ ยะถาพะลัง

อะภิปูเชมิ เอตัสสะหมิง วิปปะ สันเนนะ เจตะสา

นะมะการา นุภาเวนะ เวรา โสกา จุปัททะวา

ทุกขะ โรคะ กะยา ลัตตุ อีติโต อะกะ มังคะลัง

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต

ตัสสะ ตัสสา นุภาเวนะ อะนีโฆ นิระปัท ทะโว

อิทธัง ปัปโปมิ เวปุลลัง วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา

ชะยะ สิทธิ ธะนัง ลาโภ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

สิริ กิตติ จะสัทโทจะ โภโควุฑฒิ ยะโส เจวะ

มังคะลัง สุนิมิตตังจะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุเม

ทรงกู้ชาติบ้านเมือง ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่า กล้าหาญชาญชัย


 

 
คาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บทที่ 1 (เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป)
นะโม ๓ จบ
“ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะ ตุภะวัง สัพเพศัตรู วินาส สันติ ... โอม สิโน ราชา เทวะ นะมา มิหัง” (3 เที่ยว)
 

บทที่ 2 (เหมาะสำหรับเหล่านักรบ)
นะโม 3 จบ
“ ปู่ตาก ตะอุ อิตัง ตากสิน ราชะ โยตังอิ ... นะ โม พุทธ า ยะ ” (3 เที่ยว)
คนหมู่บ้านบางระจัน รักชาติรักแผ่นดิน สู้เพื่อแผ่นดินไทย

ฐานของอนุสาวรีย์มีคำจารึกไว้ว่า "สิงห์บุรีนี่นี้ นามใด สิงห์แห่งต้นตระกูลไทย แน่แท้ ต้นตระกูล ณ กาลไหน วานบอก หน่อยเพื่อน ครั้งพม่ามาล้อมแล้ ทั่วท้องบางระจัน"

จารึกอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน:

"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด
ณ วันที่... เดือน... พุทธศักราช ๒๕๑๙

เมื่อเดือนสาม ปีระกา พุทธศักราช ๒๓๐๘
นายจันหนวดเขี้ยว นายโชติ นายดอก นายทองแก้ว
นายทองเหม็น นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายเมือง
พันเรือง ขุนสรรค์ และนายอิน
ได้เป็นหัวหน้ารวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายต่อสู้พม่าที่บ้านบางระจัน
มีพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิทยาคมบำรุงขวัญ

ตั้งแต่เดือนสี่ ปีระกา พุทธศักราช ๒๓๐๘ จนถึงเดือนเจ็ด ปีจอ พุทธศักราช ๒๓๐๙
วีรชนค่ายบางระจันได้ต่อสู้พม่าด้วยความกล้าหาญและด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยว
ยอมสละแม้เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินไทย
รบชนะพม่าถึงเจ็ดครั้ง จนพม่าครั่นคร้ามฝีมือ

รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้น
เพื่อประกาศเกียรติคุณของวีรชนค่ายบางระจันให้ยั่งยืนชั่วกาลนาน.[8]"

http://www.newworldbelieve.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=newworldbelievenet&thispage=1&anspage=1&No=1283771
http://www.newworldbelieve.net/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=newworldbelievenet&thispage=1&anspage=1&No=1283771

 ;) ;) ;) ;) ;)