ติดต่อวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

ไปรษณีย์: วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท์: ติดต่อประชาสัมพันธ์
090-595-5162
090-595-5164
โทรสาร: 03-274-5170-1
อีเมล: info@dhammakaya.org
แบบติดต่อสอบถามทางเว็บ: dhammakaya.org/contact
การส่งเงินทางไปรษณีย์ธนาณัติ: สั่งจ่าย  ปทฝ.ดำเนินสะดวก ในนาม เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เช็คธนาคาร: สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมให้แก่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ฟอร์มแจ้งการบริจาคทำบุญ: dhammakaya.org/donateform
   
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  

บัญชีที่ใช้รับโอนเงินในโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
เลขที่ และชื่อบัญชี  ธนาคาร สาขาดำเนินสะดวก

 • 422–0–25469–4  "วัดหลวงพ่อสดฯ เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"  – ธนาคารกรุงเทพ 
 • 540–2–18485–8  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"  – ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 707–0–12333–7  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ"  – ธนาคารกรุงไทย 
 • 534-2-02908-8  “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”  – ธนาคารกสิกรไทย 

บัญชีที่ใช้รับโอนเงินอื่นๆ (ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก)
เลขที่ และชื่อบัญชี

 • 422–0–31266–6  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม"  [รับโอนเงินทั่วไป]
 • 422–0–39401–1  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ภัตตาหาร)"
 • 422–0–39402–9  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (สวัสดิการสงฆ์)"
 • 422–0–39403–7  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (หอสังเวชนีย์ชัยมงคล)"
 • 422–0–39404–5  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ค่าน้ำ-ค่าไฟ)"

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน (Pay-in Slip) โดยทางแฟกซ์ (03-274-5170-1) หรือ อีเมล พร้อมทั้งระบุ

 1. จำนวนเงิน และรายการที่ประสงค์บริจาค
 2. ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์, E-mail Address
 3. หากต้องการให้ส่งอนุโมทนาบัตร และ/หรือ พระของขวัญที่ระลึก โปรดเขียนที่อยู่ให้ชัดเจน

 

ติดต่อมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

 

สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
ใน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก กม.ที่ 14  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ติดต่อ คุณสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์  กรรมการเลขานุการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย