อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ป.ย.1-2 ถึง ป.ธ.9 ปี 2556

โครงการอบรมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9  ปีที่ 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 9 ก.พ. 2556

 

1. ชื่อโครงการ  “โครงการอบรมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ลักษณะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 14 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

2. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 โดยมติมหาเถรสมาคม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณรผู้เป็นศาสนทายาท ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตามปกติแล้ว การอบรมบาลีก่อนสอบก็มีความสำคัญ ที่จะทำให้สถิติการสอบได้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น

ดังนั้น จึงจัดให้มีการอบรมบาลีก่อนสอบ สำหรับนักเรียนชั้นประโยค 1-2 ถึงชั้นประโยค ป.ธ.9 โดยจัดให้มีการอบรมในระหว่างวันที่ 14 ม.ค. – 9 ก.พ. พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 27 วัน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลีและมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการทำข้อสอบสนามหลวงในปี 2556 นี้

3. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนบทเรียนที่ตนเองเรียนผ่านมาแล้ว
  2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้มีความชำนาญในการทำแบบฝึกหัด
  3. เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมก่อนสอบ สามารถสอบผ่านข้อสอบสนามหลวงประจำปีของแต่ละชั้นได้มากขึ้น
  4. เพื่อสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาบาลี พร้อมทั้งมีจริยาวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย
  5. เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
     

4. เป้าหมาย

4.1 เชิงคุณภาพ

  1. นักเรียนที่เข้าอบรมก่อนสอบมีความเข้าใจในภาษาบาลีสมภูมิชั้นของผู้เรียน
  2. นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในภาษาบาลี สามารถนำไปสู่การศึกษาสัมมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4.2 เชิงปริมาณ

นักเรียนที่เข้าอบรมก่อนสอบสนามหลวง จำนวน 100 รูป สามารถสอบผ่านมากขึ้น ในเชิงปริมาณคิดเป็นร้อยละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนที่ส่งสอบในแต่ละชั้น

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. ถึง วันที่ 9 ก.พ. พ.ศ. 2556 รวมเวลา 27 วัน

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  1. พระมหาสุจิตต สุจิตฺโต อาจารย์ใหญ่แผนกบาลีประธาน
  2. พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม อาจารย์ใหญ่แผนกฝึกอบรมฯรองประธาน
  3. พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ รองอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีและเลขานุการ รองประธาน

คณะที่ปรึกษาโครงการ

  1. พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส และเจ้าสำนักเรียน
  2. พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
  3. พระสังฆาธิการระดับรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูป

7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้ทบทวนบทเรียนที่ตนเองเรียนผ่านมาแล้ว
  2. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้มีความชำนาญในการทำแบบฝึกหัด
  3. นักเรียนที่ผ่านการอบรมก่อนสอบสามารถสอบผ่านข้อสอบสนามหลวงประจำปีของแต่ละชั้นได้มากขึ้น
  4. ได้สร้างศาสนทายาทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาบาลี พร้อมทั้งมีจริยาวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย
  5. คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบการอบรมประจำชั้นต่างๆ

ที่ รายนามอาจารย์ วิทยฐานะ วัด วิทยากร ประจำชั้น วิชา
1 พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.9 ปากน้ำ ป.ธ.9 แต่งไทยเป็นมคธ
2 พระเมธีธรรมาภรณ์ ป.ธ.9 สุทัศน์ฯ ป.ธ.9 แปลไทยเป็นมคธ
3 พระสุธีปริยัติธาดา ป.ธ.9 ชนะสงครามฯ ป.ธ.9 แปลมคธเป็นไทย
4 พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.9 ปากน้ำ ป.ธ.8 แต่งฉันท์ภาษามคธ
5 พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.9 ชนะสงครามฯ ป.ธ.8 แปลไทยเป็นมคธ
6 พระเมธีธรรมาภรณ์ ป.ธ.9 สุทัศน์ฯ ป.ธ.8 แปลมคธเป็นไทย
7 พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.9 ปากน้ำ ป.ธ.7 แปลมคธเป็นไทย
8 พระมหาพิสิฏฐ์เอก เสฏฺฐธมฺโม ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ธ.7 แปลไทยเป็นมคธ
9 พระมหาศักฎา สุมโน ป.ธ.9 ป่าวิสุทธิคุณ ป.ธ.6 แปลมคธเป็นไทย
10 พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ธ.6 แปลมคธเป็นไทย
11 พระมหาบุญกิต สุวณฺโณ ป.ธ.8 ไร่ใหม่สามัคคี ป.ธ.6 แปลไทยเป็นมคธ
12 พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.9 ปากน้ำ ป.ธ.5 แปลมคธเป็นไทย
13 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ธ.5 แปลไทยเป็นมคธ
14 พระมหาเกลื่อน กิตฺติโก ป.ธ.7 ปากน้ำ ป.ธ.4 แปลมคธเป็นไทย
15 พระมหาธีรชัย ธีรชโย ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ธ.4 แปลไทยเป็นมคธ
16 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ธ.3 แปลมคธเป็นไทย
17 พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ธ.3 สัมพันธ์/ไวยากรณ์
18 พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม ป.ธ.7 บ้านโป่ง ป.ธ.3 แปล/สัมพันธ์ไทย
19 พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ย. 1-2 แปลมคธเป็นไทย
20 พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี ป.ธ.9 หลวงพ่อสดฯ ป.ย. 1-2 แปลและไวยากรณ์

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ย.1-2

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม แนะนำเบื้องต้น สอนแปลธรรมบท
15 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
16 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
17 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
18 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
19 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
22 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
23 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
24 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
25 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
28 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
29 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
30 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
31 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
1 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
2 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
5 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
6 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
7 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหาวิชาแปล แนะแนว-ทำปัญหาไวยากรณ์
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-เก็งวิชาแปล ปัจฉิมเทศ ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาภาค 1-4 จำนวน 21 ครั้ง
สอบไวยากรณ์ 21 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.3

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.00-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม หลักการแปล/สัมพันธ์ 1 หลักการแปล/สัมพันธ์ 2
15 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 1 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 1 แนะแนว - เฉลยปัญหา
16 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 2 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 2 แนะแนว - เฉลยปัญหา
17 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 3 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 3 แนะแนว - เฉลยปัญหา
18 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 4 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 4 แนะแนว - เฉลยปัญหา
19 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 5 บุรพภาค/บาลีไวยากรณ์ 1 แนะแนว - เฉลยปัญหา
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 6 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 5 แนะแนว - เฉลยปัญหา
22 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 7 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 6 แนะแนว - เฉลยปัญหา
23 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 8 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 7 แนะแนว - เฉลยปัญหา
24 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 9 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 8 แนะแนว - เฉลยปัญหา
25 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 10 บุรพภาค/บาลีไวยากรณ์ 2 แนะแนว - เฉลยปัญหา
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 11 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 9 แนะแนว - เฉลยปัญหา
28 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 12 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 10 แนะแนว - เฉลยปัญหา
29 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 13 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 11 แนะแนว - เฉลยปัญหา
30 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 14 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 12 แนะแนว - เฉลยปัญหา
31 มกราคม 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 15 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 13 แนะแนว - เฉลยปัญหา
1 กุมภาพันธ์ 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 16 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 14 แนะแนว - เฉลยปัญหา
2 กุมภาพันธ์ 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 17 บุรพภาค/บาลีไวยากรณ์ 3 แนะแนว - เฉลยปัญหา
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 18 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 15 แนะแนว - เฉลยปัญหา
5 กุมภาพันธ์ 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 19 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 16 แนะแนว - เฉลยปัญหา
6 กุมภาพันธ์ 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 20 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 17 แนะแนว - เฉลยปัญหา
7 กุมภาพันธ์ 2556 แปลมคธเป็นไทย ครั้งที่ 21 สัมพันธ์ไทย ครั้งที่ 18 แนะแนว - เฉลยปัญหา
8 กุมภาพันธ์ 2556 บุรพภาค/บาลีไวยากรณ์ 4 ปัจฉิมเทศ ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

แปลมคธเป็นไทย 21 ครั้ง,
สัมพันธ์ไทย 18 ครั้ง,
บุรพภาค/ไวยากรณ์ 4 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.4

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี
15 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 1
16 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 2
17 มกราคม 2556 แนะนำแปลไทยเป็นมคธ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 1 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 2
18 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 3 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 4
19 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 5 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 6
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 3
22 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 4
23 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 5
24 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 7 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 8
25 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 9 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 10
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 สอนแปลธรรมบท ทำปัญหา สอนแปลธรรมบท
28 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 6
29 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 7
30 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 8
31 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 11 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 12
1 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 13 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 14
2 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 15 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 16
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 9
5 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 10
6 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 11
7 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 17 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 18
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ ปัจฉิมเทศ ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาวิชาแปลมคธเป็นไทย ดูครั้งละ 34 หน้าจำนวน 11 ครั้ง,
ทำปัญหาวิชาแปลไทยเป็นมคธ 18 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.5

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม แนะนำแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 1
15 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 1
16 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 2
17 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 2 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 3
18 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 3
19 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 4 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 5
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 6 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 7
22 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 4
23 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 5
24 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 8 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 9
25 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 สอนแปลมังคลัตถทีปนีภาค 2 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 6
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 10 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 11
28 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 12 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 13
29 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 7
30 มกราคม 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 8
31 มกราคม 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 14 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 15
1 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 9
2 กุมภาพันธ์ 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 16 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 17
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 18 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 19
5 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 10
6 กุมภาพันธ์ 2556 สอนแปลมังคลัตถทีปนี สอนแปลมังคลัตถทีปนี ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 11
7 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 20 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 21 แนะแนวแปลไทยเป็นมคธ
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชาแปล พัก ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาวิชาแปลมังคลัตถทีปนีครั้งละ 44 หน้ารวม 11 ครั้ง,
ปัญหาวิชาแปลไทยเป็นมคธภาคละ 7 ครั้งรวม 21 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.6

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม แนะแนวหลักการแปลไทยเป็นมคธ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 1
15 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 1
16 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 2
17 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 2
18 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 3
19 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 3
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 4
22 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 5
23 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 4
24 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 5
25 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 6
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 7
28 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 6
29 มกราคม 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 7
30 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 8
31 มกราคม 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 9
1 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 10
2 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 11
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 8
5 กุมภาพันธ์ 2556 แนะนำวิชาแปล แนะนำวิชาแปล ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 9
6 กุมภาพันธ์ 2556 พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 12 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 13
7 กุมภาพันธ์ 2556 พักดูหนังสือ สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 14 สอบวิชาแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 15
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-แนะแนววิชากลับ พักดูหนังสือ ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาวิชาแปลมคธเป็นไทย  ดูครั้งละ 70 หน้ารวม 9 ครั้ง
ทำปัญหาวิชาแปลไทยเป็นมคธ
ภาค 5 ทำปัญหา 3 ครั้ง
ภาค 6,7,8 ทำปัญหาภาคละ 4 ครั้ง
รวม 15 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.7

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม แนะนำแปลไทยเป็นมคธ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 1
15 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 2 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 3
16 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 4 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 5
17 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 1 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 2
18 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 3 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 4
19 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 5 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 6
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 6 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 7
22 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 8 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 9
23 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 10 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 11
24 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 7 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 8
25 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 9 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 10
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 11 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 12
28 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 12 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 13
29 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 14 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 15
30 มกราคม 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 16 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 17
31 มกราคม 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 13 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 14
1 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 15 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 16
2 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 17 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 18
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 18 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 19
5 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 20 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลไทยเป็นมคธครั้งที่ 21
6 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 19 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 20
7 กุมภาพันธ์ 2556 ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 21 พักดูหนังสือ ทดสอบแปลมคธเป็นไทยครั้งที่ 22
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-เก็งแปลไทยเป็นมคธ เฉลย-เก็งวิชาแปล ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาวิชาแปลมคธเป็นไทย 22 ครั้ง
ทำปัญหาวิชาแปลไทยเป็นมคธ 21 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.8
 

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม แนะแนววิชาแต่งฉันท์ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ ครั้งที่ 1
15 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 1 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 2
16 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 1 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 2
17 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 2 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 3
18 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 3 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 4
19 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 3 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 4
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 4 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 5
22 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 5 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 6
23 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 5 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 6
24 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 6 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 7
25 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 7 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 8
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 7 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 8
28 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 8 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 9
29 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 9 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 10
30 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 9 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 10
31 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 10 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 11
1 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 11 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 12
2 กุมภาพันธ์ 556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 11 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 12
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 12 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 13
5 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 13 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 14
6 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 13 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 14
7 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ครั้งที่ 14 เฉลย-เก็งวิชากลับ เฉลย-เก็งวิชาแต่งฉันท์
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-เก็งวิชาแปล ปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาวิชาแต่งฉันท์ 14 ครั้ง,
ทำปัญหาวิชาแปลไทยเป็นมคธ 14 ครั้ง,
ทำปัญหาวิชาแปลมคธเป็นไทย 14 ครั้ง

 

ตารางอบรมบาลีชั้นประโยค ป.ธ.9

ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 8 ก.พ. 2556

วันที่/เวลา 08.00-11.00 น. 13.30-16.00 น. 18.00-21.00 น.
14 มกราคม 2556 พิธีเปิดอบรม แนะแนววิชาแต่งไทย ทำปัญหาวิชาแต่งไทย ครั้งที่ 1
15 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 1 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 2
16 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 1 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 2
17 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 2 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 3
18 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 3 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 4
19 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 3 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 4
20 มกราคม 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
21 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 4 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 5
22 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 5 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 6
23 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 5 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 6
24 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 6 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 7
25 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 7 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 8
26 มกราคม 2556 พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
27 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 7 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 8
28 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 8 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 9
29 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 9 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 10
30 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 9 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 10
31 มกราคม 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 10 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 11
1 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 11 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 12
2 กุมภาพันธ์ 556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 11 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 12
3 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 12 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 13
5 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 13 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชากลับครั้งที่ 14
6 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 13 พักดูหนังสือ ทำปัญหาวิชาแปลครั้งที่ 14
7 กุมภาพันธ์ 2556 ทำปัญหาวิชาแต่งไทยครั้งที่ 14 เฉลย-เก็งวิชาแปล เฉลย-เก็งวิชาแต่งไทย
8 กุมภาพันธ์ 2556 เฉลย-เก็งวิชากลับ ปัจฉิมเทศ ปิดการอบรม
9 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางกลับ    

ทำปัญหาวิชาแต่งไทย 14 ครั้ง,
ทำปัญหาวิชาแปลไทยเป็นมคธ 14 ครั้ง,
ทำปัญหาวิชาแปลมคธเป็นไทย 14 ครั้ง