ปาฐกถาธรรม

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/dhammakaya.org/httpdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

เจริญสุข/เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

วันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคย ในรายการปาฐกถาธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเว้นเดือน วันนี้อาตมภาพจะได้บรรยายธรรม เรื่อง “ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า” ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีปรากฏอยู่ใน พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย เล่มที่ 25 ข้อ 24 หน้า 39  ว่า

“กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท”
ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า เป็นการยาก

ทำตนให้เป็นสุข ในยุคเศรษฐกิจซบเซา

 
 

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

วิธีสร้างพระในใจตน

เจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

หาบุญได้ใช้บุญเป็น 2

 
 

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

หาบุญได้ใช้บุญเป็น 1

 
 

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

พระคุณของแม่

 
 

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

 
 

เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

วันนี้อาตมภาพก็จะได้กล่าวถึงเรื่อง “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

พึ่งตนพึ่งธรรม นำให้สุขสันต์

 
 

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

ความได้ปัญญา นำมาซึ่งความสุข

 
 

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน

ความกตัญญูและการบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน